FIGYELEM!

 

Ez egy nyersfordítás.

Folyamatos olvasásra nem alkalmas. Csupán arra szolgál,

hogy tájékoztasson ennek a műnek a tartalmáról.

A fordítás a MorphoLogic programjával készült:

http://webforditas.hu

A szöveg pontosításához célszerű a DeepL Translator

Hungarian-English fordító programját használni:

 https://www.deepl.com/translator

Jól használható a Microsoft Bing Translator program:

https://www.bing.com/translator

 és a Google Translate program is:

https://translate.google.com/

 

Ennek a műnek az

Reformételek ínyenceknek-TEXT-HTML

változata az adatbázisokba történő indexelést szolgálja,

a benne található szakkifejezések internetes keresését

segíti elő.

 

A Word változata

és a nyomtatható PDF formátuma a

https://kunlibrary.net

honlapról tölthető le.

A karikatúrákkal illusztrált teljes változat egyelőre csak

magyar nyelven érhető el.

 

 

 

ATTENTION!

 

This is a machine translation.

Not suitable for continuous reading.

It only serves to inform about the content of this work.

The translation was made with MorphoLogic:

http://webforditas.hu

To correcting the text expedient to use the

Hungarian-English program of  DeepL Translator:

https://www.deepl.com/translator 

Can be used Microsoft Translator program:

https://www.bing.com/translator

and Google Translate program:

https://translate.google.com/

 

This version of the work of the

Reform foods for gourmets-TEXT-HTML

database according to the indexing service,

furthers the Internet search of the technical terms which can be found in him..

 

The Word variant of this book, and the printable PDF format

 can be downloaded from the website:

https://kunlibrary.net

The full variant illustrated with the caricatures

can be reached temporarily only on Hungarian language.

 

 

 
 
Kun Ákos
Ákos Kun
 
Reformételek Ínyenceknek
Reform foods
for gourmets

 

 

4.

bővített kiadás

4.

extended expense

 

 

 

Mottó: „A házimunka olyan munka,

                       amelyet csak akkor vesznek észre,

                                               ha nincs elvégezve.”

                                                                               Fausner[I]

 

Motto: “The housework is like work,

            that they take to notice only,

                                               if it is not done.”

                                                          Fausner

 

 

 
 

Ezt a könyvet a nagyvilágban szétszóródott magyarok figyelmébe ajánlom, hogy ők is megismerhessék az óhaza gasztronómiai fejlődésének legújabb eredményeit, illetve feleleveníthessék a régi ételek ízeit.

This book was dispersed in the high life I draw Hungarians' attention to it, let the flavours of the old foods be allowed to be conjured up concerned in order for them to be allowed to recognize the newest results of the gastronomic development of the old country.

Ez a mű azonban más nemzetek számára is hasznos lenne. Anyagi helyzetem viszont nem teszi lehetővé műveim széles nyilvánosság elé tárását. Ezért a világhálón keresztül fordulok a külföldi érdeklődőkhöz: Kérem, hogy aki szívügyének tekinti ezeknek az ismereteknek különféle nyelvekre történő lefordítását és Internetre való felrakását, adományával segítse elő az ehhez szükséges összeg előteremtését. Könyvtáramat nonprofit alapon működtetem, ezért az idegen nyelvű változatok letöltése is ingyenes lesz.

This work but other nations would be useful for him. My material situation does not make it possible on the other hand my works in front of wide publicity revealing. I turn to the foreign country interested ones for this through the web: I ask it to further who considers translating him into various languages and putting him up onto internet the love affair of this knowledge with his gift to this the procuring of a necessary sum. I run my library on a non-profit basis, because of this it foreign language downloading variants will be free.

Pénzküldeményeiket a következő számlaszámra befizetve juttathatják el hozzám: HU45 1090 0028 0000 0014 3499 0019 SWIFT code: BACXHUHB. UniCredit Bank Hungary Rt. Közreműködésüket előre is köszönöm.

It may be sent paying their remittances for the next invoice number to me: HU45 1090 0028 0000 0014 3499 0019 SWIFT code: BACXHUHB. UniCredit Bank Hungary co. their collaboration greet.

Annak érdekében, hogy a számítógéppel nem rendelkezők is hozzájuthassanak ezekhez a művekhez és a bennük található hasznos infor­mációkhoz, ez úton keresek olyan ismert hazai és külföldi kiadókat, akik vállal­ják könyveim nyomdai megjelentetését. Ajánlataikat az alábbi e-mail címre továbbíthatják: info@kunlibrary.com vagy kel@kunlibrary.com

In its interest, that with the computer not providing too let them be allowed to obtain these works and the useful informations which can be found in them, this I look for known domestic and foreign country publishers who undertake the typographical publishing of my books on a road. Their offers the under mentioned e-mail it may be sent on onto a address: info@kunlibrary.com or kel@kunlibrary.com

 

Megjegyzés:

Comment:

 

A gyors kiprintelhetőség elősegítésére ez a mű A/4-es formátumra tördelve került fel az Internetre. Annak érdekében, hogy minden karakter az eredeti formájában jelenjen meg, a Szövegszerkesztési ismeretek című könyvemnél található betűtáblákat másoljuk be a Windows operációs rend­szer Fonts mappájába. Kinyomtatás előtt a Normál nézetet állítsuk át Oldalkép, illetve Nyomtatási elrendezés nézetre, és ellenőrizzük a sorok hézagmentességét. Ha a megnyitáshoz használt programból hiányzik a magyar elválasztó szótár, a tördelés nem tud érvényesülni. Ez esetben a szövegállományt újra kell tördelni. (Töltsük fel a hézagos sorokat, a lap aljára tolódott címsorokat pedig küldjük át a következő oldalra. Kevesebb gondunk lesz az elválasztással, ha a Kun Elektronikus Könyvtár Kellékek mappájából betöltjük az MSHY_HU.USR elválasztó kivételszótárt az Office à Proof mappánkba.) Az Office 97 2003 szövegszerkesztő programok és a Windows 98 Windows XP operációs rendszerek kez­dők számára is érthető formában leírt kezelési szabályaival, valamint a házilagos könyvgyártással foglalkozó művem szintén az alábbi webhelyen található: https://kunlibrary.net

The express printing his promotion this work A/was put laid out into a 4 format onto the internet. In order that all characters should appear in his original form, the „Word Processing Knowledge” title fonts which can be found at my book we copy it Windows operating system into Fonts portfolio. Let us put the normal view in another place before printing page layout, concerned printing arrangement onto a view, and we check the continuous of the rows. The page setting cannot prevail if the Hungarian separating dictionary is missing from the program used for the opening. This it is necessary to lay out the text file into new one in a case. (Let us charge the intersticed rows, the sheet was shifted onto his bottom headers we send it over though onto the next side. We will have fewer troubles with the separation if from Properties folder of „Kun Electronic Library” we fill it MSHY_HU.USR separating exception dictionary our Office à Proof folder.) Office 97 - 2003 word processors programs and Windows 98 - Window XP with the service rules of operating systems written down in a form which can be taken for beginners, and my work dealing with the book production under own management likewise on the undermentioned web site can be found: https://kunlibrary.net 

 

A hátsó borító szövege:

The text of the rear cover:

 

Ez a könyv a szerző „Ezoterikus körkép” című művének kiegészítése, a II. fejezetben javasolt egészségkímélő táplálkozás megvalósítását szolgálja. A jelenlegi, több mint 600 receptet tartalmazó mű a jól ismert hétköznapi ételektől kezdve a különböző ételspecialitásokig a reformételek széles választékát tartalmazza. Nagy értéke ennek a könyvnek az egyes receptek rendkívüli precizitású leírása, amely lehetővé teszi, hogy ezeket az ételeket a sütés-főzésben kevésbé járatosak is megvalósíthassák. A szójás ételek különleges fűszerezése lehetőséget kínál a húsevésről leszokni szándékozóknak, hogy a korábban megkedvelt ízekről a legcsekélyebb mértékben se kelljen lemondaniuk. Megismerhetjük belőle a fűszerpaprika, valamint az összes tejtermék házilagos gyártásának és a különféle zöldségek természetes savanyításának módját; a száraztészta, a rétestészta, a tésztahús előállítási tudnivalóit, s az otthoni kenyérsütés rejtelmeit. Ezen túlme­nően áttekinthetjük az egzo­tikus gyümölcsök és zöldségek széles választékát.

This book the author „Esoteric Panorama” title the supplement of his work, the II. serves the realisation of health-protective nourishment suggested in a chapter. The present one, more than a work implying 600 prescriptions implies it starting the wide choice of the reform foods because of the well-known everyday foods until the different food specialities. His big value for this book the description of the single prescriptions with extraordinary precision, which makes it possible,, that these foods in the cooking less familiar let it be allowed to be accomplished. The special seasoning of the soya foods offers an opportunity to the ones intending to get out of the habit of meat eating that they should not have to renounce the flavours to which a fancy was taken early in the slightest measure. We may recognize it from him the paprika, and for the production of all of the dairy products under own management and the various vegetables natural souring his manner; the production required informations of the dry pasta, the strudel pasta, the pasta meat, and the mysteries of the home bread baking. Beyond that we may review the wide choice of the exotic fruits and vegetables.

Az ételrecepteken kívül a nyersanyagok beszerzésé­ről, tárolásáról és tartósítási módjáról is számos hasz­nos tudnivalót tartal­maz ez a rendhagyó szakács­könyv. Külön fejezetben részletes tanácso­kat ad a konyhai eszközök, készülékek beszer­zé­sével és használatával kapcsolatban, lehe­tővé téve ezzel, hogy az önálló élet­re törek­vők háztartásukat optimális módon rendezhessék be. Végül megtudhatjuk belőle, hogy milyen jövő vár ránk a táplál­kozás terén, és megismerhetjük a legújabb étel­készítési s tartósítási eljárásokat.

Apart from the recipes from the purchase of the raw materials, his storage and his conservation manner this irregular cookbook implies several useful required informations. Gives detailed advices in connection with the purchase of the kitchen utensils, apparatus and his usage in a separate chapter, made possible with this, that onto the independent life ambitious let their household be allowed to be furnished on an optimal manner. We may find it out finally from him, what kind of future waits for us on the space of the nourishment how, and we may recognize the newest cooking and conservation procedures.

 


ELŐSZÓ

FOREWORD

 

Az „Ezoterikus körkép” című könyvem első kiadásának mellékletében megjelent néhány tucat egészségkímélő étel receptje, ami a vártnál ­nagyobb érdeklődést váltott ki. A fokozott igényre való tekintettel utólag kibővítettem a megreformált ételek választékát, és most egy különálló kötetben közreadom ezeket a recepteket is. A teljesség kedvéért ennek a könyvnek a I. fejezetében ismét megtalálható a korábbi kínálat, amely megegyezik az „Ezoterikus körkép”-ben közölt recept­gyűj­teménnyel. A II. és III. fejezet kb. háromszor annyi új ételt tartalmaz, mint az előző ismert gyűjtemény, és ez a megnövekedett választék már az általános szakácskönyvekkel szemben támasztott szélesebb körű igényeknek is képes eleget tenni.

It „Esoteric Panorama” title some dozens appeared in the enclosure of the first expense of my book the prescription of a health-protective food, which induced bigger interest at the expected one. I enlarged the choice of the reformed foods subsequently in consideration of the increased claim, and I publish these prescriptions in a detached volume now. For the mood of the completeness for this book in I. chapter again can be found the earlier supply, which tallies, it esoteric körkép-ben was publishing with a collection of recipes. The II. and III. a chapter implies so many new foods cca. three times, than the previous known collection, and this the grew choice is able to make it for claims with a wider circle supported opposite the general cookbooks already enough.

A felsorolt receptek jelentős része természetgyógyászati szempontból nem eredményez minden tekintetben kifogástalan ételt, arra azonban alkalmas, hogy ízharmóniájával pótolja korábbi húsos, cukros és zsíros ételeink megszokott ízeit, és így fokozatosan átvezesse az egészségtelenül táplál­ko­zókat a jelenlegi helytelen ételkészítési módról a természetes, vagyis a nyers élelem fogyasztá­sára. Tökéletes egészséget ugyanis csak a nyers táplálék biztosít számunkra, mivel a sütés, főzés, füstölés és pasz­tőrözés elpusztítja a nyersanyag enzimtartalmát. A szervezet képes ugyan arra, hogy a tápanyagok felszívódását elősegítő enzimek nagy részét maga is előállítsa, ez azonban a hasnyálmirigy túlterhelődését vonja maga után. Ráadásul a hőkezelt táplálékon élőket nem csak a hasnyálmirigy idő előtti kimerülése veszélyezteti, hanem a nehezen emészthető, testidegen, sőt sok esetben mérgező ételek fogyasztása is. Az embereket azonban nem lehet egyik napról a másikra leszoktatni a húsos ételekről, az állati zsiradékkal főzött és finomított fehér cukorral sütött egészségromboló készít­ményekről. Szükség van egy közbülső lépcsőfokra, amely megkönnyíti az egészséges táplálkozásra való áttérést.

The considerable part of the listed prescriptions from a natural healing viewpoint everything does not yield a unobjectionable food in a look, in that direction but suitable, that a previous butcher, sugary one and greasy one replaces the usual flavours of our foods with his flavour harmony, and let it lead it through unhealthily gradually in this manner nourishing ones from the present wrong cooking manner the natural one, that is onto the consumption of the raw food. The raw food provides perfect health to us only, with what the baking, cooking, smoking and pasteurization destroy the enzyme content of the raw material. The organization is capable of it though in order for himself to manufacture the big part of the enzymes furthering the absorption of the nutrients, this but the pancreas overburdening brings it about. Ones living on the heat treated food moreover not the exhaustion of the pancreas before time jeopardizes it only, but the difficultly digestible, on a body nerve, indeed the consumption of foods being poisonous in many cases. The peoples one may not be however from a day onto the other one to make give up the habit from the fleshy foods, the health destroyer baked with the refined white sugar cooked with the animal fat from artefacts. There is need onto an intermediate step, which facilitates switching to the healthy nutrition,.

Ezt az átmenetet kívánja elősegíteni ez a könyv oly módon, hogy a korsze­rű táplálkozási követelményeknek megfelelő készítmények mellett átdolgozott formában leközli régi, megszokott ételeink közül is a legízletesebbeket, vagyis azokat, amelyek a legnagyobb népszerűségnek örven­denek. Ez a mű tehát a választékot illetően nem törekszik teljességre, ezért a kevésbé közkedvelt ételek receptjeit továbbra is a nagy családi szakácskönyvekben keressük, de felhasználás előtt alakítsuk át őket a modern kor táplálkozási követel­ményeinek megfelelően. Egyébként a sütés, főzés a jövőben sem fog teljesen megszűnni. Ennek oka, hogy a nyers zöldségek egy része (pl. burgonya, zöldbab, padlizsán) nem fogyaszthatók nyersen, mert a gyomor nem képes őket megemészteni. Ezenkívül olyan méreganyagokat tartalmaznak, amelyeket csak hőkezeléssel lehet semlegesíteni. A nyers kifejtett babban pl. phasin van. Ez az anyag gyomor- és bélgyulladást okoz, de a főzésnél lebomlik.

This book wishes to further this transition on a manner that he publishes it in the form reshaped beside artefacts being equal to the modern nutritional requirements our old, usual foods too the tastiest ones, that is they, that for the largest popularity rejoice. This work so does not aim for completeness regarding the choice, we are looking for the prescriptions of the less popular foods in the big family cookbooks in the future because of this, but let us change them before a use according to the nutritional requirements of the modern age. The baking, cooking will not cease in the future totally anyway. The reason of this, that the single part of the raw vegetables (e.g. potato, French beans, aubergine) cannot be consumed rawly, because the stomach is not able to digest them. Toxins that it is possible to neutralize with heat treatment only are contained besides. In the raw shelled bean e.g. there is phasin. This substance stomach and causes enteritis, but the cooking decays.

Itt szeretnék köszönetet mondani a magyar háziasszonyoknak, akiknek az állhatatos munkája nélkül ez a könyv nem jöhetett volna létre. Közismerten vendégszerető lányaink és asszonyaink évszázadokon át csiszolták, alakították a magyar konyha világhírűvé vált receptjeit. Az esetek többsé­gében nekem már csak minimális átalakításokat kellett végeznem, hogy ezek a készítmények beilleszkedjenek a reform­ételek sorába, és az egészséges táplálkozás hívei is élvezhessék azt a különleges ízvilágot, amely nemzetközileg is jelentős elismerést hozott a magyar konyhának.

I would like to thank the Hungarian housewives, without whose patient work this book would not have come into existence, here. Our hospitable daughters and our women polished it through centuries notoriously, the world-famous prescriptions of the Hungarian kitchen were shaped. In the majority of the cases I had to make minimal transformations in order for these artefacts to fit in into the row of the reform foods only already, and the healthy nutrition faithful let the special flavour world that brought a considerable acknowledgement to the Hungarian kitchen internationally be allowed to be enjoyed.

A nehéz gazdasági helyzetre és a fokozatos elszegé­nyedésre való tekin­tet­tel az „Ezoterikus körkép”-hez hasonlóan ez a művem is önköltségi áron, szerzői honorárium, és kiadói árrés nélkül jelenik meg. Ezen túlmenőleg magamra vállaltam a hazai kiadás nyomdai előkészítésének terheit, így ennek a könyvnek az ára is csak a nyomdakölt­ségből, a terjesztői jutalékból és a forgalmi adóból tevő­dik össze. A magas nyomdai színvonalat, valamint a több száz oldalnyi terjedelmet tekintve ez a viszony­lag alacsony ár remélhetőleg minden érdeklődő háziasszony számára lehe­tővé teszi majd, hogy hozzájusson ehhez a hasznos tanácsok­kal megtűzdelt szakácskönyvhöz, jelentősen megkönnyítve ezzel családjának ellátási gondjait. Hozzávetőleges számítások szerint ugyanis az ott­hon elkészített ételek nem csak jobb minőségűek, hanem kb. harmadannyi­ba kerülnek, mint amennyiért az élelmiszerboltokban, illetve cukrászdákban megkap­hatók. Ráadásul mentesülünk a gyári termékeknél alkalmazott tartósítószerek és egyéb vegyszerek egészségkárosító hatá­­sától. Ez a könyv a hagyományos recepteken kívül több olyan kiegészítő ételkészítési és tartósítási módszert, valamint takarékossági eljárást is ismertet, melyek se­gítségével kevésbé leszünk kiszolgáltatva a jelenlegi inflációgerjesztő politika következményeinek, és védekezni tudunk az élel­miszer-feldolgozó ipar valamint a kereskedelem mértéktelen áremeléseivel szemben.

In consideration of the heavy economic situation and the gradual impoverishment it to „Esoteric Panorama” similarly this work of mine on a cost price, author's royalty, and appears without a publisher profit margin. Goes beyond this I took over the burdens of the typographical preparation of the domestic expense, the price of this book is made up of the cost of printing, the distributor commission and the purchase tax only in this manner. The tall typographical standard, and considering the more hundred sides of extent this the relatively a low price makes it possible then in order to obtain this for a housewife enquiring on all of them hopefully the useful one with councils larded to a cookbook, makes his supply troubles easier for his family with this significantly. According to rough calculations since the foods prepared at home are not with a better quality only, but cca. three they cost so much, than for as much in the food stores, concerned in cake shops can be got. Moreover are exempted the factory products because of the health damaging effect of applied preservatives and other chemicals. This book apart from the traditional prescriptions more additional cooking and conservation methods like that, and outlines an economical procedure, which ones we will be made to serve our time less with the help of the consequences of the present inflation generating politics, and we can defend ourselves opposite the excessive raising of prices of the food processing industry and the trade.

Sajnos a reformétrendre való áttérés ma még nem megy zökkenők nélkül. A vegyszermentes zöldség és gyümölcs beszerzése kissé körülményes, nem is szólva arról, hogy az áruk jóval magasabb, mint a nagy mennyiségben termelt hagyo­mányos mezőgazdasági termékeké. A húsevést elhagyók esetében viszont az étrendből kieső hús ára bőven fedezi a biokertészeti termékekre fordított többletköltséget. A legnagyobb gondot azonban nem a hús, nem is a zsír, hanem a répa- és nádcukor kiváltása okozta. A töltelékek esetén ez a viszonylag könnyen megoldható volt mézzel vagy szőlő­cukorral, a tészták azon­ban a monoszacharidtól, vagyis a gyümölcs- és szőlőcukortól, illetve ezek elegyétől, a méztől összeesnek, rágóssá, keménnyé válnak.

Switching to the reform diet is not going yet without bumps today unfortunately. The purchase of the chemical-free vegetable and fruit slightly roundabout, not mentioning that their price is much taller, than that of the traditional agricultural products produced in the big quantity. The price of meat falling out of the diet on the other hand in the case of abandoning ones covers the meat eating richly the additional expenses devoted to the bio gardening products. The largest trouble but not the meat, not too the fat, but the redemption of the carrot and cane sugar caused it. In case of the fillings this the was solvable with honey or glucose relatively easily, the doughes but the monoszacharidtól, that is the fruit and from glucose, these collapse with his mixture, the honey concerned, they turn tough one, hard one.

Külföldön úgy mérsékelik a diszacharid vagy ismertebb nevén a szacharóz egészségkárosító hatását, hogy a finomított fehér cukor helyett barna cukrot használnak. Ez a finomítatlan változat ugyanis tízszer annyi ásványi anyagot tartalmaz, mint a fehér végtermék, így kevésbé ártalmas a szervezetre. Az ára sem magasabb a porcukorénál, a gond csak az vele, hogy enyhén karamella ízűvé teszi az ételt. Így aki nem kedveli ezt a sajátos mellékízt, használjon helyette azonos mennyiségű porcukrot. Remélhetőleg, a jövőben sikerül találni egy egészségre ártalmatlan vegytiszta cukorfajtát, és akkor ez a probléma megoldódik. A reformtáplálkozásra áttérni kívánó, kísérletező kedvű háziasszonyok számára érdemes még megemlíteni, hogy a répa-, a nád- és a barna cukor, valamint a méz közel azonos édességű. A szőlőcukor (glukóz) édesítő hatása azonban ezeknek csak 70%-a, míg a rendkívül drága, de vegytiszta gyümölcscukor (fruktóz) 30%-kal édesebb az általánosan hasz­nált cukroknál. Különlegessége még a gyümölcscukornak, hogy nem okoz elhízást. A felesleges gyümölcscukor ugyanis nem alakul át zsírrá, hanem a májban glikogén formájában elraktározódik.

It is moderated in that manner abroad the diszacharid or on his more known name the health damaging effect of the sucrose, that brown sugar is used instead of the refined white sugar. This unrefined variant so much contain mineral ten times, than the white end product, in this manner less harmful onto the organization. His price taller at that of the castor sugar, the trouble only it with him, that mildly caramel flavour makes the food. In this manner let who does not like this specific smack use an identical amount of castor sugar instead. Hopefully, he manages to find a health in the future harmless chemical pure sugar one, and this problem is resolved then. To switch to the reform nourishment wishing, experimenting attitude for housewives worthy yet to mention, that the carrot-, the cane and the brown sugar, and the honey close with an identical sweet. The glucose (glucose) the effect of a sweetener but for these only 70%-a, while the exceptionally expensive but chemical pure fructose (fructose) 30%-kal sweeter at the commonly-used sugars. His speciality yet for the fructose, how does not cause obesity. The unnecessary fructose is not transformed into fat, but in the liver glikogén his form stores up.

A fentiek alapján kifejezetten ajánlom ezt a könyvet a munkanélküli feleségeknek. Az a háziasszony, aki komolyan nekiáll sütni, főzni, száraztésztát előállítani, tejtermékeket készíteni, befőtteket dunsztolni, dzsemeket konzerválni, zöldségeket fagyasztani, gyógynövényeket szárítani, savanyítani, kenyeret sütni, és a hús helyett átáll a szója használatára, havonta egy átlagfizetésnek megfelelő összeget takarít meg a családjának. A felmérések szerint az önmagukat foglalkoztató feleségek csa­ládjában egy fizetésből is jól meg lehet élni. Így elkerül­hető a nyomor, a nélkülözés, sőt sok esetben a család felbomlása is, mert a válások gyakori kiváltó oka az anyagi ellehetetlenülés, és az azt köve­tő morális válság. A család egyben tartását nem csak az anyagi csőd elkerülése teszi lehetővé, ha­nem a házi koszt utolérhetetlen íze is, ami láthatatlan erőként vonzza sze­retteinket a „családi tűz­hely” köré. Ráadásul egészséges marad a család, hozzátartozóinkat nem betegítik meg az agyonvegy­szerezett gyári termékek.

I recommend this book to the unemployed wives on the one expressed based on the above ones. The housewife who sets about baking sincerely, to cook, to manufacture dry pasta, to prepare dairy products, canned fruits to steam, to preserve jams, to freeze vegetables, to dry medicinal plants, to sour, to bake bread, and switches to the usage of the soya instead of the meat, saves a sum being equal to an average salary monthly for his family. According to the surveys it themselves it is possible to live on a payment well in employing wives' family. In this manner avoidable the misery, the deprivation, indeed in many cases the family's disintegration, because the material one is the frequent efficient cause of the divorces becoming impossible, and the moral crisis following it. Keeping the family in one not the avoidance of the material bankruptcy makes it possible only, but the unsurpassable flavour of the home-made food, which attracts it as invisible strength, sze­retteinket round the family cooker. Moreover healthy the family, our relatives is left over the chemical factory products do not cause disease to it.

 

Budapest, 1992. március                                                                     

Budapest, 1992. March                                                                       

 

Időközben elkészült szakácskönyvem második, bővített változata, amely az ételleírások zömének kiegészítésén kívül kb. négytucatnyi új receptet tartalmaz. Jelentősen gyarapo­dott a hasznos tanácsok száma is, ami főleg a kezdő házi­asszonyok helyzetét fogja megkönnyíteni. Ezen túlmenően ez a kiadás kibővült egy újabb fejezettel, amely az önálló háztartás kialakításával kapcsolatban ad részletes útmutatásokat. A IV. fejezetben szereplő konyhai eszközök és készü­lékek ismertetésére jó és rossz adottságaik együttes felsorolásával került sor. Ez a reális értékelés a vásárlók érdekében történt, ellensúlyozva a gyári hirdetések egyoldalú beállítását. Abszolút tökéletes termék ugyanis nincs, minden árucikknek megvannak a maga előnyei és hátrányai, de csak az elfogult­ságtól mentes tájékoztatás teszi lehetővé, hogy a vevő olyan árut vásároljon, amire valóban szüksége van, és használatbavétele után se érezzen csalódást.

My cookbook was ready meanwhile the second, his extended variant, which it is apart from the supplement of the bulk of food descriptions cca., four a dozen implies a new prescription. The useful councils' number, which will facilitate the starting housewives' situation mainly, increased significantly. Beyond that this expense was expanded by a newer chapter, which gives detailed directions in connection with the independent household's forming. The IV. in a chapter character onto the review of kitchen utensils and apparatus their good and bad conditions row avoided with a band's enumeration. This real assessment happened in the interest of the customers, counterbalancing the one-sided setting of the factory advertisings. Absolute perfect product all commodities have his own benefits and his disadvantages since he is not, but free information makes it possible in order for the customer to buy merchandise that he needs really because of the bias only, and let him not feel disappointment after his use.

A beszerzés megkönnyítése érdekében sok helyen feltüntettem a gyártó cég nevét, címét, és telefonszámát. A félreértések elkerülése érdekében ezek az aján­lások nem fizetett hirdetések. Ebben a könyvben kizá­rólag minőségi termékek szerepelnek. Csak olyan árucikkekre hívtam fel a figyelmet, amelyek jelenleg a legjobbak, legtö­kéletesebbek, illetve legfinomabbak, és az áruk is elfogadható. A hétjegyű budapesti telefonszámok előtt nincs fel­tüntetve a körzetszám, ezért vidéki hívásoknál a (06)-os távhívószám után tárcsázzuk elé az 1-es számot. Mobiltelefonnál és a vidéki telefonszámoknál a zárójelbe tett számot belföldi hívásoknál kell alkalmazni. Külföldről történő telefonálás esetén a távhívószám vezetékes telefonoknál (00-36)-ra, míg mobiltelefonoknál (+36)-ra módosul. Sajnos a gazdasági recesszió következtében nálunk is sorra szűnnek meg a vállalkozások. Ezért mielőtt elindulnánk a megadott címre, hívjuk fel a céget telefonon, hogy létezik-e. Az is előfordulhat, hogy időközben elköltöztek. Főleg a régebbi kiadást használóknak célszerű ezt megtenni. A megadott címeket, telefonszámokat igyekszem rendszeresen felfrissíteni, de a nyomtatásban megjelent könyveken utólag már nem tudok változtatni. Művem elektronikus változatában az egyes címek Könyvjelzőkkel vannak ellátva. Ezáltal az Ugrás ablakkal egy pillanat alatt megtalálhatók.

I indicated it on much place in the interest of the facilitation of the purchase the manufacturer a firm's name, his address, and his phone number. These recommendations are not paid advertisings to avoid misunderstandings. Qualitative products figure in this book exclusively. I called the attention for commodities that are the best ones, most perfect ones currently only, concerned superfine, and their price acceptable. He is not indicated before the Budapest phone numbers with a week ticket the district, because of this rural calls the (06-os we dial it after a distance dialing code in front of it the 1 number. Number put into the parenthesis at a mobile phone and the rural phone numbers inland calls it is necessary to apply it. From foreign countries in case of happening telephoning the distance dialing code cable telephones (00-36-ra, while at mobile phones (+36) is modified. The undertakings close down it after the other at us as a result of the economic recession unfortunately. Because of this we call the firm on a telephone before we would take the road onto the granted address, that exists. It may occur that they moved meanwhile. For ones using the older expense mainly expedient to do this. The granted addresss, phone numbers I am struggling along regularly to refresh, but appeared in the printing on books subsequently already I am not top notch to make change in. The single addresss are supplied with bookmarks in the electronic variant of my work. Hereby the jump with a window under a moment can be found.

 

Budapest, 1994. május

Budapest, 1994. May

 

A hazai könyvszakma teljes érdektelensége, valamint a média és pénz­ügyi körök elutasító magatartása következtében ez a művem sem jelenhe­tett meg nagy példányszámban. Ezért úgy döntöttem, hogy az „Ezoterikus körkép”-hez és az „Ezotéria kiteljesedésé”-hez hasonlóan ezt a könyvemet is felvitetem az Internetre, mert a jelenlegi körülmények között nem látok más meg­oldást művem széles nyilvánosság elé tárására. Remélem, hogy a külföldi kiadók elfogulatlanul és a világ sor­sával szemben érzett nagyobb felelősséggel fogják megítélni ezt a könyvet, és végre nyomda­fes­té­ket látnak az egészségkímélő ötleteim, javaslataim. Így legalább az ország­határon kívül élő olvasók hasznát vehetik ezeknek a taná­csoknak. Időközben bele­dolgoztam az elmúlt három év során kelet­kezett recepteket is, azáltal ez a változat a számozatlan receptekkel együtt már több mint 500 étel leírá­sát tartal­mazza. Tovább gyarapodott a hasznos tanácsok száma is.

The full unconcern of the domestic book trade, and this work of mine may not have appeared in a high circulation as a result of the media and the dismissive behaviour of financial circles. I decided it in such a way because of this that it is to „Esoteric Panorama” and the esoterism kiteljesedésé-hez I have this book of mine carried up onto the internet because I do not see an other solution between the present circumstances similarly my work in front of wide publicity revealing. I hope that the foreign country publishers will form a judgement on this book with a bigger responsibility felt in an eye impartially and with the world's fate, and my health-protective ideas, my proposals see printer's ink finally. The profit of readers living on the frontier without at least in this manner may be considered as these councils. Meanwhile worked the past one was produced in the course of three years prescriptions, thereby this variant together with the unnumbered prescriptions already more than 500 foods imply his description. The useful councils' number increased long.

Sajnos ezzel a kiadással elérkeztem lehetőségeim határaihoz. A hazai szakirodalomban fellelhető ételleírásokat már mind feldolgoztam, és megfelelő minőségű új receptekhez nem tudok hozzájutni. A családi recepttárak mélyén léteznek ugyan olyan „gyöngyszemek” amelyek sok embernek okozhatnának örömet, de ezeket a generációról generációra öröklődő feljegyzéseket eltitkolják a nyilvánosság elől. A híres éttermek, neves szakácsok is számos ételkülönlegesség birtokában vannak, de ezeknek a leírását is szigorúan őrzik. (Sőt újabban már szabadalmaztatni is szeretnék.) Remélem azonban, hogy az eddigi anyag már elegendő segítséget nyújt azoknak, akik elhatározták, hogy az első lépést megteszik a reformtáplálkozás útján.

I reached the borders of my opportunities with this expense unfortunately. I all digested the food descriptions which can be found in the domestic literature already, and I cannot obtain new prescriptions with a suitable quality. The family prescription collections exist on deep one's though beads like that that many men could be given pleasure, but these from the generation memoranda which a generation inherits it is concealed from the publicity. Several delicacies are in possession of the famous restaurants, renowned cooks, but writing these down is preserved strictly. (Indeed it would like to be patented already more recently.) I hope that the substance until now provides enough help already however those who decided that the first step is taken on the road of the reform nourishment.

 

Budapest, 1997. november

Budapest, 1997. November

 

A „Reformételek ínyenceknek” második kiadása fél évvel ezelőtt szerencsésen feljutott a számítógépes világhálózatra, ahol a http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/haztart/kunszak címen érhető el. Nyelv: WinWord 8.0 és RTF formátum, WinZip-el tömörítve. Az ingyenes hozzáférés ellenére igény mutatkozott az anyag könyv alakban való megvásárolhatósága iránt is. Ennek kielégítésére a Sun & Moon Plus Bt. elkezdte művem A/4-es formátumra kiszerkesztett változatának forgalmazását. Azért is érdemes megvenni ezt a könyvet, mert az elmúlt félév során több tucatnyi kiegészítést, új információt dolgoztam bele az anyagba. Ezáltal művem tartalmasabbá, precízebbé és még érdekesebbé vált. A könyv postai utánvétellel a kiadó címén rendelhető meg: 2025. Visegrád, Pf. 50, Tel/fax: (06)-26-397 445, E-mail: req@freemail.c3.hu

It second expense of „Reform foods for gourmets” a half managed to get up onto the computerised global network luckily before with a year, where the http://www.mek.iif.hu/reception/level/human/haztart/kunszak on a address can be reached. Language: WinWord 8.0 and RTF format, WinZip-el condensed. A claim appeared despite the free access the substance book in a shape for the buyable of truth. Onto the satisfaction of this Sun & Moon Plus Bt. my work started it A/onto a 4 format edited the distribution of his variant. Because of that worthy to buy this book because more are a dozen of in the course of the past half-year supplement, new information worked up into the substance. My work turned more substantial one, more precise one and even more interesting one's hereby. The book with postal cash on delivery on the publisher's address can be ordered: 2025. Visegrád, Pf. 50, Tel/fax: (06-26-397 445, e-mail: req@freemail.c3.hu

 

Budapest, 1998. július

Budapest, 1998. July

 

A külföldi konyhák tanulmányozása során több olyan receptet találtam, amelyek jól beleilleszthetők a magyar konyha ízvilágába. Néhány kedves olvasóm is elküldte féltve őrzött receptjeit, így 1 év után megszületett könyvem harmadik, tovább bővített kiadása. A kb. 35 új ételleíráson kívül jelentős mértékben bővült a hasznos tanácsok száma is. Ezen túlmenően művem kiegészült egy újabb fejezettel, amely táplálkozásunk múltjával, és várható jövőjével foglalkozik. Ebben megismerhetjük a legújabb étel­készítési és tartósítási eljárásokat, valamint a konyha­techni­kában ­világszerte zajló változásokat is. A „Reformételek ínyenceknek” harmadik kiadása A/5-ös formátumra kiszerkesztve a Líra és Lant Rt. könyvesboltjaiban is beszerezhető. Budapesten a Fókusz Könyváruházban kaphatók. Tel: 267 9205. A vidéki könyváruházaik az alábbi városokban találhatók: Debrecen Tel: 52-322 237, Miskolc Tel: 46- 509 084, Pécs Tel: 72-312 835, Szeged Tel: 62-424 789. A külföldön élők a Líra és Lant Rt. csomagküldő részlegétől Interneten is megrendelhetik az alábbi címen: www.fokuszonline.hu Tel: 267 9750. E-mail: info@fokuszonline.hu

I found more prescriptions like that in the course of the examination of the foreign country kitchens, that well can be fitted into the flavour world of the Hungarian kitchen. Some kind readers of mine sent his prescriptions protected feared for, the third expense of my book expanded long came into existence after 1 year in this manner. The useful councils' number increased in a considerable measure apart from the cca. 35 new food descriptions. Beyond that my work was supplemented with a newer chapter, which is our nourishment with his past,, and deals with his expected future. We may recognize the newest cooking and conservation procedures in a dog, and the changes going on worldwide in the cuisine. It third expense of „Reform foods for gourmets” A/5 format editing the lyre and lute in a co. bookshops available. On Budapest the focus in a book department store available. Tel: 267 the 9205. their rural book department stores in the undermentioned cities can be found: Debrecen - Tel: 52-322 237, Miskolc - Tel: 46- 509 084, Pécs - Tel: 72-312 835, Szeged - Tel: 62-424 789. the expatriate ones the lyre and a lute may order it from a co. delivery section on the undermentioned address on internet: www.fokuszonline.hu Tel: 267 9750. e-mail: info@fokuszonline.hu

 

Budapest, 1999. március

Budapest, 1999. March

 

A harmadik kiadás megjelenése óta eltelt másfél év alatt további ötle­tek­kel, javaslatokkal egészült ki a szakácskönyvem. Ezzel tovább nőtt a használhatósága. Ennek ellenére egyelőre nem várható a könyv alakban való megjelenése, mivel a figyelemfelkeltő darabszámban, és piacképes kivitelben történő kinyomtatásához szükséges összeg nem áll a rendelkezésemre. Az elmúlt hónapokban megpróbáltam ugyan egy nagyarányú szponzor­keresési akcióval támogatókat találni, de az ipar, a kereskedelem, a szolgáltató szektor és a bankszféra intézményei, valamint a kormány­hiva­talok merev elutasítással reagáltak a kérvényeimre. A több mint 60 címzett közül csupán Dr. Fülöp Lász­ló, a Hemotrade Kft. ügyvezető igazgatója tanúsított megértést a törekvéseim iránt. Pénzt azon­ban ő sem tudott adni, mert a közgyűlés leszavazta a támogatásomat javasló indítványát. Így egyetlen lehetőségem maradt művem legújabb változatának nyilvánosságra hozására, hogy kiszer­kesz­tés után felküldtem az Internetre, a korábbi harmadik kiadás helyére.

One and a half passed since the appearance of the third expense under a year my cookbook was supplemented with additional ideas, proposals. His applicability increased long with this. Despite this temporarily cannot be waited the book appearing in a shape, with what in the attracting number of pieces, and a necessary sum does not stand to his marketable printing happening in export my provision. I tried to find supporters in the past months though with a large-scale sponsor search action, but the industry, the trade, the service provider the institutions of a sector and the bank sphere, and the government offices responded to my applications with a rigid rejection. The more than from among 60 addressees merely Dr. Fülöp László, Hemotrade a Ltd. Managing Director showed understanding towards my endeavours. He was able to give money but because the general meeting voted his proposal suggesting my support down. One single of my opportunity was left for making the newest variant of my work public in this manner, that editing I sent it up onto the internet, the earlier one onto the place of third expense.

 

Budapest, 2000. december

Budapest, 2000. December

 

 Sajnos az Interneten közzétett felhívásom is hatástalan maradt. Eddig senki sem jelentkezett, hogy hajlandó lenne könyvem nyomdai megjelentetését támogatni. Időközben elkészült művem tovább bővített változata, amely a Magyar Elektronikus Könyvtárban, a korábbi helyen található meg. A tartalom jelentős bővítésén kívül tipográfiai átalakításokra is sor került, ami nagymértékben ja­vította az olvashatóságot, és a külalak színvonalát. A szövegállomány hibamentességét egy alapos lektorálás biztosítja. Ehhez a változathoz készült egy Függelék is, amely nem más, mint egy kétoldalas receptajánlat. Elkészítésének és közreadásának célja az volt, hogy segítsen a háziasszonyoknak a „Mit főzzek ma?” dilemma megoldásában. Eltérő szerkesztési módjuk miatt a legfinomabb ételek ne­vét tartalmazó jegyzék, valamint a könyv elején és végén található ételfotók csak Oldalkép, illetve Nyomtatási kép nézetben jelennek meg.

 My call published on the internet unfortunately ineffective was left over. Nobody volunteered for being willing to favour the typographical publishing of my book till now. The variant of my work expanded long, which Hungarian Electronic Library, on the previous place, was ready meanwhile can be found. A row, which repaired the legibility largely, got to typography transformations apart from the considerable extension of the content, and the standard of the appearance. A thorough proofreading insures the mistake exemption of the text file. An appendix, which is not other, was made for this variant, than a double-faced prescription offer. It was the aim of his completion and publishing him in order to help the housewives Mi let me be cooking today? in the solution of a dilemma. Different structural register implying the name of the superfine foods because of their manner, and the food photos which can be hit on the front of the book and his end only page layout, concerned page preview they appear in a view.

 

Budapest, 2001. szeptember

Budapest, 2001. September

 

 A menetrendszerű bővítések sorozata 2002-ben is folytatódott. Most is sok hasznos tanáccsal, és kb. kéttucat különleges recepttel gyarapodott az állomány. Sajnos támogatás hiányában továbbra sem várható a nyomdai megjelenés. Az Internetről történő letöltések rohamos növekedése azonban azt jelzi, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a húsmentes, egészségkímélő ételek elkészítési módja iránt. A jelen helyzetben csupán azzal tudom segíteni az olvasóimat, hogy kiszerkesztettem az anyagot A/4-es formátumra. Így otthon kiprintelve és spirálkötéssel összefűzve legalább jegyzetként használható. Különböző stílusok alkalmazásával szebb és olvashatóbb lett a szövegállomány. Képernyőn történő olvasás esetén lehetőség van az automatikus témakeresésre. A Tartalomjegyzékben csak rá kell kattintani a keresett címszó oldalszámára, és a szövegállomány ott nyílik meg.

 The series of the regular extensions continued in 2002. Now with many useful councils, and kéttucat was increased by a special prescription cca. the substance. The typographical appearance is not expected in the future in the deficiency of a support unfortunately. From the internet the rapid increase of happening downloads indicates that increasingly bigger interest appears for the completion manner of the health-protective foods without meat however. I can help my readers in the present situation with it merely, that made construct the substance A/onto a 4 format. In this manner at home printing and bound together at least as a note with spiral bandage useful. The text file is a more beautiful and more legible Latvian with the application of different styles. There is an opportunity in case of reading happening on a screen onto the automatic topic search. It is necessary to click on him only in the table of contents for the requested catchword, and the text file opens there.

 

Budapest, 2002. augusztus

Budapest, 2002. August

 

Sajnos az elmúlt 2 év alatt sem sikerült támogatót találnom szakácskönyvem nyomdai megjelentetéséhez. Ennek ellenére tovább folyt a bővítése, kiegészítése, melynek eredményeként már minden lényeges recept megtalálható benne. Ezért ez a művem befejezettnek tekinthető. Az előző évekhez hasonló nagyarányú bővítések már nem várhatók. Ez persze nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nem foglalkozom ezzel a könyvvel. A későbbiekben is kiegészítem néhány jó recepttel, az újonnan megjelent konyhai eszközökről, készülékekről szóló ismertetéssel, vagy az egészséges táplálkozással kapcsolatos információkkal. Ezekről az időszakos betoldásokról a frissítési dátumok adnak hírt. Nem marad abba a meglevő receptek finomítása, tökéletesítése sem. Így 12 évi munkám eredménye egyre biztosabb támaszt nyújt azok számára, akik készek arra, hogy gyökeres változtatást hajtsanak végre maguk és családjuk táplálkozási módjában.

It was not over under 2 years unfortunately I managed to find a supporter to the typographical publishing of my cookbook. His extension, his supplement, as the result of which everything is an essential prescription already, were going on long despite this can be found in him. Because of this this work of mine for finished one can be considered. The previous is similar to years large-scale extensions already cannot be waited. This does not mean that I do not deal with this book in the additional ones of course. I complement it with some good prescriptions in the later ones, it appeared with a review being about kitchen utensils, apparatus newly, or related to the healthy nutrition with informations. The fresh dates has news about these periodical gussets. The refinement of the existing prescriptions, his improvement do not cease. The result of 12 of my yearly works provides increasingly safer support in this manner they for him, who are inclined to it in order for themselves to execute a radical change és családjuk táplálkozási módjában.

Alkalmazását azonban nagymértékben hátráltatja, hogy nem szerezhető be könyv alakban. Ezért sokan otthon nyomtatják ki maguknak. Különösen nehéz helyzetben vannak azok, akik a Linux és Open Office programcsomagot használják. Ezek az ingyenes szoftverek ugyanis nem képesek a Word bonyolult formázásait tökéletesen átvenni, ezért szétzilálódik a szövegállomány. Ennek megakadályozására feltettem szakácskönyvem PDF formátumú változatát is a honlapomra. Ezt már csak rá kell küldeni a nyomtatóra. Minden ugyanúgy fog megjelenni, ahogy kiszerkesztettem. Ha lehet ne tintasugaras nyomtatót, hanem lézerprintert használjunk hozzá. A tintasugaras nyomtatók festékanyaga ugyanis nem vízálló. Amennyiben valami rácseppen a lapokra, vagy vizes kézzel nyúlunk hozzá, a betűk elkenődnek, olvashatatlanná válnak. Feltétlenül kétoldalasan printeljük ki, mert így is legalább 3 cm vastag, és 1,5 kg súlyú vaskos kötet lesz belőle. Ha a nyomtatónk nem rendelkezik lapfordító rekesszel, a printelést két lépésben végezzük. (Először a páratlan, majd a páros oldalakat nyomtassuk. Nyissuk le a ingyenesen letölthető Adobe Reader program File menüjét. Adjuk ki a Print parancsot, és a Print beviteli sávba állítsuk be az Odd Pages Only[1] utasítást. Utána fordítsuk meg a lapokat, és az Even Pages Only[2] utasítás kiadásával folytassuk a printelést.) Ezt követően vigyük el egy könyvkötőhöz, vagy mi is összefűzhetjük a „Szövegszerkesztési ismeretek” című művemben leírtak szerint. Ez a változat biztosan nem fog szétesni, lapjaira hullani. Az acélkapcsok a lapok elrongyolódásáig kitartanak. A kötésnél tegyünk elé egy üres lapot, mögéje meg annyit, hogy elférjenek rajta a saját receptjeink.

Impedes his application largely however, that book which cannot be obtained in a shape. Many people print it out at home for themselves because of this. Those who Linux and Open Office are are in a particularly heavy situation software package it is used. These free softwares are not able to take over Word complicated shaping perfectly, because of this dishevels the text file. I put it on the prevention of this my cookbook PDF format his variant my website. It is necessary to send this to the printer only already. Everything will appear likewise, made construct. If he may be not inkjet printer, but let us use a laser printer for him. The pigment of the inkjet printers is not waterproof. In as much something drips onto the sheets, or we stretch with a wet hand to it, the leaves get smeared, they turn into one which cannot be read. Inevitably double-faced print, because there will be at least 3 cm of thick and chunk volume with a weight of 1,5 kg in this manner from him. If our printer a compartment is not at a sheet translator's disposal, the printing we make it in two steps. (First the odd one, let us print the left-hand pages then. Let us open it Adobe Reader who can be downloaded gratis program the menu of file. We publish it Print command, and Print let us put it into an input lane Odd Pages Only instruction. Let us reverse the sheets then, and Even Pages Only let us continue with the expense of an instruction the printing.) Let us take it away following this to a binder, or we may bind it together the „Word Processing Knowledge” title my work wrote down. This variant will not disintegrate certainly, to fall onto his sheets. The steel hooks the sheets becoming rag they endure. Let us set an empty sheet before it at the bandage, behind it so much, that let our own prescriptions find room on him.

 

Budapest, 2004. március

Budapest, 2004. March

 

Miután hat éve nem adtam hírt könyveim helyzetéről, sokan érdeklődnek, hogy van-e valami változás. Nos az elmúlt évek alatt semmi sem változott, sőt a helyzet sokkal rosszabb lett. Most már ott tartok, hogy nem is válaszolnak a segítségkérő leveleimre, holott a kormányzati szerveknek törvény írja elő, hogy reagáljanak az állampolgárok beadványaira. Politikusaink egymás ócsárlásával és korrupciós ügyleteik bonyolításával vannak elfoglalva, így nem érnek rá a természet megmentésével, az ország felemelésével foglalkozni. A gazdasági világválság miatt magánszemélyek támogatásában sem reménykedhetek. A szponzorálás világszerte rohamosan csökken, már a gazdagok is félnek a bizonytalan jövőtől. Támogatás hiányában pedig nem tudok továbblépni. Korábbi pénztartalékaim elfogytak, ezért újabb magánkiadásra nem vállalkozhatok. Miután nem csak hétköznapokon, hanem hétvégeken is megállás nélkül napi 14 órát dolgozom, így állást sem tudok vállalni, hogy így próbáljak némi pénzt összegyűjteni a nyomdaköltség fedezésére. Erre már koromnál és fokozatosan romló egészségi állapotomnál fogva sincs esélyem. Közel 20 éve munkanélküli vagyok, és egy fillér jövedelemmel sem rendelkezem. Nyugdíjra sem számíthatok, mivel a két évtizednyi kihagyás miatt a minimál nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel sem rendelkezem. 

After he is effective I did not has news about the situation of my books eating, many people enquire about whether there is some change. Nothing changed under the past years well, indeed the situation was much badder. I am saying that they do not answer already now the help suitor my letters, a law prescribes it to the governmental organs although that they should respond to the citizens' submissions. Our politicians are occupied with each other's belittling and complicating their corruption transactions, they do not have plenty of time to deal with the rescue of the nature, the country's lifting so. I may not be hoping for private persons' support because of the Great Depression. The sponsorship decreases rapidly worldwide, the rich ones are afraid of the vague future already. I cannot proceed though in the deficiency of a support. My earlier cash reserves ran out, I may not undertake a newer private edition because of this. After not only on weekdays, but on weekends without a stop daily I work 14 clocks, I cannot undertake looking so, that let me try to collect some money so onto the protection of the cost of printing. I do not have a chance of this by virtue of my age and my health conditions deteriorating gradually already. Nearly 20 of his years I am unemployed, and I do not have a penny of income. I may not count on a pension since two decades is omission the minimál to a pension necessary length of service is not at my disposal. 

A kilátásaim tehát nem túl jók, pedig ezekre a művekre mindenkinek égetően szüksége lenne. Sok olyan ötlet, tanács található bennük, ami segítene megoldani az energiaválságot, megszüntetné a környezetszennyezést, és kiemelné az emberiséget a jelenlegi erkölcsi válságból. De azok, akik ezt elősegíthetnék, nem törődnek a világ bajaival; akik meg aggódnak miatta, azoknak nincs pénzük. Így csak a csodában reménykedhetek. Mindezek ellenére alkotókedvem nem csökkent, műveim az elmúlt években is tovább bővültek, tökéletesedtek. Kiadó hiányában azonban továbbra is csak elektronikus formában olvashatók. A saját könyvtáraimon, valamint a Magyar Elektronikus Könyvtáron kívül már a Magyar Digitális Könyvtárból és a Book and Walk e-könyv áruházból is letölthetők. Ami a szakácskönyvemet illeti 2007-ben kiegészítettem egy fotóalbummal, ami bemutatja az egzotikus gyümölcsöket és zöldségeket, több ezer képpel illusztrálva. 2009 elején elkészült a kontinentális zöldségeket és gyümölcsöket ismertető fotóalbum is. Ezek tanulmányozásával még eredményesebbé tehetjük a konyhai nyersanyagok beszerzését, a receptek használatát.

My views so not too good, everybody would need these works burningly though. Many ideas like that, council can be found what would help to solve the energy crisis would bring the environmental pollution to an end in them, and would pick the humanity out of the present ethical crisis. But those who could further this do not care about the world's troubles; who they are worried about it, they do not have money. I may be hoping for the miracle only so. Despite all these my creative urge unabated, my works expanded long in the past years, you improve. In a publisher's deficiency but in the future only in an electronic form legible. My own libraries, and apart from Hungarian Electronic Library already from Hungarian Digital Library and from Book and Walk ebook a department store downloadable. What concerns my cookbook I complemented it with a photo album, which presents it illustrating the exotic fruits and vegetables, more thousand with a picture, in 2007. The photo album giving the continental vegetables and fruits was made ready on 2009 of his fronts. These we may make the purchase of the kitchen raw materials, the usage of the prescriptions even more fruitful with his examination.

 

Budapest, 2010. március                                                                                                                                               

Budapest, 2010. March

 

A magyar konyha fúziós konyha. Évszázadokon át magába olvasztotta a szomszédos népek legfinomabb ételeit, manapság pedig a világkonyha receptjeit alakítja át, magyarosítja. Ennek jegyében mostantól kezdve mind több világhírű étellel gazdagodik ez a receptgyűjtemény. Olyan ételek leírásával, melyek átlépték az országhatárokat, és nemzetközi elismerésre tettek szert. A német Nürnber­ger Elisen-Lebkuchen és a Fekete-erdő torta, az osztrák Sacher-torta, az olasz tiramisu, az amerikai sajtos brownie, a francia crème brûlée, a görög bougatsa vagy az arab falafel nem nálunk született, de ízvilágukat tekintve akár magyar ételek is lehetnének. Remélhetőleg hamarosan azzá válnak, mert olyan nyersanyagokat tartalmaznak, amelyek számunkra is kedvesek. Várhatóan a magyar háziasszonyok is megszeretik őket, és beillesztik kedvenc receptjeik közé. A kiszélesített ételválaszték bizonyára felkelti a külföldi olvasóim figyelmét is, akiknek száma eddig sem volt elhanyagolható.

The Hungarian kitchen is a fusional kitchen. Melted the adjacent folks' superfine foods into himself through centuries, the world kitchen transforms his prescriptions though nowadays, Hungarianizes. This collection of recipes is getting richer begun with increasingly more world-famous foods henceforth in the ticket of this. With writing foods that stepped over the frontiers down, and an implement was put onto an international acknowledgement. German Nürnberger Elisen-Lebkuchen and Black Forest cake, the Austrian Sacher-cake, the Italian tiramisu, the American cheesy brownie, the French crème brûlée, the Greek bougatsa or the Arabian falafel was not born at us, but there could be Hungarian foods even considering their flavour world. They become it because they imply raw materials that are kind for us soon hopefully. The Hungarian housewives take a liking to them expectedly, and their favourite prescriptions insert it between it- the extended food choice arouses my foreign country readers' attention certainly, the number of who was not negligible till now.

 

Budapest, 2011. március                                                                                                                                               

Budapest, 2011. March

 

Az elmúlt 20 év során szakácskönyvem meglehetősen terjedelmessé vált, ami nem teszi lehetővé a képekkel történő illusztrációt. Az egyes ételek fotókon történő bemutatása duplájára növelné a terjedelmet, amitől ne csak kezelhetetlenné, hanem megfizethetetlenül drágává válna ez a mű. Emiatt nem találhatók képek a konyhai eszközöket és készülékeket bemutató fejezetben sem. Ez az igény azonban részben kielégíthető. A „Viccek, humoreszkek, aforizmák” című könyvem végén ugyanis található egy képgyűjtemény, amely átfogó tájékoztatást nyújt a háztartásban végbement fejlődésről is. Bár érdeklődőkben nincs hiány, műveim könyvesboltokban továbbra sem szerezhetők be. A Book & Walk elektronikus könyváruháznak adott interjúban részletesen kifejtettem mindazon nehézségeket, amelyek szinte lehetetlenné teszik könyveim nyomdai megjelentetését. Akit érdekel, ezen a címen elolvashatja: http://blog.bookandwalk.hu/?s=kun+%C3%A1kos&submit=Keress%21

The past one my cookbook turned into quite bulky one, which does not make the illustration happening to the pictures possible, in the course of 20 years. The presentation of the single foods happening on photos duplájára would increase the extent, from which no one which cannot be handled only, but this work would turn into expensive one pricelessly. Because of this cannot be found pictures in the chapter presenting the kitchen utensils and apparatus. This claim is satisfiable partly however. The jokes, humorous sketches, aphorisms title a collection of pictures which can be hit on the end of my book, which is a hypotenuse, provides information in the household happened from development. 

 

Budapest, 2012. december

Budapest, 2012. December

 

Könyveim kiadása az elmúlt években sem jutott előbbre. Támogatás hiányában az idegen nyelvekre történő fordításuk sem indult el. Pedig a helytelen táplálkozásból eredő betegségek száma világszerte rohamosan nő. Ezt bizonyítja a WHO nemrég nyilvánosságra hozott jelentése, amelyben figyelmeztetett, hogy oksági kapcsolat mutatható ki a vörös húsok és húskészítmények fogyasztása, valamint bizonyos daganatfajták között. A statisztika szerint napi 100 gramm vörös hús fogyasztása 17%-kal, napi 50 gramm feldolgozott hús pedig 18%-kal növeli a végbélrák kialakulásának esélyét. Nálunk hatalmas felháborodást váltott ki a hír. A húslobbi mindjárt ellentámadásba lendült, és tudománytalannak minősítette a 10 ország 22 kutatója által készített 800 felmérésen alapuló közleményt. A kormány válasza pedig az volt, hogy 2016. január 1-től a vörös húsok ÁFA-ját lecsökkentette 27%-ról 5 %-ra. A megnövekedő húsfogyasztás miatt még többen fognak meghalni. Nálunk évente 33 ezer ember hal meg rákban. Most még többen lesznek. De nem baj, hadd pusztuljon a magyar! Az önpusztításban már nagy gyakorlatunk van.

The expense of my books did not manage to get in the past years ahead. Devoting them to the foreign languages did not start in the deficiency of a support. The number of illnesses deriving from the unhealthy diet though increases rapidly worldwide. WHO's meaning made public recently, in which he warned, proves this, that causality contact can be manifested the red meats and the consumption of meat products, and between certain tumour ones. According to the statistics daily the consumption of 100 grams of red meat 17%-kal, daily 50 grams of processed meat though 18%-kal the rectum increases the chance of the development of cancer. The news induced huge indignation at us. The meat lobby swung into a counterattack immediately, and qualified the communication being based on 800 surveys prepared by the 22 researchers of the 10 countries as unscientific. It was the government's answer though that the 2016. is a January from 1 the red meats ÁFA decreased it 27%-ról 5 %-ra. Even more people will die because of the increasing meat consumption. 33 thousand men die of cancer annually at us. They will be even more people now. But not trouble, let the Hungarian decay! In ourselves his destruction we have big practice already.

Ezt a kiadást anyám emlékének ajánlom, akinek a segítsége nélkül ez a könyv nem jöhetett volna létre.

This expense I dedicate without the help of who this book could not have come into existence to my mother's memory.

 

Budapest, 2016. február

Budapest, 2016. February

 

Sajnos az elmúlt években sem történt előrelépés műveim nyomdai megjelentetése terén. Ennek ellenére töretlenül dolgoztam tovább, ami tovább rontotta könyvkiadási esélyeimet. A rendszeres bővítés és frissítés következtében ugyanis az összes művem meglehetősen terjedelmessé vált. Ezért mostanában a hazai könyvkiadók akkor sem tudnák kiadni a műveimet, ha akarnák. A szakácskönyvem pl. A/4-es formátumban 1200 oldalas lett, benne közel 1000 recepttel. A/5-ös formátumban, normál könyv alakban ez 1600 oldalt tesz ki. Két kötetben megjelentetve is lexikon vastagságú könyvek lennének belőle, ami több mint 20 ezer forintba kerülne. A jelenlegi gazdasági helyzetben ki tud ennyit fizetni egy könyvért? Ezért továbbra is marad az online terjesztés, az internetes letöltés. Ez viszont jól alakul. Csak az én honlapomról, a Kun Elektronikus Könytárból eddig három millióan töltötték le a könyveimet. Ehhez jön még a Magyar Elektronikus Könyv­tár, a Magyar Digitális Könyv­tár és egyéb honlapok letöltési mutatói. Több honlapra is felrakták a könyveimet, sokszor engedélyem nélkül. Olvasói táborom is széleskörű. A világ 103 országából látogatják a könyvtáramat.

Mivel a nyugati országokban a magas életszínvonal következtében még nem jelent gondot egy könyv megvásárlása, gondoltam lefordíttatom a műveimet. Ez azonban a korábbinál is nagyobb aka­dályba ütközik. A sok szakkifejezés miatt a műfordítók továbbra sem vállalják a fordítást, a szakfordítók pedig még drágábban fordítanak. Immáron 5,7 forintot kérnek egy leütésért. (A szóközöket is fizetni kell.)[II] Ezzel a tarifával a négy ezoterikus könyvem csupán három nyelvre történő fordítása 50 millió forintba kerülne. Mivel ennyi pénzem nekem sosem lesz, csak egy lehetőségem ma­radt, hogy a külföldi könyvkiadókkal és a lehetséges szponzorokkal megismertessem műveim tartalmát, az ingyenes gépi fordítás. Tíz évvel ezelőtt a Google-, a Bing- és a DeepL programok fordítása nevetség tárgya volt. A mesterséges intelligencia bevetésével azonban ugrásszerű javulás állt be ezen a téren is. Most már az általuk produkált fordítás elfogadható minőségű. Nem tökéletes, de érthető. Remélem, hogy az angol-, német és francia nyersfordítások felkeltik a külföldi könyvkiadók érdeklődését, és lektorálva megjelentetik a műveimet. Szakácskönyvem megreformált változatát anyám emlékének ajánlom, akinek segítsége nélkül ez a receptgyűjtemény nem jöhetett volna létre.

Unfortunately, in recent years, there has been no progress in getting my work published. Nevertheless, I have continued to work steadily, which has further damaged my chances of getting published. The regular expansion and updating of my work has made it all rather voluminous. Therefore, nowadays, even if domestic publishers wanted to publish my works, they could not. For example, my cookery book in A/4 format has grown to 1200 pages with nearly 1000 recipes. In A/5 format, in normal book form, it is 1600 pages. Even published in two volumes, it would be an encyclopaedia-length book, which would cost more than 20,000 forints. In the current economic climate, who can pay that much for a book? That is why online distribution and downloading will remain. That is going well. Three million people have downloaded my books from my website, the Kun Electronic Library, alone. Add to that the download figures of the Hungarian Electronic Library, the Hungarian Digital Library and other websites. Several websites have uploaded my books, often without my permission. I also have a wide readership. People from 103 countries around the world visit my library.

Since the high standard of living in Western countries means that buying a book is not yet a problem, I thought I would have my works translated. However, this is an even greater obstacle than before. Because of all the jargon, literary translators are still reluctant to translate, and specialist translators are even more expensive. They are now charging 5.7 forints per copy. At this rate, translating my four esoteric books into just three languages would cost 50 million forints. Since I will never have that kind of money, the only way I have left to promote my work to foreign publishers and potential sponsors is free machine translation. Ten years ago, the translation of Google, Bing and DeepL was a laughing stock. But with the advent of artificial intelligence, there has been a leap forward in this area too. Now the translation they produce is of acceptable quality. Not perfect, but understandable. I hope that the rough translations into English, German and French will attract the interest of foreign publishers who will publish my works with proofreading. I dedicate this reformed version of my cookbook to the memory of my mother, without whose help this collection of recipes would not have been possible.

  

Budapest, 2021. július

Budapest, July 2021

 

Ez a fordítás 8 évvel ezelőtt készült, amikor még nem volt mesterséges intelligencia. Ezért nagyon rossz minőségű. Arra azonban jó, hogy eldöntsük tetszik-e nekünk valamelyik recept. Ha igen, másoljuk be a magyar változatát valamelyik korszerű fordító programba. (Deepl. Google, Bing). Arra azonban ügyeljünk, hogy ezek a mesterséges intelligenciával támogatott fordító programok sem tökéletesek. A mértékegységek fordítása nem az erősségük. Pl. az evőkanál, teáskanál, mokkáskanál szavakat keverik. A hibák kijavításához használjuk a WinZip-el tömörített mappában található Glossary for machine translation fájlt. Ebben a listában megtalálható a magyar ételnevek angol, német és francia nyelvekre történt helyes fordítása is.

This translation was being made before when there was not artificial intelligence yet with 8 years. Because of this with a very bad quality. That way but good, that let us decide it we like one of the prescriptions. If yes, we copy his Hungarian variant one of the modern translators into a program. (Deepl. Google, Bing). Let us keep an eye on it however, that these the translator supported with the artificial intelligence programs perfect. Their strength is not the translation of the measures. E.g. the tablespoon, teaspoon, mocha spoon words it is stirred. To correct the errors, we use the Glossary for machine translation file in the folder compressed with WinZip. This list also includes the correct translation of Hungarian food names into English, German and French.

 

Budapest, September 2022

Budapest, September 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                  A szerző

the author

 

 

Frissítés: 2023. október 04.

Refreshing: 04. October 2023.

 

A frissített változat a Kun Elektronikus Könyvtárból tölthető le.

The refreshed variant can be downloaded from Kun Electronic Library.

Cím: https://kunlibrary.net  

Address: https://kunlibrary.net  

A Kun Elektronikus Könyvtár a Magyar Elektronikus Könyvtár­ból is elérhető,

The Kun Electronic Library available from Hungarian Electronic Library,

a letölteni kívánt mű weblapjának FORRÁS mezejére kattintva.

the to download for the web page of a desired work clicking on the field of FORRÁS.

 

A https://kunlibrary.net honlapról tölthető le az

From the website the https://kunlibrary.net can be downloaded the

672 egzotikus gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó 33 nyelvű album legfrissebb változata is,

freshest variant of album with 33 languages containing 672 exotic fruits and vegetables,

13 464 képpel illusztrálva. Terjedelme: 900 MB.

illustrated with 13 464 pictures. His extent: 900 MB.

 Ugyanitt érhető el a 550 kontinentális zöldséget és gyümölcsöt tartalmazó 33 nyelvű album rendszeresen frissített változata, ami jelenleg 11 042 képet tartalmaz. Terjedelme min. 660 MB.

At the same place can be reached the refreshed regularly album with 33 languages and 11 042 pictures, containing 550 continental vegetables and fruits. His extent min. 660 MB.

Ezen a honlapon található egy könnyűzenei slágerlista is, amely 1931-től napjainkig az összes magyar slágert tartalmazza. Az előadó nevének kiválasztása után pár másodperc múlva meghallgathatjuk, illetve videoklip formájában megtekinthetjük kedvenc dalainkat a YouTube-on. Jelenleg több mint 8374 dal található ebben a gyűjteményben, több mint 57 866 változatban.

This site is a pop music hit list, which is from 1931 to the present day contains all the Hungarian hit. After selecting the artist name to listen to a few seconds, and view our favorite songs in the form of video clips on YouTube. Currently more than 8374 songs can be found in this collection, more than in 57 866 variants.

 

 


I. FEJEZET

I. CHAPTER

 

A reformtáplálkozás egyre nagyobb teret hódít, jelenleg hozzáve­tő­­le­g­es becslések szerint 500 millió vegetárius él a világon.[3] Százalékos arányukat tekintve tehát a húsevők száma ma még legalább egy nagyságrenddel nagyobb, mint a természetes módon táplálkozóké. Ez a jelentős arányeltolódás azonban a legtöbb esetben csupán a megszokásnak tudható be. Gasztronómiai szak­emberek ugyanis felvilágosító tevé­kenységük során már nemegyszer tapasztalták, hogy a legtöbb ember csak azért eszik húst, mert fogalma sincs arról, hogy a húsevés ártalmas az egészségre. Amikor viszont megtudják, hogy milyen veszélyes életmódot folytatnak, minden különösebb rábeszélés nélkül hajlanak arra, hogy megváltoztassák táplálkozási szokásaikat. Ennek a folyamatnak a felgyorsítását csak az hátráltatja, hogy a természetes alapanya­gokat felhasználó ételreceptek választéka ma még nem túl nagy, és az ily módon elkészített ételek íze sokszor nem éri el a kívánt szintet. Ezen a helyzeten próbál változtatni ez az önálló könyvvé terebélyesedett receptgyűjtemény.

The reform nourishment conquers increasingly bigger space, 500 million vegetarians live on the world according to rough estimates currently. Their percentile proportion considering so the number of the carnivores today yet with at least an order of magnitude bigger, than on the natural manner nourishing. This considerable shift in proportions but in most cases merely for the habit can be attributed. Gastronomic specialists since it was experienced more times already in the course of their informative activity that most men eat meat because he does not have an idea of the fact that the meat eating is bad for the health only. They are inclined for it to be modified without all stranger persuasion when they find out a what kind of dangerous lifestyle they lead on the other hand their dietary habits. It impedes the acceleration of this process only, that the natural stocks user the choice of recipes today yet not the flavour of too big and foods prepared on the manner such does not attain the desired level many times. This independent one tries to make changes in this situation a collection of recipes burgeoned into a book.

 

Mint már az „Ezoterikus körkép” II. fejezetében is szó volt róla, a húst nagyon jól helyettesíti a gomba, és a különféle szójakészítmények. Ennek bizonyítására az alábbiakban lássuk néhány húsnélküli étel előállítási módját, a szerző családi receptjei közül. Elsőként kezdjük a legegyszerűbb étellel, amely szójakockából rövid idő alatt elkészíthető.

Than already it II. Chapter of „Esoteric Panorama” there was a word in his chapter from him, the mushroom substitutes the meat very well, and the various soya artefacts. Onto the demonstration of this let us see it in the undermentioned ones some without meat the production manner of a food, from among the author's family prescriptions. We begin it with the plainest food firstly, that from a soya cube under short time preparable.

 

1. Szójatepertő

1. Soya cracklings

 

Előző este vagy néhány órával a felhasználás előtt 4 dl hideg vízbe áztassunk be 10 dg szárított szójakockát. Sütés előtt öntsük le a levét egy pohárba, és öblítsük át. Tegyünk rá 2 púpozott kávéskanál szójaízesítő fűszerkeveréket, majd töltsünk rá ugyanannyi tiszta vizet, mint amennyit leöntöttünk róla. (Az áztatást nagyobb méretű, leragadás­gátló bevonattal ellátott serpenyőben végezzük, mert a fűszeres lét csak a szétterülő szója­kocka tudja egyenletesen felszívni. Jól keverjük át, hogy a fűszerek felszívódása hatékonyabb legyen.) Öntsünk a megdagadt szójakockákra 1,4 dl étolajat, és fedő nélkül, teljes lángon, gyakran megkeverve pirítsuk világospirosra. (Ne ide-oda tologassuk, mert megég az alja. Jól keverjük át, hogy minden oldala egyformán süljön.) A tűzről levéve keverjük még egy darabig, amíg a maradék olajat felszívja. Vigyázzunk, hogy túl sokáig ne süssük, mert rágós lesz.

You are a previous evening with some clocks before the use into 4 dl of cold water let us soak 10 dg of dried Soya bean cube. Let us pour off his juice before baking into a glass, and rinse. Let us place 2 heaped coffeespoonful of Soya bean flavour spice mix upon him, let us load as much clear water as we poured off on him then from him. (The soaking with a bigger size, sticking hampering by we make it in a pan supplied with a coating, because the spreading Soya bean cube can soak up the spicy juice steadily only. Well stir, that let the absorption of the spices be more efficient.) Let us pour 1,4 dl of cooking oil onto the swelled Soya bean cubes, and without cover, on a full flame, let us fry it stirred often világospirosra. (Let us not shuffle it here and there because his bottom burns. Well stir, that let all of his sides be frying equally.) We stir it taken down from the fire yet until a piece while he soaks up the residual oil. Let us take care that we should not bake it too for a long time because he will be tough.

Ha pirítás közben kiszáradna, öntsünk rá még egy kis olajat, mert csak akkor lesz jóízű, ha a sütés befejezése után csil­log a felülete az olajtól. (Egyébként minél több olajban sül a szójakocka, annál szebben, egyenlete­sebben pirul. A túl sok olaj felszívódását úgy akadályozhatjuk meg, hogy a sütés végén leöntjük róla.) A ropogósra sütött tepertőt friss kenyérrel, melegen tálaljuk. Zöldhagymával vagy zöldpaprikával és paradicsom­mal, illetve retekkel; télen pedig savanyúsággal fogyasztható. Kiadósabb lesz, ha teát és sült-, illetve héjában főtt burgonyát is készítünk hozzá. A szójatepertőt mindig frissen tálaljuk, mert ha lehűl, rágóssá válik.

Let us pour a little oil on it yet because he will be tasty if his surface glitters because of the oil after the conclusion of the baking only if he would dry up during toasting. (Anyway at what the soya cube is frying in more oil, reddens more nicely, more steadily at it. We may prevent the absorption of the too much oil in such a way that we pour it off on the end of the baking from him.) We serve the cracklings roasted to a crisp with fresh bread, warmly. With green onion or a vegetable pepper and a tomato, concerned with radish; in winter though with sourness can be consumed. Will be more substantial, if tea and roast-, we prepare a cooked in his shell potato to it concerned. We present the soya cracklings freshly because he becomes tough if he gets cold always.

 

Eddig még mindenkinek, aki ezt a tepertőt megkóstolta, az volt a véleménye, hogy jobb ízű, mint a hagyományos zsíros tepertő.

It was his opinion for everybody, who tasted these cracklings, yet till now, that with a better flavour, than the traditional greasy cracklings.

 

2. Brassói aprópecsenye

2. Chopped roast Brasov style

 

Ha 10 dg szójakockából készült tepertőhöz a sütés végén hozzá­dinsztelünk egy diónyi apróra vágott vöröshagymát, és ráreszelünk 2 gerezd fokhagymát, akkor kiváló minőségű brassói aprópecsenyét is készíthetünk belőle. (Ne hagyjuk a hagymákat színesedni, mert a tüzet elzárva még a forró serpenyőben is sülnek, és könnyen megéghetnek.) Aki szereti a pecsenyeszerű levet, 1,8 dl olajat használjon a pirításhoz. A bő zsiradékba még a hagymák hozzáadása előtt keverjünk 1 evőkanál szójalisztet, és pirítsuk világosbarnára. Igen finom kolbászzsírszerű levet kapunk, ha szójaliszt helyett a sütés végén személyenként 1 evőkanál rostos paradicsomlevet, vagy kevés vízzel hígított 1 mokkáskanál sűrített paradicsomot keverünk a szójatepertőhöz. Az összeforralásnál jól forgassuk át a készre sütött tepertőt, hogy minden oldalába beivódjon a paradicsomos lé. Ezt követően már ne pirítsuk, csak süssük le zsírjára; különben, tapló lesz belőle. Friss kenyérrel, sült krumplival, teával és savanyúsággal tálalva finom vacsora készíthető belőle. Főzelékekhez feltétként is adható. Egyébként a brassói aprópecsenye eredetileg nem önálló étel volt, hanem maradékokból keletkezett. Brassóhoz sincs köze, mert Budapesten született az 1940-es évek végén. Először a Mátyás-pince vendégeinek szolgálták fel, nagy sikerrel.

If he prepared from 10 dg of soya cube to cracklings on the end of the baking braise a nut-size onion cut up into small pieces, and file he 2 cloves of garlic, we may prepare chopped roast Brasov style with a distinguished quality then from him. (Let us not let the onions acquire colour, because the pins locked away even in the boiling pan for a porcupine, and they may burn easily.) Let who likes the roast-like juice use 2,2 dl of oil for the toasting. Let us stir before the addition of the onions yet into the baggy fat 1 tablespoonsful of soy flour, and let us fry it onto light brown one. We receive most delicate sausage fat-like juice if 1 tablespoon is fibrous per person on the end of the baking instead of soy flour tomato juice, or 1 mocha spoon diluted with little water we mix tomato paste into the soya cracklings. It boiling well turn onto the ready one baked cracklings, that all of his sides saturate the tomato juice. Let us not fry it already following this, only bake his fat; otherwise, there will be tinder from him. With fresh bread, a delicate dinner was frying serving with a potato, tea and sourness can be prepared from him. To vegetable dishes as a slice of meat can be given. Anyway the chopped roast Brasov style was not an independent food originally incidentally, but originated from residual ones. He has nothing to do with Brassó because it was born on Budapest on the end of 1940 years. It was served to the guests of the Mátyás cellar first, with a big success.

 

Szójatepertőnek ne a Bóly Rt. szójakockáját használjuk, mert ez kevergetés közben törik, morzsálódik, és mire a nagyobb darabok megpirulnak, a törmelék megég. Erre a célra legalkal­masabb a bioboltokban kimérve árusított cseh gyártmányú szójakocka, illetve a PA-COMP Kft. által 100 grammos kiszerelésben forgalmazott brassói (az erdélyi Brassóból importált) szójakocka. (Mellesleg a Brassói Szójaüzem által gyártott szójaszelet is kiváló minőségű, és nem olyan drága, mint a magyar gyártmányú.) Hasonlóan jó a Montenegróból (Crna Gora) beszerzett szójakocka. (A cseh, illetve a montenegrói szójakocka a bioboltokban kapható, kimérve. Ráadásul 20-30%-kal olcsóbb, mint az élelmiszerboltokban árusított hazai gyártmány. Mivel a beszerzési forrásukat gyakran változtatják újabban a Csuta texturált szójakockát árulják. Ennek ára 150 grammos kiszerelésben 210 Ft. (Csuta Károly szintén a brassói szójagyárból szerzi be a szójakockát, ömlesztve. Ő csak csomagolja.) A Németországból importált HAAS gyártmányú szójakocka nem a legalkalmasabb erre a célra, mivel ez meg túl kemény, rágós, ráadásul drága. A legkeményebb azonban a Szilas Rt. által gyártott szójakocka. Ez már félig megsütött állapotban, húspótló masszaként használva is rágós.

For soya cracklings not Bóly we use a co. soya cube, because this being stirring breaks meanwhile, crumbles, and onto what the bigger pieces redden, the debris burns. Onto this aim most suitable the bio shops soya cube with a Czech product sold measured out, concerned the PA-COMP distributed in 100 gram packing by way of a Ltd. brasover (from Transylvanian Brasov imported) soya cube. (His Brassó produced a soya wind by way of a soya firm incidentally with a distinguished quality, and not so expensive, than the one with a Hungarian product.) Similarly good from Montenegro (Crna Gora) obtained soya cube. (The Czech, concerned the Montenegrin soya cube the NAP-RA Ltd. bio shop available, bio shops available, measured out. Extra 20-30%-kal cheaper, than the home product sold in the food stores. Since their procurement source is changed often more newly Csuta textured Soya cube it is sold. 210 Ft are the prices of this in 150 gram packings. (Csuta Károly likewise the brassói obtains the Soya bean cube from a Soya bean factory, dumped. He wraps it only.) From Germany imported HAAS product soya cube the most suitable one onto this aim, with what this too hard, tough, extra expensive. The hardest one but Szilas is a soya cube produced by a co. This in a state roasted half already, used as meat substituting mass too tough.

 

3. Szójaízesítő fűszerkeverék

3. Soya flavour spice mix

 

15 dg Vegeta ételízesítőhöz (sózott, aprított zöldségszárítmány) keverjünk 1 dg köményt, 0,5 dg reszelt szerecsen­diót, 0,5 dg oregánót és 0,5 dg kakukkfüvet. A jól összerá­zott keveréket szitáljuk át, a maradékot kávédarálón őröljük homokszemcse finomságúra, és az egészet újból összerázva töltsük egy légmentesen lezárható üvegbe. Amennyiben a kis mennyiségek mérése gondot okoz, 1 csapott mok­kás­kanál fűszerőrlemény jó közelítéssel 0,1 dg-nak felel meg. Mellesleg korábban nálunk is kapható volt az a nyugati orszá­gokban gyártott műanyag kanál formájú mérleg, amelyet csecsemő­tápszerek mérésére fejlesztettek ki. Ez a max. 5 dg méréshatárú, és a kanál nyelén tologat­ható ellensúllyal rendelkező „libikóka” mérleg igen előnyösen alkalmazható ezeknek a kis mennyi­ségeknek a pontos kimérésére. Mivel ez a fűszerkeverék nem tartalmaz borsot, diétázók is hasz­nálhatják.

15 dg Vegeta to condiment one (salted, dried, chopped vegetable) let us stir 1 dg of cumin, 0,5 dg of grated nutmeg, 0,5 dg of oregano and 0,5 dg of thyme. The mix shaken up well drizzle, we torment the residual one on a coffee grinder grain of sand fineness, and let us pour it into a glass which can be locked hermetically bringing the whole one together again. In as much the measurement of the modica causes a problem, 1 level  mocha spoon of spice milling product with a good approach 0,1 dg suits. That plastic spoon produced in western countries was available at us early incidentally form balance, that onto the measurement of infant nutriments developed. This the max. See-saw at which 5 dg of counterweight which can be shuffled on the shaft of the spoon with a measurement border is balance is applicable to the accurate measuring of these modica most advantageously. Since this spice mix does not contain pepper, dieting too it may be used.

 

A fenti fűszerek nagyobb élelmiszerboltokban és gyógynövény-szaküzletekben szerezhetők be. Egyszerre túl sokat ne vásároljunk belőlük, mert a tárolás során fokozatosan csökken az aromájuk. Természetesen nem csak a fűszerke­veréket, hanem a hozzávaló fűszereket is ajánlatos légmentesen zárható üvegben tartani. Erre a célra legalkalmasabbak a csiszolt üvegdugóval ellátott kis üvegek, de ha ezekhez a gyógyszerészek által használt széles szájú palackokhoz nem tudunk hozzájutni, akkor helyettesíthetjük fémfedéllel zárható bébiételes üvegekkel is. Az összecserélés elkerülése érdekében a fűszeres üvegeket feltétlenül címkézzük fel. Sokak szerint jelenleg nálunk a Sara Lee Kávé és Tea Rt. által „Horváth Rozi Konyhája” márkanéven forgalmazott fűszerek a legmegbíz­hatóbb, és minőségüket tekintve a legolcsóbbak. Fűszer­ként is használható gyógynövények értéke­sítésével szintén sok cég foglalkozik, de a termékeik többnyire tele vannak felaprított szárral, így csak gyógyteaként használhatók. Megfelelő minőségű és elérhető árú szurokfüvet (oregánó) valamint kakukkfüvet itthon a Herbária Rt. állít elő, s porrá őrölve a saját szaküzleteiben forgalmazza. Olcsó és jó minőségű fűszerőrlemények kaphatók még az Ázsia fűszerboltban is. (A címet lásd a Gabonakolbásznál.)

The above spices in bigger food stores and medicinal plant specialist's shops can be obtained. Let us not buy too much simultaneously from them, because their aroma decreases gradually in the course of the storage. Naturally not only the spice mix, but the ingredient to keep spices in advisable glass which can be locked hermetically. The little glass supplied with the polished glass stopper is most suitable for this aim, but we may substitute it for baby food glass which can be locked with a metal lid if we cannot obtain these bottles with a wide mouth used by chemists. In the interest of the avoidance of the confusion the spicy glass inevitably label. According to many people currently at us Sara Lee coffee and tea Horváth Rozi Konyha distributed on a trade name by way of a co. spices the most reliable one, and their quality considering the cheapest ones. Many firms deal with the realization of medicinal plants which can be used as spice likewise, but their products mostly his winter they are with a stem chopped up, in this manner only as a herb tea useful. Wild marjoram with an available price with a suitable quality (origano) and thyme at home Herbária co. manufactures, and distributes it ground into dust in his own specialist's shops. Cheap and high-quality spice milling products available yet Asia in a spice shop. (See the address at the grain sausage.)

Óvakodjunk az olcsó külföldi fűszerektől. Az alacsony árakkal dolgozó áruházláncok ugyanis felkutatják a világpiacon a legolcsóbb szállítókat (pl. Mr. Spice), és az ő termékeiket forgalmazzák. Sajnos ezek a fűszerek egyúttal a legrosszabb minőségűek is. Aki nem tudja megfizetni a márkás fűszereket, vásárolja az élelmiszer-áruházak saját márkajelzésű termékeit (pl. SPAR). A nagyobb diszkont élelmiszer-áruházak újabban sok terméket saját márkanéven forgalmaznak. Megvizsgálják a lehetséges beszállítók termékeit, és kiválasztják közülük a legjobb minőségűt. Aztán megrendelik tőlük saját márkajelzéssel, saját csomagolásban. Így sokszor a bolt polcain egymás mellett áll két ugyanolyan termék. Az egyik az ismert, de sokak számára már megfizethetetlenül drága márkás áru, a másikon az áruház logója díszeleg. Ez 10-15%-kal olcsóbb, pedig a beltartalmuk ugyanaz. Az árkülönbség annak tudható be, hogy a saját márkajelzéssel csomagolt termék árából levonják a reklámozási költséget, mert ezek a termékek önmagukat reklámozzák.

Let us be cautious about the cheap foreign country spices. The chain stores working with the low prices seek out the cheapest suppliers on the world market (pl. Mr. Spice), and their products are distributed. These spices are the ones with a baddest quality at the same time unfortunately. The person who cannot pay the quality spices buys food department stores' products with an own maker's mark (e.g. Spar). The bigger discount food department stores distribute many products on an own trade name more recently. The possible suppliers' products are examined, and the one with a best quality is sorted out from them. It is ordered from them with an own maker's mark next, in own packaging. Two products just like that stand each other by on the shop's shelves many times so. One the known one, but one which cannot be paid already for many people expensive quality merchandise, the department store's logo adorns the other one. This 10-15% cheaper, though the beltartalmuk same thing. They deduct the promotional expense from the price of the difference in prices which can be attributed to the fact that a product was packing with the own maker's mark because these products advertise themselves.

Ily módon más élelmiszere­ket is olcsón vásárolhatunk. Ha pl. tejtermékekre van szükségünk, válasszuk a Spar áruházlánc BUDGET[I] márkanéven forgalmazott árucikkeit. Biztosak lehetünk benne, hogy a legjobb minőségűt kapjuk a legalacsonyabb áron. Most már a Spar trappista sajtot is nyugodtan megvásárolhatjuk. Eddig ezt az egész vagy darabolt sajtot attól a tejgyártól vásárolták, akik a legolcsóbban adták. A gazdasági világválság okozta keresletcsökkenés óta kiválasztják a legfinomabb hazai fajtát, és azt forgalmazzák. Rájöttek, hogy a vevőket csak minőségi árukínálattal lehet megtartani. Ma már nem elég, hogy a termék olcsó legyen, jónak is kell lennie.

We may buy other foods cheaply on a manner such. If pl. we need dairy products, let us elect it Spar chain store BUDGET commodities distributed on a trade name. We may be sure that we catch the one with a best quality at the lowest price in him. Now already Spar Trappist cheese we may bribe it calmly. Who gave it the most cheaply bought this whole or cheese chopped up from that milk factory till now. The Great Depression caused it the superfine domestic kind is selected since drop in demand, and it is distributed. They realised that it is possible to keep the customers with quality product supply only. Today does not burn already in order for the product to be cheap, has to be good.

A Vegeta ételízesítő helyett más őrölt zöldségszárítmányt is használhatunk. Miután ma már több különleges összetételű ételízesítő is található az élelmiszer-áruházakban, célszerű mindegyiket kipróbálni, hogy megtaláljuk a számunkra legkellemesebb ízhar­mó­­niát. A pikáns aromák kedvelőinek minden bizonnyal ízleni fog a Knorr licensz alap­ján gyártott zöldségszárít­mány, amely a szokványos ízesítő anyagokon kívül sok különleges fűszert is tartalmaz. Nem kevés­bé zamatos a svájci licensz alapján gyártott „Maggi” ételízesítő. Nagyon finom és kissé egzotikus ízű a spanyol gyártmányú Gallina Blanca zöldségszárítmány. A különleges zamatokra vágyók a Vegeta 150 grammos kiszerelésű Speciális változatát is használhatják. Nem sokkal drágább, mint az alapváltozat, és a Földközi-tenger országainak ízvilágát teremti meg ételeinkben. A magyaros ízek hívei azonban ne alkalmazzák a Speciális Vegetát, mert ezt csak a hagyományos Vegetából készített szójaízesítő fűszerkeverék képes biztosítani.[III]

Vegeta somebody else was grinding instead of condiment one salted, dried vegetable we may be useful. After today is condiment one with more special combination already can be found in the food department stores, expedient to try all in order for us to find it for us pleasantest flavour harmony. The spicy aromas liking Knorr will taste good certainly on all of them licensz zöldségszárítmány produced on his basis, which contains much special spice apart from the customary flavourings. Not less succulent the Swiss licensz Maggi produced on his basis condiment. With a very delicate and slightly exotic flavour Gallina Blanca with a Spanish product zöldségszárítmány. Onto the special flavours desiring 150 of Vegeta special variants with gram packing may be used. Not much more expensive, than the basis variant, and the Mediterranean Sea creates his countries' flavour world in our foods. The Hungarian flavours faithful let it not be applied however special Vegeta, because this only traditional Vegetából a prepared soya flavour spice mix is able to insure it.

A kóstolás során érdemes figyelmet szentelni a hazai előállítású termékeknek is. Viszonylag olcsó és jó minőségű a Sara Lee Kávé és Tea Rt. „Horváth Rozi” márkanevű ételízesítője. Az olcsó fűszerkeverékek közül a „Spar ételízesítő”-t érdemes használni. Ez a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt által gyártott fűszerkeverék nagyon hasonlít a Vegetára, az ára azonban csupán a fele. (Mivel durvára őrlik, tésztaszűrőn szitájuk át, és a maradékot kávédarálón őröljük homokszemcse finomságúra, és keverjük a többihez.) Az ortodox vegetáriusok is elkészíthetik a fenti fűszerkeveréket, mivel a bioboltokban tartósítószer-mentes zöldségszárítmányt is lehet kapni (pl. Vegamix). Ezek többnyire nem tartalmaznak sót sem, ami azért előnyös, mert az ízesítésükről magunk gondos­kod­hatunk, tengeri só felhasználásával. A keverési arány 1 : 3, azaz 25 dg zöldség­szárít­mány­­hoz 75 dg tengeri sót kell adni. (Ne lepődjünk meg, a gyári ételízesítőkben is ennyi só van. A Vegeta és a legtöbb gyári ételízesítő 15% zöldségszárítmányt, 59% sót és különféle töltőanyagokat, pl. kukoricadarát tartalmaz.) Sajnos az aromája nem lesz annyira intenzív, mint a Vegetáé, mivel ez a változat nem tartalmaz ízfokozó nátrium-glutamátot.[IV] Új termék a Kania Ételízesítő min 45% zöldségtartalommal. Ez sem tartalmaz nátrium-glutamátot. Gyártója az ízromlást a zöldségtartalom növelésével kerüli el. A Lidl áruház forgalmazza, meglepően olcsón. Ára 480 Ft, 400 grammos kiszerelésben. (Kilogrammja 1200 Ft.)

To find worthy attention for the products with domestic production in the course of the tasting. Relatively with a cheap and good quality Sara Lee coffee and tea CO. Horváth Rozi trade name condiment. From among the cheap spice mixes “Spar spice mix” worthy to be useful. This Kalocsa spice mix produced by Fűszerpaprika Zrt similar very much Vegeta, his price are however merely it one half. (With what onto rough one it is tormented, on a colander their sieve accross, and we grind the residual one on a coffee grinder grain of sand fineness, and we mix it into the others.) The orthodox vegetarians too the above spice mix may be prepared, with what the bio shops preservative free there may be dried vegetable to get (e.g Vegamix). These do not contain salt, which is beneficial because ourselves may ensure their flavouring, mostly with the use of sea salt. The titre 1 : 3, that is 25 dg of zöldségszárítmányhoz it is necessary to give 75 dg of sea salt. (Let us not be surprised, there is this much salt in the factory condiment ones. Vegeta and most factory relishing one 15% zöldségszárítmányt, 59% salt and various filler, pl. contains gris.) His aroma will not be so much intensive unfortunately, than Vegetáé, since this is the variant does not contain flavour degree monosodium glutamate. New product Kania relishing on what 45% with a vegetable content. This does not contain monosodium glutamate. His manufacturer avoids the flavour decay with the increase of the vegetable content. Lidl a department store distributes it, surprisingly cheaply. 480 Ft, 400 gram ones are his prices in packing. (His kilogram 1200 Ft.)

A különböző zöldségszárítmányok közötti válogatást kellő kriti­kával végezzük, mert a klasszi­kus Vegetának már megjelent a hamisított változata. Ennek a silány utánzatnak nem csak a neve, hanem a csomagolása is megtévesztésig hasonlít az eredetire, fűszertartalma azonban csak 10%, ami azt jelenti, hogy a zacskó 90%-ban sóval van megtöltve. A hatósági ellenőrzés szigorítása következtében ez a hamisítvány már kiszorult az üzletekből, de a piacokon, alkalmi árusoknál még fellelhető. Legjellegzetesebb ismertetőjele, hogy az összes felirat szerb-horvát nyelvű rajta. Ez által próbálják a hamisítók azt a látszatot kelteni, hogy Horvátországból importált eredeti termékről van szó. Nálunk az eredeti ételízesítő magyar nyelvű csomagolásban kerül forgalomba. Az óriási kereslet miatt ugyanis mi ömlesztve, tonnaszámra vásároljuk a Vegetát, melynek kiszerelését a Podravka Kft. végzi Mohácson. Sajnos már ennek a változatnak a beszerzése sem biztonságos a piacokon, mi­vel a csalók találékonysága nem ismer határokat. Miután az összes trükkjük kitudódott, újabban elkezdték színes fénymásoló géppel sokszorosítani a magyar csomagolást. Ez a helyzet hasonlít a bankjegyhamisításhoz, csak szakértői szemek tudják megkülönböztetni az eredeti zacskót a hamistól.

We make making a selection from the different zöldségszárítmányok with a proper criticism because classic Vegetának appeared already his false variant. For this inferior imitation not only his name, but him packing is perfectly similar to the original one, his spice content but only 10%, what means it, that the bag 90%-ban he is filled with salt. As a result of the restrictions of the magisterial check this forgery was driven out from the businesses already, but on the markets, at occasional vendors yet can be found. His most characteristic earmark, that all of the inscriptions with a Serbo-Croatian language on him. The forgers try to give rise to that appearance by way of this, that from Croatia from an imported original product there is a word. Market is placed on by him in the original condiment packaging with a Hungarian language at us. Because of the enormous demand since we dumped, we buy a ton of it Vegeta, the packing of which Podravka a Ltd. makes it on Mohács. The purchase of this variant is not safe on the markets since the swindlers' inventiveness does not know the bounds already unfortunately. It was started more recently after all of their tricks transpired coloured photocopier to duplicate the Hungarian packaging mechanically. This situation is similar to the counterfeiting banknotes, expert eyes can distinguish the original bag from the false one only.

 

A frissen kisütött szójatepertő jól felhasználható ételeink ízesítésére is, pl. lecsó készítésénél a kolbász, illetve virslikarikák helyettesítésére, vagy túrós tésztához adva.

The soya cracklings fried freshly onto the flavouring of our foods of which use can be made well, e.g. the making of letcho the sausage, concerned onto the substitution of frankfurter circles, or or added to cottage cheese pasta.

 

4. Szójás lecsó

4. Soya letcho

 

Előzőleg 5 dg szójakockából készítsünk fél adag Szójatepertőt a fentiek szerint, azzal a különbséggel, hogy pirítás előtt az áztatott szójakockát vágjuk három-négyfelé. (Ne a serpenyő alján vagdaljuk, mert megsértjük a teflonbevonatot, hanem vegyük ki egy kistányérba.) Utána 1 közepes fej (kb. 10 dg) vöröshagymát aprítsunk fel, és egy nagyobb méretű, vastag falú lábasban 1,2 dl étolajon dinszteljük üvegesre. 1,8 kg vékony húsú zöldpaprikát[I] folyó vízben mossunk meg, vágjuk fel kb. 1 cm vastag karikákra, illetve 1 cm széles szeletekre, és adjuk a hagymához, majd fedő alatt pároljuk puhára. (A belső eret ne távolítsuk el a szeletekről, mivel ez adja a paprika ízét. Sokan még a visszamaradt torzsa magjait is belemorzsolják a lecsóba, mert ettől még finomabb lesz.) Különösen finommá válik a lecsó, ha 1-2 paradicsompaprikát (pritamint) vagy kápia paprikát is szeletelünk bele. Aki szereti, tehet bele egy csípős paprikát vagy fél cseresznyepaprikát (chili paprikát) is, illetve fűszerezze őrölt csípős paprikával. Amikor a zöldpaprika kezd össze­esni, mossunk meg 60 dg lédús paradicsomot, és adjuk hozzá négyfelé vágva. Keverjünk bele 1 kávéskanál fűszerpaprikát, 1 mokkáskanál sót, egy csipet cukrot, és fedő nélkül, gyakran megke­verve főzzük tovább. A pikáns ízek kedvelői 1-2 gerezd áttört fokhagymát, vagy kevés apróra vágott friss bazsalikomot, rozmaringot, illetve kakukkfüvet is tehetnek bele. Zöldfűszerek hiányában szárított fűszereket is rakhatunk hozzá. Van, aki egy csipet egész köményt szór bele. Ettől szintén különleges íze lesz. Who scatters a pinch of whole cumin into him is. From this his flavour will be special likewise. Ha minden nedvessége elpárolgott, süssük le zsírjára, és keverjük bele a szójatepertőt. (Szójatepertő helyett bőrétől megfosztott szójavirslit is karikázhatunk bele.)

Beforehand from 5 dg of soya cube prepare a portion is afraid soya cracklings we cut it according to the above ones, with the difference that it soaked a soya cube before toasting three-négyfelé. (We do not cut it up on the bottom of the pan because we hurt the Teflon coating, but let us withdraw it into a dessert-plate.) Then 1 medium head (cca. 10 dg) let us chop up onion, and we braise it glassy on 1,2 dl of cooking oil in a pan with a thick wall with a bigger size. 1,8 kg of vegetable pepper with thin meat river in water wash, we cut it up cca. 1 cm onto thick circles, concerned 1 cm of your wide wind, and we add it to the onion, we steam it under cover then onto soft one. (Let us not remove the inner vein from the slices since this gives the flavour of the paprika. Many people even the seed of the backward stipe crumble into the letcho, because from this will be even more delicate.) The letcho becomes especially delicate, if 1-2 tomato paprikas (tomato paprika) or capia paprika too slice. Who likes it may put a spicy paprika or a half into him cherry-pepper (chili paprika) too, let him season it with ground spicy paprika concerned. Let us wash 60 dg of succulent tomato when the vegetable pepper starts collapsing, and we get it flung at him in four. Let us stir into him 1 coffeespoonfuls of paprika, 1 mocha spoons of salt, a pinch of sugar, and without cover, we cook it mixed up often long. The spicy flavours liking 1-2 cloves of garlic broken through, or little cut fresh basil, rosemary up into small pieces, thyme may be put into it concerned. We may lay green spices dried in the deficiency of spices to it. Let us bake it if all of his moistness vaporized down his fat, and we involve the soya cracklings in him. (soya frankfurter deprived of his leather instead of soya cracklings may wheel.)

A lecsót élénk tűzön addig kell sütni, amíg nem érződik a sült paprika illata, különben vízízű lesz. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne süssük túl, mert akkor elmegy az íze, és csípős paprika használata esetén az ereje is. Sokan nem kedvelik az összepöndörö­dött paradicsomhéjat, ezért nem sütik le zsírjára a lecsót. Ebben az esetben a paprika párolását fedő nélkül, közepes lángon végezzük, mivel kisebb mértékben ugyan, de a lassú sütés alatt is kialakul a kívánt íz. (Ehhez a változathoz 1,5 kg zöldpaprika és 0,5 kg paradicsom is elegendő.) Végül üssünk fel 4 tojást, szórjunk rá negyed mokkáskanál sót, és jól felverve önt­sük a lecsóra. Lassú tűzön ide-oda tologatva finoman kever­gessük, amíg megszilárdul. A lecsó akkor lesz ízletes, ha a ráöntött tojás nem esik szét apró golyókra a magas víztartalom miatt, hanem szálasan kocsonyásodik, mint a tojásrán­totta. Amennyiben nincs vastag falú (célszerűen öntöttvas) lábasunk, akkor tegyünk az edény alá lángterelőt, és gyakran megkeverve teljes lángon süssük. Melegen, önálló ételként tálaljuk. Hűtőszek­rényben tároljuk. Ha több napra készítünk lecsót, akkor csak a felhasznált mennyiségre üssünk tojást.

It is necessary to bake the letcho while the fragrance of the roast paprika is not felt on active fire, will be watery otherwise. Let us take care that we should not bake it however too, because his flavour goes away then, and in case of the usage of spicy paprika his strength. Many people do not like it it rolled up tomato shell, because of this do not bake his fat the letcho. In this case the simmer of the paprika without cover, we make it on a medium flame, with what in a smaller measure though, but the desired flavour takes shape under the slow baking. (To this variant 1,5 kg of vegetable pepper and 0,5 kg of tomato enough.) Let us open 4 eggs finally, sprinkle quarter mocha spoon salt, and let us pour it roused well onto the letcho. Let us be stirring it shuffled here and there gently on low oven while he is consolidated. The letcho will be tasty if the egg poured on it does not disintegrate into tiny bullets because of the tall water content, but tall gelatinizes, than the scrambled eggs. In as much is not with a thick wall (expediently cast iron) our pan, then let us put flame trap plate under the pot, and let us bake it stirred on a full flame often. We present it warmly, as an independent food. Store it in a fridge. Let us hit egg onto the quantity of which use was made only if we put letcho on onto more days.

Az alapanyag előkészítése során ne aggódjunk, ha a paprika héján „rozsdás” foltokat látunk. Az elszíneződés oka a teljes érés. A megérett paprika édesebb, és 20%-kal több C-vitamint tartalmaz, mint a sárga, illetve piros héjú. A repedezett héjú paradicsom sem romlott. A paradicsom héja száraz, napsütéses időben reped be. A sok napfény következtében több B-vitamint tartalmaz, mint az ép példány. A kirepedt rész azonban mosás után vágjuk ki, mert erről a forradásról nem lehet maradéktalanul eltávolítani a szennyeződést. Különösen konzerválás esetén van erre szükség. A nem túl későn konzervált alapanyagból télen is finom lecsót készíthetünk. A tartósított lecsót fedő nélkül kell sütni. A szükséges mennyiség: 1,6 liter. (A konzerválásához 9 deciliteres üvegeket használjunk. Konzervált lecsó használata esetén csak a lé elpárolgása után kell lángterelőt tenni a lábas alá.)

Let us not be worried in the course of the preparation of the stock if we see rusty patches on the shell of the paprika. The full ripening is the reason of the discolouration. The paprika ripened sweeter, and 20%-kal more C-vitamin contains, than the one with a yellow or red shell. The tomato with a cracked shell was not spoiling. The shell of the tomato cracks in dry, sunny time in. As a result of the much sunlight more Vitamin B contains, than the intact copy. The a part cracked after doing the washing however we cut it out because it is not possible to remove the soiling from this scar fully. There is need for this in case of particularly preservation. From the stock not preserved too late we may prepare delicate letcho in winter. It is necessary to bake the preserved letcho without cover. The necessary quantity: 1,6 litres. (His preservation let us use 9 decilitre glass. The usage of preserved letcho is needed after the evaporation of the juice only on his case lángto put herding one under the pan.)

A külföldön élők számára meg kell még említeni, hogy kiváló ízű és állagú lecsót csak fehér, vékony húsú magyar paprikából lehet készíteni. A csemegepaprikának nevezett vastag húsú[I] zöld, sárga és piros színű paprikák alkalmatlanok erre a célra. Ha Amerikában rászánjuk magunkat a lecsókészítésre, kubai zöldpaprikát és kanadai paradicsomot vegyünk hozzá, mert ízben ezek hasonlítanak legjobban a hazaira. Egyébként a vékony héjú zöldpaprika intenzív íze nem a véletlen műve. Ez a fajta áll a legközelebb a hibridizálatlan őspaprikához. Azért kapta az étkezési paprika nevet, mert nálunk ebből a zöldpaprikából fogy a legtöbb. A csemegepaprikák finomak, de édesek vagy csípősek. Nincs paprikaízük. Csak a vékony fehér héjú étkezési a paprika rágása során érzi az ember, hogy Isten valaha ilyennek teremtette a paprikát. Amit aztán mi teljesen elrontottunk a különféle hibridizálásokkal. „Nemesített” paprikáink szépek, harsogó színűek, csak éppen ízük, illatuk nincs. Ezért nem lehet belőlük lecsót készíteni. Sajnos magyar zöldpaprikát és paradicsomot nem lehet kapni külföldön. Nem azért, mert nem szállítunk, hanem mert a külföldi kereskedők nem rendelnek tőlünk. Most a színes paprika a divat. A vékony húsú zöldpaprikánkat azonban jól ismerik külföldön. A nyugati országokban „Hungarian type” néven tartják számon. Különösen a németek kedvelik, mert a mi paprikánknak nem csak íze, hanem illata is van. Nálunk ezt a fajtát nem csak nyersen használják. Ebből készül a töltött paprika. Ezért sokan „TV” paprikának nevezik. A hobbikertészek a szegedi paprikafajták magját keressék, mert ezek a legízletesebbek. A fűszerpaprikafajták közül is a szegedi a legjobb. From among the paprika ones the Szeged one the best one.

It is necessary to mention it yet for the expatriate ones, that with a distinguished flavour and consistence letcho only from Hungarian paprika with thin meat with white meat it is possible to prepare it. The calf green, yellow and paprikas with a red colour inappropriate onto this aim. Let us add a Cuban vegetable pepper and a Canadian tomato to it because these resemble the domestic one the best in a flavour if we decide on the letcho making in America. The intensive flavour of the vegetable pepper with a thin shell is not his chance work anyway. This kind is at a standstill the nearest the not hybridized to ancestor paprika. Got it for it the vegetable pepper is laughing because most lose weight from this paprika at us. The bell peppers delicate, but sweet or spicy. There is haven’t paprikaflavour. Only the thin vegetable one with a white shell the man feels that a god created the paprika for one like this once in the course of the chewing of the paprika. What we ruined totally next the various one hybridizing. Our improved bell peppers beautiful, with a stentorian colour, they, they do not have a flavour, a fragrance just only. May not be because of this from them to prepare letcho. It is not possible to get a Hungarian vegetable pepper and a tomato abroad unfortunately. Not because we do not carry a load, but because the foreign country dealers do not order from us. The fashion is the coloured paprika now. They know our green pepper with thin meat well abroad however. In the western countries „Hungarian type” it is kept in mind on a name. The Germans like it especially, dared for our paprika not only his flavour, but his fragrance yes. At us this kind not it is used rawly only. The charged paprika is made of this. Because of this many people “TV” it is called paprika. Let the hobby gardeners be looking for the seed of the Szeged paprika ones because these are the tastiest ones.

 

Mostanában egyre jobban terjed a hagyományos lecsó különféle zöldségekkel (pl. cukkini, patisszon, burgonya, morzsolt csemegekukorica) való dúsítása is. Ennek legismertebb formája a Cukkinilecsó, ahol kb. 40 dg meghámozott, kimagvalt és kisebb kockákra vágott cukkinit kevernek a paprika és a paradicsom közé. A cukkinit a főzés elején, az arányosan csökkentett mennyiségű zöldpaprikához kell adni, hogy a fedő alatt keletkező gőzben megpuhuljon. A különleges ízek kedvelői a többi fűszerrel együtt egy kis csokor apróra vágott kaprot, és egy csipetnyi szőlőcukrot is adhatnak hozzá. Van, aki kakukkfüvet tesz a cukkinilecsóba. Ez a fajta lecsó köretként is alkalmazható. Ebben az esetben nem kell rá tojást ütni, és csak 0,6 dl olajat használjunk hozzá.

The traditional letcho spreads by various vegetables increasingly better recently (e.g. courgette, pattypan squash, potato, crumbled sweet corn) the enrichment of truth. The best-known form of this the courgette letcho, where cca. 40 dg peeled, kimagvalt and smaller one cut courgette into cubes they stir between the paprika and the tomato. The courgette on the front of the cooking, it is necessary to add it to the eased proportionally amount of vegetable peppers in order to soften in the steam arising under the cover. The special flavours liking a little bunch cut dill into small pieces together with the rest of the spice, and a pinch of glucose may be added to it. Who puts thyme into the courgette letcho is. This kind letcho as garnish applicable. It is not necessary to hit egg in this case onto him, and let us use only 0,6 dl of oil for him.

Amennyiben nincs otthon tojás, akkor Rizses lecsót is készíthetünk. A sokak által kedvelt rizses lecsó előállítási módja csupán annyiban különbözik a fenti változattól, hogy a szójatepertő hozzáadása után nem tojást, hanem 10 dg Párolt rizst kell belekeverni. Ezután forraljuk fel az egészet, hogy az ízek összeérjenek, és a rizs a lecsó levét felszívja. Most csak 0,8 dl olajat használjunk hozzá. Ugyanígy készül a Babos lecsó. Ennél a változatnál 10 dg előzőleg puhára főzött tarkababot keverjünk bele. Új keletű változat a Csicseriborsós lecsó. Ugyanúgy készül, mint a babos lecsó, csak most 10 dg csicseriborsót kell beáztatni és puhára főzni. Mindegyik lecsót melegen, friss kenyérrel tálaljuk. Azért kell kenyeret enni hozzá, mert a lecsó zsíros étel. Kevesebb olajjal nem célszerű készíteni, mert akkor sütés közben leég, és nem lesz olyan jó ízű. Ősmagyar étel a Bográcsos lecsó. Szabad tűzön, bográcsban készítették. A pirított tarhonya beleszórása után még negyedóráig forralták, miközben néhányszor megkeverték. Egyszerűbb lesz, ha készítünk fél adag Tarhonyát, és a kész lecsóhoz keverjük. A rizses lecsóhoz hasonlóan ehhez a változathoz sem kell tojás, és most is 0,8 dl olajat használjunk hozzá.

In as much there is not egg at home, we may prepare rice letcho then. The production manner of the rice letcho liked by way of many people differs from the above variant in only so much that the soya cracklings are his additions not laying, but it is necessary to involve 10 dg of steamed rice in it. We boil all then in order for the flavours to make contact, and the rice soaks up the juice of the letcho. Let us use only 0,8 dl of oil for him now. The Bean letcho is being made in the same manner. This variant let us involve 10 dg of pinto bean cooked for soft one beforehand in it. The chick-pea letcho is a recent variant. Prepares likewise, than the bean letcho, it is necessary to soak 10 dg of chick-pea now only and to cook for soft one. We present all letchos warmly, with fresh bread. It is necessary to eat bread with him because the letcho is a greasy food. With less oil not expedient to prepare, because he gets sunburnt during baking then, and will not be with a good flavour like that. The cauldron letcho is a Proto-Hungarian food. It was prepared on free fire, in a cauldron. The fried egg barley spreading it was hatched until a quarter of a hour while it was mixed up several times yet. Will be plainer, if prepare a portion is afraid Hungarian pasta pellets, and we mix it into the ready letcho. Egg is not needed for this variant similarly to the rice letcho, and let us use 0,8 dl of oil for him now.

Ha szójatepertő helyett egy adag pirított padlizsánkockát teszünk bele, akkor Padlizsánpörköltet kapunk. (A padlizsánkockák pirítását a Majonézes padlizsánsalátánál leírtak szerint végezzük.) A padlizsánpörköltre nem kell tojást ütni. Ezért most csak 0,8 dl olajat adjunk hozzá. Az intenzív ízek kedvelői fűszerezhetik csípős paprikával, bazsalikommal, római köménnyel, őrölt borssal, oregánóval vagy kakukkfűvel. (Vegyünk ki belőle egy-egy kanállal, ízesítsük egy csipet fűszerrel, és döntsük el, hogy nekünk melyik ízlik leginkább.) Van, aki paprikakrémmel vagy ketchuppal ízesíti. Melegen friss kenyérrel fogyasszuk, de párolt rizzsel is tálalhatjuk, feltétként. Ez esetben 6 személynek elegendő. 

We get aubergine stew if we put a portion of fried aubergine cube into it instead of soya cracklings. (The toasting of the aubergine cubes at the aubergine lettuce with mayonnaise wrote down we make it.) It is not necessary to hit egg onto the aubergine stew. Let us add only 0,8 dl of oil to it now because of this. The intensive flavours liking it may be seasoned with spicy paprika, with basil, you are Roman with cumin, ground pepper, an oregano with thyme. (Let us take out of him with a spoon, let us flavour it with a pinch of spice, and let us decide which one we like the taste of mostly.) Who you are with paprika cream is ketchuppal flavours. Let us take it with fresh bread warmly, but we may serve it with steamed rice, as a slice of meat. This is enough for 6 persons in a case. 

 

Egyébként a lecsó nem tipikusan magyar étel. Más népek konyháiban ie előfordul, csak ott ratatouille vagy menemen, illetve hackhouka névre hallgat. Csupán az elkészítési módja más. A mediterrán lecsónak is nevezett francia ratatouille[V] pl. más zöldséget (padlizsánt és cukkinit) is tartalmaz, ezért összetettebb az íze. Ráadásul többféle zöldfűszerrel ízesítik. Az igazi lecsóba azonban nem kell más, mint zöldpaprika, paradicsom, vöröshagyma és fűszerpaprika meg só. Lényegében megegyezik a magyar tojásos lecsóval a török lecsó, a Menemen. A törökök azonban vékony héjú zöldpaprika helyett zöld hegyes paprikából készítik. Ízesítését füstölt fűszerpaprikával végzik, ami karakteres ízt ad neki. A sós bors, fűszerpaprika mellett 1 teáskanál szárított oregánót is tesznek bele, a sütés végén pedig 5 dg olvadékony reszelt sajtot hintenek a tetejére. Érdemes kipróbálni, nagyon finom.

The letcho is a Hungarian food atypically anyway. Ie appears in other folks' kitchens, or ratatouille there only menemen, hackhouka answers to a name concerned. His completion manner is other merely. The French ratatouille called the Mediterranean letcho pl. other vegetable (aubergine and courgette) too contains, because of this more complex his flavour. Moreover diverse green spice flavour. Into the real letcho somebody else is not needed however, than green pepper, tomato, onion and paprika salt. The Turkish letcho, Menemen are equal to the Hungarian egg letcho in his essence. The Turkishs but instead of a green pepper with a thin shell from green pointed paprika it is prepared. They make his flavouring with smoked paprika, which gives a character flavour to him,. 1 teaspoon dried an oregano beside the salty pepper, paprika do on the end of his intestine, the baking they sprinkle 5 dg of meltable grated cheese on top of him though. Worthy to test, very much it's good.

A lecsó speciális változata a zakuszka. Főleg Erdélyben készítik, de egész Kelet-Európában kedvelt. (Eredetileg a Kaukázusból, Örményországból, illetve Grúziából származik.) Alapváltozata nem más, mint darált lecsó, ami friss kenyérre kenve fogyasztanak. (Itt a paprikát és a paradicsomot lehéjázzák és apróra vágott hagymával zsírjára sütik.) Létezik azonban padlizsánnal, gombával és babbal készített változata is, melyek finomabbak. A zakuszkának számtalan elkészítési módja van. Azt szokták mondani, hogy ahány ház, annyi zakuszka létezik. Aki szeretné kipróbálni őket, az Interneten sok zakuszka receptet talál.

The Zakuska is the special variant of the letcho. It is prepared in Transylvania mainly, but in all Eastern Europe popular. (Originally from Caucasus, Armenia, originates from Georgia concerned.) His basis variant not somebody else, than ground letcho, which is fresh spread on bread, they help lose weight. (Here the paprika and the tomato husked and it is deep-fried with onion cut up into small pieces.) His variant prepared with aubergine, a mushroom and bean however exists, which more delicate ones. The Zakuska has innumerable completion manners. They say that as many Zakuskas as are houses exist. Who would like to try them, many Zakuskas hit a prescription on the internet.

A darált lecsó Nyugat-Európában is hódít. Sőt, a spanyolok világhírűvé tették. Ők a pépesített lecsót salsának nevezik. A Salsa szósz nem más, mint csípős paprika, paradicsom és vöröshagyma pürésítve. Főleg főtt tésztákat ízesítenek vele. Érdemes kipróbálni. Ily módon használva is finom. A nagyobb szupermarketekben (pl. Interspar) kapható, különféle kiszerelésben. Nem túl drága. (Fűszerként római köményt, koriandert, őrölt borsot és citromlevet tartalmazhat.) A salsa hozzávalóit nem sütik, hanem nyersen ledarálják. Sütni a felhasználása során kell. A pépesített lecsó legfinomabb változata az Ajvár. Színre, állagra nagyon hasonlít a salsához. Felhasználási módja is ugyanaz. A különbség csupán annyi, hogy az ajvár padlizsánt is tartalmaz. Ezért zamatosabb, kedveltebb. Az ajvár minden szupermarketben kapható.[VI] Ízesítéséhez fűszerek helyett borecetet használnak. Az ajvárt a lecsóhoz hasonlóan sütik, és forrón töltik kis üvegekbe. Mindkét szósz vagy mártás házilag is előállítható. Az Interneten rengeteg receptet találunk hozzá. (Az igazi, szerb eredetű ajvár faszénen sült padlizsánból és paprikából készül, amitől jellegzetes füstös íze lesz.) Az ajvárhoz nem csípős, hanem édes paprikát, pl. kápia használnak. Pürésítése után érdemes a pépet egy darabig főzni, hogy sűrűbb legyen, és az ízek keveredjenek. 

The ground letcho is spreading in Western Europe. Indeed, the Spanishs made it world-famous. They call the mash letcho Salsa. The Salsa sauce not somebody else, than spicy paprika, tomato and onion puree. They flavour cooked pastas with him mainly. Worthy to test. Used on a manner such too it's good. In the bigger supermarkets (pl. Interspar) in available, various packing. Not too expensive. (As spice Roman cumin, may contain coriander, ground pepper and lemon juice.) The ingredients of the Salsa are not baked, but it is ground rawly. It is necessary to bake it in the course of his use. The ajvar is the superfine variant of the pulpy letcho. Resembles a colour, a consistence very much to the Salsa. The same one is his manner of application. Only so much are the difference that the ajvar contains aubergine. Because of this more succulent, more loved. Everything which can be got in a supermarket is the ajvar. They use wine vinegar for his flavouring instead of spices. The ajvar is baked similarly to the letcho, and it is poured into little glass hot. Both sauce you are sauce homemade can be manufactured. We hit many prescriptions on the internet to it. (The ajvar with a real, Serbian origin is made of roast aubergine and paprika on charcoal, from which a smoky flavour will be characteristic.) To the ajvar not spicy, but sweet paprika, pl. kápia they are useful. His puree worthy to cook the mash until a piece in order for him to be thicker, and the flavours let them get mixed.

A zöldséges lecsók közül legfinomabb a Padlizsános lecsó. Íze hasonlít a ratatouille-hez. Elkészítése csupán annyiban különbözik a magyar lecsótól, hogy szójatepertő helyett sült padlizsánnal kell dúsítani. Egy nagyobb méretű (40 dg) padlizsánt héjastól süssünk puhára a Padlizsánkrémes szendvicsnél leírt módon. Hámozás után vágjuk kb. 1 cm széles kockákra, és keverjük a zsírjára sült lecsóba. Szezonon kívül lefagyasztott padlizsánkrémet is használhatunk erre a célra. A benne levő paradicsompaprika nem árt a lecsónak, sőt még finomabbá teszi. Ezt a változatot nem kell tojással vagy párolt rizzsel dúsítani, mert önmagában fogyasztva finomabb. A ratatouille-hez hasonlóan friss, ropogós kenyérrel tálaljuk. A mediterrán lecsó kedvelői különféle zöldfűszerekkel (apróra vágott petrezselyemmel, kakukkfűvel, bazsalikommal) ízesíthetik.

From among the vegetable letchos superfine the aubergine letcho. His flavour the ratatouille is similar-hez. His completion differs from the Hungarian letcho in only so much that it is necessary to enrich a porcupine with aubergine instead of Soya cracklings. With a bigger size (40 dg) aubergine from crusty one let us bake onto soft one the aubergine cream-filled pastry on a manner written down at a sandwich. We cut it after peeling cca. 1 cm onto wide cubes, and we put it onto his fat into roast letcho. We may use aubergine cream frozen in apart from a season for this aim. The tomato paprika in him does not harm the letcho, indeed makes it even more delicate. It is not necessary to enrich this variant with egg or steamed rice, dared taken merely more delicate. Similarly to the ratatouille we serve it with fresh, crisp bread. The Mediterranean letcho liking various with green spice (cut into small pieces with parsley, thyme, basil) may flavour.

 

Lecsó alapanyagot szárazgőzben tartó­sítva télre is eltehetünk. Ennek főleg pörköltek készítésénél vehetjük nagy hasznát.

Letcho we may preserve stock for a winter conserved in dry steam. For this mainly the making of stews we may buy his big profit.

 

5. Lecsókonzerválás

5. Letcho preservation

 

A feldarabolt zöldpaprikát fedő alatt, gyakran megkeverve pároljuk só, olaj és hagyma nélkül. Amikor összeesett tegyük rá az egyharmad mennyiségű paradicsomot[5] négyfelé vágva, és addig főzzük, amíg szétesik. (A kemény húsú vagy kevésbé érett paradicsomot már az elején adjuk hozzá a paprikához.) Végül forrón töltsük széles szájú, fémfedelű dunsztosüvegekbe. Előtte az üvegeket állítsuk fémtálcára, nehogy elrepedjenek, és kisebb adagokban töltsük meg őket. Ezt legcélszerűbb egy porcelán kávéscsészével végezni. Annak érdekében, hogy a lecsó ne csepegjen az üvegek oldalára, tartsunk a csésze alá egy kis­tányért. (Amennyiben nincs festetlen fémtálcánk, öntsünk egy ujjnyi meleg vizet a tepsibe, és ebbe állítsuk az üvegeket.) Utána egyenként vegyük ki őket, és borítsunk rájuk elő­re felvágott, és forralás útján csíramentesített vízbe mártott celofándarabkákat. (A vizes oldaluk legyen lefelé.) Simítsuk a celofánt a nyakára, és helyezzünk rá egy gumigyűrűt. (Ne az üveg menetes nyakára, hanem alája, a beszűkülő vállra rakjuk.) Szemközti végeit meghúzva ránc­mentesítsük a celofánt, és a felső, száraz felületére szórjunk késhegynyi nátrium-benzoátot, majd szorosan csavarjuk az üvegre a fémtetőt.  A nedvesítés legcélsze­rűbb módja, hogy a sterili­zált vízzel teli tányért magunk mellé teszünk, és rádobjuk a celofándarabkát. Ne késlekedjünk a feszesre húzásával, mert az elázott celofán, könnyen szakad. Kerüljük a kínai gyártmányú celofán használatát. Ez a Hewa márkanéven forgalmazott celofán olcsó ugyan, de nagyon hamar elázik, és szétszakad, nem lehet az üveg tetején ráncmentesíteni. Helyette európai gyártmányút vásároljunk. A jelenleg kapható drPACK celofán nem sokkal drágább, és nem ázik el, jól bírja a nyúzást.

The vegetable pepper cut into pieces under cover, we steam it mixed up often without salt, oil and onion. When he collapsed let us place it upon it his one third quantity cutting a tomato in four, and we cook it while he disintegrates. (We add the less mature tomato with hard meat to the paprika on his front already.) Let us pour it into jars with a metal lid with a wide mouth on one boiling finally. Let us put the glass onto a metal tray before it, in case let them crack, and let us fill them in smaller portions. This most expedient a china to finish coffee cup. Let us be heading in order that the letcho should not drip onto the side of the glass under the cup a dessert-plate. (In as much we do not have a metal tray not painted, let us pour an inch long warm water into the baking sheet, and let us place the glass in this.) Let us withdraw them one by one then, and cover onto them ahead cold cuts, and on the road of boiling sterilized cellophane scraps dipped into water. (Let them have the wet side down.) Let us smooth the cellophane his neck, and let us place an elastic band on him. (No onto the procession neck of the glass, but we put it under it, onto the shoulder narrowing down.) Pulling his opposite borderlands wrinkle let us exempt the cellophane, and let us scatter a pinch of natrium-benzoat onto his upper, dry surface, we screw the metal roof onto the glass tightly then.  The moistening his most expedient manner, that ourselves make full plate a breast with the sterilized water, and we throw the cellophane scrap onto it. Let us not be late with pulling him onto the tight one because it got drenched cellophane, tears easily. We avoid the usage of the cellophane with a Chinese product. This Hewa distributed on a trade name cellophane cheap come on, but gets drenched very soon, and bursts apart, the glass may not be a wrinkle on his roof to exempt. Let us buy an one with an European product instead. The drPACK which can be got currently cellophane not much more expensive, and does not get drenched, endures the skinning well.

Ha nem vagyunk biz­tosak abban, hogy az üvegeink abszolút tökéletesen zárnak, akkor lefedés előtt öntsünk a lecsó tete­jére kevés finomított étolajat, hogy ne keseredjen meg. Amennyiben a megfőzött lecsó nem engedett elég levet, vagy túlfőzés következtében elpárolgott, akkor feltétlenül öntsünk rá étolajat, mert lé nélkül a felső réteg bebarnul és megkeseredik. A meleg üvegeket tegyük egy félbehajtott paplannal kibélelt kosárba vagy karosszékbe, és egy nagyobb párnával hézagmentesen zárjuk le. Az esetleges szennyezés elkerülése érdekében a paplanra terítsünk rá egy konyharuhát, az egyik felére helyezzük az előzőleg körös-körül letöröl­getett üve­geket, a konyharuha vagy kopott törülköző másik felét pedig hajtsuk rájuk. Ha csupán néhány üveget kívánunk gőzölni, ezt elvégezhetjük hűtőtás­kában is. A hőszigetelő szárazgőzből csak akkor vegyük ki, ami­kor már teljesen lehűlt. A lezárt üvegeket hűvös, száraz helyen tároljuk. A felbontott üveg hűtőszek­rényben max. 1 hétig tárolható. Ha néhány nap alatt nem tudjuk elhasználni, tegyük a mélyhűtőbe.

If we are not sure of it, that our glass absolute perfectly for lock, let us pour little refined cooking oil before covering on top of the letcho in order for him not to be embittered then. In as much the cooked letcho did not allow enough juice, or cooking vaporized, let us pour cooking oil on him inevitably because the top is a layer without juice then gets brown and is embittered. Let us do the warm glass an driven into a basket lined with a duvet or an armchair, and we close it continuously with a bigger pillow. Let us lay the table for the duvet in the interest of the avoidance of the potential pollution onto him a tea towel, we place it on one of his halves it overtakes around wiped glass, let us drive the other half of the kitchen dresses or wore out towel though onto them. We may do this in a freezer bag if we wish to steam only some glass. Let us withdraw it from the heat insulating dry steam when he got cold totally already only. We store the locked glass on cool, dry place. The opened glass in a fridge max. 1 is storable until a week. Let us put it into the freezer if we cannot use it up under some days.

Lecsót lehetőleg nyár végén tartósítsunk, mivel az őszi paprika már kesernyés ízű. Augusztus végén érdemes kimenni a piacra, mert a paprika és a paradicsom ekkor a legolcsóbb. Érdemes az őstermelőktől vásárolni, mert tőlük előző nap leszedett friss árut kapunk. Ha nagy a választék, célszerű megszagolni a paprikát. Minél intenzívebb az illata, annál ízletesebb. Amennyiben zöldségboltban vásárolunk, előtte nyomkodjuk meg a paprikát, Ha puha, fonnyadt, ne vegyük meg. Gyakran összekeverik a friss paprikát az állottal. Ilyenkor válogassuk ki a kemény húsúakat belőle. A paradicsom utóérő zöldség, ezért amíg fel nem puhul, meg nem poshad, addig használható. 1-2 heti tárolás nem árt neki, az utóérés során zamatosabb lesz. Legjobb fajta a nagyméretű, leveses parasztparadicsom. Kerüljük a kemény húsú étkezési fajtákat. A fürtös paradicsom sem a legjobb lecsókészítésre.

Let us conserve letcho on the end of summer since the autumn paprika is with a tart flavour already possibly. On the end of August worthy to be about the market because the paprika and the tomato are the cheapest ones at this time. Worthy from the primary producers to shop because a previous day collected fresh merchandise from them our gate. If the choice, expedient one is big to smell the paprika. At what more intensive his fragrance, it tastier. In as much we are shopping in a vegetable shop, before it prod the paprika, Ha soft, withered, let us not buy it. They mix up the fresh paprika with the stood one often. Let us sort out the ones with hard meat at this time from him. The tomato ripening subsequently vegetable, because of this does not soften, does not go bad, till then useful. 1-2 weekly storages are not harmful to him, the after-ripening will be more succulent on his row. The large, juicy peasant tomato is best type. We avoid the culinary kinds with hard meat. The curly tomato onto the best letcho making.

A kon­zerválásra szánt lecsóba nem kerülhet egyetlen hibás pap­rika vagy túlérett, felpuhult paradicsom sem, mert ettől megromlik az egész. Mosás előtt mind a paprika, mind a paradicsom csutkáját tördeljük ki, mivel a tökéletes tisztít­hatóság tovább csökkenti a romlásveszélyt. Az üvegek beszerzése illetve tisztításhoz való előkészítése során jó tudni, hogy 1 liter lecsó kb. 1,2 kg paprikából és 0,4 kg paradi­csomból várható. Egy átlagcsaládnak a különféle pörköltekhez és egyéb ételekhez min. 15 liter lecsóra van szüksége évente. Ehhez 12 kg paprikát és 6 kg paradicsomot kell vásárolni. Ha ezt a mennyiséget egyszerre akarjuk eltenni, akkor erre a célra be kell szerezni egy 25 literes zománcozott fazekat, fedővel együtt. (Amennyiben a fazék vékony falú, tegyünk alá lángterelőt, különben leég a paprika. A másik lehetőség, hogy néhány szétzúzott paradicsomot teszünk a nyers paprika alá, és gyakran kevergetjük.) 25 literes fazékban a feldarabolt nyersanyag két részletben főzhető meg. (Ha nem tudjuk a teljes mennyiséget kiszóródásmentesen keverni, először csak a paprika felét tegyük a fazékba, és amikor kezd összeesni, akkor rakjuk hozzá a többit.)

Let us conserve letcho on the middle of August since the autumn paprika is with a tart flavour already possibly. One single wrong paprika or overripe one may not get into the letcho intended as the preservation, softened tomato, because from this all is corrupted. Before washing all the paprika, we all break the core of the tomato who, with what the perfect one tisztít­hatóság reduces the decay danger long. The purchase of the glass is good for cleaning concerned in the course of the preparation of truth to know that 1 litres of letcho from cca. 1,2 kg of paprika and 0,4 kg of tomato expected. For an average family to the various stews and other foods on what. he needs 15 litres of letcho annually. To this it is necessary to buy 18 kg of paprika and 6 kg of tomato. If we want to preserve this quantity for one, then onto this aim it is necessary to obtain it an 25 litre enameled pots, together with cover. (In as much the pot with a thin wall, then put flame trap plate under one, the paprika burns down otherwise. The other opportunity that we put some crushed tomatoes under the raw paprika, and we are stirring it often.) In 25 litre pots the raw material divided up in two details can be cooked. (If we do not know the full quantity spilling out to stir freely, let us put the half of the paprika into the pot only first, and we lay the others when he starts collapsing to it.)

A kész lecsót 0,5 literes befőttesüvegekbe célszerű tölteni. Ehhez min. 32 db üveget és hibátlan fémfedelet kell megtisztítani. A szabványméretű (40 × 40 centiméteres) celofánt 3 × 3, azaz 9 db négyzetre szabdaljuk. A rögzítő gumigyűrű mérete is fontos. A palackok zárására szolgáló 2 cm átmérőjű gumi túl szorosan nyomja a celofánt az üveg nyakára, azért nem lehet feszesre húzni a peremén. Az 5-6 cm átmérőjű gumigyűrű pedig nagyon laza, a celofán összevissza csúszkál az üveg nyakán, a fedél rácsavarásakor összegyűrődik. A legideálisabb a 3-4 cm átmérőjű gumi. Egyébként egy régi recept szerint úgy is lehet lecsót konzerválni, hogy a megtisztított paprika és paradicsomszeleteket nyersen üvegbe rakjuk. Egy réteg paprika, egy réteg paradicsom, és amikor megtelt az üveg, az előbbiek szerint lezárjuk, majd ned­vesgőzben kidunsztoljuk. Ennek a fajta lecsónak teljesen friss íze lesz. Felbontás után akár salátát is készíthetünk belőle.

The ready letcho 0,5 litre ones into jars expedient to pour. To this it is necessary to clean min. 32 pieces of glass and a faultless metal lid. The standard size (40 × 40 centimetre ones) cellophane 3 × 3, that is we cut it up into 9 pieces of square. The fixing the size of an elastic band important. The rubber with a diameter of 2 cm being used for the closing of the bottles it pushes the cellophane too tightly onto the neck of glass, may not be because of that to pull onto tight one on his edge. The elastic band with a diameter of 5-6 cm though very loose, the cellophane slides about on the neck of the glass at random, the lid screwing crumples. The rubber with a diameter of 3-4 cm is the most ideal one. It is possible to preserve letcho in that manner according to an old prescription anyway, that the cleaned paprika and we put your tomato wind into glass rawly. A layer of paprika, a layer of tomato, and we close it according to the former ones when the glass filled up, then nedvesgőzben steam. The kind will be the totally fresh flavour of letcho for this. We may prepare a salad even after a resolution from him.

 

6. Húspótló szójamassza

6. Meat substituting soya mass

 

A szójatepertőnek az eddig leírtaknál sokkal szélesebb körű a felhasználási lehetősége, mert ha a kész tepertőről az olajat leöntjük, és normál méretű tárcsával ellátott húsdarálón melegen ledaráljuk, akkor olyan alapanyagot kapunk, amely tökéletesen kiváltja a darált húst.[6] Húspótlóként ezt a masszát bármilyen ételbe beletehetjük, amelyhez darált húst írnak elő, és ha nem mondjuk meg előre, akkor még a legmegrögzöttebb húsevők sem fogják észrevenni, hogy az eléjük tett étel nem valódi húsból készült. Ez a fajta szójahús frissen a legfinomabb, több napig tárolva fokozatosan veszít az ízéből.

For the soya cracklings at the ones written down till now with a much wider circle his opportunity of application, because if from the ready cracklings we pour off the oil, and we grind it warmly on a mincer supplied with a disk with a normal size, we receive stock that takes the meetball meat out perfectly then. We may put this mass into an any kind of food as meat substituting one, to which minced meat is prescribed, and even the most compulsive carnivores will not notice that the food put in front of them is not real if we do not foretell it was made of meat. This kind soya meat the superfine one, more lose from his flavour stored until a day gradually freshly.

A húspótló szójamasszának van egy másik, gyakrabban alkalmazott módja is. Ennél a változatnál a szójakockát csak addig kell sütni, amíg az összes leve elpárolog, és az olajat felszívta. (Annak érdekében, hogy ne legyen vízízű, hagyjuk egy kicsit pirulni, hogy a víz teljesen kisüljön belőle.) Amint zsírjára sült, vegyük le a tűzről. Hagyjuk langyosra hűlni, és csak utána daráljuk le. Mivel a félig megpirított szója kevesebb olajat szív magába, 10 dg szójakockához 1 dl olaj is elegendő. A szóját most is élénk tűzön süssük, mert ha kiszárítjuk, akkor taplószerű és kérges lesz. Ez a fajta szójahús frissen kevésbé ízletes. A tárolás során azonban fokozatosan javul az íze. Kétnapi érlelés után a legfinomabb Mindkét változatot hűtőszekrényben tároljuk. Mivel a szója jól bírja a fagyasztást, a szójahúsokat le is fagyaszthatjuk. A mélyhűtés nem rontja sem az ízét, sem az állagát. (Felhasználás előtti napon vegyük ki a mélyhűtőből, és tegyük át a normál hűtőtérbe, hogy lassan felengedjen.)

The meat substituting soya mass has an other, manner applied often. This variant the soya cube it is necessary to bake while all of his juice vaporizes only, and sucked up the oil. (We leave it in the interest of the fact that he should not be watery a small one to redden in order for the water to turn out from him totally. As soon as his fat roast, let us take it down from the fire. We leave it until lukewarm one to get cool, and we grind it then only. Since the soya grilled until the half inhales less oil itself 1 dl of oil enough. Let us bake the soya on active fire now, because if we parch it, then tinder-like and will be crusty. This kind soya meat freshly less tasty. His flavour improves gradually however in the course of the storage. Twonapi after maturation the superfine one we store both variants in a fridge. We may freeze the Soya bean meats since the Soya bean endures the freezing well. The refrigeration does not spoil it neither his flavour, neither his consistence. (Let us withdraw it from the freezer on a day before a use, and let us transfer it into the normal refrigerator space in order for him to ease slowly.)

Amennyiben sürgősen szükségünk lenne szójás alap­a­nyagra, az áztatóvizet forraljuk fel, öntsük a szójakockára, keverjük bele a fűszerkeveréket, és fedő alatt hagyjuk ázni, amíg megdagad. Ha viszont a beáztatott szójakockát valamilyen oknál fogva a tervezett időpontban nem tudjuk felhasználni, tegyük a mélyhűtőbe, a szója ugyanis jól bírja a fagyasztást. Szobahőmérsékleten ne tároljunk hőke­zeletlen szóját, mert a vízben levő baktériumoktól néhány óra múlva erjedésnek indul, és megsavanyodik. Mivel a hús és a szárított szójakészítmények között jelentős fajsúlykülönbség van, és a szó­jának jóval nagyobb a telítőértéke, mint a húsé, szójakocká­ból az előírt húsmennyiség súlyának a negyedét használjuk. Ennek alapján szójás készítményeinknél személyenként átlag 3 dg szójakockával számolhatunk. Ennek megfelelően 10 dg félig megpirított szójakockából készített szójamassza 30 dg darált húsnak felel meg.

In as much we would need soya stock urgently, it soakingvizet we boil it, let us pour it onto the soya cube, we involve the spice mix in him, and we let it be soaking while he swells up under cover. Let us put it into the freezer if we cannot make use of the soaked soya cube in the planned time for any reason on the other hand, the soya endures the freezing well. On room temperature not store hőkezeletlen soya, because some clocks start going by for fermentation from the bacteria in the water, and sours. Since there is a considerable relative density difference between the meat and the dried soya artefacts, and for the soya much bigger the saturatingértéke, than that of the meat, from a soya cube we use his quarter as the weight of the prescribed meat quantity. Based on this our soya artefacts per person average we may reckon with 3 dg of soya cube. From a soya cube grilled until 10 dg of half according to this prepared soya mass is equal to 30 dg of minced meat.

Jelentősen nő a húspótló szójakockából készített ételek eltarthatósági ideje, ha pi-vízzel készítjük. A beáztatott szójakockáról öntsük le a vizet, mossuk át, majd öntsünk rá 1 dl pi-vizet. Adjuk hozzá a fűszerkeveréket, az olajat, és az előbbiek szerint süssük meg. A mágneses besugárzással kezelt pi-víz csírátlanítja a nyersanyagot. A pi-víz használatának további előnye, hogy feltárja a nyersanyag rejtett ízeit, így az ételek finomabbá válnak. A pi-víz használata a fogyókúrázók számára is előnyös, mert a mágneses vízzel kezelt nyersanyag kevesebb zsiradékot szív magába. Ezért a pi-vizes szójatepertőt csak 1,2 dl olajban süssük. (A pi-víz beszerzési módja a Gabonakolbásznál található.)

The lasting time of prepared foods is growing from the meat substituting Soya cube significantly, if pi-water we prepare it. From the soaked Soya cube let us pour off the water, be washing, then pour 1 dl of pi-water. We add the spice mix, the oil to him, and let us roast it according to the former ones. The pi treated with the magnetic irradiation-water sterilizes the raw material. The pi-water the additional benefit of his usage, the foods become more delicate so in order for the raw material to reveal his hidden flavours. The pi-water his usage for the dieters beneficial, because the raw material treated with the magnetic water inhales less fat itself. Because of this the pi-water Soya cracklings let us bake it in only 1,2 dl of oil. (The pi-water his procurement manner at the grain sausage can be found.)

 

Szójakocka beszerzése és felhasználása

The purchase of a soya cube and his use

 

Sajnos a szójakocka a szállítás és helytelen tárolás következtében töredezik. Ezt a törmeléket nem szabad a többihez keverni, mert mire a szójakocka megpirul, addig a kisebb darabok megégnek, és rágóssá válnak. A visszamaradt granulátumszerű törmeléket azonban nem kell kidobni, hanem tegyük félre. Ha egy adagra való összegyűlt belőle, ugyanúgy felhasználható, mint a szójakocka, csak kevesebb ideig kell pirítani. A változatlan mennyiségű áztatóvíz, valamint fűszer hozzáadása előtt azonban egy tésztaszűrőn szi­táljuk át, és a por finomságú anyagot távolítsuk el belőle. Az 1,2 dl olajban állandóan kevergetve sütött törmeléket szintén le kell darálni. (Az üzletekben kapható granulátumot lehetőleg ne használjuk erre a célra, mert a szójakockából készült töltelék finomabb. A különbség azonban nem túl nagy, így aki el akarja kerülni a darálást, a félig megpirított szójamasszából álló töltelékekhez alkalmazhatja. Nem használható viszont a teljesen megpirított szóját igénylő töltelékekhez, mert az intenzív sütés következtében a szójagranu­lá­tum a törmelékhez hasonlóan rágóssá, keménnyé válik.) Az olajmennyiség növelésére a szójatörme­lék erős nedvszívó tulajdonsága miatt, az égésveszély csökkentése érdekében van szükség. Abban az esetben is több olajat szív fel a szója, amikor apró darabokra vágva pirítjuk (pl. túrós csuszához). Ha ilyenkor nem pótoljuk a hiányzó zsiradékot, hanem szárazon kevergetve sütjük, akkor ebben az esetben is taplóssá (ehetetlenül rágóssá) válik a tepertő.

The soya cube breaks up as a result of the transport and wrong storage unfortunately. It is not allowed to mix this debris into the others, because onto what the soya cube reddens, the smaller pieces burn till then, and they become tough. It is not necessary to throw the backward granule-like debris out however, but let us put it aside. If onto a portion truth assembled from him, likewise utilizable, than the soya cube, only less are needed until time to fry. The constant one quantity soaking water, and before the addition of spice but on a colander drizzle, and the dust fineness substance let us remove it from him. It is necessary to parrot it off stirring baked debris steadily likewise in the 1,2 dl of oil. (Let us not use the granules which can be got in the businesses for this aim possibly because filling was made of the soya cube more delicate. The difference but not too big, in this manner who wants to avoid the grinding, to the fillings consisting of the soya mass grilled until the half may apply it. To fillings demanding the soya grilled totally on the other hand which cannot be used, because the soya granules are the intensive ones as a result of baking similarly to the debris turns tough one, hard one.) Onto the increase of the oil quantity there is need because of the strong absorbent characteristic of the soya debris, in the interest of the reduction of the burn danger. The soya soaks up more oil in that case, when tiny we fry it cut to pieces (e.g. to cottage cheese square noodles). If we do not replace the absent fat at this time, but we bake it being stirred drily, then in this case tinder-like one (inedibly tough one) is divorcing the cracklings.

A szójakocka felhasználásával kapcsolatban itt érdemes megemlíteni, hogy mivel a különböző célra szolgáló szójás alapanyagok elkészítési módja más-más helyen található, egyesek számára nehézséget okozhat az áttekintésük. Rend­kívül egyszerűvé válik azonban ezeknek az alapanyagoknak az elkészítése, ha megjegyezzük, hogy teljes adag esetén a szójatepertőt 1,4 dl, a húspótló szójamasszát 1 dl (szójatör­meléknél 1,2 dl), a szójahús alapanyagát pedig 0,6 dl olajban kell pirítani. Az áztatóvíz mennyisége az előző két változatnál 3 dl, míg a szójahúsnál 4 dl. A szójaízesítő fűszerkeverékből mindhárom változathoz 2 púpozott kávéskanálnyira van szükség, szójahús esetén azonban célszerű fél mokkáskanál kakukk­füvet vagy ízlés szerint más fűszert is az áztatóvízbe keverni. A teljesség kedvéért megemlíthető még, hogy lényegében hasonló módon történik az óriásszójából gyártott szójaszelet beáztatása. A jelentős fajsúlykülönbség miatt a szójaszelethez adandó víz és fűszerkeverék mennyiségét térfogatarányosan állapítsuk meg. A szójakockához hasonlóan a szójaszeletet is élénk tűzön kell sütni, de ha kész, ki kell venni az olajból, mert szivacsos szerkezete folytán rengeteg zsiradékot képes magába szívni.

In connection with the use of the soya cube here worthy to mention, that since the completion manner of the soya stocks being used for the different aim is different on place can be found, their overview may cause difficulty for some people. The completion of these stocks turns into exceptionally plain one however if we notice it, that in case of a full portion the soya cracklings 1,2 dl, the meat substituting soya mass 1 dl (at soya debris 1,4 dl), it is necessary to fry the stock of the soya meat in 0,6 dl of oil though. It soaking water his quantity the overtaking two variants 3 dl, while at the soya meat 4 dl. From the soya flavour spice mix to all three variants onto 2 heaped coffeespoonfuls there is an expedient half in case of need, soya meat however mocha spoon thyme or other according to a taste spice it soaking waterbe to stir. For the mood of the completeness mentionable yet, that soaking the soya slice manufactured from his giant word happens on a similar manner practically. Because of the considerable relative density difference to the soya slice the quantity of water to be given and a spice mix volume proportion let us establish it. It is necessary to bake the soya slice on active fire similarly to the soya cube, but if ready, it is necessary to withdraw it from the oil because much are able to absorb fat owing to his spongy construction.

Nálunk jelenleg PA-COMP Kft. által forgalmazott szójakocka állaga hasonlít leginkább a húsra. Emellett nem tartalmaz semmilyen törmeléket. Ráadásul a hazai forgalmazású szójakockák közül ez a legolcsóbb. A 100 grammos PACO szójakocka webáruházakban kilogrammonként csupán 880 forintba kerül.[VII] Ennek az az oka, hogy Romániából, a Brassói Szójafeldolgozóból importálják. A szó­jakockát legolcsóbban bioboltokban, kimérve szerezhetjük be. Nem mindenütt kapható, mert 10 kilogrammos zsákokban szállítják, és szállítás, raktározás, kimérés közben töredezik. A zsák alján visszamaradt törmelékkel pedig nem tudnak mit kezdeni. Helyette a bioboltok a Csuta texturált szójakockát árulják. Ennek ára 150 grammos kiszerelésben 210 Ft. Ezek előállítási technológiája biztosan mentes a szénhidrogénektől, így az áztatóvizet nem kell leönteni róluk. Túl sokat ne vegyünk belőle, mert 2-3 hónap után beszürkül, és megkeseredik. Ha már a penészedés jelei is mutatkoznak rajta, dobjuk ki.

At us currently PA-COMP the consistence of a soya cube distributed by a Ltd. resembles the meat mostly. He contains any kind of debris beside this. Moreover from among the soya cubes with domestic distribution this cheapest one. That reason of this, that from Romania, his Brasov from soya thing one it is imported. 00 gram PACO Soya bean cube in web department stores kilogram only 880 cost a forint. Not everywhere available, 10 dared in kilogram sacks it is delivered, and transport, storage, measuring break up meanwhile. They do not know what to do with backward debris though on the bottom of the sack. Instead the bioboltok Csuta texturált Soya bean cube it is sold. 210 Ft are the prices of this in 150 gram packings. The soya cube the most cheaply in bio shops, we may obtain it measured out. These his production technology is free of the hydrocarbons certainly, in this manner it soakingvizet it is not necessary to pour it off from them. Let us not take too much from him because 2-3 are months greys, and is embittered. If already the going mouldy his signs appear on him, we kick it out.

A szárított szójakocka teljesen semleges, íztelen alapanyag. A belőle készült ételek íze a fűszerezéstől függ. Ezért a szójához több fűszert kell adni, mint a húshoz. Megfele­lő fűszerezés estén nem lehet megkülönböztetni a hústól. Árban viszont jóval olcsóbb. Bioboltban, ömlesztve vásárolva a színhús árának negyedébe kerül a belőle készített húspótló szójamassza. A szójakocka többek között annak köszönheti az olcsóságát, hogy ipari melléktermék. A szójaolajgyártás során visszamaradt szójapogácsát lisztté őrlik, majd megfőzik. Végül texturálják (szálas szerkezetűvé alakítják). Világszerte gyártják, és a tapasztalatok szerint az Izraelben előállított szárított szójatermékek keltik leginkább a hús illúzióját. Kiváló minőségű az osztrák gyártmányú BIO SOJA grob szójakocka is. Egyetlen hátránya, hogy nagyon drága. 200 grammos kiszerelésben az Aldi szupermarketben kapható. Ára: 800 Ft. (4000 Ft/kg).

The dried soya cube is totally neutral, flavourless stock. The prepared from him the flavour of foods depends on the seasoning. It is necessary to add more spice to the soya because of this, than to the meat. Suitable seasoning it is not possible to distinguish it from the meat on an evening. In a price on the other hand much cheaper. In bio shop, is found dumped buying into the a quarter of the price of the boneless meat the from him prepared meat substituting soya mass. The soya cube may say thank you for his cheapness to it between many people, that industrial byproduct. The soya bean oil production was left over on his row soya scone it is milled into flour, it is cooked then. Finally structure (it is turned into an one with a tall construction). It is produced worldwide, and the dried soya products manufactured in Israel according to the experiences give rise to the illusion of the meat mostly. With a distinguished quality the bio with an Austrian product SOJA grob Soya bean cube. One single of his disadvantage, that very expensive. Aldi is available in a supermarket in 200 gram packings. His price: 800 Ft. (4000 Ft/kg).

 

Az ízhatás fokozása érdekében a húspótló szójamasszához kever­he­tünk pirított gombát is. Ezzel a módszerrel nagyon finom hústalan töltött káposztát készíthetünk az alábbi módon.

We may stir to the meat substituting soya mass in the interest of the increase of the flavour effect fried mushroom. We may prepare very delicate meatless stuffed cabage on the undermentioned manner with this method.

 

7. Gombás töltött káposzta

7. Fungal stuffed cabbage

 

Néhány órával a felhasználás előtt áztassunk be 10 dg szójakockát a Szójatepertőnél leírt módon. Utána öblítsünk át 2 kg savanyú káposztát.[VIII] Ennek legcélszerűbb módja, hogy a káposzta polietilénzacs­kóját teleöntjük hideg vízzel, jól összerázzuk, és az összefo­gott nyíláson át leengedjük az összes levét. (Öblítés előtt érdemes a sava­nyú káposzta levét leönteni egy pohárba. Egyrészt azért, mert igen egész­séges ital; másrészt ha túlságosan átmostuk a káposztát és ízetlenné vált, utólag egy kis lé hozzáadásával helyrehozhatjuk a hibát.) A túlzott savanyúságtól megszabadított mosott káposztát tegyük egy nagyméretű zománcozott lábasba[IX], és öntsünk rá annyi vizet, hogy jól ellepje. Ha valódi töltött káposz­tát készítünk, akkor 16 db savanyított káposztalevelet öblítsük le, és rakjuk az apróra vágott káposzta tetejére. Előtte azonban a levelek vastag főerét egy éles késsel óvatosan faragjuk le, hogy a tölteléket könnyebben bele tudjuk csomagolni. Fedő alatt főzzük min. 1 órán át. (Ha elfőtte a levét, öntsünk rá még egy kis vizet, és főzzük tovább, amíg megpuhul. A végén annyi lé maradjon rajta, hogy a káposztát éppen ellepje.)

Let us soak 10 dg of soya cube before the use on the manner written down at the soya cracklings with some clocks. Then rinse 2 kg of sauerkraut. The most expedient manner of this, that the polythene bag of the cabbage pour we bring it together with cold water, well, and we let all of his juice down through the slot gathered up. (Before a rinse worthy to pour off the juice of the sauerkraut into a glass. On the one hand because of that, drawn most healthy beverage; on the other hand if too much were washing the changes cabbage and tasteless one, we may put the mistake right with the addition of a little juice subsequently.) Let us put the being washed cabbage set free from the excessive sourness into a large enameled pan[X], and let us pour so much water on him that he should cover it well. If we prepare real stuffed cabage, then 16 pieces soured cabbage leaves let us rinse it out, and we put it on top of the cabbage cut up into small pieces. Before it but the leaves we whittle off his thick head vein carefully in order to be able to wrap the filling into him much more easily with a sharp knife. We cook it under cover on what. through 1 clock. (If cooked his juice, let us pour a little water on it yet, and we cook it long while he softens. Let so much juice be left on his end that he should cover the cabbage just.)

Mialatt a káposzta puhul, készítsünk egy adag, rizzsel dúsított Gombás húspótló szójamasszát a töltelék számára. Ehhez Húspótló szójamasszára van szükség. A beáztatott és 1 dl étolajon félig megsütött szójakocka ledarálása után szeleteljünk fel 40 dg alaposan meg­mosott gombát, majd kisebb darabokra vágva 0,5 dl étolajon pirítsuk meg.[XI] Egy diónyi vöröshagymát vágjunk apróra, és a megsült gomba közé keverve dinszteljük üvegesre. (Vigyázzunk ne pirítsuk, mert hagy­ma­szagú lesz a töltelék.) A hagymás gombát a visszamaradt olajjal együtt keverjük a húspótló szójamasszához. Közben 10 dg rizst mossunk meg, öntsünk rá 2 dl vizet, és lángterelő felett, forrástól számítva főzzük min. 10 percig, amíg megpuhul, majd tegyük a masszához. (Ügyel­jünk arra, hogy ne főzzük túl, mert akkor felpuhul a töltelék, de kemény se legyen. A rövid szemű ragacsos rizst 1,8 dl vízben főzzük.) Végül adjunk hozzá 2 nagy vagy 3 kisebb tojást előzőleg felverve, reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, szórjunk rá egy csipetnyi őrölt borsot, 1 mokkáskanál sót, valamint 2 púpozott evőkanál szójalisztet, és villával jól dolgozzuk össze. A különleges ízek kedvelői negyed mokkáskanál szegfűborsot is tehetnek bele.

Let us prepare a portion of fungal meat substituting soya mass enriched with rice for the filling while the cabbage softens. To this onto meat substituting soya mass there is need. Let us slice up 30 dg of mushroom washed thoroughly after parroting off the soaked and soya cube roasted half on 1 dl of cooking oil, then smaller let us grill it cut to pieces on 0,5 dl of cooking oil. Let us cut a nut-size onion up into small pieces, and the roasted we braise it glassy put between a mushroom. (Our attention let us not fry it, because smell of onions the filling will be.) The bulbous mushroom we mix it into the meat substituting soya mass together with the backward oil. Let us wash 10 dg of rice in an alley, let us pour 2 dl of water on him, and under flame trap plate, we cook it counted from a source on what. until 10 minutes, let us put it then to the mass while he softens. (Let us take care that we should not cook it too, dared then softens the filling, but let him not be hard. We cook the gluey rice with a short eye in 1,8 dl of water.) Finally give 2 big ones or 3 smaller eggs overtake roused to it, file he 2 cloves of garlic, let us sprinkle an a pinch of ground pepper, 1 mocha spoons of salt on him, and 2 heaped tablespoons soy flour, and we work it together well with a fork. The special flavours liking quarter mocha spoon allspice may be put into it.

Ha a káposzta már majdnem puha, villával szedjük le a háromnegyedét, majd vizes kézzel formáljunk a gombás húspótló szójamasszából 16 db gombócot, és helyezzük a maradék káposztára. (Csak egy ujjnyi réteg maradjon az alján, hogy a gombócok ne égjenek le. Ha nincs nagy átmérőjű lábasunk, 8 gombócot formáljunk belőle. A nyers gombócok ugyanis nem rakhatók egymásra, mert összeragadnak. A tölteléket eredeti módon, káposztalevelekbe csavarva is főzhetjük. A massza becsomagolási módja a Káposz­ta­sa­va­nyí­tásnál, a recept végén található.)[XII] Ezután terítsük a gombócokra a káposzta másik felét, és főzzük még 25 percig, amíg teljesen megpuhul, és a töltelékek megkeményednek. (A gombócok berakása után állítsuk a lángot maxi­mumra, és csak a káposzta felforrása után vegyük takarékra.) Megszilárdulás után egy nagyobb kanállal óvatosan szedjük ki a gombócokat, és rántsuk be a káposztát.

We get it with a fork if the cabbage is almost soft already down the three of his quarters, let us form 16 pieces of dumpling of the fungal meat substituting soya mass with a wet hand then, and we place it on the residual cabbage. (Let only an inch of layer be left on his bottom in order for the dumplings not to burn down. Let us form 8 dumplings of him if we do not have a pan with a big diameter. The raw dumplings since cannot be laid onto each other, because they stick together. The filling on an original manner, screwed into cabbage leaves too we may cook it. The mass in packaging his manner the Cabbage souring, on the end of the prescription can be found.) Let us lay the other half of the cabbage on the dumplings then, and we cook it yet until 20 minutes while he softens totally, and the fillings harden. (Let us put the flame after the marquetry of the dumplings onto a maximum, and let us buy it after the cabbage boiling over only onto a savings bank.) We take the dumplings out carefully with a bigger spoon after solidification, and let us thicken the cabbage.

3 evőkanál liszthez adjunk annyi olajat, amennyit felvesz, és hevítsük habzásig. Vegyük le a rántást a tűzről, és keverjünk bele fél mokkáskanál fűszerpaprikát. Hagyjuk langyosra hűlni, majd tovább kevergetve engedjük fel annyi hideg vízzel, hogy tejszín sűrűségű legyen. Utána vékony sugárban öntve keverjük a káposztához, te­gyünk bele 1 kávéskanál rostos paradicsomlevet, és időnként átkeverve lassan forraljuk még 5 percig. (Paradicsomlé helyett használhatunk 1 mokkáskanál paradicsom­pürét is.) Az erdélyi ízeket kedvelők a gombócok visszarakása előtt keverjenek a káposztába fél mokkáskanál borsikát. (A borsika finomabbá teszi a savanyú káposztából készített ételt, és csökkenti az általa kiváltott felfúvódást.) Végül rakjuk vissza a gombócokat, finoman rázzuk bele a káposztába, és ezzel is forraljuk pár percig.

Let us add as much oil as he absorbs to 3 tablespoonsful of flour, and let us heat it until foaming. Let us take the thickener off from the fire, and let us stir into him half a mocha spoon paprika. We leave it until lukewarm one to get cool, we blend it with so much cold water being stirred long then, that cream density let him be. We mix it into the cabbage poured in thin beam then, put 1 coffeespoonfuls of fibrous tomato juice, and occasionally stirring we hatch it slowly yet until 5 minutes. (We may be useful instead of tomato juice half a mocha spoon tomato puree.) The Transylvanian flavours liking let the dumplings stir before putting him back into the cabbage half mocha spoon savory. (The savory makes it more delicate from the sauerkraut prepared food, and reduces the distension induced by it.) We put back the dumplings finally, we shake it into the cabbage gently, and we hatch it with this until a couple of minutes.

A kész káposzta másnap újramelegítve, és tejföllel dúsítva tálalandó. A töltött káposztát ugyanis nem célszerű frissen fogyasztani. A tejfölt ne forraljuk bele a teljes mennyiségbe, mert akkor hamar megromlik, márpedig az ínyencek szerint csak a két-három napos felmelegített töltött káposztának van jó íze. Ha a tárolás során besűrűsödne, adjunk hozzá kevés vizet, és a tejföllel együtt forraljuk fel. Felhasználáskor ne melegítsük fel az egészet, mindig csak annyit vegyünk ki a hűtőből, amennyire éppen szükségünk van. A fenti mennyiségű töltött káposzta 4 személynek 2 napra elegendő. Szükség esetén a maradék lefagyasztható, de az állaga nem lesz tökéletes. A párolt rizs ugyanis nem bírja a fagyasztást. A mélyhűtés során megikrásodik, és a töltelék vizenyőssé válik.

The ready cabbage following day warming, and enriched with sour cream to be served. The stuffed cabage since not expedient to help lose weight freshly. Let us not boil the sour cream into him into the full quantity, the two-three sunny stuffed cabages warmed up have a good flavour only according to the gourmets in any case because he goes off soon then. Let us add little water to him if he would thicken in the course of the storage, and we boil it together with the sour cream. Let us not warm up all at the time of a use, let us withdraw only as much as we need just from the refrigerator always. The above amount of stuffed cabage for 4 persons onto 2 days enough. In case of need the residual one can be frozen, but his consistence will not be perfect. The steamed rice does not endure the freezing. In the course of the refrigeration becomes granulous, and the filling becomes oedematous.

 

A vegetáriusok találékonyságának eredménye a Hajdinás töltött káposzta. A szójás töltelékkel ellentétben a hajdinás töltelék íze egyáltalán nem hasonlít a húsgombócra, de aki szereti a hajdinát, annak ízleni fog. (A hajdinaimádók használhatnak helyette pörkölt hajdinát is. Ettől még intenzívebb lesz az íze.)

The vegetáriusok the result of his inventiveness the buckwheat charged cabbage. The flavour of the buckwheat filling does not resemble the meatball altogether as opposed to the Soya bean filling, but it will like the taste who likes the buckwheat. (The buckwheat admirers may use buckwheat roasted instead. From this his flavour will be even more intensive.)

 

Először 1 liter vízben főzzünk kb. negyedóráig 15 dg hántolt hajdinát[XIII], míg megpuhul, majd daráljunk le 10 dg diót. Szűrjük le a megfőtt hajdinát, és hagyjuk lecsepegni. Hideg vízzel öblítsünk le 8 db savanyított káposztalevelet. Vágjuk ki a középső, vastag erüket. Utána főzzünk puhára 1 kg savanyú káposztát a Gom­bás töltött káposztánál leírt módon. Miközben a káposzta fő, vágjunk apróra 5 dg vöröshagymát, reszeljünk rá 1 gerezd fokhagymát, és 0,5 dl étolajon dinszteljük üvegesre. Az öblítés nélkül leszűrt hajdinát tegyük egy közepes méretű tálba. Adjuk hozzá a hagymákat az olajjal együtt, és a darált diót. Szórjunk rá 5 dg zsemlemorzsát, 1 mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, 1 kávékanál fűszerpaprikát és fél mokkáskanál őrölt köményt. Tálalóvillával jól keverjük össze. Verjünk fel egy nagyobb tojást, és öntsük rá. Ezzel is jól dolgozzuk össze, majd a villával osszuk nyolc részre. Az egyes körcikkekből formáljunk tömzsi rudakat, és csomagoljuk be a savanyított káposztalevelekbe.

Let us be cooking in 1 litres of water first cca. until a quarter of a hour 15 dg of hulled buckwheat, let us grind 10 dg of walnut then while he softens. We filter it the was done buckwheat, and we let it drip down. With cold water rinse out 8 pieces soured cabbage letter. We cut it out their middle, thick vein. Let us be cooking then 1 kg wrote down sauerkraut on a manner at the fungal charged cabbage onto soft one. Let us cut 5 dg of onion up into small pieces while the cabbage cooks, file he 1 cloves of garlic, and 0,we stew it glassy on 5 dl of cooking oil. Let us put the buckwheat filtered without the rinse into a medium-sized dish. We add the onions to it together with the oil, and the ground walnut. Let us sprinkle 5 dg of breadcrumb, 1 mocha spoons of salt, a quarter on him a mocha spoon ground pepper, 1 coffee spoon a mocha spoon ground paprika and a half cumin. We mix it up with a serving fork well. Let us beat up a bigger egg, and let us pour it on it. We work it together well with this, let us divide it into eight parts with the fork then. Let us form squat poles of the single articles, and we wrap it the soured into cabbage letters.

Félórányi főzés után merjük le a savanyú káposzta háromnegyedét, és rakjuk rá a becsomagolt tölteléket. Tegyük vissza a leszedett szálas káposztát, és főzzük még kb. fél órán át, amíg a szálas káposzta, és a savanyított káposztalevél is megpuhul. Közben néhányszor ellenőrizzük a lészintet. A főzés során elpárologtatott folyadékot pótoljuk. (Öntsünk a töltött káposztára annyi vizet, hogy éppen ellepje.) Miután puhára főtt, a Gombás töltött káposztánál leírt módon rántsuk be. (Szedjük le a felső káposztaréteget, vegyük ki a tölteléket, tegyük vissza a leszedett szálas káposztát, és keverjük bele a rántást.) A rántást most 2 evőkanál zabpehelylisztből vagy teljes kiőrlésű rozslisztből, illetve Graham-lisztből készítsük. (Ne feledkezzünk el a fűszerpaprikáról, és a káposztához adandó paradicsomléről.) 5 perc forralás után rakjuk a tetejére a kiszedett tölteléket, és hagyjuk lehűlni. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap felmelegítve tejföllel tálaljuk. A fenti mennyiség most 4 személynek elegendő.

We draw it down after half a hour of cooking the sauerkraut háromnegyedét, and we put the wrapped filling on him. Let us put it back the taken tall cabbage, and we cook it yet cca. through a half a hour, while the tall one is cabbage, and the soured a cabbage letter softens. We check the juice level several times meanwhile. The cooking made a liquid vaporise on his row we replace it. (Let us pour so much water onto the charged cabbage that he should cover it just.) After let us jerk it in on a cooked, manner written down at the fungal charged cabbage onto soft one. (Take the upper cabbage layer, let us take out the filling, let us put it back the taken tall cabbage, and we involve the jerking in him.) The jerking now 2 tablespoons zabpehelylisztből you are made of rye flour with full extraction, concerned from Graham flour let us prepare it. (Let us not forget about the paprika, and to the cabbage from tomato juice to be given.) We put the filling taken out after 5 minutes of boiling on top of him, and we let it get cold. We store it in a fridge. We serve it with sour cream warmed up following day. Enough are the above quantity for 4 persons now.

 

Nem kevésbé finom étele a magyar konyhának a töltött paprika, amely szintén előállítható gombás húspótló masszából.

Not his less delicate food for the Hungarian kitchen the stuffed paprika, which is fungal meat substituting one which can be prepared likewise, from mass.

 

8. Gombás töltött paprika

8. Fungal stuffed pepper

 

Néhány órával a felhasználás előtt áztassunk be 10 dg szójakockát a Szójatepertőnél leírtak szerint. Utána készítsünk egy adag, rizzsel dúsított gombás húspótló szójamasszát a Gombás töltött káposztánál leírt módon. Utána 8 db nagyméretű zöldpaprikát mossunk meg, és a csutkájánál vágjuk körbe. Távolítsuk el belőle a magházat és az ereket, majd dobjuk annyi forró vízbe, hogy bőven ellepje, és főzzük félig puhára. Utána hideg vízben hűtsük le, és töltsük meg a jól összedolgozott masszával. Egy zo­mán­cozott edénybe öntsünk 2,4 liter rostos paradicsomlevet[XIV], te­gyünk bele 3-4 szál zellerzöldet vagy egy zsenge bazsalikomágat, majd adjunk hozzá 12 dg mézet és negyed mokkáskanál sót. Forraljuk fel, majd helyezzük bele a megtöltött paprikákat, és fedő alatt főzzük 25 percig, amíg a paprika teljesen megpuhul. Közben néhány­szor rázzuk meg, nehogy leégjen. Ha a paprika megfőtt, rántsuk be a paradicsomlevet. 3 púpozott evőkanál liszthez adjunk annyi olajat, amennyit felvesz, és hevítsük habzásig, majd vegyük le a rán­tást a tűzről. Hagyjuk langyosra hűlni, azután állandó kevergetés mellett engedjük fel annyi hideg vízzel, hogy tejszín sűrűségű legyen. Ezt követően óvatosan szedjük ki a tölteléket, és keverjük bele a rántást a paradicsomlébe. (A magyaros ízek kedvelői negyed mokkáskanál fűszerpaprikát is keverhetnek a tűzről levett rántásba.) Fedő nélkül, teljes lángon, állandóan kevergetve főzzük még 10 percig, hogy besűrűsödjön, majd rakjuk vissza a tölteléket.

Let us soak 10 dg of soya cube before the use at the soya cracklings with some clocks wrote down. Let us prepare a portion of fungal meat substituting soya mass enriched with rice then on the manner written down at the fungal stuffed cabage. Let us wash 8 pieces of large vegetable pepper then, and we cut it into a circle at his core. Let us remove the core and the veins from him, we throw it then into so much boiling water that he should cover it richly, and we cook it for soft one half. Let us cool it down in cold water then, and let us fill it with the mass worked together well. Let us pour 2,4 litres of fibrous tomato juice into an enameled pot, put 3-4 threads zellerzöldet or a young one basil branch, let us add 12 dg of honey and a quarter to him then mocha spoon salt. We boil it, then we put the stuffed paprikas into him, and we cook it under cover until 25 minutes while the paprika softens totally. We shock it several times meanwhile, in case let him get sunburnt. Let us thicken the tomato juice if the paprika was done. 3 heaped tablespoons let us add as much oil as he absorbs to flour, and let us heat it let us take the thickener off until foaming, then from the fire. We leave it until lukewarm one to get cool, afterwards constant being stirring we blend it with so much cold water, that cream density let him be. We take the filling out carefully following this, and we involve the thickener the tomato juice. (The Hungarian flavours liking quarter mocha spoon paprika they may stir from the fire into thickener taken off.) Without cover, on a full flame, we cook it being stirred steadily yet until 10 minutes in order for him to thicken, we put back the filling then.

Télen zöldpaprika nélkül is készíthetünk töltött paprikát, ha a masszából 16 gombócot formálunk. (A szójalisztre azért van szükség, hogy a massza keményebbé váljon, ne essen szét a főzés során. Egyébként a forró paradicsomlébe helye­zett gombócok a darált szójamassza mennyiségének a növelésével is keményebbé tehetők. Jelen­tősen befolyásolja a gombócok keménységét a tojás mérete is. Minél nagyobb tojásokat használunk hozzá, annál masszí­vabb gombócokat kapunk. 3 db-nál többet azonban ne te­gyünk bele, mert akkor olyan lágy lesz a massza, hogy formálhatatlanná válik.) (Kb. 10 perc után a felúszott gombócokat forgassuk át, hogy a felső részük is átfőjön.) Télen a paradicsomlevet 1 mokkáskanál szárított zellerlevéllel vagy bazsalikommal ízesíthetjük. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Mellesleg a töltött pap­rika is úgy a legfinomabb, ha fogyasztás előtt legalább néhány óráig hűtőszekrényben érleljük. Az ínyencek még finomabbá tehetik ezt az ételt, ha fél citrom lereszelt héját gézzacskóba vagy korrózióálló acél teatojásba rakva a készre főzött töltött paprikába teszik. A citromhéj ugyanis az érlelési idő alatt felszínre hozza a paradicsom rejtett ízeit, és pikáns ízt ad a mártásnak. Mielőtt a reszelt citromhéjat eltávolítjuk, nyom­kodjuk ki a levét, és keverjük el a paradicsomszószban. A fenti mennyiségű töltött paprika 4 személynek 2 napra elegendő. A maradékot le is fagyaszthatjuk. A tölteléknél ez esetben is számolni kell némi állagromlással.

We may prepare stuffed paprika without a vegetable pepper if we form 16 dumplings of the mass in winter. (Onto the soy flour there is need in order that the mass becomes harder, let him not disintegrate in the course of the cooking. Dumplings put into the boiling tomato juice anyway with the increase of the quantity of the ground soya mass harder one can be done. The size of the egg influences the toughness of the dumplings significantly. At what we use bigger eggs for him, we get more massive dumplings at it. 3 pieces let us not put more into it however because the mass will be soft one then that he turns into one which cannot be formed.) (After cca. 10 minutes the floated up dumplings turn, that their upper part cook.) We may flavour the tomato juice with 1 mocha spoons of dried celery leaf or basil in winter. We serve it on warmth. Store it in a fridge. The stuffed paprika is the superfine one in that manner if we ripen it in a fridge until at least some clocks before consumption incidentally. The gourmets may make this food even more delicate if lemon is afraid hawk filed down into a gauze bag or corrosion resistant steel cooked for the ready one put into tea ball it is put into stuffed paprika. The lemon-peel brings the hidden flavours of the tomato to the surface under the ripening time, and gives a spicy flavour to the sauce. We prod it before we remove the grated lemon-peel who his juice, and we mislay it in the tomato sauce. The above amount of stuffed paprika for 4 persons onto 2 days enough. We may freeze the residual one. At the filling this it is necessary to reckon with some consistence decay in a case.

Aki ragaszkodik a zöldpaprika finom ízéhez, az télen is készíthet valódi töltött paprikát, ha a kimagozott és félig megfőzött paprikát forró paradicsomlével leöntve száraz­gőzben tartósítja. A forró vízben csírátlanított paprikákat hegyükkel lefelé helyezzük lazán egymásba, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak, és kissé megmozgatva annyi frissen főzött sűrű paradicsomlevet öntsünk rá, hogy teljesen ellepje. Átpasszírozás után a paradicsomlevet forraljuk 10 percig, és minél hamarabb töltsük az üvegekbe. A csavaros befőttesüvegek lezárását a Lecsókonzerválásnál leírtak sze­rint végezzük. Amennyiben beérjük a paprika ízével is, akkor azt még könnyebben biztosíthatjuk magunknak. Ebben az esetben az összezúzott paradicsomhoz keverjünk kb. 10 százaléknyi vékony szeletekre vágott paprikát, és felfőzés után a paradicsommal együtt passzírozzuk át. Télen szárított zellert sem kell használnunk a töltött paprika ízesítéséhez, ha a paradicsomlébe belefőzünk néhány szál zellerzöldjét. A paprika ízű paradi­csomlé tartósítását csavaros fémkupakú, lehetőleg sötét színű palackokban végezzük.

The person who insists on the delicate flavour of the vegetable pepper may prepare real stuffed paprika in winter if he conserves the pitted and paprika cooked half doused with boiling tomato juice in dry steam. In the boiling water sterilized paprikas we put it downwards loosely with their mountain into each other, that at what let less space be taken up, and let us pour so much thick tomato juice cooked freshly on it moved slightly that he should cover it totally. Sieving we boil the tomato juice until 10 minutes, and at what let us pour it into the glass soon. The sealing of the screwed jars the letcho preservation wrote down we make it. In as much we are content with the flavour of the paprika, we may provide it for ourselves even more easily then. Let us mix cca. 10 percent of thin paprika cut in slices into the crushed tomato in this case, and cooking together with the tomato sieve. We do not have to use celery dried in winter for the flavouring of the stuffed paprika, if into the tomato juice cook some threads zellerzöldjét. The paprika flavour the preservation of tomato juice screwed one with a metal cap, we make it in bottles with a dark colour possibly.

 

A Gombás töltött káposztánál leírt rizzsel dúsított gombás húspótló töltelékből a rétegesen rakott ételek is kiváló minőségben elkészíthetők.

From the fungal meat substituting filling enriched with the rice written down at the fungal stuffed cabage the foods laid layered in a distinguished quality preparable.

 

9. Rakott kelkáposzta

9. Layered savoy cabbage

 

1 kg kelkáposztát szedjünk szét leveleire, a torzsáját és a vastag ereit vágjuk ki, és alaposan megmosva sós vízben főzzük majdnem puhára. Leszűrés után[8] a leveleket vágjuk ujjnyi széles szeletekre, és a felét helyezzük egy kivajazott tűzálló tál, vagy egy magas falú zo­máncozott tepsi aljába. Tegyük rá a rizzsel dúsított gombás húspótló masszát egyenletesen elterítve, majd takarjuk be a maradék káposz­tával. 2 dl tejfölt 9 dg olvasztott vajjal keverjünk simára, és locsoljuk a káposzta tetejére. Végül szórjunk rá 5 dg reszelt sajtot, és lefedés nélkül, közepes tűzön (210 °C-on) süssük kb. fél óráig, amíg a megolvadt sajt zsemleszínű lesz. Önálló ételként, melegen tálaljuk. Hűtő­szekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. Ha a készüléknek csak egy fűtőbetétje van, akkor úgy helyezzük a tálcára, hogy az alját érje a hő. Vannak, akik a Szójapástétom, illetve a Gombás szójafasírt nyers masszáját használják töltelékként a rakott ételekhez, Így is nagyon finomak lesznek. A kiszáradás elkerülése érdekében ezeket a töltelékeket Mornay (mornej) mártással kell leönteni. (Elkészítési módját lásd a Sajtkrémes szendvicsnél.)

1 kg of savoy cabbage take piece his leaves, we cut his stipe and his thick veins who, and we cook it for almost soft one washed in salty water thoroughly. We cut the leaves after filtering onto inch long wide slices, and his half put a buttered fire-proof dish, or an enameled baking sheet with a tall wall his bottom. Let us place the fungal meat substituting mass enriched with the rice upon it steadily spreading out, we cover it up with the residual cabbage then. Let us put 2 dl of sour cream with 9 dg of melted butter onto flat one, and we water it on top of the cabbage. Let us sprinkle 5 dg of grated cheese on him finally, and without covering, on medium fire (on 210 °C) let us bake it is afraid cca. until a clock, the melted a cheese will be sandy. We present it as an independent food, warmly. Store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. We place it on the tray in such a way then if the apparatus has only a heater deposit that the heat should be worth his bottom. They are, who the soya pasty, it is used for the layered foods concerning the raw mass of the fungal soya meetball as filling, they will be very delicate in this manner. In the interest of the avoidance of the desiccation these fillings Mornay it is necessary to douse it with sauce. (See his completion manner the cheese creamy at a sandwich.)

Ugyanígy készíthetünk ebből a töltelékből Kolozsvári rakott káposztát. Ebben az esetben kelkáposzta helyett 80 dg jól átöblített vecsési savanyú káposztát használjunk, amelyet előzőleg 0,5 dl étolajon vagy 5 dg vajon pároljunk puhára. A párolást lassú tűzön, fedő alatt, és gyakori kevergetés mellett végezzük. Időnként öntsünk alá kevés vizet, nehogy leégjen, és használjunk lángterelőt. Utána ugyanúgy járjunk el, mint a rakott kelkáposztánál, de most a leöntéshez csak 5 dg vajat használjunk, és sajtot ne tegyünk rá.

In the same manner may prepare from this filling of Layered cabbage style Kolozsvár. In this case instead of savoy cabbage 80 dg well rinsed let us use Vecsés sauerkraut, which he overtakes on 0,5 dl of cooking oil, or 5 dg whether steam onto soft one. The simmer on low oven, under cover, and frequent being stirring we make it. Let us pour little water occasionally under it, in case let him get sunburnt, and let us be useful flame trap plate. Let us intervene likewise then, than at the layered savoy cabbage,but now the pouring off let us use only 5 dg of butter, and let us not place a cheese upon it.

Ezen a módon nem csak káposztából, hanem más zöldségekből is készíthetünk rakott ételeket. A rakott kelkáposztához hasonlóan készül a Rakott karalábé, a Rakott karfiol, a Rakott kelbimbó, a Rakott póréhagyma és a Rakott zöldbab is. A póréhagymát 1 cm széles szeletekre vágjuk, és 80 dg is elegendő belőle. Ugyancsak 80 dg kell karalábéból és zöldbabból; karfiolból azonban a nagy zöldveszteség miatt 1,4 kilogrammot használjunk. Csak a fehér, tömör kar­fiolt érdemes megvásá­rolni, mert a sárgás színű, laza állagúnak nincs jó íze. A Karfiolpörköltnél leírtak szerint tisztítsuk. A karalábét kisebb kockákra, a szálkátlanított zöldbabot pedig 1-1,5 centiméteres darabokra vágjuk. A külső leveleitől megfosztott kelbimbót lehetőleg ne vágjuk ketté. (Ha túl nagyok, ezt párolás után tegyük meg.) A gyorsan puhuló zöldségeknél ügyeljünk arra, hogy ne főzzük őket teljesen puhára, mert sütés közben szétesnek. Még finomabbá és tápanyagokban gazdagabbá tehetjük rakott ételeinket, ha a feldarabolt zöldségeket nem főzzük, hanem a kolozsvári rakott káposztánál leírt módon puhára pároljuk, majd megsózzuk és fedő nélkül zsírjára sütjük. Ebben az esetben a leöntéshez csak 5 dg vajat használjunk.

On this manner not only from cabbage, but from other vegetables we may prepare layered foods. The layered kohlrabi, the layered cauliflower, the layered Brussels sprouts, layered leek and the layered French beans similarly to the layered savoy cabbage. The leek 1 cm of your wide wind we cut it, and 80 dg too enough from him. Likewise 80 dg is needed from a kohlrabi and French beans; from cauliflower let us use 1,4 kilograms because of the big green loss however. Only the white, brief cauliflower worthy to bribe, because the one with a loose consistence with a yellowish colour does not have a good flavour. At the cauliflower stew wrote down let us clean it. The kohlrabi onto smaller cubes, the filleted French beans though 1-1,5 centimetre ones we cut it to pieces. Let us not cut the Brussels sprouts deprived of the leaves of the exterior into two possibly. (If too big, let us do this after a simmer.) Let us take care that we should not cook them for totally soft one because they disintegrate during baking at the vegetables softening quickly. Even more delicate one and we may make our layered foods richer if we do not cook the vegetables cut into pieces in nutrients, but on the manner written down at the of Layered cabbage style Kolozsvár onto soft one we steam it, we salt it then and we deep-fry it without cover. In this case the pouring off let us use only 5 dg of butter.

A különlegességek kedvelői spárgából is készíthetnek rakott ételt. A Rakott spárgához 1 kg spárgára van szükség. (A fehér spárga jobb ízű, a zöldet viszont nem kell hámozni, illetve ha már öreg, akkor csak az alján kell a héját eltávolítani.) A spárga hámozását, puhára párolását és darabolását a Tökmagos spárgatortillánál, illetve a Párolt kelbimbónál leírt módon végezzük. Feldarabolása után a fentiekben leírt módon járjunk el.Az ínyencek különösen finom rakott ételt készít­hetnek ily módon okrából[9] vagy más néven gombóból, illetve bámiából. Ez a trópusi Afrikában őshonos zöldségféle nálunk is megterem, de konzervként könnyebben beszerezhető. (Az érett zöldség magjához egyelőre csak a turistaútjaink során juthatunk hozzá.) A megmosott friss, éretlen okrát egészben pároljuk, előtte azonban a szár felőli végét távolítsuk el. Ezt követően hosszában ketté­hasítva rakjuk a tepsibe. Ugyancsak kiemelkedően finom és igen közkedvelt étel a rakott burgonya, ahol a főtt krumpli semleges ízét karikára vágott kemény tojással javíthatjuk fel.

The specialities liking from asparagus a loaded food may be prepared. To the loaded asparagus there is need for 1 kg of asparagus. (The white asparagus with a better flavour, it is not necessary to peel the green one on the other hand, concerned if already old man, it is necessary to remove his shell on his bottom only then.) The peeling of the asparagus, onto soft one we make his simmer and his slicing at the pumpkin seed asparagus tortilla, on a manner written down concerned at the stewed Brussels sprouts. Let us intervene on a manner written down in the above ones after his dismemberment. The gourmets may prepare a particularly delicate layered food on a manner such from an okra or gombo on an other name, concerned lady’s finger. This tropical one in Africa indigenous vegetable grows at us, but as tinned food more easily available. (We may obtain the seed of the mature vegetable in the course of our tours only temporarily.) We steam the washed fresh, immature okra in whole, let us remove his end from the stem however before it. Following this lengthwise ripping we put it into the baking sheet. Likewise outstandingly delicate and most popular food the layered potato, where we may improve the neutral flavour of the cooked potato to a circle with cut hard egg up.

 

Az ínyencek kedvence a gombás rakott brokkoli. Receptje kissé bonyolult, és sokat kell mosogatni utána, de érdemes kipróbálni, hátha nekünk is ízleni fog.

The fungal loaded broccoli is the gourmets' favourite. His prescription slightly complicated, and it is necessary to wash a lot then, but worthy to test, we will like the taste of him maybe.

 

Gombás rakott brokkoli

Fungal loaded broccoli

 

Előző este áztassunk be 5 dg szójakockát, és másnap süssünk belőle fél adag Szójatepertőt. Utána bő sós vízben főzzünk puhára 20 dg lisztes burgonyát. Langyosra hűlve hámozzuk meg, majd nyomjuk át burgonyaprésen, és tegyük félre. Amíg a burgonya fő, folyó víz alatt mossunk meg 25 dg csiperkegombát. Tördeljük ki a szárát, metéljük kb. 3 mm vastag szeletekre, és egy hővédő bevonattal ellátott nagyméretű serpenyőben, 3 dg vajon, gyakran megkeverve süssük kb. 10 percig, amíg meg­puhul. (A vastag szárat elő­zőleg hosszában hasítsuk ketté, a nagyméretű gombafejeket pe­dig ke­reszt­ben vágjuk ketté.) Közben mossunk meg 0,5 kg zöldjétől megfosztott brokkolit[XV], szedjük szét rózsáira, és vagdaljuk kb. 1,5 cm széles darabokra. (A szárát nem kell eldobni. Hámozzuk meg, hosszában hasítsuk négyfelé, és metéljük kb. 2 mm vastag szeletekre.) Tegyük a felaprózott brokkolit a gombára, és dinszteljük pár percig, majd öntsünk rá 1 dl vizet, és fedő alatt, gyakran megkeverve süs­sük kb. 10 percig, amíg majdnem megpuhul.[XVI] (Ne süssük teljesen puhára, mert még a sütőben is puhulni fog, és kása lesz belőle.) Fedő nélkül, állandóan kevergetve süsük le zsírjára, de ne pirítsuk.

Previous let us soak 5 dg of Soya bean cube in the evening, and let us bake following day from him a portion is afraid Soya bean cracklings. Let us cook 20 dg of floury potato for soft one in baggy salty water then. Onto lukewarm one we peel it getting cool, we push it then through a potato press, and let us make it move. While the potato is a head, a river let us wash 25 dg of common mushroom under water. Wring his stem, we chop it up cca. 3 mm of your thick wind, and a heat defender in a large pan supplied with a coating, 3 dg whether, let us bake it mixed up often until cca. 10 minutes, while he softens. (Let us split the thick stem in two lengthwise beforehand, we cut the large mushroom heads into two crosswise though.) Meanwhile wash 0,5 kgs zöldjétől bereft broccoli, we take it to pieces his roses, and we cut it up cca. 1,5 cm onto wide pieces. (It is not necessary to throw his stem away. We peel it, let us rip it lengthwise in four, and we chop it up cca. 2 mm of your thick wind.) Let us make it the frittered broccoli onto the mushroom, and we stew it until a couple of minutes, then pour 1 dl of water, and under cover, let us bake it mixed up often until cca. 10 minutes while he softens almost. (Let us not brand it as totally soft one because he will soften even in the oven, and mush will be from him.) Without cover, being stirred steadily süsük down his fat, but let us not fry it.

Keverjük bele az áttört burgonyát, adjunk hozzá 10 dg 20% zsírtartalmú tejfölt, 1 teáskanál sót, fél mokkáskanál őrölt rozmaringot, negyed mokkáskanál őrölt borsot, és zárjuk el alatt a tüzet. Utána gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 210 °C-ra, majd kenjünk ki vajjal egy közepes méretű hőálló üveg- vagy kerámiatálat. Reszeljünk le 5 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli), majd mossunk meg, és metéljünk kb. 3 mm széles szeletekre 10 dg zöldhagymát. Reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, és olvasszunk fel 5 dg vajat. Szórjuk a vajba a hagymákat, és dinszteljük üvegesre. Hagyjuk lehűlni, majd keverjünk bele 3 tojássárgáját, és öntsük a pépet a gombás-brokkolis masszára. Tegyük rá a szójatepertőt, és tálalóvillával az egészet jól keverjük össze. A visszamarad 3 to­­jás­fe­hérjét egy csipet sóval verjük kemény habbá, és finoman forgassuk bele. Végül simítsuk a masszát a kikent tálba, és egyenletesen elosztva szórjuk rá a reszelt sajtot. Tegyük az előmelegített sütőbe, és közepes tűzön süssük kb. 25 percig, amíg a teteje zsemleszínűre pirul. Önálló ételként, melegen tálaljuk. Hűtő­szek­rényben tároljuk. Másnap grillsütőben fel­frissíthetjük, de hidegen is finom. (Ha a készüléknek csak egy fűtőbetétje van, előbb az alját kezdjük el sütni.) Ugyanígy készül a Gombás rakott karfiol. Ez esetben 0,5 kg zöldjétől megfosztott karfiolt, illetve 450 grammos mirelit karfiolt használjunk hozzá.

We involve the potato broken through in him, add 10 dg 20% sour cream containing fat, 1 teaspoonsful of salt, a mocha spoon is afraid a mocha spoon ground ground rosemary, a quarter pepper, and we lock it away the fire. Let us light the oven then, and let us place it onto 210 °C, then bribe you are a medium-sized heat-resisting glass with butter ceramics dish. Let us file down 5 dg of meltable cheese (pl. Trappist, edámi, Emmentaler), then wash, and mince cca. 3 mm of your wide wind 10 dg of chive. File he 2 cloves of garlic, and let us melt 5 dg of butter. We scatter the onions into the butter, and we stew it glassy. We let it get cold, let us involve 3 egg yolks in him then, and let us pour the mash the gombás-onto broccoli mass. Let us place the Soya bean cracklings upon him, and we mix the whole one with a serving fork well. The 3 are left over albumen we beat it with a pinch of salt hard foam, and let us turn it gently into him. Let us smooth the mass finally the bribed into a dish, and we sprinkle the grated cheese on him shared out steadily. Let us put it into the preheated oven, and let us bake it on medium fire until cca. 25 minutes, his roof onto sandy one reddens. We present it as an independent food, warmly. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day, but coldly it's good. (We start baking his bottom before if the apparatus has only a heater deposit.) The fungal loaded cauliflower is being made in the same manner. This in a case 0,5 kgs zöldjétől bereft cauliflower, concerned 450 gram frozen foods let us use cauliflower for him.

 

10. Rakott burgonya

10. Layered potato

 

80 dg jól megmosott burgonyát sós vízben főzzünk teljesen puhára, majd hámozzuk meg, és lehűlés után vágjuk kb. 4 mm vastag szeletekre. Közben sós vízben főzzünk meg 4 tojást is, és a Gombás töltött káposztánál leírt módon készítsük el a rizzsel dúsított gombás hús­pótló tölteléket. Vajazzunk ki egy tűzálló tálat, és a felszeletelt burgonyából rakjunk egy réteget az aljára. Helyezzük rá a tölteléket egyenletesen elterítve, majd fedjük be egy réteg burgonyával. Utána borítsuk rá a felszeletelt kemény tojásokat, és az egészet takarjuk be a maradék bur­gonyával. Ezt követően ugyanúgy járjunk el, mint a rakott kelkáposztánál. Tálalásnál kompótot is adhatunk hozzá.

Let us cook 80 dg of potato washed well for totally soft one in salty water, we peel it then, and we cut it after cooling cca. 4 mm of your thick wind. Let us cook 4 eggs in salty water meanwhile, and let us prepare the fungal meat substituting filling enriched with the rice on the manner written down at the fungal stuffed cabage. Butter a fire-proof dish, and let us put a layer from the potato sliced up onto his bottom. We place the filling on him steadily spreading out, we cover it over with a layer of potato then. Let us throw the hard eggs sliced up then onto him, and we cover up all with the residual potato. Let us intervene likewise following this, than at the layered Svoy cabbage. Presentation we may add compote to it.

A kemény tojással rétegezett kivitel nem csak a burgonyánál, hanem a zöldségfélék közül a brokkolinál is igen kellemes ízt eredményez. Egyébként Erdélyben még a rakott káposztát is tojásszeletekkel dúsítják. Az 1,2 kilo­grammnyi brokkoli tisztítását a Karfiolpörköltnél ismertetett módon végezzük. Mivel ez a fajta zöldség igényli az erősebb fűsze­rezést, mielőtt feldarabolva megfőznénk, egy diónyi vöröshagymát aprítsunk fel, 0,5 dl étolajon dinszteljük üvegesre, és erre tegyük rá a brokkolit. Pár percig fonnyasszuk a hagymás zsiradékban, majd öntsünk alá 0,5 dl vizet, adjunk hozzá 1 mokkáskanál sót, pár csepp citromlevet, és fedő alatt pároljuk majdnem puhára. A továbbiakban a fentiek szerint járjunk el. Brokkolit lehetőleg a piacon vásároljunk, mert csak a friss, haragoszöld a jóízű. A sárgás színű, túlérett példányokat kerüljük, mivel ezek már keserűek, fogyasztásra alkalmatlanok. Télen a megtisztított mirelit brokkoliból, illetve karfiolból 1 kilogrammot használjunk.

With the hard egg layered export not only at the potato, but from among the vegetables yields a most pleasant flavour at the broccoli. Even the layered cabbage is enriched with your egg wind in Transylvania anyway. We make the cleaning of the 1,2 kilograms of broccoli on the manner outlined at the cauliflower stew. Since this is the kind a vegetable demands the stronger seasoning before we would cook it cut into pieces, let us chop up a nut-size onion, we braise it glassy on 0,5 dl of cooking oil, and let us place the broccoli upon this. Until a couple of minutes wither the bulbous in fat, let us pour 0,5 dl of water then under it, add 1 mocha spoons of salt, a couple drops of lemon juice, and we braise it under cover almost onto soft one. Let us intervene in the additional ones according to the above ones. Let us buy a broccoli on the market because the fresh one, fierce green one is the tasty one only possibly. We avoid the overripe copies with a yellowish colour since these are bitter already, onto consumption inappropriate. In winter the cleaned frozen food from a broccoli or cauliflower 1 kilogram let us be useful.

 

A rakott burgonya különleges változata a Zöldborsós-túrós rakott burgonya. Elkészítése nem bonyolult, csak figyelni kell a sorrendre.

The with green peas-curdy loaded potato is the special variant of the loaded potato. His completion not complicated, it is necessary to pay attention to the order only.

 

Előző este áztassunk be 10 dg szójakockát, és másnap készítsünk belőle egy adag Szójatepertőt azzal a különb­séggel, hogy a beáztatott szójakockát vágjuk vagy körmünkkel szakítsuk két-három­felé. Közben 80 dg közepesen tömör burgonyára öntsünk annyi vizet, hogy bőven ellepje. Szórjunk bele 1 mokkáskanál sót, 1 mokkáskanál szárított rozmaringot, és főzzük puhára. A forró vízből kiszedve hagyjuk teljesen lehűlni. Amíg a krumpli fő öblítsünk le 30 dg mirelit zöldborsót, és 0,8 liter vízben, fél mokkáskanál sót hozzáadva főzzük kb. 5 percig, amíg megpuhul. Szűrjük le, és tegyük félre.[XVII] Utána reszeljünk le 10 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli)[XVIII], majd metéljünk apróra egy kis csokor petrezselymet. Hámozzuk meg a lehűlt burgonyát, és szeleteljük kb. 3 mm széles karikákra. Ezt is tegyük félre, majd vágjunk apróra 10 dg vöröshagy­mát, reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, és 5 dg vajon dinszteljük üvegesre. Vegyük le a tűzről, és keverjünk bele 0,5 kg krémtúrót.[XIX] Szórjunk rá 1 mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, negyed mokkáskanál reszelt szerecsendiót, majd adjunk hozzá 3 tojássárgáját, a reszelt sajt felét, az apróra metélt petrezselymet és keverjük össze. Tegyük bele a zöldborsót, öntsünk rá 1 dl tejet, és jól keverjük össze, majd a visszamaradt tojásfehérjét egy csipet sóval verjük kemény habbá. Felét keverjük bele a túrós krémbe, majd óvatosan forgassuk bele a másik felét is, hogy ne törjön össze.

Previous let us soak 10 dg of Soya bean cube in the evening, and next day prepare from him a portion of Soya bean crackling with that difference, that we cut the soaked Soya cube you are with our fingernail let us pluck it two-három­felé. Meanwhile 80 dg let us pour so much water onto a brief potato averagely that he should cover it richly. Spread 1 mocha spoon dried salt, 1 mocha spoon rosemary, and we cook it for soft one. We let it get cold totally taken out from the boiling water. While the potato cooks rinse out 30 dg of frozen food sugar pea, and in 0,8 litres of water, a mocha spoon is afraid we cook it adding salt to it until cca. 5 minutes while he softens. We filter it, and let us make it move. Let us file down 10 dg of meltable cheese then (pl. Trappist, Edamer, Emmentaler), let us chop a little bunches of parsley up then into small pieces. We peel it the got cold potato, and we slice it cca. 3 mm onto wide circles. Let us put this aside, let us cut 10 dg of onion up into small pieces then, file he 2 cloves of garlic, and 5 dg we stew it glassy. Let us take it down from the fire, and let us involve 0,5 kg of cream curd cheese in him. Sprinkle 1 mocha spoon a mocha spoon ground salt, a quarter a mocha spoon filed pepper, a quarter nutmeg, let us add 3 egg yolks, the half of the grated cheese, the parsley chopped up into small pieces to him then and we mix it up. Let us put the sugar pea into him, pour 1 dl of milk, and we mix it up well, we beat the backward albumen with a pinch of salt then hard foam. We involve his half in the curdy cream, let us turn it carefully then into him his other half, how he should not shatter.

Közben gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 210 °C-ra (nyolcosztású skálán 4. fokozat). Kenjünk ki vajjal egy kisebb méretű zománcozott tepsit, és rakjuk az aljára a felszeletelt krumpli egyharmadát. Simítsuk rá a túrós töltelék egyharmadát, és szórjuk rá a szójatepertő felét. Rakjuk a töltelékre a krump­liszeletek második harmadát. Erre terítsük rá a túrós töltelék második harmadát, és szórjuk rá a szójatepertő másik felét. Végül rakjuk rá a megmaradt krumpliszeleteket, és kenjük rá a maradék tölteléket. Előtte azonban hígítsuk fel 0,5 dl tejjel. Arányosan elosztva szórjuk a tetejére a maradék reszelt sajtot, és az előmelegített sütőbe rakva, közepes tűzön süssük kb. háromnegyed óráig, amíg a teteje aranysárgára pirul. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. (Amennyiben a grillsütőnknek csak egy fűtőbetétje van, először az alját pirítsuk, majd forgassuk át, hogy a teteje is süljön.) Az előbbi rakott ételekhez hasonlóan ez a változat is 6 személynek elegendő.

Let us light the oven meanwhile, and let us place it onto 210 °C (on a eight division marks providing scale 4. grade). Bribe with butter an enameled baking sheet with a smaller size, and we put it onto his bottom the potato sliced up oneharmadát. Smooth the curdy filling oneharmadát, and we throw the half of the Soya bean cracklings on him. We put it onto the filling the potato slices the second harmadát. Let us lay it on this onto him the curdy filling the second harmadát, and we throw the other half of the Soya bean cracklings on him. We put it on it finally the remained potato slices, and we spread the residual filling on him. Let us dilute it however before it up with 0,5 dl of milk. We scatter the residual grated cheese shared out proportionally on top of him, and put into the preheated oven, let us bake it on medium fire cca. three quarters until a clock, his roof onto golden yellow one reddens. We serve it on warmth. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. (In as much our grill has only a heater deposit, let us fry his bottom first, then turn, that let his roof be frying.) This variant is enough for 6 persons similarly to the former loaded foods.

 

A gyorsan puhuló zöldségekből előfőzés nélkül is csinálhatunk rakott ételeket. A jellegtelen ízű tökféléket azonban nem érdemes erre a célra használni. Ráadásul sok levet engednek, ami kásává teszi a készítményt. Padlizsánból viszont igen ízletes rakott étel készíthető.

From the vegetables softening quickly cooking too we may do layered foods. The pumpkin ones with a featureless flavour but not worthy to be useful for this aim. Much juice, which makes the artefact mush, is allowed moreover. From aubergine on the other hand most tasty layered food can be prepared.

 

11. Rakott padlizsán

11. Layered aubergine

 

Korrózióálló acélkéssel hámozzunk meg 1 kg érett, de kemény húsú padlizsánt, és keresztben vágjuk kb. 0,5 cm vastag szeletekre, majd mindkét oldalát enyhén dörzsöljük be finomra őrölt sóval, és műanyag tálcára rakva hagyjuk állni. (Csupán néhány szemcsényi sót dörzsöljünk szét rajta, különben nagyon sós lesz az étel.) Kb. fél óra múlva kevés vízzel öblítsük le. (A friss, kemény húsú, fehér magvú padlizsánt elég negyedóráig izzasztani.) Utána a rakott kelkáposztánál leírtak szerint járjunk el, de most ne rétegesen készítsük, hanem tegyük a teljes mennyiségű zöldséget a töltelék alá. A töltelék tetején ugyanis a nyers padlizsánszeletek nem puhulnak meg, hanem kiszáradnak, és rágóssá válnak, míg az alsó réteg túlfő, szétmállik. Ez esetben addig süssük, amíg a padlizsán megpuhul. (Ez minimum 1 óra.) A reszelt sajtot akkor szórjuk rá, amikor a padlizsán majdnem megpuhult, különben a hosszú sütési idő alatt megég. Hamarabb puhul és finomabb lesz, ha a padlizsánszeleteket is laskára vágjuk, és 5 dg vajon puhára pároljuk. Most a tejfölbe csak 5 dg olvasztott vajat keverjünk. Ebben az esetben nem kell letakarni a sütőben.

Let us peel 1 kg of mature but aubergine with hard meat with a corrosion resistant steel knife, and we cut it crosswise cca. 0,5 cm of your thick wind, we rub both of his sides mildly then in onto delicate one with ground salt, and we let it be at a standstill put onto a plastic tray. (Only some granules of salt rub the food will be very salty on him, in separate one.) A half a hour cca. going by with little water let us rinse it out. (The fresh, aubergine with a white seed with hard meat until enough quarters of a hour to make sweaty.) Then at the layered savoy cabbage wrote down let us intervene, but let us not prepare it layered now, but let us put the full amount of vegetables under the filling. The raw aubergine slices do not soften on top of the filling, but they wither, and they become tough while it is a lower layer cooks, decrepitates. This let us bake it while the aubergine softens in a case. (This at least one clock.) We sprinkle the grated cheese on it when the aubergine softened almost, burns under the long baking time otherwise. Softens soon and will be more delicate if we cut the aubergine slices into ribbon noodles, and 5 dg whether onto soft one we steam it. Let us mix only 5 dg of melted butter into the sour cream now. It is not necessary to cover it in this case in the oven.

 

A rakott padlizsánnak van egy különleges elkészítési módja is. Ehhez az Azerbajdzsánból származó változathoz nem szóját, hanem paradicsomot használnak töltelékként.

The layered aubergine has a special completion manner. To this variant originating from Azerbaijan not soya, but a tomato is used as filling.

 

12. Kaukázusi rakott padlizsán

12. Caucasus layered aubergine

 

Először áztassunk be egy közepes méretű mély cseréptálat. Kb. negyedóra múlva vegyük ki a vízből, töröljük szárazra, és béleljük ki az alját 1 dg (egy kis fej) áttört fokhagymával. Utána 1 kg padlizsánt készítsünk elő a fen­tiek szerint, majd mossunk meg és vágjunk kb. 3 mm vastag szeletekre 0,5 kg kemény húsú paradicsomot. Ezt követően vágjunk apróra egy kis csokor petrezselymet is, és keverjünk bele negyed mokkáskanál őrölt borsot. A sóval való bedörzsölés, valamint a keserű lé eltávolítása után a padlizsánszeleteket mártogassuk finomított étolajba, és lecsepegtetve terítsünk egy réteget a cseréptál aljába. Ezt bo­rítsuk be egy réteg paradicsommal, szórjuk meg kevés petrezselyemmel, majd folytassuk a töltést, amíg mindkét zöldség elfogy. (A paradicsomszeleteket nem kell olajba mártogatni. A különleges ízek kedvelői petrezselyem helyett kis darabokra tépkedett friss bazsalikomlevelet használnak hozzá.) Végül kenjünk szét a tetején 2 dl simára kevert tejfölt. Fedjük le, és hideg sütőbe rakva, közepes tűzön (210 °C-on) süssük max. 1 órán át, amíg a padlizsánszeletek megpuhulnak. (Ha a cseréptálunknak nincs te­teje, bo­rítsunk rá alufóliát.) Ekkor vegyük ki, helyezzük rácsra vagy összehajtogatott konyharuhára, majd billentsük kissé félre, és a tál sarkában összegyűlő levet locsoljuk a tetejére. Így a felső réteg nem lesz száraz, az alsó pedig leveses. Ezt követően szórjuk meg a tetejét 5 dg reszelt edámi- vagy trappista sajttal, és fedő nélkül süssük még kb. 10 percig, amíg a sajt aranysárgára pirul. Langyosra hűlve, friss kenyérrel tálaljuk. (A tál alján összegyűlt levet ne öntsük ki. Ez nem zsír, hanem a padlizsán és a paradicsom kisült leve. Nagyon finom. Merjük a tányérokra, és kenyérrel tunkoljuk ki.) Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap, felmelegítve is finom. Ez a mennyiség csak 4 személynek elegendő. Ha nincs otthon paradicsom, 8 dg sűrített paradicsomot is kenhetünk az egyes rétegek közé. Ez esetben 1,3 kg padlizsánt használjunk hozzá.

Let us soak a medium-sized deep earthenware dish first. Let us withdraw it from the water after a half an hour cca., we delete it onto dry one, and we line his bottom 1 dg (a little head) with garlic broken through. Then 1 kg let us process aubergine according to the above ones, then wash and let us cut cca. 3 mm of your thick wind 0,5 kg of tomato with hard meat. Let us cut a little bunches of parsley up into small pieces following this, and let us stir into him quarter a mocha spoon ground pepper. With the salt truth rubbing, and after the removal of the bitter juice the aubergine slices dip into refined cooking oil, and dripping let us spread a layer out into the bottom of the earthenware dish. Let us cover this with a layer of tomato, we sprinkle it with little parsley, let us continue the filling then while both vegetables run out. (The tomato slices is not needed into oil to dip. The special flavours liking instead of parsley onto little pieces torn a fresh basil leaf is used for him.) Finally bribe on top of him 2 dl of sour cream put onto flat one. We cover it, and put into a cold oven, on medium fire (on 210 °C) let us bake it max. Through 1 clock, while the aubergine slices soften. (Let us throw tinfoil onto him if our earthenware dish does not have a roof.) Let us withdraw it at this time, we place it on a grid or a tea towel folded up, then tilt slightly onto a half, and we water the juice assembling in the pole of the dish on top of him. The upper layer will not be dry in this manner, the underwear though juicy. We sprinkle his roof following this 5 dg of filed edámi- or with Trappist cheese, and let us bake it without cover yet until cca. 10 minutes, the cheese onto golden yellow one reddens. Onto lukewarm one getting cool, we serve it with fresh bread. (Gathered on the bottom of the dish juice not pour out. This not fat, but the aubergine and the tomato were fried his juice. Very much it's good. We draw it onto the plates, and with bread dunk.) Store it in a fridge. Following day, warmed up too delicate. This quantity is enough for only 4 persons. We may spread 8 dg of tomato paste if there is not a tomato at home between the single layers. This let us use 1,3 kg of aubergine for him in a case.

 

A padlizsán a mediterrán konyháknak is kedvelt zöldsége. Ezekben az országokban a rakott padlizsánt főtt tojással, és sok sajttal dúsítják.

The aubergine is his vegetable liked for the Mediterranean:mediterranean kitchens. In these countries the layered aubergine with a boiled egg, and it is enriched with many cheeses.

 

13. Görög rakott padlizsán

13. Greek layered aubergine

 

Először készítsünk elő 1 kg padlizsánt a fen­tiek szerint. Amíg izzad a sóban, főzzünk keményre 4 tojást, és lehűlve szeleteljük fel. Utána vágjunk kb. 1 mm vastag szeletekre 10 dg lilahagymát is, majd 2 kisebb zöldpaprikát, és 2 közepes méretű paradicsomot metéljünk kb. 2 mm széles karikákra. Bő forró olajban süssük a letörölgetett padlizsánszeletek mindkét oldalát, amíg színesedni kezd. (Ne pirítsuk, mert ha teljesen megpuhul, a sütőben szétmállik.) Kenjünk ki vajjal egy közepes méretű hőálló üvegtálat, és terítsünk szét az alján egy ré­teg padlizsánt. Borítsuk be a szeletekre vágott paprikával, paradicsommal, hagymával és tojással. Helyezzünk rá egy újabb réteg padlizsánt, majd folytassuk a töltést, amíg az összes zöldség elfogy. Ekkor egyenletes elosztva hintsük meg 4 gerezd lereszelt fokhagymával és egy kis csokor apróra vágott friss bazsalikommal vagy rukolával, és locsoljunk szét rajta 4 dg olvasztott vajat. Végül szeleteljünk fel 12 dg mozzarella sajtot, borítsuk be vele a tetejét, és hideg sütőbe rakva, közepes tűzön (210 °C-on), fedő nélkül süssük kb. fél óráig, háromnegyed óráig, amíg a zöldségek megpuhulnak, és a teteje aranysárgára pirul. Melegen tálaljuk. Hű­tőszek­rény­ben tároljuk. Ez a mennyiség csak 4 személynek elegendő. (Különleges zöldfűszerek nálunk a nagyobb piacokon, és a hipermarketekben kaphatók.)

Let us process 1 kg of aubergine first according to the above ones. Let us cook 4 eggs for hard one while he sweats in the salt, and we slice it up getting cold. Let us cut then cca. 1 mm of your thick wind 10 dg red onion, then 2 smaller vegetable peppers, and 2 medium-sized tomatoes mince cca. 2 mm onto wide circles. Let us bake it in baggy boiling oil the wiped both of the sides of your aubergine wind, while he starts acquiring colour. (Let us not fry it, because if he softens totally, in the oven decrepitates.) Bribe with butter a medium-sized heat-resisting glass dish, and let us spread a layer of aubergine on his bottom. Let us cover it with the paprika cut in slices, a tomato, onion and with egg. Let us place a newer layer of aubergine on him, let us continue the filling then while all of the vegetables run out. At this time even let us sprinkle it with 4 cloves of garlic filed down and a little bunches of fresh basil or rucola cut up into small pieces shared out, and water on him 4 dg of melted butter. Finally slice up 12 dg of mozzarella cheese, let us cover his roof with him, and put into a cold oven, on medium fire (on 210 °C), three quarters until a clock, while the vegetables soften, and his roof onto golden yellow one reddens. We serve it on warmth. Store it in a fridge. This quantity is enough for only 4 persons. (Special green spices at us on the bigger markets, and in the megastores available.)

 

Nem tartalmaz főtt tojást a szicíliai változat. Különleges ízét a kecskesajt adja:

The Sicilian one does not contain a boiled egg variant. The goat's-milk cheese gives his special flavour:

 

14. Szicíliai rakott padlizsán

14. Sicilian layered aubergine

 

Az előző recept szerint hámozzunk meg 1 kg érett, de kemény húsú padlizsánt, és aprítsuk 2 cm széles kockákra, majd minden oldalát enyhén dörzsöljük be finomra őrölt sóval, és műanyag tálcára rakva hagyjuk állni fél óráig. (Csupán néhány szemcsényi sót dörzsöljünk szét rajta, különben nagyon sós lesz az étel, és döntsük meg a tálcát, hogy a keserű lé lefolyjon róla. A friss, kemény húsú, fehér magvú padlizsánt elég negyedóráig izzasztani.) Amíg ázik a sóban, aprítsunk kb. 0,5 cm széles kockákra 15 dg kecske- vagy juhsajtot, és vágjunk kb. 1 cm széles szeletekre 40 dg paradicsomot. Tegyük félre őket, majd metéljünk apróra 10 dg vöröshagymát, és 0,6 dl olívaolajon dinszteljük üvegesre, majd adjuk hozzá a leöblített padlizsánkockákat. (Ne töröljük szárazra.) Jól átkeverve pár percig dinszteljük ezt is, majd öntsünk alá 1 dl vizet, és fedő alatt, gyakran megkeverve főzzük kb. negyedóráig, amíg a padlizsán megpuhul. (Ne főzzük addig, amíg az utolsó darab is megpuhul. Ha nem vágtuk egyforma kockákra, a puhákat szedjük ki egy tányérra, és a keményeket főzzük tovább.) Utána tegyük vissza a kiszedett darabokat, és az egészet fedő nélkül süssük le zsírjára, majd adjuk hozzá a felaprított kecske- vagy juhsajtot, valamint a felkockázott paradicsomot a levével együtt. Keverjük össze, majd töltsük az egészet egy olajjal kikent közepes méretű hőálló üvegtálba, és szórjuk meg a tetejét 5 dg reszelt parmezán sajttal. Hideg sütőbe rakva, közepes tűzön (210 °C-on) süssük negyedóráig, hogy az ízek összeérjenek. Melegen tálaljuk. Hű­tőszekrényben tároljuk. Ez a mennyiség csak 4 személynek elegendő.

According to the previous prescription peel 1 kg of mature but aubergine with hard meat, and let us chop it 2 cm onto wide cubes, we rub all of his sides mildly then in onto delicate one with ground salt, and we let it be at a standstill put onto a plastic tray is afraid until a clock. (Only some granules of salt rub the food will be very salty on him, in separate one, and let us push the tray over in order for the bitter juice to flow down from him. The fresh, aubergine with a white seed with hard meat until enough quarters of a hour to make sweaty.) While he soaks in the salt, chop cca. 0,5 cm onto wide cubes or 15 dg of goat sheep cheese, and let us cut cca. 1 cm of your wide wind 40 dg of tomato. Let us put them aside, then mince into small pieces 10 dg of onion, and we braise it glassy on 0,6 dl of olive oil, we add the aubergine cubes rinsed out to him then. (Let us not delete it onto dry one.) Well stirring we braise this until a couple of minutes, then pour 1 dl of water, and under cover, we cook it stirred often cca. until a quarter of a hour while the aubergine softens. (Let us not cook it while the last piece softens. If we did not cut it onto alike cubes, we take the soft ones out onto a plate, and we cook the hard ones long.) Let us put back the pieces taken out then, and let us bake the whole one without cover down his fat, we get it then or the goat chopped up to it sheep cheese, and the chopped tomato his juice together. We mix it up, let us spend the whole one with an oil then bribed into a medium-sized heat-resisting glass dish, and we sprinkle his roof with 5 dg of filed Parmesan cheese. Put into a cold oven, on medium fire (on 210 °C) let us bake it until a quarter of a hour in order for the flavours to make contact. We serve it on warmth. Store it in a fridge. This quantity is enough for only 4 persons.

 

Szójás rakott lencse

Soya loaded lentil

 

Előző este áztassunk be kb. 1 liter vízbe 20 dg lencsét, egy hőálló bevonattal ellátott serpenyőbe pedig 10 dg szójakockát. Másnap adjunk a lencséhez 1 mokkáskanál sót, és főzzük kb. percig, amíg meg­puhul. Szűrjük le, és tegyük félre, majd a beáztatott szójakockát süssük ropogósra, a Szójatepertőnél leírt módon. (A nagyobb darabokat sütés előtt körömmel szakítsuk ketté, hogy egyenletesen piruljon.) Még melegen hajtsuk át egy normál, azaz 4 mm lyuk­átmérőjű tárcsával ellátott húsdarálón, és keverjük a lencséhez. Utána reszeljünk le 10 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, emen­táli). Tisz­títsunk meg 20 dg sárgarépát, és vagdaljuk kb. 0,5 cm széles kockákra.[XX] Mossunk meg 20 dg paradicsomot és 2 közepes méretű zöldpaprikát. A paradicsomot aprítsuk kb. 1 cm, míg a zöldpaprikát 0,5 cm széles kockákra. Gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 210 °C-ra, majd kenjük ki olajjal egy kisebb méretű zománcozott tepsit.

Previous evening soak into cca. 1 litres of water supplied 20 dg of lentil, a heat-resisting one with a coating into a pan though 10 dg of Soya cube. Next day give to the lentil 1 mocha spoons of salt, and we cook it cca. until a minute, while he softens. We filter it, and let us put it aside, let us brand the soaked Soya bean cube as crisp one then, on the manner written down at the Soya bean cracklings. (Let us rip the bigger pieces in half with my circle in order for him to redden steadily before baking.) Let us drive it warmly through a normal that is mincer supplied with 4 mm of disk with a hole diameter yet, and we mix it into the lentil. Let us file down 10 dg of meltable cheese then (pl. Trappist, Edamer, Emmentaler). Let us clear 20 dg of carrot, and we cut it up cca. 0,5 cm onto wide cubes. Let us wash 20 dg of tomato and 2 medium-sized green peppers. Let us chop the tomato cca. 1 cm, while the green pepper 0,5 cm onto wide cubes. Let us light the oven, and let us place it onto 210 °C, then bribe with oil an enameled baking sheet with a smaller size.

Metéljünk apróra 10 dg vöröshagymát, és 3 evőkanál étolajon dinszteljük üvegesre. Adjuk hozzá az apróra vágott zöldpaprikát, a feldarabolt sárgarépát, öntsünk rá 0,3 dl vizet, és továbbra is állandóan kevergetve süssük a zöldségeket puhára. Tegyük bele az összevágott paradicsomot. Reszeljünk rá 1 gerezd fokhagymát, szórjunk rá fél mokkáskanál sót és egy csipet őrölt borsot. Adjunk hozzá 1 teáskanál paprikakrémet, forraljuk össze, de ne süssük, mert lecsó lesz belőle. Keverjük bele a szójahúsos lencsét, és zárjuk el alatt a tüzet. Verjünk fel 2 tojást, keverjük simára 2 evőkanál liszttel, 3 dg 20% zsírtartalmú tejföllel és negyed mokkáskanál sóval. Öntsük a szósz felét az olajjal kikent tepsi aljába, és kisebb csomókban adagolva simítsuk rá a tölteléket. Kenjük a tetejére a tejfölös szósz másik felét, majd egyenletesen elosztva szórjuk rá a reszelt sajtot. Toljuk az előmelegített sütőbe, és mérsékelt tűzön süssük kb. fél óráig, amíg a teteje aranybarná­ra pirul. Melegen tálaljuk. (Rósejbnisütő lapáttal nyúljunk alá, mert könnyen szétdől.) Hűtőszekrényben tároljuk. Más­nap grillsütőben felfrissíthetjük. Érdemes előző nap elkészíteni, mert másnapig érlelve finomabb lesz.

Let us chop 10 dg of onion up into small pieces, and we stew it glassy on 3 tablespoonsful of cooking oil. We add the green pepper cut up into small pieces, the carrot cut into pieces to him, let us pour 0,3 dl of water on him, and let us bake it being stirred steadily in the future the vegetables onto soft one. Let us put the tomato cut up into him. File he 1 cloves of garlic, sprinkle half a mocha spoon ground salt and a chip pepper. Add 1 teaspoonsful of paprika cream, boil, but let us not bake it because letcho will be from him. We involve it in it the Soya bean butcher lentil, and we lock it away the fire. Let us beat up 2 eggs, we put it onto flat one with 2 tablespoonsful of flour, 3 dg 20% with sour cream containing fat and quarter mocha spoon with salt. Let us pour the half of the sauce with the oil bribed into the bottom of a baking sheet, and let us smooth it fed with in smaller bundles onto him the filling. We bribe it on top of him the other half of the sour cream sauce, we sprinkle the grated cheese on him shared out steadily then. We push it into the preheated oven, and let us bake it over low fire cca. is afraid until a clock, his roof onto auburn one reddens. We serve it on warmth. (Crisp oven let us put our hand under it with a shovel, dared easily falls.) We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. Worthy previous day to prepare, because he will be more delicate ripened until a next day.

Ugyanígy készül a Gombás rakott lencse. Ez esetben a szójahúst 40 dg gombával helyettesítsük. Tördeljük ki 40 dg csiperkegomba szárát, és folyó víz alatt mossuk meg, majd vágjuk kb. 2 mm vastag szeletekre. (A nagy átmérőjű gombafejeket előbb vágjuk ketté, a vastag szárát pedig hosszában hasítsuk ketté. Az ínyencek intenzívebb ízű barna csiperkegombát használnak erre a célra.) A sárgarépával és a zöldpaprikával együtt adjuk a dinsztelt vöröshagymához, és állandóan kevergetve süssük, amíg mindhárom zöldség megpuhul. Most ne öntsünk vizet alá. Süssük le zsírjára, de ne pirítsuk. Utána a fentiek szerint járjunk el. 

The fungal loaded lentil is being made in the same manner. This let us substitute the Soya bean meat for 40 dg of mushroom in a case. Wring the stem of 40 dg of common mushroom, and river we wash it under water, we cut it then cca. 2 mm of your thick wind. (We cut the mushroom heads with a big diameter into two before, let us split his thick stem in two lengthwise though. The gourmets use a brown common mushroom with a more intensive flavour for this aim.) We add it to the stewed onion together with the carrot and the green pepper, and let us bake it being stirred steadily while all three vegetables soften. Let us not pour water now under it. Bake his fat, but let us not fry it. Let us intervene according to the above ones then. 

 

A rakott padlizsán görög változata a muszaka. Darált hús helyett ehhez is használhatunk húspótló szójamasszát.

The musaka is the Greek variant of the layered aubergine. We may use meat substituting soya mass for this instead of minced meat.

 

15. Muszaka

15. Musaka

 

Először sós vízben főzzünk meg 0,5 kg közepesen tömör burgonyát. Még melegen húzzuk le a héját, és hagyjuk hűlni. 60 dg padlizsánt hámozzunk meg, hosszában vágjuk kb. 1,5 cm vastag szeletekre, és az előzőek szerint sózzuk be. Miközben izzad, készítsünk egy adag Húspótló szójamasszát a beáztatott szójakockából. Utána 40 dg csiperkegombát folyó víz alatt alaposan mossunk meg, szeleteljük fel, és kisebb darabokra metélve 5 dg vajon pirítsuk meg. Közben egy közepes fej vöröshagymát vágjunk apróra, és a megpirult gomba közé keverve dinszteljük üvegesre, majd adjuk a hagymás gombát a félig megsütött és ledarált húspótló szójamasszához. Tegyünk még rá 1 púpozott evőkanál sűrített paradicsomot, 2 gerezd áttört fokhagymát, 1 evőkanálnyi apróra vágott petrezselymet, 1 kávéskanálnyi finomra metélt friss szurokfűlevelet[II] (oregánó), és jól keverjük össze. A leöblített padlizsánszeletekről papírtörölközővel itassuk fel a vizet[I], tegyük egy nagyméretű serpenyőbe, és kevés étolajon mindkét oldalát süssük, amíg majdnem megpuhul. (Ne pirítsuk, mert ha teljesen megpuhul, a sütőben szétmállik.) A forró zsiradékból kiszedve te­gyük félre. Végül vágjuk kb. 4 mm széles szeletekre a lehűlt krumplit, majd mossunk meg 20 dg paradicsomot, és ezt is szeleteljük kb. 2 mm széles karikákra.

Let us be cooking in salty water first 0,5 kgs averagely brief potato. We pull the hawk down warmly yet, and we let it be getting cool. Let us peel 60 dg of aubergine, we cut it lengthwise cca. 1,5 cm of your thick wind, and according to above ones we salt it. Let us prepare a portion of meat substituting soya mass while he sweats from the soaked soya cube. Then 40 dg of common mushroom river let us do the washing thoroughly under water, we slice it up, and onto smaller pieces mincing 5 dg let us fry it. Let us cut a medium onion up into small pieces meanwhile, and the reddened we carnival it glassy put between a mushroom, we get it then the bulbous mushroom to the ground meat substituting soya mass roasted until the half. Do yet onto him 1 heaped tablespoon condensed a tomato, 2 cloves of garlic broken through, 1 tablespoonful one into small pieces cut parsley, 1 teaspoon onto delicate one cut fresh oregano leaf, and we mix it up well. From the aubergine slices rinsed out with a paper towel drink the water, let us put it into a large pan, and on little cooking oil both of his sides let us bake it while he almost softens. (Let us not fry it, because if he softens totally, in the oven decrepitates.) Let us put it aside taken out from the boiling fat. We cut it finally cca. 4 mm of your wide wind the got cold potato, let us wash 20 dg of tomato then, and we slice this cca. 2 mm onto wide circles.

Olajozzunk ki egy kisebb méretű, magas falú zománcozott tepsit, és fektessük az aljára a burgonyaszeletek felét. Rétegezzük rá a paradicsomszeleteket, majd rakjuk rá a krumpliszeletek másik felét. Fedjük be a padlizsánszeletekkel, és simítsuk a zöldségekre a gombás szójamasszát. Végül készítsünk besamelmártást 2 dg vajból, 1 púpozott evőkanál finomlisztből és 2 dl forró tejből a Tojáskrokettnél le­írt módon. (Most negyed mokkáskanál sóval, egy csipet őrölt borssal és egy csipet reszelt szerecsendióval ízesítsük.) Sűrítsük híg krémmé, majd egyenletesen terítsük szét a muszaka tetején. Szórjuk meg 5 dg reszelt sajttal, és előmelegített sütőbe rakva, közepes tűzön (210 °C-on), fedő nélkül süssük 20 percig, hogy az ízek összeérjenek, és a teteje kissé megpiruljon. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. A fenti mennyiség 6 személynek elegendő. Az eredeti darált hús ízéhez ragaszkodók gombás szójamassza helyett a Szójapástétom nyers masszáját használják. Ehhez ízesítőként már csak az 1 kávéskanálnyi apróra metélt friss oregánót kell hozzáadni.

Oil an enameled baking sheet with a tall wall with a smaller size, and let us lay the half of your potato wind onto his bottom. Layer onto him the tomato slices, we put the other half of your potato wind on him then. We cover it over with the aubergine slices, and smooth onto the vegetables the fungal soya mass. Let us prepare white sauce finally on 2 dg of manner written down from butter, 1 heaped tablespoonful of flour and 2 dl of boiling milk at the egg croquette. (Now quarter mocha spoon let us flavour it with salt, a pinch of ground pepper and a pinch of grated nutmeg.) Let us condense it dilute cream, let us spread it steadily on top of the musaka then. We sprinkle it with 5 dg of grated cheese, and put into preheated oven, on medium fire (on 210 °C), let us bake it without cover until 20 minutes in order for the flavours to make contact, and his roof slightly redden. We serve it on warmth. Store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. Enough are the above quantity for 6 persons. To the flavour of the original minced meat affecctionate the raw mass of the soya pasty is used instead of fungal soya mass. To this flavouring already only it onto 1 coffeespoonfuls of change noodle fresh oregano it is necessary to add it to it.

 

A muszakához hasonló módon készül a görög Rakott tészta. A különbség csupán annyi, hogy burgonya helyett főtt tésztával dúsítják. Ez esetben főzzünk ki 20 dg tollhegytésztát. (Egy vékony falú edénybe öntsünk legalább 2 liter vizet, fedő alatt forraljuk fel, tegyünk bele 1 kávéskanál sót, 1 kávésnál étolajat, és főzzük a tésztát puhára.) Leszűrve meleg vízzel öblítsük át, és jól lecsepegtetve tegyük a felét a kikent tepsi aljába. Reszeljünk le 5 dg sajtot, szórjuk rá a felét, majd terítsük rá a paradicsomszeleteket. Egyenletesen elosztva rakjuk rá a tészta másik felét, és hintsük meg a maradék sajttal. A továbbiakban a fentiek szerint járjunk el. (Fedjük be a padlizsánszeletekkel, simítsuk rá a gombás szójamasszát, öntsük le besamellel, szórjuk meg reszelt sajttal, és süssük készre.) A legmagasabb igényeket is kielégítő, igazi ínyenc étel lesz belőle.

Is made for the musaka on a similar manner the Greek layered pasta. Only so much are the difference that it is enriched with cooked pasta instead of a potato. This let us be cooking in a case who 20 dg of penne. (Let us pour at least 2 litres of water, cover into a pot with a thin wall we boil it, put 1 coffeespoonfuls of salt, at 1 coffee one cooking oil, and we cook the pasta for soft one.) Let us rinse it extracted with warm water accross, and well dripping let us make his half the bribed into the bottom of a baking sheet. Let us file down 5 dg of cheese, we throw his half on him, let us lay the tomato slices on him then. We put the other half of the pasta on him shared out steadily, and let us sprinkle it with the residual cheese. Let us intervene in the additional ones according to the above ones. (We cover it over with the aubergine slices, smooth the fungal soya mass, let us douse it with beshamel, we sprinkle it with grated cheese, and let us brand it as ready one.) The real gourmet fulfilling the highest claims will be a food from him.

 

A görög rakott tészta magyar változata a lecsós rakott tészta. Itt a gombás szójamasszát lecsó helyettesíti. A padlizsán azonban itt is elengedhetetlen. 

The letcho loaded pasta is the Hungarian variant of the Greek loaded pasta. Letcho substitutes the fungal Soya bean mass here. The aubergine is essential here however. 

 

Lecsós rakott tészta

Letcho loaded pasta

 

Először forraljunk fel kb. 0,5 liter vizet. Szórjunk bele fel mokkáskanál sót, és tegyünk bele 15 dg mélyhűtőből elővett morzsolt csemegekukoricát. (Ne hagyjuk felengedni, fagyottan rakjuk bele.) Letakarva főzzük 5 percig, amíg megpuhul, Szűrjük le, és tegyük félre.[XXI] Utána korrózióálló acélkéssel hámozzunk meg 60 dg érett, de kemény húsú padlizsánt, és keresztben vágjuk kb. 1,5 cm vastag szeletekre, majd mindkét oldalát enyhén dörzsöljük be finomra őrölt sóval, és műanyag tálcára rakva hagyjuk állni. Kb. fél óra múlva kevés vízzel öblítsük le. (A friss, kemény húsú, fehér magvú padlizsánt elég negyedóráig izzasztani.) Amíg a padlizsán izzad, reszeljünk le 10 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edá­mi, ementáli). 30 dg zöldpaprikát metéljünk kb. 2 mm széles karikákra, illetve 0,5 cm széles szeletekre. Mossunk meg 40 dg paradicsomot is, és vágjuk kb. 1,5 cm széles cikkekre.

Let us boil cca. 0,5 litres of water first. Spread up mocha spoon salt, and let us put crumbled sweet corn taken out from 15 dg of freezer into him. (Let us not let it ease, we put it into it frozen.) We cook it covered until 5 minutes while he softens, we filter it, and let us make it move. Let us peel 60 dg of mature but aubergine with hard meat with a corrosion resistant steel knife then, and we cut it crosswise cca. 1,5 cm of your thick wind, we rub both of his sides mildly then in onto delicate one with ground salt, and we let it be at a standstill put onto a plastic tray. Cca. half let us rinse it with little water after a clock. (To make the aubergine with a fresh, white seed with hard meat sweat until enough quarters of a hour.) Let us file down 10 dg of meltable cheese while the aubergine sweats (pl. Trappist, edámi, Emmentaler). Let us chop 30 dg of green pepper up cca. 2 mm onto wide circles, concerned 0,5 cm of your wide wind. Let us wash 40 dg of tomato, and we cut it cca. 1,5 cm onto wide articles.

Utána vágjunk apróra 10 dg vöröshagymát, reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, és egy vastag falú lábasban, 3 evőkanál étolajon, állandóan kevergetve dinszteljük üvegesre.[XXII] Adjuk hozzá a karikára vágott zöldpaprikát, és keverjük tovább. Amikor összeesett, rakjuk rá a feldarabolt paradicsomot is. Szórjunk rá 1 teáskanál szárított bazsalikomot, 1 mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, és gyakran megkeverve süssük le a lecsót zsírjára. (Az összes nedvességet ki kell sütni belőle, hogy ne legyen vízízű.) Keverjük bele 2 evőkanál sűrített paradicsomot[XXIII], a puhára főtt csemegekukoricát, és zárjuk el alatta a lángot.

Let us cut 10 dg of onion up into small pieces then, file he 2 cloves of garlic, and in a pan with a thick wall, on 3 tablespoonsful of cooking oil, we stew it glassy being stirred steadily. We add it to it onto the circle cut green pepper, and we stir it keep moving. We put the tomato cut into pieces on it when he collapsed. Sprinkle 1 teaspoon dried basil, 1 mocha spoons of salt, a quarter a mocha spoon ground pepper, and mixed up often bake the letcho his fat. (It is necessary to figure out all of the moistness from him, how he should not be watery.) We involve it in it 2 tablespoonsful of tomato paste, onto the soft one cooked sweet corn, and we lock away the flame under it.

Ezt követően főzzünk ki 25 dg spagetti tésztát. (Egy vékony falú edénybe öntsünk legalább 2 liter vizet, fedő alatt forraljuk fel, tegyünk bele 1 teáskanál sót, 1 teáskanál étolajat, és főzzük a háromfelé tördelt tésztát puhára.) Amíg a tészta fő a leöblített padlizsánszeletekről papírtörölközővel itassuk fel a vizet, tegyük egy hőálló bevonattal ellátott nagyméretű serpenyőbe, és kevés étolajon mindkét oldalát süssük, amíg félig megpuhul. (Ne pirítsuk, mert ha teljesen megpuhul, a sütőben szétmállik.) Szedjük ki a pad­lizsánszeleteket egy tányérra. Közben gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 210 °C-ra.

Following this cook 25 dg of spaghetti pasta. (Let us pour at least 2 litres of water, cover into a pot with a thin wall we boil it, put 1 teaspoonsful of salt, 1 teaspoonsful of cooking oil, and we cook the pasta broken in three different directions for soft one.) While the pasta cooks from the aubergine slices rinsed out with a paper towel drink the water, let us put it into a large pan supplied with a heat-resisting coating, and on little cooking oil both of his sides let us bake it while he softens half. (Let us not fry it, because if he softens totally, in the oven decrepitates.) We take the aubergine slices out onto a plate. Let us light the oven meanwhile, and let us place it onto 210 °C.

Amikor a tészta megfőtt szűrjük le, meleg vízzel öblítsük át, és keverjük össze a lecsóval. Olajozzunk ki egy kisebb méretű, magas falú zománcozott tepsit, és fektessük az aljára a padlizsánszeleteket. Terítsük rá a lecsós tésztát, majd egyenletesen elosztva szórjuk rá a reszelt sajtot. Az előmelegített sütőbe rakva, közepes tűzön süssük 25 percig, hogy az ízek összeérjenek, és a teteje aranysárgára piruljon. Vágjuk 8 kockára, és rósejbnisütő lapáttal kiemelve melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. (Ha a grillsütőnknek csak egy fűtőbetétje van, először az alját pi­rítsuk, majd forgassuk át, hogy a teteje is süljön.)

When the pasta was done we filter it, with warm water rinse, and we mix it with the letcho. Oil an enameled baking sheet with a tall wall with a smaller size, and let us lay the aubergine slices onto his bottom. Let us lay the letcho pasta on him, we sprinkle the grated cheese on him shared out steadily then. Put into the preheated oven, let us bake it on medium fire until 25 minutes in order for the flavours to make contact, and his roof onto golden yellow one let him redden. Their Vág onto 8 cubes, and crisp oven we serve it with a shovel lifted warmly. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. (Let us fry his bottom first if our grill has only a heater deposit, then turn, that let his roof be frying.)

 

Nem sokban különbözik a muszakától a szerb népi konyha világszerte ismert és kedvelt étele a gyuvecs. Darált hús helyett sertéspörkölttel készül, amit most szójapörkölttel helyettesítünk.

The musaka does not differ in a lot the popular food of the Serbian folk kitchen known worldwide the gyuvecs. He prepares lamb stew, which we substitute for soya stew now, instead of minced meat.

 

16. Gyuvecs

16. Gyuvecs

 

Néhány órával a felhasználás előtt áztassunk be 10 dg szójakockát, majd készítsünk egy adag Szójapörköltet. (Ha zavar bennünket a szója kissé kesernyés mellékíze, tiszta vízbe áztassuk a szójakockát. Sütés előtt öntsük le a levét egy pohárba, és öblítsük át. Tegyük rá az előírt fűszereket, majd töltsünk rá ugyanannyi tiszta vizet, mint amennyit leöntöttünk róla. Megkeverve rakjuk a tűzhelyre.) Utána főzzünk puhára 25 dg rizst a Párolt rizsnél leírtak szerint. (Finomabb lesz, ha egy kis csokor apróra vágott petrezselymet is teszünk bele.) Közben tisztítsunk meg, és készítsünk elő 60 dg padlizsánt a fentiek szerint, majd áztassunk be egy nagyobb méretű, mély cseréptálat. Utána mossunk meg 30 dg zöldpaprikát és 30 dg paradicsomot, majd vágjuk kb. 2 mm vastag karikákra, illetve szeletekre. Vegyük ki a vízből a cseréptálat, töröljük szárazra, majd vajazzunk ki, és terítsük az aljába a párolt rizs felét. A keserű lé leöblítése után egyenletesen elosztva borítsuk rá a padlizsánszeleteket, majd rakjuk rá a paprikakarikákat. (Most ne itassuk le a padlizsánkarikákról a vizet.) Ezt fedjük be a paradicsomsze­letekkel, és terítsük szét rajta a szójapörköltet. Végül tegyük rá a párolt rizs másik felét, majd 3 dl tejfölt keverjünk simára 4 dg olvasztott vajjal, és simítsuk a tetejére. (A gratinírozó öntetet egyenle­tesen kenjük szét rajta, hogy a keletkező gőzben megpuhuljanak a zöldségek, és a rizsszemek ne ke­ményedjenek meg a tetején.) Hideg sütőbe rakva, lefedve, közepes tűzön (210 °C-on) süssük kb. 1 órán át, amíg a padlizsán megpuhul. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben tudjuk a legegyszerűbben átmelegíteni. A fenti mennyiség 6 személynek elegendő.

Let us soak 10 dg of soya cube before the use with some clocks, let us prepare a portion of soya stew then. (Let us soak the soya cube in clear water if the slightly tart smack of the soya disturbs us. Let us pour off his juice before baking into a glass, and rinse. Let us place the prescribed spices upon him, let us load as much clear water as we poured off on him then from him. We put it mixed up onto the cooker.) Let us cook 25 dg of rice for soft at the Steamed rice then wrote down. (Will be more delicate if we put a little bunches of parsley cut up into small pieces into it.) Meanwhile clear, and let us process 60 dg of aubergine according to the above ones, let us soak a deep earthenware dish with a bigger size then. Let us wash 30 dg of vegetable pepper and 30 dg of tomato then, we cut it then cca. 2 mm onto thick circles, concerned onto slices. Let us take out the earthenware dish from the water, we delete it onto dry one, then butter, and let us spread it out his bottom the half of the steamed rice. Let us throw the aubergine slices shared out steadily after the rinse of the bitter juice onto him, then we put the paprika circles onto him. (Let us not get it drunk now from the aubergine circles the water.) We cover this over with the tomato slices, and let us spread the soya stew on him. Let us place the other half of the steamed rice upon him finally, let us put 3 dl of sour cream onto flat one with 4 dg of melted butter then, and smooth on top of him. (The gratineer dressing steadily bribe on him, that let the vegetables soften in the arising steam, and let the rice grains not harden on top of him.) Put into a cold oven, covered, on medium fire (on 210 °C) let us bake it through cca. 1 hour while the aubergine softens. We serve it on warmth. Store it in a fridge. We know it in a grill the most simply following day to warm. Enough are the above quantity for 6 persons.

 

A török konyha ikonikus étele az ájult imám. Az „Imam bayildi” nem más, mint extra szűz olívaolajon készített és őrölt fahéjjal fűszerezett töltött padlizsán. A legenda szerint, egy vallási ünnep után az imám annyira megszédült a töltött, hagymás padlizsán csodás illatától, hogy ájultan esett össze. (Ájulásához feltehetően az is hozzájárult, hogy a konstantinápolyi kalifa már nagyon éhes volt.) Kétféle változata van. Az egyikbe piros húsú paprikát is tesznek, a másikba nem. (Pap­rikát többnyire a húsos változatába raknak, de aki ragaszkodik hozzá, ebbe a változatba is tehet 2 közepes méretű kápia paprikát, apró kockákra vágva, és a gombával dinsztelve.)

My faint prayer is the iconic food of the Turkish kitchen. It Imam bayildi not somebody else, than charged aubergine seasoned with ground cinnamon prepared on extra virgin olive oil. According to the legend, after a religious holiday the imam the wonderful fragrance of aubergine made the charged one, a bulbous dizzy so much that he collapsed faintly. (It contributed to his faint presumably, that the konstantinápolyi a caliph was very hungry already.) He has a variant of two kinds. Paprika with red meat is put into one, into the other one no. (Paprika is put into the butcher's variant mostly, but who insists on him, into this variant may do with 2 medium sizes kápia cutting paprika, change into cubes, and stewed with the mushroom.)

 

Ájult imám

Faint imam

 

Először pirítsunk aranysárgára 4 dg hántolt mandulát a Pirított napraforgómagnál leírt módon. Öntsük ki tányérra, és langyosra hűlve, deszkán vágjuk apró darabokra. Mossunk meg 1 evőkanálnyi kapribogyót[XXIV], és metéljük finomra. (Előtte mossuk le róla a sós levet.) Mossunk meg egy kis csokor petrezselymet, és vágjuk apróra. Metéljünk finomra 1 evőkanálnyi friss majoránnalevelet, és ezt is tegyük félre. Utána 4 db közepes méretű (kb. 35 dekagrammos), kemény húsú padlizsánt[XXV] mossunk meg, majd hosszában hasítsuk ketté. A húsát hosszában, keresztben metsszük be kb. 1 cm széles kockákra, és dörzsöljük be kevés sóval. (Most ne hámozzuk meg a padlizsánt, és a bemetszések során se sértsük meg a héját.) Fejjel lefelé állítsuk rácsra, hogy a keserű lé kifolyjon belőlük. Félórányi izzasztás után folyó víz alatt öblítsük le róluk a maradék sós-keserű levet, és szintén fejjel lefelé helyezzük egy nagyméretű tepsibe. Toljuk be az előzőleg begyújtott sütőbe, és 180 °C-on süssük 20 per­­cig. Vegyük ki, tegyük a tűzhely tetejére, és evőkanállal kotorjuk ki a húsukat. (Kb. 1 cm vastag hús maradjon a héján.) A kivájt padlizsánhúst hosszában, keresztben vágjuk apró kockákra.[XXVI]

Let us run down golden yellow one first Pirított wrote 4 dg of hulled almond down on a manner at a sunflower seed. Pour out onto plate, and onto lukewarm one getting cool, we cut it on a board onto tiny pieces. Wash 1 tablespoonsful of caper, and we chop it up onto delicate one. (We wash the salty juice off him before it.) Let us wash a little bunches of parsley, and we cut it up into small pieces. Mince onto delicate one 1 tablespoonsful of fresh marjoram letter, and let us make this move. After it 4 pieces medium-sized (cca. 35 decagramme ones), let us wash aubergine with hard meat, let us split it in two lengthwise then. We incise his meat in his length, a cross cca. 1 cm onto wide cubes, and rub with little salt. (Let us not peel the aubergine now, and let us not hurt his shell in the course of the incisions.) Let us place it downwards with a head onto a grid, that the bitter juice flow out from them. Half a hour making sweaty river let us rinse it out under water from them the residual salty-bitter juice, and we put it downwards with a head likewise into a large baking sheet. Push in into the oven lighted beforehand, and let us bake it on 180 °C until 20 minutes. Let us withdraw it, let us put it on top of the cooker, and with a tablespoon scrape their meat. (Let cca. 1 cm of thick meat stay on the hawk.) We cut the hollowed aubergine meat in his length, a cross onto tiny cubes.

 Amíg a padlizsán izzad és sül, mossunk és hámozzunk meg 0,5 kg érett, paradicsomot. (Forró vízbe dobva főzzük kb. fél per­cig, kiszedve várjuk meg, míg langyosra hűl, majd húzzuk le a héját.) Vágjuk ketté, finoman nyomkodjuk ki belőle a levét és a magjait, majd daraboljuk kb. 1 cm széles kockákra. Utána vágjunk apróra 20 dg vöröshagymát. Reszeljünk rá 3 gerezd fokhagymát, és egy le­égésvédő bevonattal ellátott nagy­méretű, vastag falú serpenyőben, 0,5 dl olívaolajon dinszteljük üve­gesre. Ekkor állítsuk a lángot takarékra, majd keverjünk bele 1 teáskanál kristálycukrot, adjuk hoz­zá a feldarabolt paradicsomot, 1 megmo­sott babérlevelet, tegyük rá a felaprózott kapribogyót, petrezselymet és majoránnalevelet. (Ha nem jutunk hozzá friss majoránnalevélhez, 1 teáskanál szárított, morzsolt majoránnával helyettesíthetjük.) Szórjunk rá 1 púpozott mokkáskanál sót, fél teáskanál őrölt fahéjat, negyed mokkáskanál őrölt borsot, és tovább kevergetve, lassú tűzön süssük pár percig.

 While the aubergine sweats and porcupine, let us do the washing and peel 0,5 kgs ripened, tomato. (We cook it thrown into boiling water cca. is afraid until a minute, we wait for it taken out, while onto lukewarm one is getting cool, we pull the hawk down then.) We cut it into two, gently prod from him his juice and his seed, we chop it up then cca. 1 cm onto wide cubes. Let us cut 20 dg of onion up into small pieces then. File he 3 cloves of garlic, and it getting sunburnt in a large, pan with a thick wall supplied with a saving coating, 0,we stew it glassy on 5 dl of olive oil. Let us put the flame at this time onto a savings bank, let us stir then into him 1 teaspoonsful of granulated sugar, we add the tomato cut into pieces to him, 1 washed bay leaf, let us place it upon it the frittered caper, parsley and marjoram letter. (We may substitute it for 1 teaspoonsful of dried, crumbled marjoram if we do not obtain a fresh marjoram letter.) Sprinkle 1 heaped mocha spoon a teaspoon ground salt, a half a mocha spoon ground cinnamon, a quarter pepper, and being stirring, let us bake it on low oven until a couple of minutes.

Dolgozzuk bele a félretett padlizsánhúst, adjuk hozzá a mandulát, és süssük le a tölteléket zsírjára. Végül távolítsuk el belőle a babérlevelet, és egyenletesen elosztva töltsük a masszát a tepsibe visszahelyezett padlizsáncsónakokba. A sütőbe visszatolva közepes tűzön (210 °C-on) süssük kb. 25 percig, amíg a csónakok fala teljesen megpuhul. Friss, ropogós kenyérrel melegen tálaljuk. Pirított kenyérrel fogyasztva is finom. (A padlizsán héját nem kell megenni. Kiskanállal faragjuk le róla a puha húst.) Párolt rizzsel is fogyaszthatjuk. A balkáni és a közel-keleti országokban bulgurral vagy kusz­kusszal is eszik. (Ez esetben 6 sze­mélynek elegendő.) Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. Akinek ízlett, próbálja ki a görög Muszakát. Az is nagyon finom. Nem kevésbé ízletes a muszaka főtt tésztás változata a Rakott tészta. Párolt rizses változata a szerb Gyuvecs sem rossz.

We work the aubergine meat put aside, we add the almond to him, and bake the filling his fat. Let us remove the bay leaf finally from him, and let us pour the mass into the aubergine boats replaced into the baking sheet shared out steadily. Pushed back on medium fire into the oven (on 210 °C) let us bake it until cca. 25 minutes while the wall of the boats softens totally. We serve it on warmth with fresh, crisp bread. Taken with fried bread too it's good. (It is not necessary to eat the shell of the aubergine. We whittle the soft meat off him with a tea-spoon.) We may take it with steamed rice. The Balkan one and you are bulgurral with couscous in the Middle Eastern countries eats. (This in a case for 6 persons enough.) We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. Greek Musaka tries who liked the taste of him. It is very delicate. Not less tasty the cooked pasty variant of the muszaka the loaded pasta. His steamed rice variant the Serbian Lamb Casserole wrong.

 

Nálunk kevesen ismerik az édeskömény, illetve a római kömény gumóját, a venkelt, pedig párolva és sütve egyaránt nagyon finom. Sokan azért nem fogyasztanak különleges zöldségeket, mert drágák. Valóban drágák, de olcsóbbak, mint a hús, és nem teszik tönkre az egészséget. A venkel egyébként sok vasat, A-vitamint, C-vitamint, és folsavat tartalmaz. Gyógyhatással is rendelkezik, vízhajtó és vesetisztító hatása számottevő. Görcsoldó hatásánál fogva gyomorbántalmak és menstruációs fájdalmak esetén szintén hatásos. Gyógyászati célra az enyhén köményízű, ropogós venkelt nyersen, salátaként célszerű fogyasztani. Az ínyencek Rakott zöldséget készítenek belőle:

Few people know the corm of the sweet fennel at us, concerning the corm of the Roman cumin, the venkel, steamed though and baked equally very much it's good. Many people do not eat special vegetables, drawn expensive ones because of that. In truth expensive, but cheaper, than the meat, and the health is not ruined. The venkel anyway much iron, Vitamin A, C-vitamin, and contains folic acid. A curative effect is at his disposal, a water beater's and kidney dry cleaners' effect considerable. An antispasmodic is effective likewise in case of gastric disorders and menstrual pains by virtue of his effect. Onto a therapeutic aim his salve crisp venkelt with a cumin flavour rawly, as a lettuce expedient to help lose weight. The gourmets prepare a loaded vegetable from him:

 

Előző este áztassunk be 5 dg szójakockát, és másnap készítsünk belőle fél adag Szójatepertőt azzal a különb­séggel, hogy a beáztatott szójakockát vágjuk két-háromfelé. Utána tisztítsunk meg és daraboljunk fel 0,5 kg brokkolit a Karfiolpörköltnél leírt módon. Mossunk meg egy venkelgumót, és hosszában vágjuk négyfelé, majd keresztben metéljük kb. 3 mm vastag szeletekre. Mossunk, majd tisztítsunk meg 20 dg csiperkegombát, és vágjuk kb. 1 cm széles kockákra. Tisztítsunk meg egy diónyi vöröshagymát, és vágjuk apróra. (Nyáron 2 szál, vastag szelekre vágott zöldhagymát használjunk hozzá.) A feldarabolt zöldségeket szórjuk egy nagyobb lábasba, és 0,5 dl étolajon, állandóan kevergetve dinszteljük kb. 5 percig, hogy a pórusaik bezáródjanak. Keverjük hozzá a szójatepertőt, és tegyük félre, majd verjünk fel habosra 3 tojást. Apránként adagolva engedjük fel 7 dl tejjel és 1 dl tejszínnel. Szórjunk bele 1 púpozott mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, reszeljünk rá egy csipet szerecsendiót, és jól keverjük össze.

Previous let us soak 5 dg of soya cube in the evening, and following day prepare from him a portion is afraid soya cracklings with that difference, that we cut the soaked soya cube two-three part. After it clear and let us cut 0,5 kg of broccoli into pieces on the manner written down at the cauliflower stew. Wash a venkelgumót, and we cut it lengthwise in four, we chop it up crosswise then cca. 3 mm of your thick wind. Let us do the washing, let us clear 20 dg of common mushroom then, and we cut it cca. 1 cm onto wide cubes. Let us clear a nut-size onion, and we cut it up into small pieces. (In summer 2 threads, let us use cut chives for thick winds to it.) We scatter the vegetables cut into pieces into a bigger pan, and on 0,5 dl of cooking oil, we stew it being stirred steadily until cca. 5 minutes in order for their pores to close. We add the soya cracklings to him, and let us put it aside, then beat up onto foamy one 3 eggs. We blend it with 7 dl of milk and 1 dl of cream fed with gradually. Spread 1 heaped mocha spoon a mocha spoon ground salt, a quarter pepper, file he a pinch of nutmeg, and we mix it up well.

Végül rakjuk az összes zöldséget egy olajjal kikent nagyméretű hőálló üvegtálba. Öntsük rá a tejes-tojásos pépet, és nyomkodjuk le a zöldségeket, hogy a lé teljesen ellepje. Hideg sütőbe rakva, fedél nélkül, közepes lángon (210 oC-on) süssük kb. 1 órán át, amíg a zöldségek megpuhulnak. Ekkor vegyük ki a sütőből, keverjük át, és egyenletesen elosztva szórjunk rá 10 dg reszelt trappista vagy edámi sajtot. Süssük még kb. 10 percig, amíg a teteje aranysárgára pirul. Melegen tálaljuk. Hű­tőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. (Ha a grillsütőnknek csak egy fűtőbetétje van, először az alját pirítsuk, majd forgassuk át, hogy a teteje is átmelegedjen.) A fenti mennyiség 6 személynek elegendő.

We lay all of the vegetables finally with an oil bribed into a large heat-resisting glass dish. Let us pour the milkman egg mash on him, and prod the vegetables, that let the juice cover it totally. Put into a cold oven, without a lid, on a medium flame (210 °C) let us bake it through cca. 1 clock, while the vegetables soften. Let us withdraw it from the oven at this time, stir, and shared out steadily sprinkle or 10 dg of filed trappist one edamer cheese. Let us bake it yet until cca. 10 minutes, his roof onto golden yellow one reddens. We serve it on warmth. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. (Let us fry his bottom first if our grill has only a heater deposit, then turn, that let his roof get warm.) Enough are the above quantity for 6 persons.

 

Párolt zöldségfélékből is lehet finom rakott ételeket készíteni. Ennek főleg a szójaallergiás vege­táriusok örülnek. Ehhez célszerű intenzívebb ízű zöldségeket (pl. brokkoli, karalábé) választani. Mivel sok tojást és sajtot tartalmaz, íze és állaga leginkább a zöldséges omletthez hasonló. (A változatosság kedvéért próbálkozhatunk karfiollal, cukkinivel és gombával is.)

From stewed vegetables it is possible to prepare delicate loaded foods. For this mainly the Soya bean allergy one vege­táriusok they are glad. To this expedient vegetables with a more intensive flavour (pl. broccoli, kohlrabi) to make a choice. His flavour and his consistence are similar to the vegetable omelette mostly since he contains much egg and a cheese. (We may try out cauliflower, courgette and a mushroom for the mood of the variety.)

 

Rakott karalábés brokkoli

Loaded kohlrabi broccoli

 

Először tisztítsunk meg és daraboljunk fel 70 dg brokkolit[XXVII] a Karfiolpörköltnél leírt módon. A brokkolirózsákat vagdaljuk diónyi méretűre, a szárát pedig hámozzuk meg, és metéljük kb. 0,5 cm vastag szeletekre. Utána mossunk, majd hámozzunk meg 40 dg karalábét, és vágjuk kb. 1 cm széles kockákra. Mossunk meg, majd metéljük kb. 0,5 cm széles karikákra 10 dg zöldhagymát. Tegyük egy hővédő bevonattal ellátott nagyméretű serpenyőbe, és 3 evőkanál étolajon dinszteljük üvegesre. Adjuk hozzá a feldarabolt karalábét, öntsünk rá 1 dl vizet, és fedő alatt, néhányszor megkeverve főzzük 10 percig.[XXVIII] Ekkor rakjuk rá az összevagdalt brokkolit, szórjunk rá 1 mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, és főzzük tovább kb. 10 percig, amíg mindkét zöldség majdnem megpuhul. (Ne főzzük túl, mert még a sütőben is puhulni fog. Ha mirelit brokkolit használunk, 15 percig főzzük a karalábét, és csak 5 percig a brokkolit.) Fedő nélkül süssük le zsírjára, majd vegyük le a tűzről, és reszeljünk le 20 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edá­mi, ementáli). Kenjünk ki vajjal majd zsemlemorzsával hintsünk ki egy nagyobb méretű hőálló üvegtálat (jénai) vagy kerámiatálat. Gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 °C-ra.

First clear and let us cut 70 dg of broccoli into pieces on the manner written down at the cauliflower stew. We cut up the broccoli roses onto an one with a nut-size size, we peel his stem though, and we chop it up cca. 0,5 cm of your thick wind. Let us do the washing then, let us peel 40 dg of kohlrabi then, and we cut it cca. 1 cm onto wide cubes. Wash, we chop it up then cca. 0,5 cm onto wide circles 10 dg of chive. Let us make it a heat defender into a large pan supplied with a coating, and we stew it glassy on 3 tablespoonsful of cooking oil. We add the kohlrabi cut into pieces to him, pour 1 dl of water, and under cover, we cook it mixed up several times until 10 minutes. We put the broccoli cut up on him at this time, sprinkle 1 mocha spoon a mocha spoon ground salt, a quarter pepper, and we cook it long until cca. 10 minutes while both vegetables soften almost. (Not cook, because he will soften even in the oven. If frozen food we use a broccoli, we cook the kohlrabi until 15 minutes, and until only 5 minutes the broccoli.) Without cover bake his fat, let us take it down then from the fire, and let us file down 20 dg of meltable cheese (pl. Trappist, edámi, Emmentaler). Bribe let us sprinkle a heat-resisting glass dish with a bigger size out with breadcrumbs then with butter (jénai) or ceramics dish. Let us light the oven, and let us place it onto 180 °C.

Készítsünk sajtmártást. Egy vastag falú lábasban olvasszunk fel 5 dg vajat, és szórjunk bele 5 dg lisztet. Süssünk belőle rántást, de ne pirítsuk. Amikor habosodni kezd, szórjuk a besamel mártásba 1 teáskanál Vegetát, negyed mokkáskanál őrölt borsot, majd apránként engedjük fel 3 dl tejjel. Közben állandóan keverjük, hogy ne csomósodjon meg. Amikor besűrűsödött (kezd elválni az edény falától) dolgozzuk bele a reszelt sajtot és 30 dg 20% zsírtartalmú tejfölt. (Intenzíven keverjük simára.) Vegyük le a tűzről, és miután langyosra hűlt keverjünk bele 5 felvert tojást, szórjunk rá 1 teáskanál curry fűszerkeveréket, és jól dolgozzuk össze. (Most is erőteljesen keverjük simára.) Adjuk hozzá a csaknem puhára főtt zöldségeket, és megkeverve töltsük a masszát a kikent tálba. Simítsuk el a tetejét, és toljuk az előmelegített sütőbe. Mérsékelt tűzön süssük kb. fél óráig, amíg a teteje aranybar­nára pirul. Melegen, egytálételként tálaljuk. Aki igényli, annak adjunk mellé egy szelet friss, ropogós kenyeret. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. (Egy fűtőbetétes grillsütőben előbb az alját kezdjük el pirítani, és utána a tetejét. A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.)    

Let us prepare cheese sauce. Let us melt 5 dg of butter in a pan with a thick wall, and let us scatter 5 dg of flour into him. Let us bake from him jerking, but let us not fry it. When to foam starts, we throw it the beshamel into sauce 1 teaspoonsful Vegetát, quarter a mocha spoon ground pepper, we blend it with 3 dl of milk gradually then. We stir it steadily in order for him not to clot meanwhile. When he thickened (it starts separating from the wall of pot) we work the grated cheese and 30 dg 20% sour cream containing fat. (We put it intensively onto flat one.) Let us take it down from the fire, and after onto lukewarm one cold let us involve 5 whipped eggs in him, sprinkle 1 teaspoonsful of curry spice mix, and we work it together well. (We put it powerfully onto flat one now.) We add it to it the almost onto soft one cooked vegetables, and let us pour the mass mixed up the bribed into a dish. Let us smooth down his roof, and we push it into the preheated oven. Let us bake it over low fire cca. is afraid until a clock, his roof onto auburn one reddens. We present it warmly, as an one-course dish. Who claims it, it give a slice fresh, crisp bread. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. (A heater depositor we start frying his bottom before in a grill, then what his roof. We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.

 

A rakott ételek királynője a Csőben sült szárzeller. Nem olcsó étel, de könnyen elkészíthető, és nagyon finom. Igazi különlegesség.

The queen of the loaded foods is roast stem celery in the pipe. Not cheap food, but easily preparable, and very much it's good. Real speciality.

 

Először tisztítsunk meg 25 dg vöröshagymát, hosszában vágjuk ketté, majd szintén hosszában metéljük kb. 2 mm vastag szeletekre, és egy tapadásgátló bevonattal ellátott nagyobb serpenyőben, 7 dg vajon süsük világosbarnára.[XXIX] Utána 0,5 kg szárzellert[XXX] tisztítsunk meg (vágjuk le a fonnyadt szárvéget, valamint a gyökértönköt) és mossuk meg. Metéljük kb. 1 cm széles szeletekre, de előtte tegyünk fel kb. 1,5 liter vizet a tűzre, és szórjuk bele 1 púpozott mokkáskanál sót, valamint negyed mokkáskanál barna cukrot. (Mivel a szárzeller nem egyenletes vastagságú, az alsó harmadát vágjuk le, és darabolás előtt hosszában hasítsuk ketté. A vaskos torzsáját pedig hosszában hasítsuk négyfelé, és ezt is szeleteljük bele.) Tegyük a feldarabolt szárzellert a felforrt vízbe, és főzzük min. 20 percig, amíg megpuhul. Szűrjük le. (Leöblíteni nem szabad.) Amíg a szárzeller fő, kenjünk ki vajjal egy kisebb méretű zománcozott tepsit, majd gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 210 °C-ra (nyolc­osztású skálán 4. fokozat). Utána verjünk fel 1 tojást, adjunk hozzá fél mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, és keverjünk bele 1 dl habtejszínt.

Let us clear 25 dg of onion first, we cut it into two lengthwise, we chop it up lengthwise cca. likewise then 2 mm of your thick wind, and in a bigger pan supplied with a heat-resisting coating, 7 dg whether süsük onto light brown one. Let us clear 0,5 kg of stem celery then (we cut the withered stem end off, and the root trunk) and we wash it. We chop it up cca. 1 cm of your wide wind, but before it assume cca. 1,5 litres of water onto the fire, and we scatter 1 heaped mocha spoon of salt into him, and quarter mocha spoon brown sugar. (Since the stem celery is not with even thickness, the underwear harmadát we cut it off, and let us split it in two lengthwise before slicing. Let us rip his chunk stipe lengthwise in four though, and we slice this into him.) Let us do the stem celery cut into pieces the boiled over into water, and we cook it on what. until 20 minutes, while he softens. We extract it. (To rinse out not come in.) While the stem celery cooks, bribe with butter an enameled baking sheet with a smaller size, let us light the oven then, and let us place it onto 210 °C (on a eight division marks providing scale 4. grade). After it beat up 1 egg, give a mocha spoon is afraid to it a mocha spoon ground salt, a quarter pepper, and let us stir into him 1 dl of whipping cream.

Terítsük a langyosra hűlt szárzeller felét a tepsi aljába, és szétterítve rakjuk rá a pirított hagymát. Rakjuk rá a maradék szárzellert, és csurgassuk rá a tojásos pépet. Végül reszeljünk le 10 dg parmezán sajtot, és szórjuk a tetejére. Az intenzív ízek kedvelői más (pl. füstölt sajtot) is szórhatnak rá, csak arra ügyeljünk, hogy olvadékony legyen. Előmelegített sütőbe rakva, fedél nélkül, közepes tűzön süssük kb. fél óráig, amíg a tetején a sajt aranysárgára pirul. Melegen tálaljuk, friss, ropogós kenyérrel fogyasszuk. Főételként tálalva 3 személynek, könnyű vacsoraként fogyasztva 4 személynek elegendő. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. (Ha a grillsütőnknek csak egy fűtőbetétje van, először az alját pirítsuk, majd forgassuk át, hogy a teteje is átmelegedjen.)

Let us lay the half of stem celery cold on the lukewarm one into the bottom of the baking sheet, and we put the fried onion on him spread. We put the residual stem celery on him, and let us pour out the egg mash onto him. Let us file down 10 dg of Parmesan cheese finally, and we scatter it on top of him. The intensive flavours liking somebody else (pl. smoked cheese) too may sprinkle, let us take care that he should be meltable only. Put into preheated oven, without a lid, let us bake it on medium fire cca. until a half a hour, on top of him the cheese onto golden yellow one reddens. We serve it on warmth, let us take it with fresh, crisp bread. 3 are enough for 4 persons taken for person, as an easy dinner presented as a main course. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. (Let us fry his bottom first if our grill has only a heater deposit, then turn, that let his roof get warm.)

Ugyanígy készül a Csőben sült édesköménygumó. 4 venkelgumót (édesköménygumót) mossunk meg, a zöld szárvégeket vágjuk le, és hosszában majd keresztben szeljük ketté. (Ha már kezd ráncosodni, előtte a külső héját távolítsuk el.) Utána metéljük kb. 0,5 cm vastag szeletekre, és sós, cukros vízben főzzük puhára. Utána a fentiekben leírt módon járjunk el. Az édesköménygumó még a szárzellernél is drágább, és csak ritkán kapható a szupermarketekben.[XXXI] Ha éppen van, használjuk ki az alkalmat. Próbáljuk ki ezt a változatot is. Nem fogunk benne csalódni. Ezen a módon más zöldségekből (pl. zeller, karalábé, pasztinák, spárga, karfiol, brokkoli, zöldbab, zöldborsó, feketegyökér[XXXII], fekete retek) is igen finom csőben sült egytálételt készíthetünk. Mindegyik zöldségből 80 dg megtisztított alapanyagra van szükség.

A roast sweet fennel corm prepares in the same manner in the pipe. 4 venkel (sweet fennel corm) wash, we cut the green stem borderlands down, and we cut it into two crosswise then lengthwise. (Let us remove the shell of the exterior before it if he starts creasing already.) We chop it up then cca. 0,5 cm of your thick wind, and we cook it for soft one in salty, sugary water. Let us intervene on a manner written down in the above ones then. The sweet fennel corm even at the stem celery more expensive, and only rarely available in the supermarkets. We avail ourselves of the occasion if he is just. We try this variant. We will not be disappointed in him. On this manner from other vegetables (pl. celery, kohlrabi, parsnip, asparagus, cauliflower, broccoli, string beans, sugar pea, feketegyökér, black radish) too we may prepare a roast one-course dish in a most delicate pipe. From all vegetables 80 dg cleared there is need for stock.

 

Előkelő éttermek kínálata a Csőben sült cikória. A rakott ételeket mindenki szereti, de a rakott cikóriát kevesen ismerik. Aki ismeri, sem nagyon szereti, mert meglehetősen keserű. Szervezetünknek azonban keserű ízre is szüksége van, mert tisztítja a májat. A sütés egyébként jelentős mértékben csökkenti a cikória keserűségét. Ezért ne féljünk tőle, próbáljuk ki.[XXXIII] Ha ízlett, legközelebb próbáljuk ki vörös színű radichio salátával is.

Elegant restaurants' supply is roast chicory in the pipe. Everybody likes the loaded foods, but few people know the loaded chicory. Who knows it, neither likes it very much, drawn quite bitter one. Our organization needs a bitter flavour because he cleans the liver however. The baking reduces the bitterness of the chicory in a considerable measure anyway. Let us not be afraid of him because of this, we try it. We try it nearest if he tasted good radichio with a red colour with a lettuce.

 

Előző este áztassunk be 10 dg szójakockát, és másnap készítsünk egy adag Szójatepertőt azzal a különb­séggel, hogy a beáztatott szójakockát vágjuk vagy körmünkkel szakítsuk két-háromfelé. Utána bő, forró, sós vízben főzzünk puhára 25 dg tömör burgonyát. (Ne főzzük túl, ne repedjen ki a héja.) Kiszedve hagyjuk lehűlni, majd hámozzuk meg, és vágjuk kb. 1 cm széles kockákra. Miközben a krumpli fő, vajazzunk ki egy nagyobb méretű hőálló üveg- vagy kerámiatálat, majd vágjunk apróra egy kis csokor petrezselymet. Reszeljünk le 5 dg parmezán sajtot, és ezt is tegyük félre. Mossunk meg 4 cikóriát. A végén a bebarnult torzsáját vágjuk le róla, egészen a levelekig. A fonnyadt külső leveleit is válasszuk le róla.) Vágjuk ketté a megtisztított cikóriákat, és fektessük a vajjal kikent tál aljába. Verjünk fel 4 nagy tojást, és keverjük simára 20 dg krémsajttal. (A tojást apránként adjuk a krémsajthoz, hogy ne legyen csomós.) Szórjunk rá 1 mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, az összevágott petrezselymet, és öntsünk rá 1,5 dl habtejszínt. Végül adjuk hozzá a szójatepertőt, a kockára vágott burgonyát, és ezzel is keverjük össze.[XXXIV]

Previous let us soak 10 dg of Soya bean cube in the evening, and let us prepare a portion of Soya bean crackling following day with that difference, that we cut the soaked Soya bean cube you are with our fingernail let us pluck it two-háromfelé. Let us cook 25 dg of brief potato for soft one in baggy, boiling, salty water then. (Not cook, let his shell not crack.) We let it get cold taken out, we peel it then, and we cut it cca. 1 cm onto wide cubes. While the potato cooks, butter you are heat-resisting glass with a bigger size ceramics dish, let us cut a little bunches of parsley up into small pieces then. Let us file down 5 dg of Parmesan cheese, and let us make this move. Let us wash 4 chicories. His end the got brown we slaughter his stipe from him, entirely until the letters. Let us detach the letters of the withered exterior from him.) We cut the cleared chicories into two, and let us lay it with the butter bribed into the bottom of a dish. Let us beat up 4 big eggs, and we put it onto flat one with 20 dg of cream cheese. (We add the egg to the cream cheese gradually in order for him not to be knotty.) Sprinkle 1 mocha spoons of salt, quarter a mocha spoon ground pepper, the parsley cut up, and let us pour 1,5 dl of whipping cream on him. We add the Soya bean cracklings, the potato cut into cubes to him finally, and we confuse it with this.

Öntsük a masszát a cikóriákra, egyengessük el rajta, hogy a szójatepertő és a krumplikockák túlnyomó része a cikóriák közé kerüljön. Egyenletesen elosztva szórjuk rá a reszelt sajtot. Hideg sütőbe rakva 210 °C-on (nyolcosztású skálán 4. fokozat) süssük kb. fél óráig, amíg a teteje aranysárgára pirul. Melegen tálaljuk. A rakott ételeket többnyire kenyér nélkül fogyasztják, de aki igényli, annak friss ropogós kenyeret adjunk mellé. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. (Amennyiben a grillsütőnknek csak egy fűtőbetétje van, először az alját pirítsuk, majd forgassuk át, hogy a teteje is süljön.) A fenti mennyiség fő fogásként fogyasztva 4, könnyű vacsoraként tálalva 6 személynek elegendő.

Let us pour the mass onto the chicories, let us smooth it on him in order for the predominant part of the Soya bean cracklings and the potato cubes to get between the chicories. We sprinkle the grated cheese on it shared out steadily. Put into a cold oven on 210 °C (on a eight division marks providing scale 4. grade) let us bake it cca. until a half a hour, his roof onto golden yellow one reddens. We serve it on warmth. The loaded foods are eaten without bread mostly, but let us give fresh crisp bread to the person who claims it beside it. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. (In as much our grill has only a heater deposit, let us fry his bottom first, then turn, that let his roof be frying.) The above quantity 4, easy one cook consumed as a catch presented as a dinner for 6 persons enough.

 

A gombával kevert húspótló szójamasszát nem csupán töltelékként használhatjuk, hanem akár önálló ételként fogyasztható fasírozottat is készíthetünk belőle. Ez esetben nem rizzsel, hanem áztatott zsemlével kell dúsítani. Az ily módon előállított fasírt sokkal ízletesebb, mint a húsból készült eredeti változat.

The meat substituting soya mass stirred with the mushroom not we may use it as filling merely, but we may prepare a meetball (mince) which can be consumed as an independent food even from him. This in an evening not with rice, but it is necessary to enrich it with a soaked French roll. The meetball manufactured on the manner such much tastier, than was made of the meat original variant.

 

A csőben sült ételek az egész világon népszerűek. Külföldön a francia eredetű gratin[XXXV] szóval illetik ezeket az ételeket. Nálunk is gyakran használják ezt a kifejezést. Főleg az éttermi szakácsok kedvelik, mert jól hangzik. Így született a Brokkoli gratin.   

Roast foods are popular on all of the world in the pipe. Abroad the gratin with a French origin a word is given to it these az ételeket. They use this expression often at us. The restaurant cooks like it because he sounds well mainly. The broccoli was born so gratin.  

 

Előző este áztassunk be egy adag (10 dg) szójakockát, és másnap süssük ropogósra, a Szójatepertőnél leírt módon, azzal a különbséggel, hogy a beáztatott szójakockát vágjuk vagy körmünkkel szakítsuk két-háromfelé. Előtte vegyünk ki a mélyhűtőből 90 dg brokkolit, majd még fagyosan vágjuk kb. 1,5 cm széles kockákra, és 1,2 liter vízben, 1 mokkáskanál sót hozzáadva, fedő alatt főzzük kb. 5 percig. (Ne főzzük teljesen puhára, mert még a sütőben is puhulni fog.) Szűrjük le és tegyük félre.[XXXVI] Utána kenjünk ki vajjal egy közepes méretű üveg- vagy kerámiatálat, majd reszeljünk le 12 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli). Mossunk meg, és metéljük apróra egy kis csokor petrezselyem lombozatát, majd hámozzunk meg 40 dg paradicsomot. (A paradicsom héját legkönnyebben úgy tudjuk lehúzni, hogy kb. fél percre forró vízbe dobjuk.) Vágjuk kb. 1,5 cm széles kockákra, majd metéljünk apróra 10 dg vöröshagymát. Reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, és egy nagyméretű serpenyőben, 2 dg vajon, állandóan kevergetve dinszteljük üvegesre. Rakjuk rá a felaprózott paradicsomot, az összevágott petrezselymet, szórjunk rá fél mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, és forraljuk fel, de ne süssük. (Az intenzív ízek kedvelői fél mokkáskanál csípős paprikakrémet is tehetnek bele, a gratiní­rozáshoz pedig füstölt sajtot használjanak.)

Previous evening soak a portion (10 dg) Soya cube, and let us brand it as crisp one following day, on the manner written down at the Soya cracklings, with that difference, that we cut the soaked Soya bean cube you are with our fingernail let us pluck it two-three. Let us take out of the freezer before it 90 dg of broccoli, we cut it frostily yet then cca. 1,5 cm onto wide cubes, and in 1,2 litres of water, adding 1 mocha spoons of salt to it, we cook it under cover until cca. 5 minutes. (Let us not cook it for totally soft one because he will soften even in the oven.) We filter it and let us make it move. After it bribe you are a medium-sized glass with butter ceramics dish, let us file down 12 dg of meltable cheese then (pl. Trappist, Edamer, Emmentaler). Wash, and we chop the foliage of a little bunches of parsley up into small pieces, let us peel 40 dg of tomato then. (We can pull the shell of the tomato down so the most easily, that cca. half onto a minute we throw it into boiling water.) We cut it cca. 1,5 cm onto wide cubes, let us chop 10 dg of onion up then into small pieces. File he 2 cloves of garlic, and in a large pan, 2 dg whether, we stew it glassy being stirred steadily. We put it on it the frittered tomato, the parsley cut up, sprinkle a mocha spoon is afraid a mocha spoon ground salt, a quarter pepper, and we boil it, but let us not bake it. (The intensive flavours liking a mocha spoon is afraid his intestine, the make gratin may do spicy paprika cream let a cheese smoked though be used.)

Rakjuk hozzá a brokkolit és a szójatepertőt, finoman keverjük össze, majd öntsük a kivajazott tálba. Egyengessük el a tetejét, és verjünk fel 2 tojást. Adjunk hozzá 2 dl habtejszínt, a paradicsomok kicsorgott levét, keverjük bele a reszelt sajtot, és öntsük a masszát a zöldségek tetejére. Tegyük a tálat hideg sütőbe, és közepes tűzön (210 °C-on), fedő nélkül süssük min. fél óráig, amíg a teteje világospirosra pirul. Melegen tálaljuk. Pirított kenyérrel fogyasszuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben melegítsük fel. (A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.)

We lay the broccoli and the Soya bean cracklings to it, we mix it up gently, let us pour it then into the buttered dish. Let us smooth his roof, and let us beat up 2 eggs. Let us add 2 dl of whipping cream, the tomatoes to him leaked out his juice, we involve the grated cheese in him, and let us pour the mass on top of the vegetables. Let us put the dish into a cold oven, and on medium fire (on 210 °C), let us bake it without cover on what. until a half a hour, his roof light red reddens. We serve it on warmth. Let us take it with fried bread. We store it in a fridge. Let us warm it up in a grill following day. (We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.)

Ugyanígy készül a Kelbimbó gratin. Ehhez 90 dg mirelit kelbimbóra van szükség. Szezonban, vagyis nyár végén és ősz elején friss brokkolit, illetve kelbimbót is használhatunk hozzá. Mivel a nyers zöldségeken lehetnek eldobandó részek, 1 kilogrammot vegyünk belőlük. (A fonnyadt kelbimbóról le kell szedni a külső leveleket, a brokkoli szárát pedig meg kell hámozni.) A nagyméretű kelbimbót puhára főzés után vágjuk ketté. A kelbimbó főzési ideje mérettől függően 15-20 perc. (A mirelit kelbimbó gyorsabban puhul. A csillagokba emelkedett zöldségárakat látva jobban járunk, ha mirelitet használunk.)

The Brussels sprouts prepare in the same manner gratin. To this 90 dg of frozen food there is need for Brussels sprouts. In a season, i mean on the end of summer and the front of an autumn fresh broccoli, we may use Brussels sprouts for him concerned. Since there may be parts to be thrown away, 1 kilogram on the raw vegetables let us take from them. (It is necessary to take the exterior leaves, the stem of the broccoli though from the withered Brussels sprouts it is necessary to peel it.) We cut the large Brussels sprouts into two after cooking for soft one. The cooking time of the Brussels sprouts because of a size 15-20 minutes. (The frozen food Brussels sprouts soften more quickly. We go to the stars seeing exalted vegetable prices better if we use frozen food.)

 

Az olaszok nagyon szeretik a főtt tésztát. Tésztás ételeik száma szinte végtelen. Olaszországban még a rakott ételeket is tésztával készítik. Régen házilag gyúrt tésztát kb. 1,5 mm vastagra nyújtottak, és tenyérnyi méretű téglalapokra szabdalták. Ezt a lesagne[XXXVII]-nek nevezett tésztát aztán frissen vagy szárítva használták, több rétegben. Az egyes rétegeket többnyire húsos, raguszerű töltelék választotta el egymástól, és a tetejét jól megszórták reszelt sajttal. A tészta puhára főzését jó adag besamel mártás biztosította, amit szintén az egyes rétegek közé kentek. Ma már szinte mindenki készen vásárolja a lasagne tésztát. A szupermarketekben kétféle változat található. Az egyik a friss, lefagyasztva, a másik a szárított. Mindkettő jó, de a mirelit változat hamarabb puhára sül, és az íze is jobb.[XXXVIII] Az egészséges táplálkozás jegyében ma már számtalan zöldséges lasagne recept áll rendelkezésünkre. Közülük sokak kedvence a Spenótos-túrós lasagne. Mirelit spenótot használva könnyen és viszonylag gyorsan elkészíthető. A lasagne tészta nem ázik el, ezért már előző nap összekészíthető. A reszelt sajtot is rászórhatjuk a tetejére. Másnap semmi mást nem kell vele tenni, mint kivenni a hűtőből, és betolni a sütőbe. 

The Italians like the cooked pasta very much. The number of their pasty foods is endless quasi. They prepare even the loaded foods with pasta in Italy. Cca. 1,5 kneaded pasta homemade once mm onto thick one provided, and it was cut up into rectangles with a palmful size. This the lesagne-nek called pasta you are dried freshly next it was used, in more layers. Fleshy, stew-like filling separated the single layers from each other mostly, and his roof was sprinkled with grated cheese well. The pasta cooking for soft one good portion beshamel sauce insured it, that likewise between the single layers bribe. Everybody buys it ready quasi already today the lasagne pasta. In the supermarkets variant of two kinds can be found. One the fresh one, frozen, the other one the dried one. Both good one, but the frozen food variant onto soon soft one porcupine, and his flavour better. In the ticket of the healthy nutrition today already innumerable vegetable lasagnes a prescription stands for our provision. From among them the favourite of many people the with spinach-curdy lasagne. Frozen food is preparable using spinach easily and relatively quickly. The lasagne pasta does not get drenched, day overtaking already because of this can be prepared. We may sprinkle the grated cheese on it on top of him. It is necessary to make nothing with him following day, than to take out of the refrigerator, and to push in into the oven. 

 

Előző nap vegyünk ki egy adag (450 gramm) összevágott mirelit spenótot[XXXIX], és egy adag (500 gramm) fagyasztott lasagne tésztát. Tegyük át a normál hűtőtérbe, hogy felengedjen. Másnap reszeljünk le 10 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli). Az olaszok parmezán sajtot használnak hozzá. (Ez nem olcsó, de nagyon finom.) Van, aki 20 dg szeletekre vágott mozzarella golyóval fedi be. Utána öntsünk 2 evőkanálnyi olíva­olajat egy tapadásgátló bevonattal ellátott nagyobb méretű serpenyőbe, és reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát. Dinszteljük pár percig. Amikor pezsegni kezd, keverjük hozzá 35 dg vagdalt spenótot[XL] és 20 dg krémsajtot. Szórjunk rá fél mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot és egy csipet reszelt szerecsendiót. Keverjük tovább, amíg a krémsajt megolvad, majd forgassunk bele 30 dg mirelit zöldborsót, és vegyük le a tűzről. (A fagyasztóból kivett zöldborsót tésztaszűrőbe mérjük ki, majd meleg vízzel öblítsük le, hogy ne tapadjanak egymáshoz.) A zöldborsót most nem kell előzőleg puhára főzni, mert a hosszú sütési idő alatt megpuhul. Miután lehűlt a spenótos-zöldborsós töltelék, keverjünk bele 25 dg ricottát. (Ha nem kapunk ricottát, műanyag dobozban forgalmazott lágy túrót használjunk hozzá.)

Previous day take out of a portion (450 grams) frozen food cut up spinach, and a portion (500 grams) lasagne froze pasta. Let us transfer it into the normal refrigerator space in order for him to ease. Let us file down 10 dg of meltable cheese following day (pl. Trappist, Edamer, Emmentaler). The Italians use Parmesan cheese for him. (This not cheap, but very much it's good.) Who 20 dg of mozzarella cut in slices is with a bullet is covers it over. Let us pour 2 tablespoonful olive oils then into a pan with a bigger size supplied with a heat-resisting coating, and file he 2 cloves of garlic. We stew it until a couple of minutes. We add it when he starts sparkling 35 dg cut up spinach and 20 dg of cream cheese. Sprinkle a mocha spoon is afraid a mocha spoon ground salt, a quarter filed pepper and a chip nutmeg. We stir it long while the cream cheese melts, let us be making a film then into him 30 dg of frozen food sugar pea, and let us take it down from the fire. (The sugar pea taken from the freezing one into a colander we measure it out, let us rinse it with warm water in order for them not to stick to each other then.) It is not necessary to cook the sugar pea for soft one now beforehand because he softens under the long baking time. Let us involve 25 dg of ricotta in him after the filling with spinach-with green peas got cold. (Let us use soft curd cheese distributed in a plastic box if we do not get ricotta for him.)

Amíg a spenót hűl, készítsünk besamel mártást. Egy vastag falú lábasban olvasszunk fel 5 dg vajat, és szórjunk bele 5 dg lisztet. Süssünk belőle rántást, de ne pirítsuk. Amikor habosodni kezd, szórjuk bele fél mokkáskanál sót, és negyed mokkáskanál reszelt szerecsendiót, majd apránként engedjük fel a 6 dl tejjel. Közben állandóan keverjük, hogy ne csomósodjon meg. Miután tejszín sűrűségű folyadékká vált, zárjuk el alatta a tüzet. (Ne sűrítsük!) Gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 °C-ra (nyolc­osztású skálán 3. fokozat). Vegyük ki a hűtőből a lasagne tésztát, és a felét (9 lapot tegyük vissza a mélyhűtőbe.)[XLI] Kenjünk ki olajjal egy kisebb méretű zománcozott tepsit, és öntsünk az aljára annyi besa­melt, hogy egyenletesen befedje. Egymás mellé rakosgassunk rá 3 db tésztalapot.[XLII] Kenjük rá a maradék besamel egyharmadát. Osszuk három részre a spenótos tölteléket, és egyharmadát kenjük a besamelre. Három lapból rakjunk rá újabb réteg tésztát, és kenjük rá a besamel és a töltelék második harmadát. Erre tegyük rá a maradék tésztát, és a maradék besamelt, majd a megmaradt tölteléket. Az egészre szórjuk rá a reszelt sajtot, és toljuk az előmelegített sütőbe. Mérsékelt tűzön süssük min. háromnegyed óráig, amíg a teteje aranybarnára pirul.[XLIII] Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Más­nap grillsütőben felfrissíthetjük. Egy fűtőbetétes grillsütőben először az alját pirítsuk. (A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.)

While the spinach is getting cool, prepare beshamel sauce. Let us melt 5 dg of butter in a pan with a thick wall, and let us scatter 5 dg of flour into him. Let us bake from him jerking, but let us not fry it. When to foam starts, we scatter it into him a mocha spoon is afraid salt, and quarter mocha spoon grated nutmeg, we blend it with the 6 dl of milk gradually then. We stir it steadily in order for him not to clot meanwhile. After cream density turned into a liquid, we lock away the fire under it. (Let us not condense it!) Let us light the oven, and let us place it onto 180 °C (on a eight division marks providing scale 3. grade). Let us withdraw it from the refrigerator the lasagne pasta, and his half (9 sheets let us put it back into the freezer.) Bribe with oil an enameled baking sheet with a smaller size, and let us pour so much beshamel onto his bottom that he should cover it over steadily. Beside each other let us be tidying 3 pieces of pasta sheet away onto him. We blame it on it the residual beshamel one third. Let us divide the filling with spinach into three parts, and one third we spread it on the beshamel. From three sheets put newer layer pasta, and we blame it on it the beshamel and the filling the second third. Let us place the residual pasta upon this, and the residual beshamel, then the remained filling. We sprinkle the grated cheese on all, and we push it into the preheated oven. Let us bake it over low fire on what. three quarters until a clock, his roof onto auburn one reddens. We serve it on warmth. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. A heater depositor let us fry his bottom first in a grill. (We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.)

Ugyanígy készül a Medvehagymás-túrós lasagne. (A medvehagyma április végén jelenik meg a piacokon, és május közepéig kapható.) Vegyünk belőle 30 dekagrammnyit. Vágjuk le a szárát, és mossuk meg. Egy csomóba összefogva hosszában és keresztben metéljük kb. 0,5 cm széles szeletekre. Az így keletkezett apró leveleket keverjük a megdinsztelt hagymához. (Nem kell előfőzni. A zöldborsóhoz hasonlóan a medvehagyma levele is megpuhul sütés közben.) Az intenzív ízek kedvelői tehéntúró helyett használhatnak villával áttört juhtúrót (brindza) vagy kékpenészes sajtot. Ezeknek a változatoknak meglehetősen csípős, markáns ízük lesz, ezért gyermekes családokban ne alkalmazzuk. (Nem fog nekik ízleni.)   

The wild garlic one prepares in the same manner-curdy lasagne. (The wild garlic appears on the end of April on the markets, and until the middle of a May available.) Let us take 30 decagrammes from him. We slaughter his stem, and we wash it. Into a bundle we chop it up in his length and a cross joining forces cca. 0,5 cm of your wide wind. It arose so tiny letters we stir it the stewed to onion. (I don't want it to cook. The letter of the wild garlic softens during baking similarly to the sugar pea.) The intensive flavours liking ewe cheese broken through with a fork may be used instead of curd cheese (brindza) you are kékpenészes cheese. These variants will have a quite spicy, sharp flavour, let us not apply it in families with children because of this. (They will not like the taste of him.)   

 

A másik kedvelt lasagne tésztás étel a Gombás lasagne. Mielőtt nekiállnánk az elkészítésének, olvassuk el a Spenótos-túrós lasagne receptjét, mert a részletek ott találhatók. (Ha nem akarjuk elrontani, a lábjegyzeteket se hagyjuk ki.)     

The other popular lasagne pasty food the fungal lasagne. We read the prescription of the with spinach-curdy lasagne before we would tackle his completion, because the details there can be found. (We do not omit the footnotes if we do not want to ruin it.)    

 

Előző este áztassunk be 5 dg szójakockát, és másnap készítsünk belőle fél adag Szójatepertőt azzal a különb­séggel, hogy a beáztatott szójakockát vágjuk vagy körmünkkel szakítsuk két-három­felé. Ezután reszeljünk le 10 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli), majd daraboljunk fel 20 dg mozzarellát. (Ha nagy golyónyi mozzarellát vásároltunk, megvizezett éles késsel vágjuk kb. 2 mm vastag szeletekre. Ha mini mozzarellát vettünk, hosszában vágjuk ketté.)[XLIV] Tegyük félre, majd metéljünk apróra egy kis csokor petrezselymet. Tördeljük ki 70 dg csiperkegomba szárát, és folyó víz alatt mossuk meg, majd vágjuk kb. 2 mm vastag szeletekre. (A nagy átmérőjű gombafejeket előbb vágjuk ketté, a vastag szárát pedig hosszában hasítsuk ketté. Az ínyencek intenzívebb ízű barna csiperkegombát használnak erre a célra.) Utána vágjunk apróra 10 dg vöröshagy­mát, reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, és egy tapadásgátló bevonattal ellátott nagyméretű serpenyőben, 2 dg vajon dinszteljük üvegesre. Adjuk hozzá a szeletekre gott gombát, és továbbra is állandóan kevergetve süssük le zsírjára, de ne pirítsuk. Adjuk hozzá az összevágott petrezselymet, és szórjunk rá 1 púpozott evőkanál lisztet. Jól keverjük bele, majd apránként öntsünk rá 8 dl tejet. Ízesítsük 1 mokkáskanál sóval, negyed mokkáskanál őrölt borssal, egy csipet reszelt szerecsendióval, és forraljuk fel. Amikor sűrűsödni kezd, vegyük le a tűzről.

Previous let us soak 5 dg of Soya bean cube in the evening, and next day prepare from him a portion is afraid Soya bean cracklings with that difference, that we cut the soaked Soya bean cube you are with our fingernail let us pluck it two-három­felé. Let us file down 10 dg of meltable cheese then (pl. Trappist, Edamer, Emmentaler), let us cut 20 dg of mozzarella into pieces then. (If big bullet we bought a mozzarella, made wet we cut it with a sharp knife cca. 2 mm of your thick wind. We cut it into two lengthwise if we bought a mini mozzarella.) Let us put it aside, let us chop a little bunches of parsley up then into small pieces. Wring the stem of 70 dg of common mushroom, and river we wash it under water, we cut it then cca. 2 mm of your thick wind. (We cut the mushroom heads with a big diameter into two before, let us split his thick stem in two lengthwise though let us split his thick stem in two lengthwise though. The gourmets use a brown common mushroom with a more intensive flavour for this aim.) Let us cut 10 dg of onion up into small pieces then, file he 2 cloves of garlic, and in a large pan supplied with a heat-resisting coating, 2 dg we stew it glassy. We add the mushroom cut in slices to him, and being stirred steadily in the future bake his fat, but let us not fry it. We add the parsley cut up to him, and sprinkle 1 heaped tablespoonsful of flour. We involve it in it well, let us in smaller portions pour  8 dl of milk on him then. Let us flavour it with 1 mocha spoons of salt, quarter a mocha spoon was grinding with pepper, , with a pinch of grated nutme and we boil it. Let us take it down from the fire when he starts thickening.

  Gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 °C-ra (nyolc­osztású skálán 3. fokozat). Vegyük ki a hűtőből a lasagne tésztát, és a felét (9 lapot tegyük vissza a mélyhűtőbe.)[XLV] Vékonyan kenjük ki vajjal egy kisebb méretű zománcozott tepsit, majd a gombás töltelékből kanalazzunk bele annyi besameles lét, hogy az alját egyenletesen befedje. Egymás mellé rakosgassunk rá 3 db tésztalapot. Kenjük rá a gombás töltelék egyharmadát. Erre rakjuk rá a felszeletelt mozzarella felét, majd egyenletesen elosztva szórjuk rá a szójatepertő felét. Három lapból rakjunk rá újabb réteg tésztát, és kenjük rá a gombás töltelék második harmadát. Erre tegyük rá a maradék mozzarellát, majd a megmaradt szójatepertőt. Végül rakjuk rá a maradék tésztát, és fedjük be a maradék töltelékkel.[XLVI] Az egészre szórjuk rá a reszelt sajtot, és toljuk az előmelegített sütőbe. Mérsékelt tűzön süssük min. háromnegyed óráig, amíg a teteje aranybarnára pirul. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Más­nap grillsütőben felfrissíthetjük. Egy fűtőbetétes grillsütőben először az alját pirítsuk. (A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.) Nem szükséges újramelegíteni, mert hidegen is finom. Így olyan lesz az állaga, mint a rakott palacsintának.

  Let us light the oven, and let us place it onto 180 °C (on a eight division marks providing scale 3. grade). Let us withdraw it from the refrigerator the lasagne pasta, and his half (9 sheets let us put it back into the freezer.) Thinly bribe with butter an enameled baking sheet with a smaller size, then from the fungal filling spoon out so much besamel existence, that let it cover over his bottom steadily. Beside each other let us be tidying 3 pieces of pasta sheet away onto him. We blame it on it the fungal filling one third. We put the half of the mozzarella sliced up on this, we throw the half of the Soya bean cracklings on him shared out steadily then. From three sheets put newer layer pasta, and we blame it on it the fungal filling the second third. Let us place the residual mozzarella upon this, then the remained Soya bean cracklings. We put the residual pasta on him finally, and we cover it over with the residual filling. We sprinkle the grated cheese on all, and we push it into the preheated oven. Let us bake it over low fire on what. three quarters until a clock, his roof onto auburn one reddens. We serve it on warmth. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. A heater depositor let us fry his bottom first in a grill. (We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.) Not necessary to warm, dared coldly it's good. His consistence will be like that so, than for the loaded pancake.

 

Ugyanígy készül a Gombás-padlizsános lasagne. A különbség csak annyi, hogy a töltelék most gombából és padlizsánból áll. Először készítsünk fél adag szójatepertőt az előző este beáztatott szójakockából, majd reszeljük le a sajtot, és daraboljuk fel a mozzarellát. Metéljük finomra a petrezselymet, majd hámozzunk meg 0,5 kg kemény húsú padlizsánt, és keresztben vágjuk 5-6 mm vastag szeletekre. Utána mindkét oldalát enyhén dörzsöljük be finomra őrölt sóval, és műanyag tálcára rakva hagyjuk állni. (Csupán néhány szemcsényi sót dörzsöljünk szét rajta, különben nagyon sós lesz az étel.) Kb. fél óra múlva kevés vízzel öblítsük le. (Ma már kesermentes hibrid fajták is léteznek. Ezért vágjuk le a padlizsán két végét és kóstoljuk meg, Ha nem keserű, nincs szükség sós izzasztásra.) Miközben a padlizsán izzad, 0,5 kg gombából készítsünk besameles tölteléket a fentiekben leírt módon. Mialatt a gomba sül, vastagon kenjünk ki étolajjal egy tapadásgátló bevonattal ellátott nagyméretű serpenyőt, és élénk tűzön pirítsuk kissé a leöblített padlizsánszeletek mindkét oldalát. (Csak addig pirítsuk, amíg elkezd színesedni. Nem kell puhára sütni. A második adag berakása előtt is kenjünk szét a serpenyőben kevés olajat.) Ezt is tegyük félre. A töltésnél a két részre osztott pirított padlizsánszeleteket a besameles gombára rakjuk. Erre tegyük a mozzarel­la és a szójatepertő felét. A töltés befejezése és a reszelt sajt rászórása után ezt a változatot is mérsékelt tűzön süssük aranybar­nára.

Prepares in the same manner the Fungal-aubergine lasagne. The difference only so much, that the filling now from a mushroom And consists of aubergine. first prepare a portion is afraid the previous evening soaked Soya bean cracklings from a Soya bean cube, we file down the cheese then, and we cut the mozzarella into pieces. We chop it up onto delicate one the parsley, let us peel 0,5 kg of aubergine with hard meat then, and we cut it crosswise 5-6 mm of your thick wind. We rub both of his sides mildly then in onto delicate one with ground salt, and we let it be at a standstill put onto a plastic tray. (Only some granules of salt rub the food will be very salty on him, in separate one.) Cca. half let us rinse it with little water after a clock. (Today already kesermentes hybrid kinds exist. We cut two of the ends of the aubergine off because of this and we taste it, Ha not bitter, there is not need salty making sweaty.) While the aubergine sweats, from 0,5 kg of mushroom let us prepare beshamel filling on the manner written down in the above ones. While the mushroom is frying, thickly bribe large pan supplied with cooking oil with a heat-resisting coating, and let us fry both of the sides of your aubergine wind rinsed out on active fire slightly. (Let us fry it while he starts acquiring colour only. It is not necessary to brand it as soft one. Before the marquetry of the second portion bribe in the pan little oil.) Let us make this move. We put the fried aubergine slices divided into the two parts at the filling onto the beshamel mushroom. Let us place the half of the mozzarella and the Soya bean cracklings upon this. The conclusion of the filling and the grated cheese sprinkling let us brand this variant as auburn one over low fire.

A Zöldséges lasagne elkészítési módja is csupán töltelékében tér el a Gombás lasagne receptjétől. A megdinsztelt hagymákhoz most ne gombát, hanem 0,5 kg mirelit mexikói zöldségkeveréket[XLVII] adjunk. Öntsünk rá 1 dl vizet, és állandóan kevergetve süssük, amíg a sárgarépa megpuhul. Olyan zöldségkeveréket vásároljunk, amelyben apróra vágott pritaminpaprika is van. Ha nem jutunk hozzá ehhez a finomabb változathoz, vegyünk egy kápia paprikát vagy egy paradicsompaprikát hozzá. Apró kockákra vágva a zöldségkeverékkel együtt süssük. Még finomabb lesz a zöldséges töltelék, ha petrezselyem, őrölt bors és szerecsendió helyett 1 púpozott kávéskanál provence-i fűszerkeveréket keverünk bele. (A só ne maradjon ki belőle! Ha nem sóztuk be a padlizsánt, akkor 1 púpozott mokkáskanál helyett 1 púpozott kávéskanál sót tegyünk bele.) A töltést és a sütést a fentiek szerint végezzük. A zöldséges lasagnenek is létezik padlizsános változata. A Zöldséges-padlizsános lasagne-ben a padlizsánt az előző recept szerint kell a töltelékkel kombinálni. Ez esetben 40 dg mexikói zöldségkeveréket használjunk hozzá.

The completion manner of the vegetable lasagne differs from the prescription of the fungal lasagne in his filling merely. The stewed to onions now no mushroom, but 0,5 kg of frozen food let us give a Mexican vegetable mix. Pour 1 dl of water, and let us bake it being stirred steadily while the carrot softens. Let us buy a vegetable mix in which pritamine pepper was too tight into small pieces yes. If we do not obtain this more delicate variant, have bought it kápia paprika or a tomato paprika to it. Tiny let us bake it cut into cubes together with the vegetable mix. The vegetable filling will be even more delicate if 1 heaped teaspoon is Provence instead of parsley, ground pepper and a nutmeg we involve a spice mix in it. (Let the salt not be left out from him! If we did not salt the aubergine, then instead of 1 heaped mocha spoon 1 heaped teaspoon let us put salt into it.) We make the filling and the baking according to the above ones. The vegetable lasagnenek exists his aubergine variant. The greengrocer aubergine one lasagne-ben it is necessary to combine the aubergine with the filling according to the previous prescription. This let us use 40 dg of Mexican vegetable mix for him in a case.

 

Gombás-túrós lasagne

Fungal-curdy lasagne

 

Először tördeljük ki 40 dg csiperkegomba szárát, és folyó víz alatt mossuk meg, majd vágjuk kb. 2 mm vastag szeletekre. (A nagy átmérőjű gombafejeket előbb vágjuk ketté, a vastag szárát pedig hosszában hasítsuk ketté. Az ínyencek intenzívebb ízű barna csiperkegombát használnak erre a célra.) Utána mossunk meg, majd vágjunk kb. 1 cm széles kockákra 30 dg érett, lédús paradicsomot, majd reszeljünk le 10 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli). Ezt is tegyük félre, majd készítsünk besamel mártást. Egy kisebb lábasban olvasszunk fel 5 dg vajat, és szórjunk bele 5 dg lisztet. Süssünk belőle rántást, de ne pirítsuk. Amikor habosodni kezd, szórjuk rá fél mokkáskanál sót, és negyed mokkáskanál reszelt szerecsendiót, majd apránként engedjük fel a 8 dl tejjel. Közben állandóan keverjük, hogy ne csomósodjon meg. Miután tejszín sűrűségű folyadékká vált, vegyük le a tűzről. Ne sűrítsük!

First wring the stem of 40 dg of common mushroom, and river we wash it under water, we cut it then cca. 2 mm of your thick wind. (We cut the mushroom heads with a big diameter into two before, let us split his thick stem in two lengthwise though. The gourmets use a brown common mushroom with a more intensive flavour for this aim.) After it wash, let us cut then cca. 1 cm onto wide cubes 30 dg of mature, succulent tomato, let us file down 10 dg of meltable cheese then (pl. Trappist, edámi, Emmentaler). Let us put this aside, then prepare beshamel sauce. Let us melt 5 dg of butter in a smaller pan, and let us scatter 5 dg of flour into him. Let us bake from him jerking, but let us not fry it. When to foam starts, we sprinkle it on it a mocha spoon is afraid salt, and quarter mocha spoon grated nutmeg, we blend it with the 8 dl of milk gradually then. We stir it steadily in order for him not to clot meanwhile. After cream density turned into a liquid, let us take it down from the fire. Let us not thicken it.

10 dg vörös­hagymát vágjunk apróra, és 2 evőkanál étolajon dinszteljük üvegesre. Keverjük bele a szeletekre vágott gombát, és azzal is dinszteljük pár percig. Adjuk hozzá a felaprított paradicsomot, és reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát. Szórjunk rá 1 evőkanál apróra vágott friss bazsalikomlevelet[XLVIII], 1 teáskanál apróra vágott friss oregánólevelet[XLIX], 1 mokkáskanál sót és egy csipet őrölt borsot. Jól keverjük össze, és fedő alatt süssük kb. negyedóráig, amíg a gomba megpuhul, majd gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 °C-ra. Vegyük ki a hűtőből a la­sagne tésztát, és a felét (9 lapot) tegyük vissza a mélyhűtőbe.[L]

Let us cut 10 dg of onion up into small pieces, and we stew it glassy on 2 tablespoonsful of cooking oil. We involve the mushroom cut in slices in him, and we stew it with it until a couple of minutes. We add the tomato chopped up to him, and file he 2 cloves of garlic. Sprinkle 1 tablespoon cut a fresh basil letter, 1 teaspoonsful of fresh oregano letter cut up into small pieces into small pieces, 1 mocha spoon ground salt and a chip pepper. We mix it up well, and let us bake it under cover cca. a quarter of a hour, while the mushroom softens, let us light the oven then, and let us place it onto 180 °C. Let us withdraw it from the refrigerator the lasagne pasta, and his half (9 sheets) let us put it back into the freezer.

Vékonyan kenjük ki vajjal egy kisebb méretű zománcozott tepsit, és öntsünk az aljára annyi besa­melt, hogy egyenletesen befedje. Egymás mellé rakosgassunk rá 3 db tésztalapot. Kenjük rá a maradék besamel egyharmadát. Villával törjünk át 25 dg lágy túrót, és a felét arányosan elosztva csipkedjük rá a tésztára. Osszuk három részre a gombás tölteléket, és egyharmadát terítsük a túróra. Három lapból rakjunk rá újabb réteg tésztát, és kenjük rá a besamel második harmadát, Csipkedjük rá a maradék túrót, és terítsük rá a gombás töltelék második harmadát. Erre rakjuk rá a maradék tésztát, és kenjük rá a maradék besamelt, majd terítsük rá a megmaradt a tölteléket. Az egészre szórjuk rá a reszelt sajtot, és toljuk az előmelegített sütőbe. Mérsékelt tűzön süssük min. háromnegyed óráig, amíg a teteje aranybarná­ra pirul. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Más­nap grillsütőben felfrissíthetjük. Egy fűtőbetétes grillsütőben először az alját pirítsuk. (A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.) Érdemes előző nap elkészíteni, mert másnap felmelegítve finomabb.

Thinly bribe with butter an enameled baking sheet with a smaller size, and let us pour so much beshamel onto his bottom that he should cover it over steadily. Beside each other let us be tidying 3 pieces of pasta sheet away onto him. We blame it on it the residual beshamel oneharmadát. Let us break through 25 dg of soft curd cheese with a fork, and we pluck at his half shared out proportionally onto him onto the pasta. Let us divide the fungal filling into three parts, and oneharmadát let us lay it on the curd cheese. From three sheets put newer layer pasta, and we blame it on it the beshamel the second harmadát, pluck the residual curd cheese, and let us lay it on him the fungal filling the second harmadát. We put the residual pasta on this, and we spread the residual beshamel on him, let us lay it on him then the remained the filling. We sprinkle the grated cheese on all, and we push it into the preheated oven. Let us bake it over low fire on what. three quarters until a clock, his roof onto auburn one reddens. We serve it on warmth. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. A heater depositor let us fry his bottom first in a grill. (We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.) Worthy previous day to prepare, because a next day is more delicate warmed up.

 

Kelkáposztás lasagne

Kale lasagne

 

Előző este áztassunk be 10 dg szójakockát, és másnap készítsünk belőle egy adag Szójatepertőt. A teljesen megpirított szójakockát még melegen hajtsuk át egy normál, azaz 4 mm lyuk­átmérőjű tárcsával ellátott húsdarálón, majd reszeljünk le 15 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, emen­táli). Utána hámozzunk meg 40 dg érett, nyers paradicsomot. (Forró vízbe dobva főzzük kb. fél per­cig, kiszedve várjuk meg, míg langyosra hűl, majd húzzuk le a héját.) Vágjuk kb. 1 cm széles kockákra. Szedjünk szét leveleire 80 dg kelkáposztát. Középső vastag ereit vágjuk ki, és mossuk meg. Előtte forraljunk fel vizet, és dobjuk bele a kelkáposztaleveleket. Főzzük 1 percig, majd szedjük ki hideg vízbe. Miután lehűlt, a hideg vízből is szedjük ki egy tányérra.

Previous let us soak 10 dg of Soya cube in the evening, and next day prepare from him a portion of Soya bean crackling. Let us drive over the Soya bean cube grilled totally warmly yet a normal one, that is on a mincer supplied with 4 mm of disk with a hole diameter, let us file down 15 dg of meltable cheese then (pl. Trappist, edámi, Emmentaler). Let us peel 40 dg of mature, raw tomato then. (We cook it thrown into boiling water cca. is afraid until a minute, we wait for it taken out, while onto lukewarm one is getting cool, we pull the hawk down then.) Let's cut it cca. 1 cm onto wide cubes. Take piece his leaves 80 dg of kale. We cut his middle thick veins who, and we wash it. Let us boil water before it, and we throw the kale letters into him. We cook it we take it out until 1 minute, then into cold water. We take it out from the cold water after he got cold onto a plate.

Ezt is tegyük félre, majd készítsünk besamel mártást. Egy kisebb lábasban olvasszunk fel 5 dg vajat, és szórjunk bele 5 dg lisztet. Süssünk belőle rántást, de ne pirítsuk. Amikor habosodni kezd, szórjuk rá fél mokkáskanál sót, és negyed mokkáskanál reszelt szerecsendiót, majd apránként engedjük fel a 7 dl tejjel. Közben állandóan keverjük, hogy ne csomósodjon meg. Miután tejszín sűrűségű folyadékká vált, vegyük le a tűzről. (Ne sűrítsük!) 10 dg vörös­hagymát vágjunk apróra, reszeljünk rá 1 gerezd fokhagymát, és 2 evőkanál étolajon dinszteljük üvegesre. Keverjünk bele a felaprított paradicsomot. Szórjunk rá 1 evőkanál apróra vágott friss bazsalikomlevelet[LI], fél mokkáskanál sót és egy csipet őrölt borsot. Jól forraljuk össze, majd keverjük bele a szójahúst, és zárjuk el alatta a tüzet. Közben gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 °C-ra.

Let us put this aside, then prepare beshamel sauce. Let us melt 5 dg of butter in a smaller pan, and let us scatter 5 dg of flour into him. Let us bake from him jerking, but let us not fry it. When to foam starts, we sprinkle it on it a mocha spoon is afraid salt, and quarter mocha spoon grated nutmeg, we blend it with the 7 dl of milk gradually then. We stir it steadily in order for him not to clot meanwhile. After cream density turned into a liquid, let us take it down from the fire. (Let us not condense it!) Let us cut 10 dg of onion up into small pieces, file he 1 cloves of garlic, and we stew it glassy on 2 tablespoonsful of cooking oil. Let us stir into him the tomato chopped up. Sprinkle 1 tablespoon cut a fresh basil letter, a half into small pieces a mocha spoon ground salt and a chip pepper. Well boil, we involve the Soya bean meat in him then, and we lock away the fire under it. Let us light the oven meanwhile, and let us place it onto 180 °C.

Vegyük ki a hűtőből a la­sagne tésztát, és a felét (9 lapot) tegyük vissza a mélyhűtőbe. Vékonyan kenjük ki vajjal egy kisebb méretű zománcozott tepsit, és öntsünk az aljára annyi besa­melt, hogy egyenletesen befedje. Egymás mellé rakosgassunk rá 3 db tésztalapot. Kenjük rá a maradék besamel egyharmadát. Átlapolva rakjuk rá a kelkáposztalevelek egyharmadát. Osszuk három részre a szójás tölteléket, és egyharmadát terítsük a kelkáposztalevelekre. Három lapból rakjunk rá újabb réteg tésztát, és kenjük rá a besamel, a kelkáposztalevelek, valamint a szójás töltelék második harmadát. Erre tegyük rá a maradék tésztát, és a maradék besamelt, majd a megmaradt kelkáposztalevelet, valamint a tölteléket. Az egészre szórjuk rá a reszelt sajtot, és toljuk az előmelegített sütőbe. Mérsékelt tűzön süssük min. háromnegyed óráig, amíg a teteje aranybarná­ra pirul. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Más­nap grillsütőben felfrissíthetjük. Egy fűtőbetétes grillsütőben először az alját pirítsuk. (A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.) Érdemes előző nap elkészíteni, mert másnap felmelegítve finomabb.

Let us withdraw it from the refrigerator the lasagne pasta, and his half (9 sheets) let us put it back into the freezer. Thinly bribe with butter an enameled baking sheet with a smaller size, and let us pour so much beshamel onto his bottom that he should cover it over steadily. Beside each other let us be tidying 3 pieces of pasta sheet away onto him. We blame it on it the residual beshamel one third. Joining we put it on it the kale leaves one third. Let us divide the Soya filling into three parts, and one third let us lay it on the kale leaves. From three sheets put newer layer pasta, and we blame it on it the beshamel, the kale leaves, and the Soya filling the second third. Let us place the residual pasta upon this, and the residual beshamel, then the remained kale leave, and the filling. We sprinkle the grated cheese on all, and we push it into the preheated oven. Let us bake it over low fire on what. three quarters until a clock, his roof onto auburn one reddens. We serve it on warmth. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. A heater depositor let us fry his bottom first in a grill. (We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.) Worthy previous day to prepare, because a next day is more delicate warmed up.

 

Brokkolis lasagne

Broccoli lasagne

 

Előző este áztassunk be egy adag (10 dg) szójakockát, és másnap süssük ropogósra, a Szójatepertőnél leírt módon, azzal a különbséggel, hogy a beáztatott szójakockát körömmel szakítsuk kétfelé.[LII] Utána vegyünk ki a mélyhűtőből 90 dg brokkolit, majd még fagyosan vágjuk kb. 1,5 cm széles darabokra. Amíg a brokkoli kissé felenged, reszeljünk le 20 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli). Ha friss brokkolit használunk, 1 kilogrammra van szükség. Tisztítását és darabolását a Kar­fiolpörköltnél leírt módon végezzük. Rakjuk a feldarabolt brokkolit egy hővédő bevonattal ellátott nagyobb serpenyőbe, szórjunk rá 1 mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, és 3 dg vajon 1-2 pár percig. Utána öntsünk alá 0,5 dl vizet, és fedő alatt, gyakran megkeverve pároljuk kb. 5 percig, amíg félig megpuhul. (Ne főzzük teljesen puhára, mert még a sütőben is puhulni fog. A mirelit brokkoli alá ne öntsünk vizet, és csak 2-3 percig pároljuk, amíg a víztartalma elpárolog.) Végül fedő nélkül süssük le zsírjára, keverjük bele a szójatepertőt, és tegyük félre.

Previous evening soak a portion (10 dg) Soya bean cube, and let us brand it as crisp one following day, on the manner written down at the Soya bean cracklings, with that difference, that the soaked Soya bean cube let us pluck it with my circle in two. Let us take out of the freezer then 90 dg of broccoli, we cut it frostily yet then cca. 1,5 cm onto wide pieces. Let us file down 20 dg of meltable cheese while the broccoli eases slightly (pl. Trappist, edámi, Emmentaler). There is need for 1 kilogram if we use a fresh broccoli. We make his cleaning and his slicing on the manner written down at the cauliflower stew. We lay the broccoli cut into pieces a heat defender into a bigger pan supplied with a coating, sprinkle 1 mocha spoons of salt, quarter a mocha spoon ground pepper, and 3 dg whether 1-2 pair until a minute. Let us pour 0,5 dl of water then under it, and under cover, we steam it mixed up often until cca. 5 minutes while he softens half. (Let us not cook it for totally soft one because he will soften even in the oven. The frozen food let us not pour water under a broccoli, and we steam it until only 2-3 minutes while his water content vaporises.) Let us bake it without cover finally down his fat, we involve the Soya bean cracklings in him, and let us make it move.

Ezt követően készítsünk besamel mártást. Egy vastag falú lábasban olvasszunk fel 5 dg vajat, és szórjunk bele 5 dg lisztet. Süssünk belőle rántást, de ne pirítsuk. Amikor habosodni kezd, szórjuk bele fél mok­káskanál sót, és negyed mokkáskanál reszelt szerecsendiót, majd apránként engedjük fel a 6 dl tejjel. Közben állandóan keverjük, hogy ne csomósodjon meg. Miután tejszín sűrűségű folyadékká vált, zárjuk el alatta a tüzet. (Ne sűrítsük!) Gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 °C-ra. Vegyük ki a hűtőből a lasagne tésztát, és a felét (9 lapot tegyük vissza a mélyhűtőbe.)[LIII] Kenjünk ki vajjal egy kisebb méretű zománcozott tepsit, és öntsünk az aljára annyi besa­melt, hogy egyenletesen befedje. Egymás mellé rakosgassunk rá 3 db tésztalapot.[LIV] Kenjük rá a maradék besamel egyharmadát. Osszuk három részre a szójatepertős brokkolit, és egyharmadát arányosan elosztva rakjuk a besa­melre. Szórjuk rá a reszelt sajt egyharmadát. Három lapból rakjunk rá újabb réteg tésztát, és tegyük rá a besa­mel, a töltelék és a reszelt sajt második harmadát. Erre tegyük rá a maradék tésztát, a maradék besa­melt, és a megmaradt tölteléket. Az egészre szórjuk rá a maradék reszelt sajtot, és toljuk az előmelegített sütőbe. Mér­sékelt tűzön süssük min. háromnegyed óráig, amíg a teteje aranybarná­ra pirul.[LV] Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Más­nap grillsütőben felfrissíthetjük. Egy fűtőbetétes grillsütőben először az alját pirítsuk. (A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.) Ugyanígy készül a Karfiolos lasagne, friss vagy gyorsfagyasztott karfiolból.

Following this prepare beshamel sauce. Let us melt 5 dg of butter in a pan with a thick wall, and let us scatter 5 dg of flour into him. Let us bake from him jerking, but let us not fry it. When to foam starts, we scatter it into him a mocha spoon is afraid salt, and quarter mocha spoon grated nutmeg, we blend it with the 6 dl of milk gradually then. We stir it steadily in order for him not to clot meanwhile. After cream density turned into a liquid, we lock away the fire under it. (Let us not condense it!) Let us light the oven, and let us place it onto 180 °C. Let us withdraw it from the refrigerator the lasagne pasta, and his half (9 sheets let us put it back into the freezer.) Bribe with butter an enameled baking sheet with a smaller size, and let us pour so much beshamel onto his bottom that he should cover it over steadily. Beside each other let us be tidying 3 pieces of pasta sheet away onto him. We blame it on it the residual beshamel oneharmadát. Let us divide the Soya bean crackling broccoli into three parts, and oneharmadát we put it shared out proportionally onto the beshamel. We sprinkle it on it the grated cheese oneharmadát. From three sheets put newer layer pasta, and let us place it upon it the beshamel, the filling and the grated cheese the second harmadát. Let us place the residual pasta, the residual beshamel upon this, and the remained filling. We sprinkle the residual grated cheese on all, and we push it into the preheated oven. Let us bake it over low fire on what. three quarters until a clock, his roof onto auburn one reddens. We serve it on warmth. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. A heater depositor let us fry his bottom first in a grill. (We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.) The cauliflower lasagne, fresh one or quick-frozen one is made of cauliflower in the same manner.

 

A lasagne tésztát a bolognai lasagne tette világszerte ismertté. (A pizza után a lasagne a második legkedveltebb olasz étel külföldön.) Tölteléke a bolognai szósz, ami darált húsból, leveszöldségekből és paradicsomból áll. Ízesítőként vöröshagymát, fokhagymát és különféle fűszereket tesznek bele. Húsevőknek sem kell nélkülözniük ezt a bolognai raguval töltött változatot, mert a Bolognai szójás lasagne ugyanolyan finom. Mielőtt nekiállnánk az elkészítésének, olvassuk el a Spenótos-túrós lasagne receptjét, mert a részletek ott találhatók. (Ha nem akarjuk elrontani, a lábjegyzeteket se hagyjuk ki.) A bolognai szójás lasagne elkészítése fél napot is igénybe vesz, de a húsos változat receptje is meglehetősen bonyolult. Az sem megy gyorsan. Utána sokat kell mosogatni. Így csak azok vállalkozzanak a szójás változat elkészítésére, akik szeretik a kihívásokat.

The lasagne pasta the Bologna lasagne made it one known worldwide. (After the pizza the lasagne the second most loved Italian food abroad.) His filling the Bologna sauce, which consists of minced meat, greens for soup and a tomato,. flavouring onion, garlic and various spices are put into it. Carnivores do not have to miss this Bologna variant spent with a stew because the Bologna Soya bean lasagne is just as delicate. We read the prescription of the with spinach-curdy lasagne before we would tackle his completion, because the details there can be found. (We do not omit the footnotes if we do not want to ruin it.) The completion of the Bologna Soya bean lasagne is afraid takes advantage of a day, but the prescription of the fleshy variant quite complicated. It does not go fast. It is necessary to wash a lot then. Let those who like the challenge undertake the completion of the Soya bean variant only so.

 

Előző este áztassunk be 10 dg szójakockát, és másnap készítsünk belőle egy adag Szójatepertőt. A teljesen megpirított szójakockát még melegen hajtsuk át egy normál, azaz 4 mm lyuk­átmérőjű tárcsával ellátott húsdarálón, majd 40 dg gombát folyó víz alatt mossunk tisztára, szeleteljük fel, és kisebb darabokra metélve 5 dg vajon pirítsuk meg.[LVI] Közben 10 dg vörös­hagymát vágjunk apróra, reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, és a ropogósra sült gomba közé keverve dinszteljük üvegesre. Keverjünk bele 8 dg sűrített paradicsomot, majd adjuk a hagymás gombát a teljesen megsütött húspótló szójamasszához. Szórjunk rá egy kis csokor apróra metélt pet­rezselymet, 1 kávéskanál szárított bazsalikomot, negyed mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, majd készítsük el a zöldséges adalékot. Tisztítsunk meg 15 dg sárgarépát, 10 dg fehérrépát, 5 dg zellert, és vágjuk kb. 0,5 cm széles kockákra. Tapadásgátló bevonattal ellátott serpenyőben olvasszunk fel 3 dg vajat, tegyük bele a zöldségkeveréket, öntsünk rá 0,5 dl vizet, és élénk tűzön, állandóan kevergetve süssük kb. 10 percig, amíg minden zöldség megpuhul. Közben szórjunk rá egy csipet sót, és egy csipet őrölt borsot, majd keverjük a szójás töltelékbe.

Previous let us soak 10 dg of Soya bean cube in the evening, and next day prepare from him a portion of Soya bean crackling. Let us drive over the Soya bean cube grilled totally warmly yet a normal one, that is on a mincer supplied with 4 mm of disk with a hole diameter, then 40 dg of mushroom river let us do the laundry of clear one under water, we slice it up, and onto smaller pieces chopped up 5 dg let us grill it. Let us cut 10 dg of onion up into small pieces meanwhile, file he 2 cloves of garlic, and onto the crisp one we stew it glassy put between a roast mushroom. Let us involve 8 dg of tomato paste in him, we get it then the bulbous mushroom to the meat substituting Soya bean mass roasted totally. Let us sprinkle a little bunches of parsley chopped up into small pieces, 1 coffeespoonfuls of dried basil, a quarter on him mocha spoon salt, quarter a mocha spoon ground pepper, let us prepare the vegetable additive then. Let us clear 15 dg of carrot, 10 dg of white turnip, 5 dg of celery, and we cut it cca. 0,5 cm onto wide cubes. Let us melt 3 dg of butter in a pan supplied with a heat-resisting coating, let us put the vegetable mix into him, pour 0,5 dl of water, and on active fire, let us bake it being stirred steadily until cca. 10 minutes, while all vegetables soften. Let us sprinkle a pinch of salt on him meanwhile, and a pinch of ground pepper, we mix it into the Soya filling then.

 Utána reszeljünk le 20 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli)[LVII], majd készítsünk besamel mártást. A kiürült zöldséges serpenyőben olvasszunk fel 5 dg vajat, és szórjunk bele 5 dg lisztet. Süssünk belőle rántást, de ne pirítsuk. Amikor habosodni kezd, szórjuk rá fél mokkáskanál sót, és negyed mokkáskanál reszelt szerecsendiót, majd apránként engedjük fel a 7 dl tejjel. Közben állandóan keverjük, hogy ne csomósodjon meg. Miután tejszín sűrűségű folyadékká vált, zárjuk el alatta a tüzet. (Ne sűrítsük!) Gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 °C-ra (nyolc­osztású skálán 3. fokozat). Vegyük ki a hűtőből a lasagne tésztát, és a felét (9 lapot) tegyük vissza a mélyhűtőbe.[LVIII] Vékonyan kenjük ki vajjal egy kisebb méretű zománcozott tepsit, és öntsünk az aljára annyi besa­melt, hogy egyenletesen befedje. Egymás mellé rakosgassunk rá 3 db tésztalapot. Kenjük rá a maradék besamel egyharmadát. Osszuk három részre a szójás tölteléket, és egyharmadát terítsük a besamel­re. Három lapból rakjunk rá újabb réteg tésztát, és szórjuk rá a besamel és a töltelék második harmadát. Erre tegyük rá a maradék tésztát, és a maradék besamelt, majd a megmaradt tölteléket.

 Let us file down 20 dg of meltable cheese then (pl. Trappist, Edamer, Emmentaler), then prepare beshamel sauce. The emptied let us melt 5 dg of butter in a vegetable pan, and let us scatter 5 dg of flour into him. Let us bake from him jerking, but let us not fry it. When to foam starts, we sprinkle it on it a mocha spoon is afraid salt, and quarter mocha spoon grated nutmeg, we blend it with the 7 dl of milk gradually then. We stir it steadily in order for him not to clot meanwhile. After cream density turned into a liquid, we lock away the fire under it. (Let us not condense it!) Let us light the oven, and let us place it onto 180 °C (on a eight division marks providing scale 3. grade). Let us withdraw it from the refrigerator the lasagne pasta, and his half (9 sheets) let us put it back into the freezer. Thinly bribe with butter an enameled baking sheet with a smaller size, and let us pour so much beshamel onto his bottom that he should cover it over steadily. Beside each other let us be tidying 3 pieces of pasta sheet away onto him. We blame it on it the residual beshamel one third. Let us divide the Soya bean filling into three parts, and one third let us lay it on the beshamel. From three sheets put newer layer pasta, and we sprinkle it on it the beshamel and the filling the second third. Let us place the residual pasta upon this, and the residual beshamel, then the remained filling.

Az egészre szórjuk rá a reszelt sajtot, és toljuk az előmelegített sütőbe. Mérsékelt tűzön süssük kb. háromnegyed óráig, amíg a teteje aranybarnára pirul. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Más­nap grillsütőben felfrissíthetjük. Egy fűtőbetétes grillsütőben először az alját pirítsuk. (A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.) A lasagnenek nem csak az elkészítése bonyolult, hanem a tálalási módja is. Frissen kisütve nem igazán jó az íze és az állaga. Ezért a szakirodalomban azt javasolják, hogy kisütése után legalább 10 percig pihentessük. (Tegyük a tűzhely tetejére.) Legjobb megoldás, hogy hagyjuk lehűlni. Utána melegítsük újra. Így sokkal fűszeresebb lesz az íze, és nem lesz lucskos az állaga. A fenti mennyiségekből átlagosan 1,5 kg lasagne várható.

We sprinkle the grated cheese on all, and we push it into the preheated oven. Let us bake it over low fire on what. three quarters until a clock, his roof onto auburn one reddens. We serve it on warmth. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. A heater depositor let us fry his bottom first in a grill. (We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.) The lasagnenek not only his completion complicated, but his presentation manner. His flavour and his consistence are not really good fried freshly. They suggest it in order for us to rest it until at least 10 minutes after his discharge in the literature because of this. (Let us put it on top of the cooker.) Best solution, how we let it get cold. Let us warm it then again. His flavour will be much spicier so, and his consistence will not be slushy. From the above quantities averagely 1,5 kg of lasagne expected.

 

17. Gombás szójafasírt

17. Fungal soya meetball

 

Előzőleg vágjunk vékony szeletekre 1 zsemlét, és áztassuk be kevés tejbe, majd készítsünk egy adag félig megsütött Húspótló szójamasszát a beáztatott szójakockából. (Áztatáshoz az 1-2 napos szikkadt zsemle a legjobb. A friss egy csomóba összeragad, nehéz szétzúzni. Csak annyi tejet öntsünk a vékony szeletekre vágott zsemlére, amennyi éppen elég az átnedvesítéséhez. A szójakockát most sem szabad pirítani, de a vizet teljes mértékben süssük ki belőle, különben szétdől a fasírt.) Utána 40 dg barna csiperkegombát folyó vízben mossunk meg, vágjuk 3-4 mm vastag szeletekre, majd keresztben szeleteljük ugyancsak 3-4 mm vastagra. Az így képződött apró darabokat 0,5 dl étolajon pirítsuk meg. Közben 5 dg vöröshagymát aprítsunk fel, és a megpirult gomba közé keverve dinszteljük üvegesre. A gombás hagymát egy csokor apróra vágott petrezselyemmel együtt adjuk a félig megsütött és ledarált szójamasszához. Télen 1 evőkanál mélyhűtött vagy 1 kávéskanál szárított petrezselymet használhatunk hozzá. Ezután morzsoljuk az erősen kifacsart zsemlét is a péphez, és öntsünk bele 1 előzőleg felvert nagyobb, vagy 2 jércetojást. Reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, majd tegyünk bele 1 mokkáskanál sűrített paradicsomot, 1 csapott mokkáskanál sót, egy csipet őrölt borsot, és jól keverjük össze. A különleges ízek kedvelői a sűrített paradi­csom­ot fél mokkáskanál paprikakrém­mel is helyettesíthetik, és tehetnek bele egy csipet reszelt gyömbért.

Let us cut beforehand onto thin slices 1 French roll, and let us soak it into little milk, let us prepare a portion of half roasted meat substituting soya mass then from the soaked soya cube. (To a soaking the 1-2 sunny dry French rolls the best one. The fresh one into a bundle sticks together, heavy to crush. Let us pour only so much milk onto the thin French roll cut in slices, as much it burns just moistening. It is not allowed to fry the soya cube now, but let us fry the water in a full measure from him, otherwise falls the meetball.) After it 40 dg of brown common mushroom river in water wash, we cut it 3-4 mm of your thick wind, we slice it crosswise likewise then 3-4 mm onto thick one. It formed so tiny pieces let us grill it on 0,5 dl of cooking oil. Meanwhile 1 let us 5 dg onion, and the reddened we carnival it glassy put between a mushroom. The fungal one a bunch cut onion into small pieces together with parsley we add it to the ground Soya mass roasted until the half. In winter 1 tablespoon or deep-frozen 1 coffeespoonfuls of dried parsley we may be useful to it. We crumble the French roll squeezed out strongly then to the mash, and pour 1 bigger one beaten up beforehand, or 2 pullet egg. File he 2 cloves of garlic, then put 1 mocha spoon ground tomato puree, 1 level  mocha spoon of salt, a chip pepper, and we mix it up well. The special flavours liking the tomato paste a mocha spoon is afraid with paprika cream it may be substituted, and a pinch of filed ginger may be put into him.

Ezután vizes kézzel formáljunk belőle 2 cm vastag pogácsákat, forgassuk bele zsemlemorzsába, és bő forró olajban mindkét oldalát süssük pirosra. A sütést élénk tűzön, fedő nélkül végezzük. (Lassan sütve berepedezik.) Csak akkor forgassuk át, ha az alja már teljesen megsült, különben szétesik. Vigyázzunk rá, hogy ne égessük meg. Barnára se pirítsuk, mert rágós lesz, és elveszti az ízét. Arra is ügyeljünk, hogy ne rakjuk túl szorosan a serpenyőbe, mivel a kiáramló gőztől megrepesztik egymást. (Akkor is fellép ez a kellemetlen jelenség, ha a tojást nem dolgoztuk bele alaposan a masszába.) Melegen, feltétként fogyaszthatjuk főze­lékekhez, de párolt rizshez is adhatjuk savanyúsággal. Hamburgert is készíthetünk belőle. Ez esetben jobban lapítsuk el. (Mivel most fennáll a kettétörés lehetősége, a forgatást rósejbni­sütő lapáttal végezzük.) Hűtőszekrényben tároljuk.

Then with a wet hand shape from him 2 cm thick scones, turn into breadcrumbs, and let us brand both of his sides as red one in baggy boiling oil. The baking on active fire, we make it without cover. (Baked slowly cracks.) Let us turn it then only accross, disintegrates otherwise if his bottom roasted totally already. Let us look him after in order not to burn it. Onto Barna let us fry it because he will be tough, and loses his flavour. Let us take care that we should not put it too tightly into the pan, with what from the excurrent steam split each other. (This unpleasant phenomenon occurs if we did not work the egg thoroughly into the mass.) We may take it warmly, as a topping to vegetable dishes, but we may add it to steamed rice with sourness. We may prepare hamburger from him. This let us flatten it better in a case away. (Since the opportunity of breaking in half, the turning exists now crisp oven we make it with a shovel.) Store it in a fridge.

Szükség esetén le is fagyaszthatjuk. Ha csak hetek múlva kívánjuk felhasználni, akkor nyersen fagyasszuk le, mert így kevésbé bomlanak le az ízanyagai. Készre sütéskor a zsemlemorzsába forgatott szójapogácsákat felengedett állapotban rakjuk a forró olajba. A gombához hasonlóan a fasírozott is csak háromcsillagos hűtőben tartósítható. Sajnos a felmelegítés során a legtöbb szójás készítményhez hasonlóan a fasírt is veszít az ízéből. Ez a károsodás azonban elkerülhető, ha a fogyasztás előtt néhány órával kivesszük a hűtőből. Szobahőmérsékletre felmelegedve feltétként is nyugodtan tálalhatjuk. A szójás fasírt jellegzetessége, hogy íze, zamata hidegen sokkal jobban érvényesül, mint melegen, így kiválóan alkal­mas hideg sültek helyettesítésére. (Az ínyencek egyébként a frissen sült szójafasírtot sem fogyasztják azonnal, hanem szobahőmérsékleten legalább fél napig hagyják érlelődni, mert így finomabb. Egyébként a szójás töltött káposztához hasonlóan a szójás fasírt is kétnapi érlelés után a legfinomabb.)

We may freeze it in case of need. Let us freeze it rawly because they are decaying less in this manner if we wish to make use of it after only seven down his flavour substances. Onto ready one at the time of baking into the breadcrumbs turned soya scones we put it in a let state into the boiling oil. Similarly to the mushroom the meetball only in a three-star refrigerator can be conserved. The meetball loses from his flavour similarly to most soya artefacts in the course of the heating unfortunately. This is the damage but avoidable one if we withdraw it from the refrigerator with some clocks before the consumption. Onto room temperature we may present it warming up as a topping calmly. The characteristic of the soya meetball, that his flavour, his flavour prevail much better coldly, than warmly, in this manner excellently onto the substitution of suitable cold roasts. (The gourmets anyway the freshly roast soya meetball it is taken promptly, but is afraid at least until a day on room temperature it is left to mature, dared in this manner more delicate. Anyway similarly to the soya stuffed cabbage the soya meatball after two days maturation the superfine one.)

A fenti mennyiségű alapanyagból 12 db normál méretű fasírt készít­hető, amely 6 személynek elegendő. A vegetáriusok zsemle helyett zabpehellyel készítik a fasírtot. Ebben az esetben 5 dg apró szemcséjű zabpelyhet néhány órával korábban áztassunk be 0,7 dl tejbe, majd alaposan keverjük bele a masszába. Ez a változat is finom, és nagyon egészséges, mivel a zab a fehér zsemlével ellentétben sok ásványi anyagot tartalmaz. A különlegességek kedvelői ne egész­ben adják a tojást a fasírthoz, hanem a fehérjét habbá verve keverjék bele. Így lazább lesz az állaga, és finomabbá válik. Arra azonban ügyeljünk, hogy ezt a változatot csak rósejbnisütő lapáttal lehet átforgatni és tálalni, mert könnyen szétdől.

From the above amount of stock 12 pieces of meetball with a normal size can be prepared, that for 6 persons enough. The vegetarians the meatball is prepared with an oat flake instead of a French roll. Let us soak 5 dg of oat flake with a tiny granule early with some clocks in this case into 0,7 dl of milk, we involve it in the mass thoroughly then. This variant delicate, and very healthy, since a lot are the oat as opposed to the white French roll implies a mineral substance. The specialities liking the egg is not added to the meetball in whole, but let his white be involved in it whipped. His consistence will be looser in this manner, and becomes more delicate. Let us keep an eye on it however, that this variant there may be a crisp oven with a shovel only to turn and to serve up, dared easily falls.

A nyers fasírtmassza jól alkalmazható töltelékként is. Az így készített Szójás töltött gombát nem csak sütőben, hanem panírozva, serpenyőben hevített olajban is kisüthetjük. Lassú tűzön pirítsuk, hogy a gomba jól átsüljön. Az ínyencek pritaminpaprikát és padlizsánszeleteket töltenek vele. (A Szójás töltött paradicsom­paprika részletes elkészítési módja ugyancsak a Szójás töltött gombánál található. A Töltött padlizsán receptjét a Rántott padlizsánnál keressük.) A teljes mennyiségű masszával 6 személynek elegendő gomba, paradicsompaprika, illetve padlizsán tölthető meg.

The raw meetball mass is applicable well as filling. It prepared a soya charged mushroom in this manner in one not baking only, but coating breadcrumbs mash, we may figure it out in oil heated in a pan. Let us fry it on low oven, that the mushroom well fry. The specialities liking pritamine pepper and your aubergine wind may be filled with him. (The detailed completion manner of the soya stuffed tomato paprika likewise at the soya stuffed mushroom can be found. We are looking for the prescription of the charged aubergine at the aubergine fried in breadcrumbs.) With the full amount of mass for 6 persons enough mushrooms, tomato paprika, concerned aubergine can be filled.

Ha zavar bennünket a szója kissé kesernyés mellékíze, tiszta vízbe áztassuk a szójakockát. Sütés előtt öntsük le a levét egy pohárba, és öblítsük át. Tegyük rá az előírt fűszereket, majd töltsünk rá ugyanannyi tiszta vizet, mint amennyit leöntöttünk róla. Megkeverve rakjuk a tűzhelyre. Még finomabb lesz, ha krémszínű francia csiperkegombát, vagy mezei csiperkét használunk hozzá. Ha a gomba beszerzése gondot okoz, használhatunk helyette 10 dg reszelt parmezán sajtot is. Ebben az esetben a hagymát 2 evőkanál étolajon külön dinszteljük.

Let us soak the soya cube in clear water if the slightly tart smack of the soya disturbs us. Let us pour off his juice before baking into a glass, and rinse. Let us place the prescribed spices upon him, let us load as much clear water as we poured off on him then from him. We put it mixed up onto the cooker. Will be even more delicate, if cream French common mushroom, or field we use agaric for him. We may use 10 dg of filed Parmesan cheese instead if the purchase of the mushroom causes a problem. We carnival the onion separately on 2 tablespoonsful of cooking oil in this case.

 

Ha nincs otthon gomba, sajttal is dúsíthatjuk a szójafasírtot. Ennek íze elmarad ugyan a gombás változattól, de könnyebben és gyorsabban elkészíthető.

We may enrich the Soya meatball with a cheese if there is not a mushroom at home. The flavour of this lags behind the fungal variant though, but much more easily and more quickly preparable.

 

Sajtos szójafasírt

Cheesy Soya meatball

 

Először készítsünk egy adag félig megsütött Húspótló szójamasszát az előző este beáztatott szójakockából azzal a különbséggel, hogy most csak 0,6 dl vizet öntsünk rá, és fél mokkáskanál szárított kakukkfüvet is szórjunk bele. Utána reszeljünk le 15 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli), majd metéljünk finomra egy kis csokor petrezselymet. Vágjunk apróra 5 dg vöröshagymát, reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, és ezt is tegyük félre. Amikor a szójakocka majdnem elfőtte a levét, adjuk hozzá a hagymákat, és süssük le zsírjára. (A szójakockát most sem szabad pirítani, de a vizet teljes mértékben süssük ki belőle, különben szétdől a fasírt.) Langyosra hűlve hajtsuk át húsdarálón, szórjuk rá az apróra metélt petrezselymet, egy csipet őrölt borsot, egy csipet sót, majd villával keverjük bele a reszelt sajtot. Tegyünk rá 1 mokkáskanál sűrített paradicsomot, 1 előzőleg felvert nagy vagy 2 kicsi tojást, és jól dolgozzuk bele.

Let us prepare a portion of meat substituting Soya bean mass roasted half first from the previous Soya bean cube soaked in the evening with that difference, that let us pour only 0,6 dl of water on it now, and a mocha spoon is afraid let us scatter dried thyme into him. Let us file down 15 dg of meltable cheese then (pl. Trappist, edámi, Emmentaler), then mince onto delicate one a little bunches of parsley. Let us cut 5 dg of onion up into small pieces, file he 2 cloves of garlic, and let us make this move. When the Soya bean cube almost cooked his juice, we add the onions to him, and bake his fat. (It is not allowed to fry the Soya bean cube now, but let us fry the water in a full measure from him, otherwise falls the meatball.) Let us drive it getting cool through a mincer onto lukewarm one, we sprinkle the parsley chopped up into small pieces, a pinch of ground pepper on him, a pinch of salt, we involve the grated cheese in him with a fork then. Let us place laying 1 mocha spoons of tomato paste, 1 big one beaten up beforehand or 2 small ones upon him, and work into him.

Formáljunk belőle 12 db gombócot, lapítsuk max. 2 cm vastag koronggá, és forgassuk zsemlemorzsába. Végül bő, forró olajban süssük mindkét oldalát pirosra. A sütést élénk tűzön, fedő nélkül végezzük. (Lassan sütve berepedezik.) Csak akkor forgassuk át, ha az alja már teljesen megsült, különben szét­esik. Arra is ügyeljünk, hogy ne rakjuk túl szorosan a serpenyőbe, mivel a kiáramló gőztől megrepesztik egymást. Teljesen lehűlve feltétként fogyaszthatjuk főze­lékekhez, de párolt rizshez is adhatjuk savanyúsággal. (Melegen nincs jó íze.) Célszerű előző nap elkészíteni, mert másnapig érlelve finomabb. Hűtőszekrényben tároljuk. Felmelegíteni nem szabad, mert a legtöbb szójás készítményhez hasonlóan ez a fasírt is veszít az ízéből. Ezért fogyasz­tás előtt néhány órával vegyük ki a hűtőből, és hagyjuk szobahőmérsékletre melegedni. A meleg főzelékre vagy párolt rizsre rakva kellő mértékben átmelegszik. Teával, friss ropogós kenyérrel és télen savanyúsággal, nyáron zöldpaprikával és paradicsommal tálalva hidegsültként is fogyaszthatjuk.

Let us form 12 pieces of dumpling of him, let us flatten it max. 2 cm of thick disk, and let us turn it into breadcrumbs. Let us brand both of his sides as red one in baggy, boiling oil finally. The baking on active fire, we make it without cover. (Baked slowly cracks.) Let us turn it then only accross, disintegrates otherwise if his bottom roasted totally already. Let us take care that we should not put it too tightly into the pan, with what from the excurrent steam split each other. We may take it getting cold as a slice of meat totally to vegetable dishes, but we may add it to steamed rice with sourness. (He does not have a good flavour warmly.) Expedient previous day to prepare, dared ripened until a next day more delicate. We store it in a fridge. It is not allowed to warm it up because this meatball loses from his flavour similarly to most Soya bean artefacts. Let us withdraw it from the refrigerator with some clocks before helping lose weight because of this, and we leave it for room temperature to get warm. He gets warm in a measure being needed put onto the warm vegetable dish or steamed rice. We may consume it as a cold roast served with a green pepper and a tomato with sourness, in summer with tea, with fresh crisp bread and in winter.

 

Fasírtot zöldségekből is lehet készíteni. A vegetáriusok gyakran sütnek puhára párolt kelkáposztából, karfiolból, brokkoliból vagy spenótból fasírtot. Ezekkel az a baj, hogy a párolt zöldség nyálkássá teszi a fasírtot. A pirított zöldségnél azonban nem lép fel állagromlás. Ráadásul pirítva sokkal intenzívebb ízű a zöldség. Közülük legfinomabb a Kelkáposztafasírt. Ugyanúgy készül, mint a gombás szófasírt, csak pirított gomba helyett pirított kelkáposztát kell hozzáadni. 40 dg kelkáposztát mossunk meg, és káposztareszelőn reszeljük le. Utána a fentiek szerint pirítsuk aranysárgára, majd dinszteljük bele a hagymát. Ehhez a változathoz 2 kisebb tojást használjunk, és sütés közbeni átforgatását rósejbnisütő lapáttal, óvatosan végezzük, mert könnyen szétdől. Ez a fasírt frissen is fogyasztható, de néhány órás pihentetés után még finomabb.

Meatball may be from vegetables to prepare. The vegetarians they bake often onto soft one from braised savoy cabbage, cauliflower, a broccoli or from spinach meetball. It is the trouble that the braised vegetable makes the meetball slimy with these. Consistence decay does not occur however at the fried vegetable. The vegetable is with a much more intensive flavour fried moreover. From among them superfine the savoy cabbage meetball. Prepares likewise, than the fungal soya meatball, it is necessary to add savoy cabbage fried instead of a mushroom fried only to it. Let us wash 40 dg of savoy cabbage, and we file it down on a cabbage grater. Let us fry it according to the above ones then onto golden yellow one, we it then into him the onion. Let us use 2 smaller eggs for this variant, and one during baking turning crisp oven we make it with a shovel, carefully, dared easily falls. This meetball freshly can be consumed, but some clockmaker resting even more delicate.

 

Nem kell számolni semmilyen állagromlással száraz hüvelyesek használata esetén. Előző esete áztassunk be 20 dg lencsét kb. 1 liter vízbe. Másnap adjunk hozzá 1 mokkáskanál sót, és főzzük kb. negyedóráig, amíg, megpuhul. (Az intenzív ízek kedvelői 1 megmosott babérlevelet is tehetnek a főzővízbe.) Utána szűrjük le, majd hajtsuk át egy normál lyukátmérőjű tárcsával ellátott húsdarálón. A továbbiakban a szójás fasírtnál leírtak szerint járjunk el. Most nem a gombát, hanem a szójamasszát kell helyettesíteni a lencsemasszával. A különleges ízek kedvelői fél mokkáskanál szárított kakukkfüvet vagy rozmaringot is tesznek a fasírtmasszába. (Nyáron 1-2 ágnyi apróra vágott kakukkfű- vagy rozmaringlevelet használjunk hozzá.) Az ínyencek 5 dg finomra vágott dióval dúsítják a masszát.

It is necessary to reckon with any kind of consistence decay in case of the usage of dry leguminous ones. His previous case let us soak 20 dg of lentil cca. into 1 litres of water. Following day add 1 mocha spoons of salt, and we cook it cca. until a quarter of a hour,, softens. (The intensive flavours liking 1 a washed bay leaf may be put into the cooking water.) We filter it, let us drive it then through a mincer supplied with a normal disk with a hole diameter. In the additional ones at the soya meatball wrote down let us intervene. Not now the mushroom, but it is necessary to substitute the Soya bean mass for the lentil mass. The special flavours liking a mocha spoon is afraid dried thyme or rosemary are put into the meatball mass. (1-2 branches cut into small pieces in summer you are thyme let us use a rosemary leaf for him.) The gourmets 5 dg onto delicate one the mass is enriched with cut walnut.

A Gombás lencsefasírthoz hasonlóan készül a Gombás babfasírt és a Gombás csicseriborsófasírt. A 20 dg tarkababot, illetve csicseriborsót kb. háromnegyed óráig főzzük. A száraz hüvelyesekből készült fasírtokat nem kell érlelni, frissen is fogyaszthatók. A hőkezelés nem bontja le az aromaanyagaikat, ezért másnap grillsütőben felmelegíthetők. Az intenzív ízek kedvelői fekete lencséből készítik ezt a fasírtot. Az intenzív ízű beluga lencse páratlan aromát kölcsönöz minden ételnek. A csicseriborsós változat íze inkább hasonlít a falafelhez, mint a húsos fasírthoz. Diónyi méretű golyókká formálva, és szezámmagba hempergetve nagyon finom Gombás falafelt készíthetünk belőle. Ez esetben 2 tojást tegyünk a masszába, hogy sütés közben ne essen szét. (Formázási és sütési módját lásd a Falafelnél.)

The fungal one is similar to a lentil meatball the fungal bean meatball and the fungal chick-pea meatball are being made on a manner. The 20 dg of pinto bean, concerning a chick-pea cca. three quarters we cook it until a clock. Prepared from the dry leguminous ones it is not necessary to ripen meatballs, freshly can be consumed. The heat treatment does not break down their aroma substances, because of this following day in a grill can be warmed up. The intensive flavours liking from a black lentil this meatball is prepared. The beluga with an intensive flavour a lentil lends odd aroma to all foods. The flavour of the chick-pea variant is similar to the falafel rather, than to the fleshy meatball. Formed into bullets with a nut-size size, and into sesame seed rolling we may prepare very delicate fungal falafel from him. This let us put 2 eggs into the mass in order for baking not to disintegrate meanwhile in a case. (See his shaping and baking manner at the Falafel.)

Az ínyencek a főtt tojással dúsított fasírtot kedvelik leginkább. A Gombás tojásfasírt is ugyanúgy készül, mint a Gombás szójafasírt, csak fél zsemlét kell hozzá használni, és szója helyett 2 db apró kockákra vágott főtt tojást tegyünk bele. (Tojásszeletelővel vágjuk karikákra, majd hármat-né­gyet egymásra helyezve aprítsuk kis kockákra.) Az átforgatást itt is rósejbnisütő lapáttal, óvatosan végezzük, mert könnyen szétdől. Ez a mennyiség csak 3 személynek elegendő. Ez a fajta fasírt frissen kisütve a legfinomabb. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissítve fogyasszuk. Palócföldön Ceppefasírtnak nevezik ezt a készítményt, és az ünnepeiken vargányagombából sütik.

The gourmets like the meetball enriched with the boiled egg mostly. The Fungal egg meetball is being made likewise, than the fungal soya meetball, is afraid only it is necessary to use a French roll for him, and let us put 2 pieces of tiny boiled egg cut into cubes into it instead of a soya. (Laying slicing we cut it onto circles, let us chop it placing three-four on each other then long.) It turning here crisp oven we make it with a shovel, carefully, dared easily falls. This quantity is enough for only 3 persons. This kind meetball figured out freshly the superfine one. Store it in a fridge. Let us take it refreshed in a grill following day. On Palócföld Ceppefasírtnak enter sporting event this artefact, and their holidays from a bolete mushroom cookies.

 

Az előzőektől eltér a közkedvelt Padlizsánfasírt receptje. Elkészítésének többféle módja van. Van, aki csak kockára vágja a nyers padlizsánt, besózza, majd kinyomkodja a levét, és ledarálja. Ennél is rosszabb megoldás, hogy kockára vágják és sós vízben puhára főzik. Ez esetben kioldódnak a padlizsánból az ízanyagai. Igaz, hogy tovább tart, de akkor lesz a legfinomabb a fasírt, ha megsütjük a padlizsánt. A továbbiakban egyesek liszttel merevítik a masszát, amitől tésztaízű lesz. Mások apróra vágott vagy morzsolt zsemlét tesznek bele, amitől kenyérízű lesz. Ennél jobb megoldás a zsemlemorzsával történő sűrítés. (A szárított zsemlemorzsának nincs lisztíze.)

It előzőektől the prescription of the popular aubergine meatball differs. His completion has a diverse manner. Who cuts the raw aubergine into cubes only is, salts it, then prods his juice, and grinds it. At this badder solution, that it is cut into cubes and it is cooked for soft one in salty water. This his flavour substances are released from the aubergine in a case. Right, that lasts long, but the meatball will be the superfine one if we roast the aubergine. Some people stiffen the mass with flour in the additional ones, from which will be with a pasta flavour. Others put a crumbled French roll cut up into small pieces into it, from which will be with a bread flavour. The condensation happening to the breadcrumbs is a better solution at this. (The dried breadcrumbs do not have a flour flavour.)

 

Először süssünk puhára 60 dg padlizsánt, majd daráljuk le a Padlizsánkrémes szendvicsnél leírt módon. Amíg a padlizsán sül, reszeljünk le 8 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli), majd metéljünk finomra egy kis csokor petrezselymet. 5 dg vöröshagymát sajtreszelőn reszeljünk finomra, és 2 dg vajon süssük üvegesre. Utána keverjünk össze 6 dg zsemlemorzsát 3 dg szezámmaggal, és ezt is tegyük félre. Adjunk a ledarált padlizsánhoz 8 dg zsemlemorzsát, 2 előzőleg felvert közepes méretű tojást, szórjunk rá 1 mokkáskanál sót, és negyed mokkáskanál őrölt borsot. Az intenzív ízek kedvelői tehetnek bele fél mokkáskanál csípős paprikakrémet is. Tegyük rá a reszelt sajtot, a dinsztelt hagymát, és az összevágott petrezselymet, reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, és villával jól dolgozzuk össze a masszát.

Let us bake first onto soft one 60 dg of aubergine, we grind it then the aubergine cream-filled pastry on a manner written down at a sandwich. Let us file down 8 dg of meltable cheese while the aubergine is frying (pl. Trappist, Edamer, Emmentaler), then mince onto delicate one a little bunches of parsley. Let us file 5 dg of onion on a cheese grater onto delicate one, and 2 dg let us brand it as glassy one. Let us mix 6 dg of breadcrumb with 3 dg of sesame seed then, and let us make this move. Let us add 8 dg of breadcrumb, 2 medium-sized eggs beaten up beforehand to the ground aubergine, sprinkle 1 mocha spoons of salt, and quarter a mocha spoon ground pepper. The intensive flavours liking may put a mocha spoon is afraid spicy paprika cream. Let us place the grated cheese, the stewed onion upon him, and the parsley cut up, file he 2 cloves of garlic, and we work together the mass well with a fork.

Legalább fél órára tegyük a hűtőbe, hogy a zsemlemorzsa megduzzadjon, és formázható keménységűvé váljon a massza. A hűtőből kivéve gyúrjuk át, majd vizes kézzel formáljunk belőle pingponglabda méretű golyókat, és tenyerünkkel lapítsuk kb. 2 cm vastagra. Forgassuk bele a szezámmagos zsemlemorzsába, és bő forró olajban, élénk tűzön süssük mindkét oldalát pirosra. Papírtörölközőre szedjük ki, hogy a felesleges olajat felszívja. Legalább félnapi pihentetés után feltétként tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük, de hidegen finomabb. A fenti mennyiségből max. 16 db fasírt várható.

Is afraid at least onto a clock let us put it into the refrigerator in order for the breadcrumbs to swell up, and let the mass become with toughness which can be shaped. We knead it out of the refrigerator taken out accross, then with a wet hand shape from him ping-pong ball size bullets, and let us flatten it with our palm cca. 2 cm onto thick one. Turn into the sesame seed breadcrumbs, and let us brand both of his sides as red one in baggy boiling oil, on active fire. Onto a paper towel we take it out in order for him to suck up the unnecessary oil. At least half a day's resting we present it as a slice of meat. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day, but coldly more delicate. From the above quantity max. 16 pieces of meatball is expected.

 

Külföldön sem ismeretlen a fasírt. Világszerte kedvelik ezt a darált húsból készített feltétet, és többnyire golyóvá formázva sütik ki. A húsmentes, vegetárius változata is kedvelt. Közülük legnépszerűbb a Mexikói vegetárius fasírt. Ezt is golyóvá formázva sütik ki, de mi lapítsuk el, és készítsünk belőle fasírtot. Főzelékkel tálalva pikáns feltét lesz belőle.

The meatball is not unknown abroad. This is liked worldwide from the minced meat prepared slice of meat, and mostly bullet it is figured out shaped. His vegetarian variant without meat is popular. From among them most popular the Mexican vegetarian meatball. This bullet it is figured out shaped, but what flatten, and prepare from him meatball. A spicy slice of meat will be from him served with a vegetable dish.

 

Előző este áztassunk be 15 dg vörös babot 8 dl vízbe[LIX]. Másnap adjunk hozzá fél mokkáskanál sót, és főzzük kb. háromnegyed óráig, amíg, megpuhul. (Az összetett ízek kedvelői 1 megmosott babérlevelet is tehetnek a főzővízbe.) Amíg a bab fő vágjunk apróra 5 dg vöröshagymát. Reszeljünk rá 2-3 gerezd fokhagymát, és 2 evőkanál étolajon, állandóan kevergetve süssük sárgára. Szűrjük le a megfőtt babot, majd hajtsuk át egy normál lyukátmérőjű tárcsával ellátott húsdarálón. Közben rakjuk a tűzhelyre 0,5 liter vizet,  és szórjunk bele fél mokkáskanál sót. Tegyünk bele 15 dg mirelit kukoricát, és főzzük kb. 5 percig, amíg megpuhul. Leszűrve adjuk a ledarált babhoz. Szórjunk rá negyed mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot. Tegyünk bele 1 felvert tojást, 1 púpozott evőkanál sűrített paradicsomot, fél mokkáskanál csípős paprikakrémet, a lehűlt hagymákat, és villával alaposan keverjük össze. Végül dolgozzunk bele 8 dg zsemlemorzsát.

Previous let us soak 15 dg of red bean in the evening into 8 dl of water. Next day give a mocha spoon is afraid to it salt, and we cook it cca. three quarters until a clock,, softens. (The complex flavours liking 1 a washed bay leaf may be put into the cooking water.) While the bean cooks let us cut 5 dg of onion up into small pieces. File he 2-3 cloves of garlic, and on 2 tablespoonsful of cooking oil, let us brand it as yellow one being stirred steadily. We filter it the was done bean, let us drive it then through a mincer supplied with a normal disk with a hole diameter. We put it meanwhile onto the cooker 0,5 litres of water, and spread a mocha spoon is afraid salt. Put 15 dg of frozen food corn, and we cook it until cca. 5 minutes while he softens. We add it to the ground bean extracted. Sprinkle quarter mocha spoon a mocha spoon ground salt, a quarter pepper. Put 1 beat up egg, 1 heaped tablespoonful of tomato paste, a half mocha spoon spicy paprika cream, the got cold onions, and we mix it up with a fork thoroughly. Let us work finally into him 8 dg of breadcrumb.

Fél órára tegyük a hűtőbe, hogy a zsemlemorzsa felszívja a nedvességet, és formázható keménységűvé váljon a massza. A hűtőből kivéve jól gyúrjuk össze, és osszuk 12 részre. Az egyes cikkeket vizes kézzel formázzuk golyóvá, majd tenyerünkkel lapítsuk kb. 2 cm vastagra. Bő forró olajban, élénk tűzön süssük mindkét oldalát pirosra. Csak akkor forgassuk át, ha az alja már teljesen megsült, különben szét­esik. Papírtörölközőre szedjük ki, hogy a felesleges olajat felszívja. Melegen, feltétként tálaljuk. Hagymamártásba vagy a Barbecue szószba mártogatva önmagában is fogyasztható. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük, de hidegen fogyasztva is jó íze van.  

Onto a half a hour let us put it into the refrigerator in order for the breadcrumbs to soak up the moistness, and let the mass become with toughness which can be shaped. We knead it together taking out of the refrigerator well, and let us divide it into 12 parts. We shape the single articles with a wet hand bullet, let us flatten it with our palm then cca. 2 cm onto thick one. Let us brand both of his sides as red one in baggy boiling oil, on active fire. Let us turn it then only accross, disintegrates otherwise if his bottom roasted totally already. Onto a paper towel we take it out in order for him to suck up the unnecessary oil. We present it warmly, as a slice of meat. Dipped into onion sauce or the barbecue sauce merely can be consumed. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day, but taken coldly too his good flavour yes. 

 

Az Interneten terjed a húsos csicseriborsófasírt receptje. Ezt mi is elkészíthetjük hús helyett szójával.

The prescription of the fleshy chick-pea meatball spreads on the internet. We may prepare this instead of meat with a Soya bean.

 

Előző este áztassunk be kb. 1 liter vízbe 20 dg csicseriborsót. Másnap adjunk hozzá 1 kávéskanál sót, és főzzük min. háromnegyed óráig, amíg megpuhul. Ugyancsak előző este áztassunk be 15 dg szójakockát, és amíg a csicseriborsó fő, készítsünk belőle másfél adag félig megsütött szójamasszát a Húspótló szójamasszánál leírt módon. Utána sajtreszelőn reszeljünk le egy kis fej vöröshagymát, és reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát. Metéljünk apróra egy kis csokor előzőleg megmosott petrezselymet is. (Télen 1 evőkanál mélyhűtött vagy 1 kávéskanál szárított petrezselymet használhatunk hozzá.) A megfőtt csicseriborsót szűrjük le, és hideg folyó vízzel öblítsük át. (Ha konzerv csicseriborsóból készítjük, 40 dekagrammot mérjünk ki belőle, és szűrőkanálba rakva öblítsük le róla a sós vizet.) Csepegtessük le alaposan, majd vágjuk finomra. (Ezt legkönnyebben chopperrel tehetjük meg. Ha nincs chopperünk, hajtsuk át egy 5 mm lyukátmérőjű tárcsával ellátott húsdarálón.) A feldarabolt alapanyagokat adjuk a szójához, majd verjünk fel 2 na­gyobb vagy 3 jércetojást, és ezt is öntsük rá. Szórjunk rá 1 kávéskanál curry fűszerkeveréket, 1 kávéskanál őrölt római köményt, 1 csapott mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, és az egészet villával jól keverjük össze.

Previous evening soak into 1 litre water 20 dg of chick-pea. Following day add 1 coffeespoonfuls of salt, and we cook it on what. three quarters until a clock, while he softens. Evening overtaking likewise let us soak 15 dg of Soya cube, and while the chick-pea cooks, prepare wrote Soya mass roasted until one and a half portions of half down from him on a manner at the meat substituting Soya bean mass. Let us file down a little onion on a cheese grater then, and file he 2 cloves of garlic. Let us chop a little bunches of parsley washed beforehand up into small pieces. (In winter 1 tablespoon deep-frozen you are 1 teaspoon we may use dried parsley for him.) The was done chick-pea we filter it, and cold river with water rinse. (If tinned food from a chick-pea we prepare it, let us measure 40 decagrammes out from him, and let us rinse it out put into a filter spoon from him the salty water.) Let us pour it down thoroughly, we cut it then onto delicate one. (This the most easily chopperrel we may do it. Let us drive it through a mincer supplied with 5 mm of disk with a hole diameter if there is not chopperünk.) We add the stocks divided up to the Soya bean, then beat up you are 2 bigger one 3 pullet eggs, and let us pour this on it. Spread 1 coffeespoonfuls of curry flung a spice mix, 1 coffeespoonfuls of ground Roman cumin, 1 onto him mocha spoon salt, quarter a mocha spoon ground pepper, and we mix up the whole one with a fork well.

Tegyük a hűtőszekrénybe, és legalább fél óráig pihentessük, hogy a tojás és a fűszerek beívódjanak alapanyagokba. Végül formáljunk belőle 2 cm vastag pogácsákat, forgassuk zsemlemorzsába, és bő forró olajban mindkét oldalát süssük pirosra. (Először gyúrjuk golyóvá, aztán hempergessük zsemlemorzsába, és utána lapítsuk el.) A sütést élénk tűzön, fedő nélkül végezzük. (Lassan sütve berepedezik, és a csicseriborsó megkeményedik.) Csak akkor forgassuk át, ha az alja már teljesen megsült, különben szét­esik. A fenti mennyiségből min. 18 db Szójás csicseriborsófasírt várható, ami 6 személynek elegendő. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissítve fogyaszthatjuk, de hidegen is finom. Teával, kovászos uborkával és friss, ropogós kenyérrel tálalva ízletes vacsorát is készíthetünk belőle.

Let us put it into the fridge, and let us rest it until a half a hour at least, that the egg and the spices spawn into stocks. Finally shape from him 2 cm thick scones, let us turn it into breadcrumbs, and let us brand both of his sides as red one in baggy boiling oil. (We make it into a bullet first, let us roll it next into breadcrumbs, then what flatten.) The baking on active fire, we make it without cover. (Baked slowly cracks, and the chick-pea hardens.) Let us turn it then only accross, disintegrates otherwise if his bottom roasted totally already. From the above quantity on what. 18 pieces of Soya bean chick-pea meatball expected one, which enough are for 6 persons,. We store it in a fridge. We may take it refreshed in a grill following day, but coldly it's good. We may prepare a tasty dinner serving with tea, a leavened cucumber and fresh, crisp bread from him.

 

Nem csak szójából lehet húsízű fasírtot készíteni. Ezt bizonyítja a diófasírt receptje. Az állaga is nagyon hasonlít a húsból készült fasírtra, és előállítási költsége csupán a harmada.

Not only from a soya it is possible to prepare a meetball with a meat flavour. Proves this the walnut meetball his prescription. His consistence is similar very much was made of the meat onto a meetball, and his prime cost merely the three.

 

18. Diófasírt

18. Walnut meetball

 

Először főzzünk puhára 10 dg lisztes burgonyát annyi vízben, hogy ellepje, majd vágjunk vékony szeletekre 3 db friss zsemlét. Szórjunk rá 1 evőkanál Vegetát, majd locsoljunk rá 2 dl tejet, és villával törjük össze. Legalább fél óráig hagyjuk ázni, majd a sűrű masszához adjunk 1 előzőleg felvert nagy tojást, 15 dg darált diót, a villával áttört főtt burgonyát, egy kis csokor apróra vágott petrezselymet, 3 evőkanál étolajat, 1 gerezd áttört fokhagymát és negyed mokkáskanál őrölt borsot. (Télen 1 kávéskanál szárított petrezselymet használhatunk hozzá.) Alapo­san dolgozzuk össze a masszát, és vizes kézzel szaggassunk belőle diónyi méretű adagokat. Tenyerünkkel gömbölyítsük, majd forgassuk zsemlemorzsába. Végül lapítsuk kb. 1,5 cm vastagra, és forró olajban, teljes lángon süssük pirosra. (Most nem fenyeget a szétdőlés veszélye, és a szójával ellentétben nem szívja meg magát olajjal sem.) Hűtőszekrényben legalább fél napig érleljük.

Let us cook 10 dg of floury potato for soft one first in so much water, let us cut then in order for him to cover it onto thin slices 3 pieces of fresh French roll. Sprinkle 1 tablespoonsful Vegeta, let us sprinkle 2 dl of milk on him then, and we beat it up with a fork. Is afraid at least until a clock we let it be soaking. After it to the thick mass give 1 beat up big egg, 15 dg of ground walnut beforehand, broke through a cooked potato, a little bunches of parsley cut up into small pieces, 3 tablespoonsful of cooking oil with the fork, 1 clove broke garlic and a quarter a mocha spoon ground pepper. (1 teaspoon dried parsley in winter we may be useful to it.) We work together the mass thoroughly, and let us be ripping with a wet hand from him portions with a nut-size size. Let us make it round with our palm, let us turn it then into breadcrumbs. Let us flatten it finally cca. 1,5 cm onto thick one, and let us brand it on a full flame as red one in boiling oil. (Is not threatening now the falling his danger, and does not take a pull at himself as opposed to the soya with oil.) Is afraid at least until a day in a fridge we ripen it.

 

Az ínyencek intenzív ízű sajttal dúsítják a diófasírtot. Ennél a változatnál 80 dg lisztes burgonyát főzzünk puhára, és a héját lehúzva törjük át. Még melegen adjunk hozzá 10 dg darált diót, 1 mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, 2 előzőleg felvert kisebb méretű tojást, majd reszeljünk rá 10 dg rokfort, vagy márványsajtot. Villával jól dolgozzuk össze, majd az előzőek szerint formázzuk, és süssük világospirosra. Hűtőszekrényben legalább fél napig érleljük. Párolt zöldséggel tálaljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. (A diófasírt hidegen szemcsés, ezért fel kell melegíteni.) Hűtőszekrényben tároljuk.

The gourmets enrich the walnut meatball with a cheese with an intensive flavour. This variant let us cook 80 dg of floury potato for soft one, and we break through his shell weighed down. Let us add 10 dg of ground walnut, 1 mocha spoons of salt, a quarter to him warmly yet a mocha spoon ground pepper, 2 smaller size eggs beaten up beforehand, let us file then onto him 10 dg of blue cheese, or blue cheese. We work it together well with a fork, then it előzőek we shape it, and let us bake it light red. Is afraid at least until a day in a fridge we ripen it. We serve it with a stewed vegetable. We may refresh it in a grill following day, but coldly it's good. We store it in a fridge.

 

A diófasírtnál is ízletesebb és olcsóbb a Szezámfasírt. Elkészítési módja ugyanaz, csak a diót most mákdarálón megőrölt szezámmaggal kell helyettesíteni. Intenzívebb lesz a zamata, ha a szezámmagot ledarálás előtt vékony falú, zománc nélküli tálban, takaréklángon, állandóan kevergetve aranysárgára pirítjuk. Mindkét változat 6 személynek elegendő. Mivel egyáltalán nem zsírosak, ön­magukban, kenyér nélkül is fogyaszthatók. Franciás dresszinggel leöntött salátákkal tálalva finom vacsorát készíthetünk belőlük.

At the walnut meetball tastier and cheaper the sesame meetball. His completion manner the same one, it is necessary to substitute the walnut for sesame seed ground on a poppy seed grinder now only. His flavour will be more intensive, if the sesame seed grinding in a dish without enamel with a thin wall, on a pinpoint flame, being stirred steadily onto golden yellow one we fry it. Enough are both variants for 6 persons. With what altogether not greasy, in themselves, without bread can be consumed. We may prepare a delicate dinner serving with lettuces doused with Frenchlike dressing from them.

 

Igazi vegetárius különlegesség a hajdinafasírt:

Real vegetarian speciality the buckwheat meetball:

 

19. Hajdinafasírt

19. Buckwheat meetball

 

Először készítsünk pirított káposztát. 0,5 kg megtisztított vörös káposztát torzsája nélkül gyaluljunk le. (Ha nincs káposztagyalunk, megpróbálhatjuk uborkareszelővel is. A másik megoldás, hogy kettévágjuk, lapjára fordítjuk, és egy éles zöldségaprító késsel 1 mm vastag szeletekre vágjuk. A torzsája ne kerüljön bele.) Keverjük össze fél mokkáskanál sóval, és hagyjuk állni kb. fél óráig. Utána nyomkodjuk ki a levét, ízesítsük negyed mokkáskanál őrölt borssal, egy csipet barna cukorral, és 0,3 dl étolajon, lángterelő felett, élénk tűzön, gyakran megkeverve pirítsuk meg. A káposzta akkor jó, amikor már nem vízízű. (Most nem párolt káposztára van szükség.) Amint elkezd kialakulni a kellemes pirított íze, adjunk hozzá egy diónyi apróra vágott vöröshagymát, és dinszteljük üvegesre, majd tegyük félre. 15 hajdinát pörköljünk aranybarnára a Pirított napraforgómagnál leírt módon.[LX] Öntsünk rá kb. 1 liter vizet, és főzzük kb. 20 percig, amíg megpuhul. (Ne főzzük szét, mert akkor sok vizet szív magába, és felhígítja a masszát.) Szűrjük le alaposan, és adjuk a kb. 20 dekagrammnyi pirított káposztához. (Rázzuk ki belőle a vizet. Nem szabad leöblíteni.) Tegyünk hozzá 2 előzőleg felvert nagyméretű tojást, 2 evőkanál sós szójaszószt vagy tamarit, negyed mokkáskanál csípős fűszerpaprikát (chilit) és negyed mokkáskanál reszelt gyömbért. (Az összetett ízek kedvelői negyed mokkáskanál őrölt köményt, és egy csipet őrölt koriandert is tehetnek bele.)

Let us prepare fried cabbage first. 0,5 kgs cleared a red cabbage without his stipe plane. (We may test it with a cucumber grater if we do not have a cabbage slicer. The other solution that we cut it into two, we devote it to his sheet, and a sharp one zöldségchopping with a knife 1 mm of your thick wind we cut it. Let his stipe not get involved into it.) We mix it up half a mocha spoon with salt, and we leave it is afraid to look cca. until a clock. We prod it then who his juice, flavour quarter a mocha spoon was grinding with pepper, a pinch of brown sugar, and on 0,3 dl of cooking oil, under flame trap plate, on active fire, let us grill it stirred often. The cabbage then good, when already not watery. (Onto cabbage not steamed now there is need.) Let us add a nut-size onion cut up into small pieces to him as soon as his pleasant fried flavour starts taking shape, and we it glassy, let us put it aside then. Let us roast 15 buckwheats on a manner written down at the fried sunflower seed onto auburn one. Pour cca. 1 litres of water, and we cook it until cca. 20 minutes while he softens. (Not cook, because he inhales much water himself then, and dilutes the mass.) We filter it thoroughly, and we add it to the cca. 20 decagrammes of fried cabbage. (We shake the water out from him. It is not allowed to rinse it out.) Let us add 2 large eggs beaten up beforehand, 2 tablespoonsful of salty Soya sauce or tamarit to him, quarter mocha spoon spicy paprika (chili) and quarter a mocha spoon filed ginger. (The complex flavours liking quarter a mocha spoon ground cumin, and a pinch of ground coriander may be put into him.)

Kézzel jól dolgozzuk össze, majd vizes tenyérrel formáljunk belőle diónyi méretű golyókat, és forgassuk zsemlemorzsába. Lapítsuk el kb. 1,5 cm vastagra, és bő forró olajban süssük mindkét olda­lát ropogós barnára. A sütést közepes lángon, fedő nélkül végezzük. Csak akkor forgassuk át, ha az alja már teljesen megsült, különben szétesik. Rósejbnisütő lapátot használjunk hozzá. Vigyázzunk rá, hogy ne égessük meg. Ezt a fasírtot is min. fél napig kell érlelni ahhoz, hogy igazán finom legyen. (Másnap már nem érződik annyira a hajdina intenzív illata, előjön a pirított káposzta finom zamata, és egészet átjárja a szójaszósz, valamint a csípős paprika pikáns íze.) Grillsütőben felmelegítve fogyasszuk, de hidegen is finom. (Néhány órával korábban vegyük ki a hűtőből, hogy szobahőmérsékletre melegedjen.) Nem csak feltétként, hanem tejfölös gombatokánnyal egytálételként is tálalható. Hűtőszekrényben tároljuk. A fenti mennyiség 8 személynek elegendő. A sok munka miatt ennél kevesebbet nem érdemes belőle készíteni. Ha ezt a mennyiséget nem tudjuk egyszerre elfogyasztani, a maradék mélyhűtőben tartósítható. Most készre sütve célszerű fagyasztani.

We work it together well with a hand, let us form bullets with a nut-size size of him with a wet palm then, and let us turn it into breadcrumbs. Flatten cca. 1,5 cm onto thick one, and let us brand both of his sides as crisp brown one in baggy boiling oil. The baking on a medium flame, we make it without cover. Let us turn it then only accross, disintegrates otherwise if his bottom roasted totally already. Crisp oven let us use a shovel for him. Let us look him after in order not to burn it. This meetball on what. a half is needed until a day to ripen it, that let him be really delicate. (The intensive fragrance of the buckwheat is not felt already so much following day, the delicate flavour of the fried cabbage comes out, and whole one the Soya sauce permeates it, and the spicy flavour of the spicy paprika.) Let us take it warmed up in a grill, but coldly delicate. (Let us withdraw it from the refrigerator early with some clocks, that onto room temperature let him be getting warm.) Not only as a topping, but with a sour cream mushroom stew as an one-course dish can be served. Store it in a fridge. Enough are the above quantity for 8 persons. You would eat less because of the much work not worthy from him to prepare. If we cannot consume this quantity simultaneously, in the residual freezer can be conserved. Branded as ready one now expedient to freeze.

 

Fogyókúrázóknak ajánlott a zelleres karfiolfasírt. Ez biztosan nem fog szétdőlni, mert nem olajos serpenyőben, hanem szárazon, sütőben kell sütni. Ízét a zeller teszi különlegessé. Érdemes előző nap elkészíteni, mert egynapos érlelés után ízletesebb.

The celery cauliflower meatball is recommended for dieters. This does not stain certainly to fall, because not in an oily pan, but drily, it is necessary to bake in an oven. The celery makes his flavour special. Worthy previous day to prepare, dared after one-day maturation tastier.

 

Zelleres karfiolfasírt

Celery cauliflower meatball

 

Először reszeljünk le 8 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli), majd káposztareszelőn reszeljünk le 40 dg friss karfiolt.[LXI] Utána sajtreszelőn reszeljünk le 30 dg meghámozott zellert. Szórjunk rájuk 1 mokkáskanál sót, és hagyjuk állni fél óráig. Amíg izzad, béleljünk ki sütőpapírral egy közepes méretű tepsit, majd gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 °C-ra. Utána alaposan nyomkodjuk ki a zöldségek levét. Adjunk hozzá előzőleg felvert 2 nagy vagy 3 kisebb tojást, a reszelt sajtot, 1 mok­kás­kanál Vegetát, 1 mokkáskanál szárított bazsalikomot, fél mokkáskanál kurkumát, egy csipet őrölt borsot és 0,5 dl olívaolajat. Kézzel jól gyúrjuk át, és formáljunk belőle 12 gombócot. Kb. 2 cm vastag korongokká lapítva helyezzük a sütőpapírra, és toljuk az előmelegített sütőbe. Mérsékelt tűzön süssük kb. háromnegyed óráig, amíg a teteje aranybarnára pirul.[LXII] Friss zöldségsalátával fogyasszuk, de párolt rizzsel tálalva is finom. Az ínyencek tartármártásba mártogatva eszik. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük, de a többi vegetárius fasírthoz hasonlóan hidegen finomabb.

Let us file down 8 dg of meltable cheese first (pl. Trappist, edámi, Emmentaler), let us file down 40 dg of fresh cauliflower on a cabbage grater then. Let us file down 30 dg of peeled celery on a cheese grater then. Spread onto them 1 mocha spoons of salt, and we leave it is afraid to be at a standstill until a clock. Let us line a medium-sized baking sheet with oven paper while he sweats, let us light the oven then, and let us place it onto 180 °C. We prod it thoroughly then who the juice of the vegetables. Give 2 big or beat up 3 smaller eggs, the grated cheese, 1 mocha spoons Vegetát beforehand to it, 1 mocha spoon dried basil, a half a mocha spoon ground curcuma, a chip pepper and 0,5 dl of olive oil. We make it well with a hand accross, and let us form 12 dumplings of him. Cca. 2 cm thick discs we place it on the oven paper flattened, and we push it into the preheated oven. Let us bake it over low fire cca. three quarters until a clock, his roof onto auburn one reddens. Let us take it with a fresh vegetable lettuce, but served with steamed rice too it's good. The gourmets eat it dipped into tartar sauce. We may refresh it in a grill following day, but similarly to the rest of the vegetarian meatballs coldly more delicate.

 

Gombából a különböző fasírtokon kívül más ételeket is készít­hetünk. A sokak által kedvelt rizses hús a következőképpen készíthető el hús nélkül, ráadásul finomabban.

From a mushroom apart from the different meatballs we may prepare other foods. The rice meat liked by way of many people without the meat which can be prepared thus, moreover more gently.

 

20. Gombás rizs

20. Fungal rice

 

35 dg hosszú szemű, megválogatott rizst szűrőkanálban, meleg folyó víz alatt mossunk meg, és egy zománcozott lábasban, 2 evőkanál étolajon dinszteljük pár percig. Amikor kezd kifehéredni engedjük fel 7 dl vízzel. Utána adjunk hozzá 1 mokkáskanál sót, és fedővel letakarva főzzük 10 percig. Ekkor tegyünk alá egy lángtere­lőt, és továbbra is takaréklángon pároljuk még 10 percig. (Ez az idő a rizs mennyiségétől is függ. A dupla mennyiségű rizst pl. lángterelő felett nem 10, hanem 20 percig kell párolni.) Párolás közben ne kevergessük, mert csiri­zes lesz. Amíg a rizs fő, 30 dg gombát folyó vízben meg­mosva szeleteljünk fel, és 0,5 dl étolajon pirítsuk meg. (Porózus erdei gomba használata esetén öntsünk hozzá még egy kis olajat, hogy sütés közben ne száradjon ki.) Egy diónyi vöröshagymát vágjunk apróra, és a megpirult gomba közé keverve dinszteljük üvegesre. Ha kész, negyed mokkáskanál sóval és negyed mokkáskanál őrölt borssal fűszerezzük, majd keverjünk bele egy kis csokor apróra vágott petrezselymet. Az egzotikus ízeket kedvelők adhatnak hozzá kevés curryt vagy Vegetát is, ezt azonban célszerűbb a rizs főzővizébe tenni. Az így elkészített gombát tálalóvillával keverjük hozzá a rizshez, és fedő nélkül főzzük még pár percig, hogy az ízek összeérjenek. Az ínyencek 10 dg mandulaforgácsot, a vegetáriusok pedig 1-2 evőkanál sós szójaszószt is kevernek az elkészült gombás rizsbe. Melegen tálal­juk. Hűtőszekrényben tároljuk. Ha másnapra marad, öntsünk alá kevés vizet, és fedő alatt gőzöljük át, mert nagyon kiszárad.

35 dg of selected rice with a long eye in a filter spoon, warm river under water wash, and we braise it in an enameled pan, on 2 tablespoonsful of cooking oil until a couple of minutes. When he starts being bleached we blend it with 7 dl of water. Then add 1 mocha spoons of salt, and we steam it covered with cover until 10 minutes. At this time put a flame trap plate, and we cook it on a pinpoint flame yet until 10 minutes in the future. (This time depends on the quantity of the rice. The double amount of rice pl. lángherding not 10, but it is necessary to steam it until 20 minutes.) Simmer let us not be stirring it meanwhile because he will be pasty. While the rice is a head, 30 dg of mushroom river washed in water slice up, and let us grill it on 0,5 dl of cooking oil. (Let us pour a little oil in case of the usage of a porous sylvan mushroom to it yet in order for him not to wither during baking.) Let us cut a nut-size onion up into small pieces, and the reddened we braise it glassy put between a mushroom. If ready, quarter mocha spoon with salt and quarter a mocha spoon was grinding with pepper we season it, let us involve a little bunches of parsley cut up into small pieces in him then. The exotic flavours liking little curry or Vegeta may be added to him, to put this but more expedient one into the cooking water of the rice. We add the mushroom prepared in this manner to the rice with a serving fork, and we cook it without cover yet until a couple of minutes in order for the flavours to make contact. The gourmets 10 dg of almond sliver, the vegetarians 1-2 tablespoonsful of salty Soya sauce is stirred though it was ready into fungal rice. We serve it on warmth. Store it in a fridge. If onto a next day is left over, let us pour little water under it, and under cover steam, because he withers very much.

 

Igen ízletes ételeket készíthetünk gombából paprikás fűszerezéssel is.

We may prepare most tasty foods from a mushroom paprikash with seasoning.

 

21. Tejfölös gombapaprikás

21. Sour cream mushroom paprikash

 

0,5 kg gombát folyó vízben mossunk meg, és vágjuk 4-5 mm vastag szeletekre. (A vastag szárat előzőleg hosszában hasítsuk ketté, a nagyméretű gombafejeket pedig keresztben vágjuk ketté.) Egy kis fej vöröshagymát aprítsunk fel, és tapadásgátló bevonattal ellátott serpenyőben, 0,5 dl étolajon dinszteljük üvegesre. Utána tegyük hozzá a gombát, majd keverjünk bele egy kis csokor apróra vágott petrezselymet, 1 kávéskanál fűszerpaprikát, 1 csapott mokkáskanál sót és egy csipet őrölt borsot. Teljes lángon, állandóan kevergetve süssük zsírjára. Kóstoljuk meg, és ha nem elég puha, süssük még pár percig, de ne pirítsuk. (Ne öntsünk rá vizet, és ne főzzük, mert a sokáig főzött gomba meggumisodik. Nyáron a kiszáradt, fonnyadt gomba alá azonban mindjárt az elején öntsünk kevés vizet, hogy sütés közben ne égjen le, és pirítás nélkül megpuhuljon.) Ezután szórjunk rá 1 kávéskanál lisztet. Keverjük össze, majd adjunk hozzá 0,5 dl tejfölt, és ezt is jól dolgozzuk bele. Az ínyencek rizsliszttel sűrítik, és 1 mokkáskanál apróra vágott friss (télen negyed mokkáskanál szárított) kakukkfüvet is tesznek bele. Áprilisban, a medvehagyma szezonban 2 evőkanál apróra vágott medvehagymát keverjünk bele. Végül engedjük fel 1,5 dl, illetve annyi hideg vízzel, amennyi levet akarunk a gombapaprikásnak, és állan­dóan kevergetve forraljuk össze. Akkor kész, amikor a zsírszemcsék eltűnnek a tetejéről. Párolt rizzsel, savanyúság nélkül tálalva érvényesül leginkább az íze. Csak hűtőszekrényben tárolható. Sajnos a tejfölös gombapap­rikás hamar romlik. Jól bírja azonban a fagyasztást, így a mélyhűtőben huzamosabb ideig is eltartható.

Let us wash 0,5 kg of mushroom in living water, and we cut it 4-5 mm of your thick wind. (Let us split the thick stem in two lengthwise beforehand, we cut the large mushroom heads into two crosswise though.) Let us chop up a little onion, and getting sunburnt hampering by we stew it glassy in a pan supplied with a coating, on 0,5 dl of cooking oil. Let us add the mushroom to him then, let us stir then into him a little bunches of parsley cut up into small pieces, 1 teaspoon ground paprika, 1 made mocha spoon of salt and a chip pepper. On a full flame, let us deep-fry it being stirred steadily. We taste it, and let us bake it yet until a couple of minutes if enough are not soft, but let us not fry it. (Let us not pour water on him, and let us not cook it, because the mushroom cooked for a long time meggumisodik. In summer let us pour little water on his front immediately however under the arid one, a withered mushroom, that let him not get sunburnt during baking, and let him soften without toasting.) Then sprinkle 1 coffeespoonfuls of flour. We mix it up, let us add 0,5 dl of sour cream to him then, and this work into him. The gourmets condense it with rice flour, and 1 mocha spoons of fresh one cut up into small pieces (in winter quarter mocha spoon dried) thyme is put into it. In Apryl, the wild garlic let us involve 2 tablespoonsful of wild garlic cut up into small pieces in it in a season. We let it finally 1,5 dl, concerned with so much cold water, as much we want juice as the mushroom paprikash, and being stirred steadily boil. Then ready, when the fat granules disappear from his roof. His flavour prevails serving with steamed rice, without sourness mostly. Only in a fridge storable. The sour cream mushroom paprikash is spoiling soon unfortunately. Endures the freezing well however, in this manner in the freezer until long-more lasting time lasting.

A különlegességek kedvelői úgy is elkészíthetik a gombapaprikást, hogy csak lisztet kevernek bele, és felforralás után belerakják egy kisebb méretű hőálló üvegtálba. Ezután szórjunk rá 10 dg reszelt sajtot, majd terítsünk szét rajta 1,5 dl simára kevert tejfölt, és tegyük előmelegített sütőbe. Közepes tűzön (210 °C-on) süssük kb. 20 percig, amíg a teteje színesedni kezd. A tejfölös gombapaprikásból önálló ételt is csinálhatunk úgy, hogy készre forralás után 4 mélyedést alakítunk ki benne, és mindegyikbe beleütünk egy-egy tojást. A fehérjét enyhén megsózva, lassú tűzön, fedő alatt süssük, amíg a tükörtojások megszilárdulnak. Végül szórjunk rá 4 dg reszelt sajtot, és fedő nélkül hagyjuk az elzárt tűzhelyen, amíg a sajt ráolvad. A francia konyha kedvelői a fűszerekkel együtt egy csokor apróra vágott petrezselymet is keverhetnek a gomba közé, és víz helyett tejszínnel engedjék fel. A Gombás tükörtojást pirított kenyérrel tálaljuk, de zöldségsalátával is fogyaszthatjuk.

The specialities liking the mushroom paprikash may be prepared in such a way that flour is involved in it only, and boiling it is put into a heat-resisting glass dish with a smaller size. Let us sprinkle 10 dg of grated cheese on him then, let us spread 1,5 dl of sour cream put onto flat one then on him, and let us put it into preheated oven. On medium fire (on 210 °C) let us bake it until cca. 20 minutes while his roof starts acquiring colour. We may make an independent food of the sour cream mushroom paprikash in that manner, that onto ready one we develop 4 pits in him after boiling, and into all hit he an egg. Salting his white mildly, let us bake it on low oven, under cover while the fried eggs solidify. Let us sprinkle 4 dg of grated cheese on him finally, and we leave it without cover on the cooker locked away, the cheese thaws. The French kitchen liking a bunch of parsley cut up into small pieces may be put between the mushroom together with the spices, and let it be blended with cream instead of water. We serve the fungal fried egg with fried bread, but we may take it with a vegetable salads.

 

A tejfölös gombapaprikás tejföl nélkül, Gombapörköltként is elkészíthető. Ezt a változatot főleg főzelékekhez használják, feltétként. A gombapörkölthöz 60 dg gombát használjunk. Sokan zöldpaprikát és paradicsomot is raknak a gombapörköltbe. Ez azonban elnyomja a gomba friss ízét. Nem gombapörkölt lesz belőle, hanem lecsós gomba. A gomba­pörköltből könnyen csinálhatunk Hamis vesevelőt, ha csiperke- és pöfeteggom­bából készítjük fele-fele arányban. A pöfeteggombát kockákra vágjuk. Mivel a pöfeteggomba hamar romlik, lehetőleg még a vásárlás napján fel kell dolgozni. Mielőtt alapos mosás után nagy kockára vágnánk, húzzuk le a héját, illetve hámozzuk meg. A csiperkegombát azonban nem szabad meghámozni, mert a vitaminok és az ásványi anyagok a gyümölcshöz hasonlóan a gombában is közvetlenül a héj alatt vannak, ezért a meghámozott gomba ízetlenné és értéktelenné válik. Áztatni sem szabad, mert elveszti az ízét, és meggumisodik. Az igazihoz hasonlóan a hamis vesevelő is fogyasztható önálló ételként. Ez esetben üssünk fel 2 tojást, adjunk hozzá két csipet sót, verjük habosra, és öntsük a kész pörköltre. Alaposan átkeverve a tojás­rántottá­val megegyező módon süssük meg. Friss kenyérrel tá­laljuk.

The sour cream mushroom paprikash is preparable without sour cream, as mushroom stew. This variant is used for vegetable dishes mainly, as a topping. Let us use 60 dg of mushroom for the mushroom stew. Many people put a vegetable pepper and a tomato into the mushroom stew. This oppresses the fresh flavour of the mushroom however. There will not be mushroom stew from him, but letcho mushroom. We may make a false kidney medulla of the mushroom stew easily, if agaric and from puffball we prepare it in half-half proportions. We cut the puffball into cubes. Since the puffball is soon is spoiling, it is necessary to digest it on the day of the shopping yet possibly. Before after thorough washing onto a big cube we would cut, we pull the hawk down, we peel it concerned. It is not allowed to peel the common mushroom however because the vitamins and the minerals are under the shell directly in the mushroom similarly to the fruit, because of this the peeled mushroom turns tasteless one and worthless one. To soak neither free, because he loses his flavour, and meggumisodik. It is the false kidney medulla similarly to real one as an independent food which can be taken. This let us open 2 eggs in a case, let us add two pinches of salt to him, we whip it, and let us pour it onto the ready stew. Thoroughly stirring let us roast it on the manner being equal to the scrambled eggs. We serve it with fresh bread.

Pöfeteggombából sok fajta létezik. Közülük legfinomabb a bimbós pöfeteg[I] és az óriás pöfeteg[II]. A bimbós pöfeteg fehér bőrét rövid tüskék borítják. Tüskéinek lehullása után bőre sárgává, húsa pedig élvezhetetlenné válik. Az óriás pöfeteg hatalmasra nő, de csak addig ehető, amíg a bőre és a húsa fehér. Ezen túlmenően még több mint egy tucat kisméretű pöfeteggomba található az erdőkben és a mezőkön. Ezek jelentős része szintén ehető, de gyűjtésük kockázatos, nagy szakértelmet igényel. Ha magunk gyűjtjük a gombát nagyon vigyázzunk, mert a még ki nem fejlődött gyilkos galóca[I] megtévesztően hasonlít a kisméretű pöfeteggombához.

From a puffball many kinds exist. From among them superfine the budded puffball and the giant puffball. Short thorns cover the white leather of the budded puffball. After the downfall of his thorns his leather yellow one, his meat becomes unenjoyable though. The giant puffball grows to huge one, but only till then edible, while his leather and his meat are white. Beyond that even more than a dozen small-sized puffball can be found in the forests and on the fields. These his considerable part likewise edible, but their collection demands risky, big expertise. If ourselves recruit it the let us guard a mushroom very much, because the a death cap did not grow yet deceptively is similar to the small-sized puffball.

 

Sokan kedvelik a pacalpörköltet. Még többen vannak, akik utálják. A pacalpörkölt ugyanis a szar­vas­marha kérődzésre használt előgyomrából (bendőjéből) készül. A bendő kb. 1 cm vastag, bolyhos, izmos bőrzsák. Van, aki a frottírtörölközőhöz, mások a radírgumihoz hasonlítják. Rágós és ízetlen. A pacalpörköltet a szalonna, a vöröshagyma, a zöldpaprika, a paradicsom, a fokhagyma és a fűszerpaprika teszi ízletessé. A másik probléma a pacallal, hogy rostos, inas állaga folytán legalább 5 órán át kell főzni, hogy megpuhuljon. Eközben meglehetősen kellemetlen szagot áraszt.  Mivel ezt ma már kevés háziasszony vállalná, a boltokban a félkész (tisztított és csíkokra vágott) pacalt előfőzve árulják. (A hentesboltokban frissen, a szupermarketekben fagyasztva.) Így is egy óráig kell főzni, úgy mint a marha- vagy sertéshúsból készült pörköltet. Nincsenek ilyen problémák a hamis pacalpörkölttel, mert ez laskagombából készül. A laskagomba is hasonlóan rostos, és finom íze van. Ráadásul fél óra alatt megpuhul. Mellékesen megjegyezve pacalból levest is készítenek. Ezt mi is megtehetjük, ha a gombalevest laskagombából csináljuk. Sok értelem azonban nincs, mert a csiperkegombából készített leves finomabb és olcsóbb.

Many people like the tripe stew. There are even more people, who hate it,. From the craw of the tripe stew used for the bovine rumination (his first stomach) prepares. Cca. 1 cm of thick, fluffy, muscular leather sack is the first stomach. Is, who to the Terry towel, others compare it to the rubber. Tough and tasteless. The tripe stew the bacon, the onion, the green pepper, the tomato, the garlic and the paprika make it tasty. The other problem with the tripe, that fibrous, it is necessary to cook through at least 5 clocks in order to soften owing to a footman's consistence. He radiates a quite unpleasant smell during this.  Since few housewives would undertake this already today, in the shops the semi-finished one (cleaned and onto stripes cut) tripe cooking it is sold. (In the butcher shops freshly, frozen in the supermarkets.) It is necessary to cook until a clock so, some than you are the cattle was made of pork stew. There are not problems like this with the false tripe stew because this is made of an oyster mushroom. The oyster mushroom he has a fibrous and delicate flavour similarly. A half softens under a clock moreover. Noticed incidentally from tripe a soup is prepared. We may do this if we make the mushroom soup of an oyster mushroom. There are not many senses however, because from the common mushroom prepared juicy more delicate one and cheaper.

 

Hamis pacalpörkölt

False tripe stew

 

Elkészítési módja hasonlít a szójapörkölthöz, de itt áztatott szójakocka helyett csíkokra vágott laskagombát kell beletenni. Először készítsünk pörköltalapot. 60 dg laskagombát mossunk meg, és vágjuk kisujjnyi vastag csíkokra. (Előtte vágjuk le a vastag tönkjét, és szedjük szét tölcséres darabjaira.) Utána mossunk meg 30 dg zöldpaprikát, és szeleteljük kb. 0,5 cm széles karikákra. A magházához érve kb. 1 cm széles csíkokra vágva folytassuk a darabolást. Mossunk meg 15 dg paradicsomot, és vágjuk cikkekre. Tisztítsunk, majd vágjunk apróra 10 dg vöröshagymát, reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, és egy tapadásgátló bevonattal ellátott nagyméretű serpenyőben 0,5 dl olívaolajon dinsz­teljük üvegesre. Adjuk hozzá a feldarabolt zöldpaprikát, és továbbra is állandóan kevergetve süsük, amíg megpuhul. Amikor összeesik, adjuk hozzá a paradicsomot, szórjunk rá 1 teáskanál fűszerpaprikát, 1 mokkáskanál sót, fél teáskanál szárított bazsalikomot és egy csipet őrölt borsot. Az intenzív ízek kedvelői fél mokkáskanál csípős paprikakrémet is keverhetnek bele. (Télen a zöldpaprika és a paradicsom 3 dl házi készítésű lecsóval helyettesíthető.)[LXIII]

His completion manner is similar to the Soya bean stew, but oyster mushroom shred instead of a Soya bean cube soaked here it is necessary to put it into it. Let us prepare a stew basis first. Let us wash 60 dg of oyster mushroom, and we cut it onto inch thick stripes. (We cut it off before it his thick trunk, and we take it to pieces his funnel-shaped pieces.) Let us wash 30 dg of green pepper then, and we slice it cca. 0,5 cm onto wide circles. Touching his core cca. 1 cm wide let us continue the slicing shred. Let us wash 15 dg of tomato, and we cut it onto articles. Let us clean, let us cut 10 dg of onion up into small pieces then, file he 2 cloves of garlic, and it adhering hampering by we stew it glassy on 0,5 dl of olive oil in a large pan supplied with a coating. We add the green pepper cut into pieces to him, and being stirred steadily in the future süsük, while he softens. We add the tomato to him when he collapses, sprinkle 1 teaspoonsful of paprika, 1 mocha spoons of salt, half a teaspoon dried basil and a pinch of ground pepper. The intensive flavours liking a mocha spoon is afraid spicy paprika cream may be involved in it. (In winter the green pepper and the tomato with 3 dl of homemade letcho can be substituted.)

Amikor a lecsó zsírjára sült, tegyük rá a kisujjnyi darabokra vágott laskagombát, öntsünk alá 1 dl vizet, és fedő alatt főzzük kb. fél óráig, amíg megpuhul. Kóstoljuk meg, és ha nem elég puha, süssük tovább, de ne pirítsuk. Ha elfőtte minden levét, öntsünk alá még egy kis vizet, majd fedő nélkül süssük le zsírjára. Ezután szórjunk rá 1 teáskanál zabpehelylisztet. Kevergessük pár percig, majd öntsünk rá 2 dl vizet, és forraljuk fel. Melegen, feltétként, sós vízben főtt burgonyával vagy párolt rizzsel fogyasszuk. Friss, ropogós kenyérrel és savanyúsággal (kovászos uborkával, savanyított paprikával) is ehető. Hűtőszekrényben tároljuk. Ha másnapra besűrűsödne, öntsünk alá kevés vizet, és forraljuk fel.

When onto the fat of the letcho roast, let us place the oyster mushroom cut to pieces of the little finger upon him, pour 1 dl of water, and we cook it under cover cca. is afraid until a clock while he softens. We taste it, and let us bake it long if enough are not soft, but let us not fry it. If cooked all of his juice, let us pour a little water under it yet, let us bake it without cover then down his fat. Then sprinkle 1 teaspoon zabpehelylisztet. Let us be stirring it let us pour 2 dl of water on him until a couple of minutes, then, and we boil it. Warmly, as a slice of meat, let us take it with a cooked potato or steamed rice in salty water. With fresh, crisp bread and sourness (with a leavened cucumber, soured with paprika) too edible. We store it in a fridge. If onto a next day would thicken, let us pour little water under it, and we boil it.

 

A húshoz hasonlóan a gomba is igen ízletes rántva és roston sütve. Ennek elkészítési módja rendkívül egyszerű.

Similarly to the meat the mushroom most tasty fried in breadcrumbs and grilled. The completion manner of this is plain exceptionally.

 

22. Rántott gomba

22. Mushroom fried in breadcrumbs

 

60 dg gombát folyó vízben mossunk meg, és távolítsuk el a szárát. Verjünk fel 3 tojást, és a lecse­pegtetett gombafejeket forgassuk előbb lisztbe, majd tojásba, azután megint lisztbe, és újból tojásba, végül zsemlemorzsába. A paní­rozott gombafejek mindkét oldalát bő, forró olajban süssük világospirosra. Lassú tűzön pirítsuk, hogy a gomba jól átsüljön. A kala­pos gombákat fejjel lefelé helyezzük a serpenyőbe, mert amíg a háta pirul, addig a keletkező gőztől a lemezes állomány puhára párolódik, és az így képződő „velő” még finomabbá teszi a rántott gombát. Különösen előnyös a sütési sorrend betartása az intenzív ízű erdei gombáknál. Megsózva, melegen tálaljuk. Párolt rizzsel vagy hasábburgonyával fogyasztható, de nagyon finom tartármártással is. A különleges ízek ked­velői Márványsajtöntettel, Fokhagymás szósszal vagy Hagymamártással is leönthetik. A vegetáriusok Napraforgómagpástétommal vagy Pimento szósszal, illetve Sajtos diópástétommal is fogyaszthatják. Nyáron fejes salá­tával vagy tejfölös uborkasalátával tálalva a legízletesebb. Csak hűtőszekrényben tárolható. A szárából készítsünk levest, vagy gombás rizst. Ha az előírtnál kevesebb gomba áll rendelkezésünkre, rántsuk ki a szárát is. Ne tördeljük ki a kalapjából, hanem hosszában vágjuk ketté a gombát. Így bundázva és kisütve a kissé rágós szára nem lesz olyan zavaró.

60 dg of mushroom river in water wash, and let us remove his stem. Let us beat up 3 eggs, and the poured mushroom heads down let us turn it first into flour, then into egg, afterwards again into flour, and again into egg, finally into breadcrumbs. The coating  with breadcrumbs mash both of the sides of mushroom heads let us bake it in baggy, boiling oil light-red. Let us fry it on low oven, that the mushroom well fry. We put the hatted mushrooms downwards with a head into the pan, because while his back reddens, till then from the arising steam the lamellar substance onto soft one steams, and the marrow forming in this manner makes the mushroom fried in breadcrumbs even more delicate. The baking order doing the dirty is especially beneficial at the sylvan mushrooms with an intensive flavour. Salted, we serve it on warmth. Or with steamed rice with very delicate tartar sauce which can be taken with french fries. The special flavours liking it may be doused with a blue cheese dressing, garlic sauce or onion sauce. The vegetarians liking Sunflower seed pasty or Pimento with sauce, it may be taken concerned with cheesy walnut pasty. Or the tastiest one with head lettuce serving with sour cream cucumber salad in summer. Only in a fridge storable. His stem let us prepare a soup, or fungal rice. Let us pull his stem out if fewer mushrooms are at our disposal at the prescribed one. Not wring his hat, but we cut the mushroom into two lengthwise. In this manner fur coat and his slightly tough stem will not be so disturbing fried.

 

Nagy melegben a gomba hamar szárad, így kánikula idején 0,5 kg is elegendő belőle. Szár nélküli gombából (pl. las­­ka­gomba vagy pöfeteggomba) 40 dekagrammot vegyünk. A laskagomba[III] vagy késői laskagomba íze azonban nem éri el a csiperkegombáét. Ezen az ínyencek úgy segítenek, hogy panírozás előtt a lemezes oldalát bekenik majonézzel, a zsemlemorzsába pedig szezámmagot kevernek. Mostanában nálunk is elkezdték termeszteni a sárga színű laska­gombát[III]. Növekvő népszerűségét pikáns, kesudió­ra emlékeztető ízének köszönheti. Mások szerint parfümös íze van, és nem olyan rostos, mint a barna laskagomba. A Spar szupermarketekben kapható. Nem olcsó. Négyszer annyiba kerül, mint a csiperkegomba. (Érdemes barna laskagombával kevert változatot venni, hogy eldönthessük nekünk melyik ízlik jobban. Ennek ára csak duplája a csiperkegombának.) A barna laskagomba pedig másfélszer annyiba kerül, mint a csiperkegomba. A rántás céljára igen alkalmas őzlábgombát ne súlyra, hanem térfogatra vásároljuk, mivel kicsi a fajsúlya. Porózus, lemezes szerkezete következtében hamarabb át is sül, így ezt a fajta gombát nem kell dup­lán panírozni. Ugyancsak elegendő egyszer panírozni a kisméretű, könnyen átsüthető gombafejeket. Mivel kifogástalan állagú rántott gomba csak friss alapanyagból készíthető, télen pincében termesztett gombát használjunk erre a célra.

The mushroom dries soon in big warmth, in this manner on the time of heatwaves 0,5 kgs enough from him. From a stemless mushroom (e.g. or an oyster mushroom puffball) let us buy 40 decagrammes. The flavour of the oyster mushroom does not attain that of the common mushroom however. The gourmets help this in that manner, that coating with breadcrumbs mash his lamellar side is smeared with mayonnaise, sesame seed is mixed into the breadcrumbs though. The oyster mushroom with a yellow colour started being cultivated at us recently. His growing popularity spicy, onto a cashew nut may say thank you for it to the flavour of a reminder. He has a perfumed flavour according to others, and not so fibrous, than the brown oyster mushroom. Spar is available in supermarkets. Not cheap. Costs so much four times, than the common mushroom. (Stirred to buy a variant in order for us to be allowed to decide it for us with a worthy brown oyster mushroom which one taste good better. The price of this only double for the common mushroom.) The brown oyster mushroom costs so much one and a half times though, than the common mushroom. The fried in breadcrumbs his aim most suitable parasol mushroom not onto weight, but onto volume we buy it since his relative density is small. His porous, lamellar construction soon fries, in this manner this the kind mushroom is not needed double to coating with breadcrumbs mash. Likewise enough once to coating with breadcrumbs mash the small-sized one, easily can be shined mushroom heads. Since a mushroom fried in breadcrumbs with a unobjectionable consistence is fresh only from stock let us use a mushroom grown in a cellar in winter which can be prepared for this aim.

A laskagomba különleges változata az ördögszekér laskagomba[LXIV]. A laskagombák királyának is nevezik, mert különleges és mutatós formájával és ízével leginkább a vadon termő gombák zamatához hasonlít. Természetes élőhelye Kelet-Európa, Észak-Afrika és Közép-Ázsia. A vargányával ellentétben termeszteni is lehet. A többi laskagombától eltérően az ördögszekér laskagombának szára és kalapja van. Jellegzetessége, hogy kalapjának átmérője alig nagyobb szárának vastagságánál. A kalap színe barna vagy a szürkésbarna, de tönkje mindig fehér. Nem csak a kalapja, hanem a szára is fogyasztható. Nagyon finom, enyhén csípős, borsos, aromás ízű. Legegyszerűbb elkészítési módja, hogy egészben grillezzük. (Ne mossuk meg, mert a víz kioldja belőle az ízanyagokat. Az esetleges szennyeződést ronggyal vagy kefével dörgöljük le a száráról. Azért sem szabad vízben mosni, mert nyúlós, szivacsos húsa felszívja a vizet, amitől vízízűvé válik.) Felszeletelve minden gombás ételhez használható. Sózni csak utólag szabad, mert a só meg kiszívja belőle a nedvességet, és rágóssá teszi a húsát. Más laskagomba fajokhoz hasonlóan, gyógyászati tulajdonságokkal is rendelkezik. A Spar szupermarketekben és az Interspar hipermarketben kapható, és néha a Lidl áruház hűtőpultján is fellelhető. Másfélszer annyiba kerül, mint a barna laskagomba. 

The special variant of the oyster mushroom the king oyster mushroom. The oyster mushrooms call it his king because he is similar to the flavour of mushrooms growing on the game mostly with his special and decorative form and his flavour. Eastern Europe, North Africa and Central Asia are his natural habitats. It is possible to cultivate it as opposed to the bolete. From the rest of the oyster mushrooms differently the eryngo an oyster mushroom and he has a stem and a hat. His characteristic, that the diameter of his stem is bigger for his hat hardly his thickness. The colour of the hat brown you are the drab one, but his trunk until all of them white. Not only his hat, but his stem can be consumed. Very delicate, mildly with a spicy, peppery, aromatic flavour. His plainest completion manner, that in whole to grill. (Let us not wash it because the water releases the flavour substances from him. We rub the potential soiling with a rag or brush down his stem. It is not allowed to do the washing because his gummy, spongy meat soaks up the water in water, from which becomes watery.) Sliced up everything which can be used for a fungal food. It is allowed to put salt on it subsequently only, because the salt sucks it out from him the moistness, and makes his meat tough. Other oyster mushroom takes action similarly to races, with therapeutic characteristics. Spar in supermarkets and Interspar in a megastore available, and sometimes Lidl on a department store's refrigerator counter can be found. Costs so much one and a half times, than the brown oyster mushroom.

A pincében is termeszthető hazai fajták közül legízletesebb a a több mint 70 országban termesztett csiperkegomba[IV]. Újabban itthon is kezd elterjedni a barna csiperkegomba[IV] vagy más néven francia csiperkegomba, amely aromadúsabb, mint a fehér. Jellegzetes­sége ennek a vargányagombával keresztezett csiperkegombának, hogy 1-2 napi tárolás után a krémszínű kalapja bebarnul, de még így is finom. Amióta a csiperkegomba ára egyik évről a másikra duplájára nőtt, nincs számottevő különbség a fehér és a barna csiperkegomba ára között. Ezért ha csak lehet, érdemesebb barnát venni. Nagyobb, 10 cm átmérőt is elérő változata a portobello gomba. A húsevők nagyon kedvelik, mert intenzív íze mellett rostos, kissé rágós textúrája nagyon hasonlít a húshoz. Sajnos nem olcsó. Kétszer annyiba kerül, mint a csiperkegomba. A Spar szupermarketekben kapható. Darabra árulják. (Egy lefóliázott tálcán 4-5 db van.)

From among the domestic kinds which can be grown in the cellar tastiest the more in 70 countries cultivated common mushroom. The brown common mushroom starts spreading at home more recently or a French common mushroom on an other name, that more aromatic, than the white. His characteristic for a common mushroom crossed with the bolete mushroom for this, that after 1-2 daily storages his cream hat gets brown, but even in this manner delicate. Since one are the prices of the common mushroom from a year onto the other one duplájára increased, there is not a considerable difference between the price of the white and the brown common mushroom. Because of this to buy worthier brown one if he may be only. His bigger, variant reaching 10 cm of diameter the portobello mushroom. The carnivores like it very much because his fibrous, slightly tough structure is similar to the meat very much beside the flavour of intezív. Unfortunately not cheap. Costs so much two times, than the common mushroom. Spar is available in supermarkets. Onto a piece it is sold. (On a foil tray 4-5 pieces yes.)

Egyébként a pincében ter­mesztett gombafajták között legintenzívebb ízű a Kínából származó shiitake[V]. Ez a laskagombák családjába tartozó kala­pos gomba a csiperke- és laskagomba után a harmadik legna­gyobb mértékben fogyasztott fajta a világon. Japánban és Kíná­ban 600 ezer tonnát termesztenek belőle évente, de egzo­ti­kus aromája miatt a fej­lett ipari államokban is kedvelt csemege. Kelet-Ázsiából exportálják a Föld 40 országába, szárított állapotban. Amióta a kutatók kimutatták az érelmeszesedés elleni, valamint életmeghosszabbító-, fiatalító-, illetve vírus- és tumorgátló hatását, az érdeklődés egyre fokozódik iránta. Az utóbbi hatása feltehetően annak tud­ható be, hogy hatóanyagai erősítik az immunrendszert. (Az immunrendszer aktiválását tönkjének gazdag cinktartalma váltja ki.) Számos kórházban shiitake kivonatot adnak a rákos betegeknek, hogy mérsékeljék a kemoterápia káros befolyását. A shiitake gomba csökkenti a vércukorszintet, és gátolja az allergia- valamint a különféle gyulladások kialakulását is.

Between mushroom ones grown in the cellar anyway shiitake coming from China with a most intensive flavour-take. This hatted mushroom belonging to the family of oyster mushrooms is the kind taken in the third largest measure after the agaric and an oyster mushroom on the world. 600 thousand tons are grown in Japan and China from him annually, but exotic delicacy liked in the advanced industrial states because of his aroma. From east Asia it is exported into 40 of the countries of the Earth, in a dried state. Since the researchers manifested it against the arteriosclerosis, and lifelengthening-, rejuvenating-, concerned virus and tumorhampering by his effect, the interest intensifies continually for it. His latter effect presumably it can be attributed, that his agents strengthen the immune system. (The rich zinc content of his trunk induces the activation of the immune system.) In several hospitals shiitake an abstract is given to the cancer patients to be moderated. The shiitake a mushroom reduces the blood-sugar level, and his development is hampered by the allergy and the various inflammations.

Saj­nos meglehetősen körülményesen (csak farönkön vagy fűrészporral kevert rizskorpás zsákokon) termeszt­hető, ezért az ára kb. ötszöröse a csiperkének. Emiatt nálunk még nem piacképes, az itt termelt mennyiséget szinte teljes egészében nyugatra exportálják.[LXV] (A kínai konyhákat ellátó speciális üzletekben azonban mindig kapható.)[LXVI] Ugyancsak új keletű pincegomba az óriás harmatgomba[VI], amely elsősorban pirítás céljára használható. Termesztésére legalkalmasabb a szalmabála, amit a kertben kell elhelyezni, félárnyékban. A szalmabálák oltásához szükséges gombacsíra kertészeti szaküzletekben szerezhető be. Sötétbarna kalapja ellenére ezt a fajtát sem kell hámozni. A szétterült, lapos kalapú példányokat már ne vegyük meg, mert kellemetlen ízük van. A kis jövedelműeknek nem kell kétségbe esniük, a különleges gombák hajmeresztő ára láttán. A gomba ugyanis a tejtermékekhez hasonlóan gyorsan romló termék, ezért a szupermarketek gyakran akciózzák. Szinte nincs olyan nap, hogy valamelyik Spar szupermarketekben vagy az Interspar hipermarketben ne lehetne kapni 50%-ra leértékelt gombát. Nem kell tőle félni, mert nincs semmi baja. A hűtőbe rakva szavatossági idejük lejárta után, még napokig használhatók.

Unfortunately quite elaborately (or on a trunk on rice bran sacks mixed with sawdust only) can be cultivated, because of this his price cca. fivefold for the agaric. Because of this at us yet not marketable, it produced a quantity in full whole one's here quasi to the west it is exported. (In the special businesses supplying the Chinese kitchens but always available.) Likewise cellar mushroom with new east onto the aim of the giant dew mushroom, which is toasting primarily, useful. The straw bale, which it is necessary to place in the garden, is most suitable for his growing in penumbra. To the vaccination of the straw bales necessary mushroom germ in horticultural specialist's shops can be obtained. It is not necessary to peel this kind despite his dark brown hat. The spread, copies with a flat hat let us not buy it already because they have a unpleasant flavour. The ones with small income do not have to despair, upon seeing the gruesome price of the special mushrooms. The mushroom product deteriorating quickly similarly to the dairy products, because of this the supermarkets often action. There is not a day quasi that Spar is one in supermarkets you are Interspar in a megastore no it would be possible to receive it 50%-ra mushroom devalued downwards. It is not necessary to be afraid of him because there is nothing his trouble. Put into the refrigerator after the expiration of their warranty time, yet until days useful.

A különleges gombafajták közül meg kell még említeni a japán shimeji gombát. Japánban őshonos, de Észak-Európában is terem. Elhalt keményfafajtákon, leginkább bükkfán, csoportosan nő. A shimeji gomba[LXVII] nálunk is kapható. A Spar szupermarketekben fehér (bunapi) és barna (buna) változatban árusítják. (A barna itt is ízletesebb, mint a fehér.) Nálunk is termeszthető lenne, de Kínából importáljuk. Íze a fehér és barna csiperkegombához hasonló, de aromásabb. Nyersen kissé kesernyés, de sütés során kiváló állagú, vajas-mogyorós ízűvé válik. (Az ínyencek szerint umami íze van.) Pirítva, sütve használják, vagy főtt tésztát ízesítenek vele[LXVIII], de levesnek is kitűnő. Sokan gombás egytálételekbe rakják. A húsevők sült húsokat, halakat ízesítenek vele.[LXIX] Magas vitamin- és ásványianyag-tartalmánál fogva gyógyhatással is rendelkezik.[LXX] Ára háromszorosa a csiperkegombának. Rántani nem lehet, mert nagyon apró. Kalapjának átmérője 8-12 mm, és hosszú, cingár szára van. A mosás során a kalapját ne válasszuk le a száráról, egyben használjuk. A többi gombával ellentétben kevésbé romlékony. Hűtőszekrényben egy hétig tárolható.

From among the special mushroom ones it is necessary to mention it yet the Japanese shimeji mushroom. In Japan indigenous, but grows in north Europe. Subsided on hardwood ones, mostly on a beechwood, increases in groups. The shimeji mushroom at us available. Spar in supermarkets white (bunapi) and brown (buna) it is sold in a variant. (The brown one here tastier, than the white.) At us can be cultivated would be, but from China we import it. His flavour is similar to the white and brown common mushroom, but more aromatic. Rawly slightly tart, but in the course of baking with a distinguished consistence, turns into a buttery one with a hazel-nut flavour. (According to the gourmets the flavour of umami yes.) Fried, it is used baking, or cooked pasta is flavoured with him, but for a soup excellent. Many people put it into fungal one-course dishes. The carnivores flavour roast meats, fish with him. A curative effect is at disposal of a tall vitamin and his mineral substance content caught. His price threefold for the common mushroom. To pull no way, drawn very tiny one. The diameter of his hat 8-12 mm, and his long, thin stem yes. Let us not detach his hat from his stem in the course of the washing, we use it in one. The others are less perishable as opposed to a mushroom. In a fridge until a week storable.

 

23. Rostonsült gomba

23. Broiled mushroom

 

A rántott gombánál is egyszerűbb az elkészítési módja. A megmosott gombafejeket csepeg­tessük le, és mártsuk olvasztott vajba. Utána hintsük meg Vegetával, és szórjunk rá egy csipet őrölt borsot, majd grillsütőben mindkét oldalát süssük pirosra. Sütés közben a tálcára lecsöpögő vajjal néhányszor kenjük meg a gombafejeket. Az intenzív ízek kedvelői nyomjanak vagy reszeljenek az olvasztott vajba 2 gerezd fokhagymát is. Amikor világospirosra sült, párolt rizzsel vagy petrezselymes burgonyával melegen tálaljuk.

His completion manner is plainer at the mushroom fried in breadcrumbs. The washed mushroom heads let us pour it down, and let us dip it into melted butter. Then sprinkle Vegetával, and let us sprinkle a pinch of ground pepper on him, let us brand both of his sides as red one in a grill then. During baking onto the tray dripping we spread the mushroom heads on butter several times. The intensive flavours liking push or let them file it melted 2 cloves of garlic into butter. When light-red or a roast, braised one with rice with a parsley potato warmly we serve it.

Az ínyencek sajttal töltik a grillezett gombafejeket. A fentiek szerint mártsuk olajba, fűszerezzük, majd a félig megsütött gombák mélyedésébe rakjunk egy kis darab camembert sajtot, és pirítsuk készre. Különleges, pikáns íze lesz. (A sajtról előzőleg távolítsuk el a kemény fehér héjat, és a gombafejek méretétől függően fél- egydiónyi darabokra vágjuk.) Majonézes burgonyasalátával tálalva finom vacsora készíthető belőle. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük.

The gourmets spend the grilled mushroom heads with a cheese. Let us dip it into oil according to the above ones, we season it, into the pit of mushrooms roasted until the half then lay a little pieces of camembert cheese, and let us fry it onto ready one. He will have a special, spicy flavour. (Let us remove the hard white shell beforehand from the cheese, and the mushroom is afraid conforming to the size of heads nut-size or a nut-size one we cut it to pieces.) Served with a potato salad with mayonnaise delicate dinner can be prepared from him. Store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day.

 

24. Gombaleves

24. Mushroom soup

 

30 dg gombát, vagy ehető gombaszárat meleg folyó víz alatt mossunk meg, és szeleteljünk fel. Féldiónyi vöröshagymát vág­junk apróra, tegyünk rá egy csipet sót, és 1 evőkanál étolajon dinszteljük üvegesre. Adjuk hozzá a gombát, és azt is dinszteljük addig, amíg a kiengedett levét elfövi, majd engedjük fel 1,3 liter vízzel. Szórjunk rá 1 púpozott kávéskanál Vegetát, és lassan forralva fedő alatt főzzük kb. 10 percig, amíg a gomba megpuhul. (A különleges ízek kedvelői 1 evőkanál apróra vágott friss tárkonylevelet vagy 1 mokkáskanál szárított tárkonyt is tehetnek bele.) Ekkor 1 evőkanál liszthez adjunk annyi olajat, amennyit felvesz, és élénk tűzön habzásig hevítve készítsünk belőle rántást. Keverjünk bele egy kis csokor apróra vágott petrezselymet, majd a tűzről levéve tegyünk hozzá fél mokkáskanál fűszerpaprikát. Hagyjuk langyosra hűlni, majd állandó kevergetés mellett engedjük fel annyi hideg vízzel, hogy tejszín sűrűségű legyen. Ezután folyamatos keverés mellett lassan öntsük a rántást a levesbe, és forraljuk még néhány percig. A kész levest melegen, csipetkével tálal­juk. Van, aki tésztával szereti. A cérnametéltet is külön főzzük ki Vegetás vízben, és leszűrve adjuk a leveshez. Rizzsel is lehet dúsítani a gombalevest. Ebben az esetben a vízzel való felengedés előtt rakjunk 3 dg (1 púpozott evőkanál) mosott rizst a gombához. Hűtőszekrényben tároljuk.

30 dg of mushroom, or edible mushroom stem warm river under water wash, and slice up. Half walnut let us cut onion up into small pieces, let us place a pinch of salt upon him, and we braise it glassy on 1 tablespoonsful of cooking oil. We add the mushroom to him, and we braise it till then, his juice let out elfövi, we blend it with 1,3 litres of water then. Sprinkle 1 heaped coffeespoonful Vegeta, and we cook it hatched slowly under cover until cca. 10 minutes while the mushroom softens. (The special flavours liking 1 tablespoon cut a fresh tarragon letter or 1 mocha spoons of dried tarragon into small pieces may put.) Let us add as much oil as he absorbs to 1 tablespoonsful of flour at this time, and heated until foaming on active fire prepare from him thickener. Let us involve a little bunches of parsley cut up into small pieces in him, let us ensure the fire taken off then half a mocha spoon to it paprika. We leave it until lukewarm one to get cool, then constant being stirring we blend it with so much cold water, that cream density let him be. Let us pour the thickener slowly into the soup beside continuous mixing then, and we hatch it yet until some minutes. The ready soup we serve it warmly, with chipetkeh. Who likes it with pasta is. We cook the vermicelli separately who Vegetás in water, and we add it to the soup filtered. It is possible to enrich the mushroom soup with rice. In this case before easing with the water lay 3 dg (1 heaped tablespoon) being washed rice to the mushroom. Store it in a fridge.

A maradék vagy a másnapra főzött gombalevest fogyasztás előtt ajánlatos alaposan felforralni, mivel a gomba hűtőszekrényben tárolva is hamar romlik. Ezt a módszert egyébként más levesek esetén is célszerű alkalmazni. A romlásveszély elkerülése érdekében nagyon fontos még, hogy az esetlegesen besűrűsödött levest soha ne hígítsuk fel a tárolás előtt, mert a sterilizálatlan vízben nagyon sok a baktérium. Szükség esetén a vizet közvetlenül fogyasztás előtt adjuk hozzá, és jól forraljuk össze a levessel. Sem a leveseket, sem más ételeket nem szabad lassan melegíteni, mert a takarék­lángon melegített ételben rohamos szaporodásnak indulnak a baktériumok, és ettől megsavanyodik. Ha nem fogyasztjuk el a teljes mennyiséget, hanem csak kiveszünk belőle, ügyel­jünk arra, hogy azt az edényt tegyük vissza a hűtőbe, amelyben a leves főtt. A másik ugyanis nincs sterilizálva. Hiába tiszta, nem lett alávetve hőkezelésnek, így az öblítővízből visszamaradt baktériumok a folyadékba kerülve elkezdenek szaporodni, amitől a maradék hamarosan megromlik.

Before eating the residual or mushroom soup cooked for the next day advisable thoroughly to boil, with what the mushroom stored in a fridge too is spoiling soon. This method anyway in case of other soups expedient to apply. In the interest of the avoidance of the decay danger very important yet, that it thickened possibly soup never not dilute before the storage, because very much are the bacterium in the water not sterilized. We add the water to it before helping lose weight directly in case of need, and well boil with the soup. Neither the soups, neither it is not allowed to warm other foods slowly because the bacteria start rapid reproduction in the food warmed on the pinpoint flame, and from this sours. If we do not consume the full quantity, but we take out of him only, let us take care that we should put back that pot into the refrigerator, in which the soup cooked. The other one is not sterilized. Vainly clear, it was not submitted for heat treatment, in this manner from wash-water backward bacteria start multiplying getting into the liquid, from which the residual one is corrupted soon.

 

Érdemes még megemlíteni, hogy sokan készítenek sűrített gombalevest. Akik rendszeresen járják az erdőket, és egy­szerre sok gombát gyűjtenek, azok 25 dekagrammonként csak 0,3 dl vizet öntenek a levesnek szánt gombára, és teljesen készre főzik, majd lehűlés után adagokra osztva lefagyaszt­ják. Télen 1 liter vizet hozzáadva felforralják a sűrítményt, és már fogyasztható is a kitű­nő ízű gombaleves. A szárított gomba ugyanis ke­mény és rágós, a nyersen lefagyasztott pedig felengedés után, a magas víztartalma következtében kissé lottyadt lesz, így az ínyencek télen inkább pincében termesztett friss gombát vásárolnak még akkor is, ha ezért fizetni kell. Aki tehát nem kívánja alkalmazni a gomba tartósításának későbbi­ekben ismertetésre kerülő két legismertebb módját, konzer­válja készétel formájában. A feldolgozott gomba sem ízben, sem állagban nem szenved számottevő károsodást, így az erdei gombák páratlan zamatát a legtöbb gombás ételnél szinte egész éven át élvezhetjük. A gomba nem csak főzve vagy a gombapaprikásnál leírt módon zsírjára sütve, hanem apróra vágva és megpirítva is jól fagyasztható, így a húspótló töltelékekből sem kell nélkülöznünk az olcsó és jóízű gombát. (Ne feledkezzünk el róla, hogy a hagymát a pirítás végén kell a gombához adni, különben az egész megkeseredik.) Ügyeljünk arra, hogy a gombás készítmények 18 °C alatt, vagyis kizárólag fagyasztószekrényben tarthatók el huzamosabb ideig, az egy- és kétcsillagos mélyhűtőrekeszek csak átmeneti tárolásra alkalmasak.

Worthy to mention that many people prepare a condensed mushroom soup yet. Who roam the forests regularly, and many mushrooms are saved up for one, they 25 decagrammes only 0,3 dl of water is poured onto the mushroom marked for the soup, and it is cooked for full-fledged one, it is frozen divided into portions after cooling then. The concentrate is boiled adding 1 litres of water to it in winter, and already can be consumed too the mushroom soup with an excellent flavour. The dried mushroom since hard and tough, the rawly frozen though after melting, will be slightly squashed as a result of his tall water content, the gourmets buy a fresh mushroom grown in a cellar rather in winter even if it is necessary to pay for this in this manner. Who so the mushroom does not wish to use two of his best-known manners getting to a review in later ones for his preservation, preserves it in the form of a dish. The processed mushroom in a flavour, neither does not suffer a considerable damage in a consistence, in this manner the odd flavour of the sylvan mushrooms most fungal foods we may enjoy it through a whole year quasi. Or the mushroom not cooked only deep-fried on the manner written down at the mushroom paprikash, but cut up into small pieces and grilled too can be frozen, in this manner from the meat substituting fillings we have to miss the cheap and tasty mushroom. (Let us not forget about him, all is embittered by the fact that it is necessary to add the onion to the mushroom on the end of the toasting otherwise.) Let us keep an eye on it, that the fungal artefacts -under 18 °C, that is exclusively in a upright freezer can be kept until long-more lasting time, it an- and two-star freezer compartments are suitable for transitional storage only.

 

25. Gombás tojásrántotta

25. Fungal scrambled eggs

 

Először mossunk meg 20 dg barna csiperkegombát, és a szárával együtt vagdaljuk kb. 2 mm vastag szeletekre. (A vastag szárat előzőleg hosszában hasítsuk ketté, a nagyméretű gombafejeket pedig keresztben vágjuk ketté.) Utána 0,5 dl olívaolajon félig pirítsuk meg. Nem szabad ropogósra pirítani, mert rágós lesz. Üssünk fel 12 tojást, szórjunk rá fél kávéskanál sót, adjunk hozzá 5 dg olvasztott vajat, egy csipet őrölt borsot, és villával jól fel­verve öntsük a teljes lángon felhevített pirított gombára. Keverjük össze, és lassú tűzön süssük, amíg megkocsonyásodik. Sütés közben a külső, korábban meg­szilár­duló részeket villával finoman húzkodjuk befelé, nehogy leégjen. Vigyázzunk, hogy ne süssük túl, mert akkor meggumisodik. Akkor lesz a legfinomabb, amikor a teteje kissé nyers, mivel a tojásrántotta a tűzről levéve még egy ideig tovább sül. Sütés céljára leragadás­gátló bevonattal ellátott nagyméretű serpenyőt használjunk. Az olajat ne a hideg, hanem a felforrósított serpenyőbe öntsük. Nagyon fontos még, hogy a tojáspép beleöntésekor a zsiradék kellően forró legyen, mert ha nem elég meleg, akkor a serpenyő aljához sül. Előmelegített tányérokra forrón tálaljuk. Aki igényli, annak adjunk mellé 1 frissen sült Graham-zsemlét. Másnap grillsütőben felmelegíthetjük, de már nem lesz olyan finom, mint frissen sütve.

Let us wash 20 dg of brown common mushroom first, and we cut it up with his stem together cca. 2 mm of your thick wind. (Let us split the thick stem in two lengthwise beforehand, we cut the large mushroom heads into two crosswise though.) Let us grill it half on 0,5 dl of olive oil then. It is not allowed to run down crisp one because he will be tough. Let us open 12 eggs, sprinkle half teaspoon salt, let us add 5 dg of melted butter to him, a pinch of ground pepper, and let us pour it roused well with a fork on the full flame heated onto a fried mushroom. We mix it up, and let us bake it on low oven, gelatinizes. We are drawing the exterior, parts being consolidated early gently with a fork during baking get in, in case let him get sunburnt. Let us take care that we should not bake it too, dared then meggumisodik. He will be the superfine one when his roof is slightly raw since the scrambled eggs are frying taken down yet until a time long from the fire. Onto the aim of baking sticking hampering by let us use a large pan supplied with a coating. The oil no the cold, but let us pour it into the heated pan. This is very important yet, that the egg mash pouring let the fat be boiling properly, because if warmth does not burn, then to the bottom of the pan porcupine. Warmed onto plates we serve it on boiling one. Who claims it, it give 1 was frying freshly Graham French roll. We may warm it up in a grill following day, but will not be so delicate already, than baked freshly.

 

Nem kevésbé ízletes a Sajtos tojásrántotta. Legfinomabb változata parmezán sajtból készül, de bármilyen reszelhető sajtot használhatunk hozzá, ami nekünk ízlik. (Ez is 4 személyes adag.)

The cheesy scrambled eggs are not less tasty. His superfine variant is made of Parmesan cheese, but we may use an any kind of cheese which can be filed, of which we like the taste, for him. (This 4 personal portions.)

 

Először reszeljünk le 10 dg félkemény sajtot.[LXXI] Üssünk fel 12 tojást, szórjunk rá negyed mokkáskanál sót, adjunk hozzá 6 dg reszelt sajtot, öntsünk rá 5 dg olvasztott vajat, és villával jól verjük fel. Egy nagyobb méretű leragadás­gátló bevonattal ellátott serpenyőben olvasszunk fel 5 dg vajat, és amikor felforrósodott öntsük rá a felvert tojást. Keverjük össze, és lassú tűzön süssük, amíg megkocsonyásodik. Sütés közben a külső, korábban meg­szilárduló részeket villával finoman húzkodjuk befelé, nehogy leégjen. Vigyázzunk, hogy ne süssük túl, mert akkor meggumisodik. Akkor lesz a legfinomabb, amikor a teteje kissé nyers, mivel a tojásrántotta a tűzről levéve még egy ideig tovább sül. Előmelegített tányérokra forrón tálaljuk, de előtte még a serpenyőben szórjuk rá a maradék sajtot. Aki igényli, annak adjunk mellé 1 frissen sült Graham-zsemlét. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felmelegíthetjük, de már nem lesz olyan finom, mint frissen sütve.

Let us file down 10 dg of semi-hard cheese first. Let us open 12 eggs, sprinkle quarter mocha spoon salt, let us add 6 dg of grated cheese to him let us pour 5 dg of melted butter on him, and we rouse it well with a fork. With a bigger size sticking hampering by let us melt 5 dg of butter in a pan supplied with a coating, and when hot let us pour the whipped egg on him. We mix it up, and let us bake it on low oven, gelatinizes. We are drawing the exterior, parts being consolidated early gently with a fork during baking get in, in case let him get sunburnt. Let us take care that we should not bake it too, dared then meggumisodik. He will be the superfine one when his roof is slightly raw since the scrambled eggs are frying taken down yet until a time long from the fire. Warmed onto plates we serve it on boiling one, but we sprinkle the residual cheese on him in the pan yet before it. Who claims it, it give 1 was frying freshly Graham French roll. We store it in a fridge. We may warm it up in a grill following day, but will not be so delicate already, than baked freshly.

We may be useful instead of a mushroom egg or 1 dg of filed Parmesan sheep cheese. We mix the half of the cheese into the whipped egg enriched with the melted butter in this case, we throw his other half on the ready scrambled eggs though. The person 2-3 eggs so egg with 0,5 dg of melted butter, 0,5 dg of grated cheese, and it is necessary to rouse it with little salt. To the baking now per person 1 coffeespoonfuls of oil let us be useful. The this beat up egg in a case only then let us pour it onto the oil, if hot, otherwise sticks, and baking we stir it gently meanwhile accross, that let his bottom not burn down. Let us not put salt on the egg already separately if we use a very salty cheese. The exotic flavours liking instead of melted butter per person 1 teaspoon Pesto-t let them stir into the egg mash. (Before it stir, because his oil content is precipitated in the course of the storage his roof.) We sprinkle it on it before we would take the cheesy scrambled eggs down from the fire the put aside (egg 0,5 dg) grated cheese.

Omlettszerűen laza, szivacsos lesz a rántotta, ha jól felforralt olajra öntjük, majd azonnal lefedjük. A leégés elkerülése érdekében most is csökkentsük a lángot. Lassú tűzön, keverés nélkül, egy darabban süssük kocsonyásra. Egyébként a francia szakácsok forró vizes fazékra rakva, gőz felett sütik az omlettet, illetve a rántottát. Így nem gumisodik meg a tojásfehérje, a rántotta krémes, lágy lesz. A fogyasztás során sem merevedhet meg, ezért előmelegített tányérra szervírozzák. Az előkelő hotelek szakácsai úgy készítik a rántottát, hogy szétválasztják a tojások sárgáját és fehérjét. A fehérjét habbá verik, és hozzákeverik a sárgáját. Ebből a habszerű pépből sütik a rántottát. Annak érdekében, hogy ne égjen le, fűszerezés után adnak hozzá 1 evőkanál vizet is. A gumisodását úgy kerülik el, hogy a megsült részeket oldalra húzzák, és a még folyékony tojást sütik tovább. (A serpenyőt kissé félrehúzzák, hogy főleg a folyékony pépet érje a láng.)

Omelette-like one loose, the scrambled eggs will be spongy, we cover it promptly then if we pour it onto oil boiled well. Let us reduce the flame now in the interest of the avoidance of the sunburn. On low oven, without mixing, let us brand it as gelatinous one in a piece. Anyway the French cooks put onto boiling water pot, the omelette is baked above steam, concerning the scrambled eggs. In this manner not gumisodik the albumen, the scrambled eggs will be a creamy, soft one. May not become rigid in the course of the consumption, because of this warmed onto plate serve. The distinguished hotels' cooks prepare the scrambled eggs in such a way that the eggs distinguish it sárgáját and protein. His white is whipped, and it is added the sárgáját. From this foam-like mash the scrambled eggs are baked. In order that he should not get sunburnt, after seasoning add 1 tablespoonsful of water. His rubber is avoided so, that the roasted parts it is pulled onto a side, and the yet fluent egg cookies keep moving. (The pan it is drawn aside in order for the flame to be worth the fluent mash mainly slightly.)

 

26. Hagymás tojásrántotta

26. Bulbous scrambled eggs

 

Igen ízletes tojásrántottát készíthetünk hagymával is. Tojásonként féldiónyi vöröshagymát vágjunk vékony szeletekre, és fedő nélkül pirítsuk aranysárgára. A pirításhoz tojásonként 1 kávéskanál olajat használjunk. Most a felvert tojáshoz ne keverjünk olvasztott vajat, csak sózzuk meg, és öntsük a megpirult hagymára. Tálalás előtt a kész rántotta tetejére szórjunk kevés fűszerpaprikát. Sokan kolbásszal dúsítják a hagymás rántottát. Erre a célra a Szójás gabonakolbász is megfelel. A Kolbászos tojásrántotta készítése során csipkedjünk a megsült hagymára személyenként kb. 2 dekagrammnyi kolbászt, és öntsük rá a tojásos pépet. Intenzív, magyaros ízű rántottát kapunk, ha a hagymához zöldpaprikát adunk. Személyenként 1 db zöldpaprikát szeleteljünk fel, és az olajban fedő alatt süssük puhára. Csak utána keverjük hozzá a hagymát, és a továbbiakban az előzőek szerint járjunk el. A kolbászos- valamint a Zöldpaprikás tojásrántottára ne szórjunk fűszerpaprikát. (Télen sem kell nélkülöznünk a zöldpaprikás tojásrántottát. Néhány nagyobb méretű zöldpaprikát mossunk meg, hosszában vágjuk ketté, és távolítsuk el a magházát. Utána lapítsuk el, és lazán egymásra rakva légmentesen zárjuk nejlonzacskóba, majd tegyük a mélyhűtőbe. Télen vegyük ki a szükséges mennyiséget, hidegvizes csap alatt öblítsük le, majd szeleteljük fel. Ugyanolyan friss és ropogós állagú lesz, mint a friss paprika. Közvetlenül felhasználás előtt vegyük ki a mélyhűtőből, és dolgozzuk fel, mert ha teljesen felenged, meglottyad.)

We may prepare most tasty scrambled eggs with onion. Egg half walnut let us cut onion onto thin slices, and let us fry it without cover onto golden yellow one. To the toasting egg 1 teaspoonsful of oil let us be useful. Let us not mix melted butter into the whipped egg now, we salt it only, and let us pour it the reddened onto onion. Let us scatter little paprika on top of the ready scrambled eggs before a presentation. Many people enrich it with sausage the bulbous scrambled eggs. The soya grain sausage answers this aim. In the course of the making of the scrambled eggs with sausage pluck the roasted onto onion per person cca. 2 decagrammes of sausage, and let us pour the egg mash on him. We get scrambled eggs with an intensive, Hungarian flavour if we add a vegetable pepper to the onion. Per person 1 pieces of vegetable pepper slice up, and let us brand it as soft one under cover in the oil. We add the onion to him then only, and in the additional ones it előzőek let us intervene. The sausage- and let us not scatter paprika onto the vegetable pepper scrambled eggs. (We do not have to miss the green pepper scrambled eggs in winter. Let us wash a green pepper with some bigger sizes, we cut it into two lengthwise, and let us remove his core. After it flatten, and we end it put on each other hermetically loosely into a plastic bag, let us put it then into the freezer. Let us withdraw the necessary quantity, cold water one in winter under a tap let us rinse it out, we slice it up then. Will be with a just as fresh and crisp consistence, than the fresh paprika. Let us withdraw it from the freezer before a use directly, and we digest it, because if he eases totally, splashes.)

Nem kevésbé finom a Fokhagymás tojásrántotta. Ennek legegyszerűbb elkészítési módja, hogy üres rántottát készítünk (a pépet megsózzuk, és tojásonként 1 kávéskanál étolajon megsütjük), majd még forrón tojásonként fél gerezd vékony lemezekre vágott fokhagymával beborítjuk. Sokan a felszeletelt fokhagymát az olajban megdinsztelik, és erre öntik rá a felvert tojást, mert így kevésbé intenzív az illata. Vigyázzunk, hogy ne süssük a fokhagymát, mert meg­kese­redik. Hasonló módon készül a Medvehagymás tojásrántotta. Ez esetben tojásonként 1 dg medvehagymale­ve­­let mossunk meg, és távolítsuk el a szárát. Vágjuk apróra, és keverjük a felvert tojáshoz. Adjunk hozzá tojásonként egy csipet sót, és tojásonként 1 kávéskanál forró olajban süssük kocsonyásra. Különleges ízélményben lesz részünk.

The garlic scrambled eggs are not less delicate. The plainest completion manner of this, that we prepare empty scrambled eggs (we salt the mash, and egg we roast it on 1 teaspoonsful of cooking oil), on one boiling yet then egg a clove is afraid we pour it with cut garlic onto thin discs. Many people the garlic sliced up in the oil braise, and the whipped egg is poured on this because his fragrance is less intensive in this manner. Let us take care that we should not bake the garlic because he is embittered. The wild garlic scrambled eggs are being made on a similar manner. This in a case egg let us wash 1 dg of wild garlic leaf, and let us remove his stem. We cut it cca. small pieces, and we mix it into the whipped egg. Add egg a pinch of salt, and egg let us brand it as gelatinous one in 1 teaspoonsful of boiling oil. We will experience a special flavour experience.

A legfinomabb azonban a Padlizsánkrémes tojásrántotta. Készítsünk fél adag padlizsánkrémet a Padlizsánkrémes szendvicsnél leírt módon, majd öntsünk rá 8 db előzőleg felvert, és negyed mokkáskanál sóval ízesített tojást. Gyorsan keverjük össze a padlizsánkrémmel, majd a fakanállal ide-oda tologatva süssük kocsonyásra. (Hagymát, zsiradékot, fűszereket nem kell hozzá adni, mert a padlizsánkrémben minden benne van. A padlizsános szendvicskrémből érdemes egész adagot csinálni, mert a maradék lefagyasztható, vagy szendvicset készíthetünk belőle.) Kevesek által ismert különlegesség a Paradicsomos tojásrántotta. Személyenként 1 közepes méretű Lucullus paradicsomot vágjunk 0,5 cm széles cikkekre, és tojásonként 1 evőkanál étolajon, lassú tűzön süssük mindkét oldalát sötétpirosra. Ezután öntsük rá a sós felvert tojást, és süssük készre.

Most tasty the aubergine cream-filled pastry scrambled eggs. Prepare a portion is afraid aubergine cream the aubergine cream-filled pastry on a manner written down at a sandwich, then pour 8 pieces beforehand whipped, and quarter a mocha spoon flavoured egg with salt. We mix it with the aubergine cream quickly, let us brand it as gelatinous one shuffled here and there with the wooden spoon then. (It is not necessary to add onion, fat, spices to him because everything is game for the aubergine cream. To make a worthy whole portion of the aubergine sandwich cream, the residual one dared can be frozen, or we may prepare a sandwich from him.) The tomato scrambled eggs are specialities known by few people. Per person 1 medium-sized Lucullus let us cut a tomato 0,5 cm onto wide articles, and egg let us brand both of his sides as crimson one on 1 tablespoonsful of cooking oil, low oven. Let us pour the salty whipped egg on him then, and let us brand it as ready one.

 

Más zöldségekkel dúsítva is készíthetünk tojásrántottát. Az ínyencek tojásrántottája a gombás brokkoli.

Enriched with other vegetables too we may prepare scrambled eggs. The fungal broccoli is the gourmets' scrambled egg.

 

27. Gombás brokkoli

27. Fungal broccoli

 

25 dg brokkolit szedjünk szét kisebb rózsákra, mossuk meg, szórjunk rá egy csipet sót, és 3 dg vajon dinszteljük pár percig. (A brokkoli tisztítását és darabolását a Karfiolpörköltnél leírt módon végezzük.) Öntsünk rá kevés vizet, adjunk hozzá pár csepp citromlevet, és pároljuk puhára. (Csak annyi víz legyen alatta, hogy ne égjen le. Ha elfőtte pótoljuk, majd süssük le zsírjára.) Utána mossunk meg 25 dg csiperkegombát, vágjuk vékony szeletekre, és 3 dg vajon pirítsuk meg. Keverjük hozzá a brokkolit, egy kis csokor apróra vágott petrezselymet, negyed mokkáskanál sót, és egy csipet őrölt borsot. Végül verjünk fel 8 tojást, adjunk hozzá 4 dg olvasztott vajat, negyed mokkáskanál sót, és 1 dl tejföllel keverjük simára. Öntsük a zöldségekre, és közepes lángon, a szélétől befelé húzkodva süssük, amíg a tojás megkocsonyásodik. Még forrón szórjunk rá 5 dg reszelt sajtot. A parasztos ízek kedvelői fűszerpaprikával is meghinthetik. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk.

Let us take 25 dg of broccoli to pieces onto smaller roses, we wash it, let us sprinkle a pinch of sugar on him, and 3 dg we braise it until a couple of minutes. (We make the cleaning of the broccoli and his slicing on the manner written down at the cauliflower stew.) Let us pour little water on him, let us add a couple drops of lemon juice to him, and we steam it onto soft one. (Let there be only so much water under it that he should not get sunburnt. If cooked we replace it, then bake his fat.) Let us wash 25 dg of common mushroom then, we cut it onto thin slices, and 3 dg let us grill it. We add the broccoli, a little bunches of parsley cut up into small pieces, a quarter to him mocha spoon salt, and a pinch of ground pepper. Let us beat up 8 eggs finally, let us add 4 dg of melted butter, a quarter to him mocha spoon salt, and we put it with 1 dl of sour cream onto flat one. Let us pour it onto the vegetables, and on a medium flame, his edge inwards let us bake it being drawn, the egg gelatinizes. Let us sprinkle 5 dg of grated cheese on him on one boiling yet. The peasant-like flavours liking it may be sprinkled with paprika. We serve it on warmth. Store it in a fridge.

 

Az ínyencek kedvence a Spárgás tojásrántotta is.

The asparagus scrambled eggs are the gourmets' favourites.

 

Először spárgahámozó pengével hántsuk le 40 dg zöld spárga alsó harmadát. (A fehér végét vágjuk le, mert rágós és keserű.) Mossuk meg, és daraboljuk kb. 1 cm széles szeletekre. Utána vágjunk kb. 2 mm vastag szeletekre 5 dg vöröshagymát. Üssünk fel 8 tojást, szórjunk rá fél mokkáskanál sót, és verjük fel habosra. Egy tapadásgátló bevonattal ellátott serpenyőben olvasszuk fel 6 dg vajat, tegyük bele a spárgát, és állandóan kevergetve süssük pár percig, amíg roppanósra pirul. Ekkor adjuk hozzá a hagymát, és süssük tovább, amíg a spárga megpuhul, és a hagyma sárgára pirul. Öntsük rá a tojást, keverjük össze a spárgával, majd ide-oda tologatva süssük kocsonyásra. Végül még forrón hintsük meg a tetejét 4 dg olvadékony, reszelt sajttal. Az intenzív ízek kedvelői szórhatnak rá fűszerpaprikát vagy apróra vágott petrezselymet is. Friss, ropogós kenyérrel, melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Ha másnapra készítjük, legegyszerűbben grillsütőben melegíthetjük fel.

Let us peel it off with an asparagus harness blade first 40 dg of green asparagus lower harmadát. (We cut the end of the white off, drawn tough one and bitter.) We wash it, and we chop it up cca. 1 cm of your wide wind. Let us cut then cca. 2 mm of your thick wind 5 dg of onion. Let us open 8 eggs, sprinkle a mocha spoon is afraid salt, and we rouse it onto foamy one. Let us defrost it in a heat-resisting pan supplied with a coating 6 dg of butter, let us put the asparagus into him, and let us bake it being stirred steadily until a couple of minutes, roppanósra reddens. We add the onion to him at this time, and let us bake it long while the asparagus softens, and the onion onto yellow one reddens. Let us pour the egg on him, we mix it up with the asparagus, let us brand it as gelatinous one shuffled here and there then. On one boiling yet finally sprinkle his roof 4 dg meltable, with grated cheese. The intensive flavours liking paprika or parsley cut up into small pieces may be sprinkled on him. We serve it with fresh, crisp bread, warmly. We store it in a fridge. We may warm it up in a grill the most simply if we train it for a next day.

 

A magyar tojásos lecsó közel-keleti változata a shakshuka[LXXII] (más néven: shakshouka, chakchouka). Izraelben, Törökországban, Algériában és Marokkóban nagyon népszerű. Onnan átkerült Spanyolországba, ahol kolbászkarikákkal dúsítják. A kolbászos, tojásos lecsó nálunk is igen kedvelt. Legfinomabb változata a gombás shakshuka. Intenzívebb ízű, mint a mi gombás tojásrántottánk. Amíg a magyar rántotta csak sót és fűszerpaprikát tartalmaz, a shakshukát mediterrán fűszerekkel ízesítik.

The Middle Eastern variant of the Hungarian egg letcho the shakshuka (on an other name: shakshouka, chakchouka). In Israel, Turkey, Algeria and in Morocco very popular. He was transferred into Spain where they enrich it with sausage circles from there. The egg letcho with sausage is most popular at us. The fungal shakshuka is his superfine variant. With a more intensive flavour, than our fungal scrambled eggs. While the Hungarian scrambled eggs contain salt and paprika only, the shakshukát it is flavoured with Mediterranean spices.

 

Gombás shakshuka

Fungal shakshuka

 

Először mossunk meg 0,5 kg csiperkegombát. Tördeljük ki a szárát, metéljük kb. 3 mm vastag szeletekre. (A vastag szárat elő­zőleg hosszában hasítsuk ketté, a nagyméretű gombafejeket pe­dig ke­reszt­ben vágjuk ketté.) Utána mossunk meg 3 közepes méretű (30 dg) kápia paprikát. Csumázzuk ki, majd aprítsuk kb. 1 cm széles darabokra. Hámozzunk meg 40 dg érett, nyers paradicsomot. (Forró vízbe dobva főzzük kb. fél percig, kiszedve várjuk meg, míg langyosra hűl, majd húzzuk le a héját.) Aprítsuk kb. 1 cm széles kockákra. Metéljünk apróra egy kis csokor friss koriandert.[LXXIII] Vágjunk kb. 2 mm széles karikákra 10 dg zöldhagymát. Reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, adjuk hozzá az összevágott kápia paprikát, és egy hővédő bevonattal ellátott nagyobb méretű serpenyőben 0,4 dl olívaolajon dinszteljük üvegesre. Tegyük rá a feldarabolt gombát, és gyakran megkeverve süssük kb. negyedóráig, amíg a levét elfövi és meg­puhul. (Ne pirítsuk.)

Let us wash 0,5 kg of common mushroom first. Wring his stem, we chop it up cca. 3 mm of your thick wind. (Let us split the thick stem in two lengthwise beforehand, we cut the large mushroom heads into two crosswise though.) After it wash with 3 medium sizes (30 dg) kápia paprika. Csumázzuk who, let us chop it then cca. 1 cm onto wide pieces. Let us peel 40 dg of mature, raw tomato. (We cook it thrown into boiling water cca. is afraid until a minute, we wait for it taken out, while onto lukewarm one is getting cool, we pull the hawk down then.) Let us chop it cca. 1 cm onto wide cubes. Let us chop a little bunches of fresh coriander up into small pieces. Let us cut cca. 2 mm onto wide circles 10 dg of chive. File he 2 cloves of garlic, we add it to it it cut up kápia paprika, and a heat defender we stew it glassy on 0,4 dl of olive oil in a pan with a bigger size supplied with a coating. Let us place the mushroom cut into pieces upon him, and let us bake it stirred often cca. until a quarter of a hour, his juice elfövi and softens. (Let us not fry it.)

Adjuk hozzá a paradicsomot, szórjunk rá 1 mokkáskanál sót, 1 teáskanál őrölt római köményt, fél teáskanál őrölt koriandert és negyed mokkáskanál őrölt borsot.[LXXIV] Gyakran megkeverve süssük le zsír­jára, majd keverjük bele az apróra metélt koriandert[LXXV], és üssünk a tetejére 4 tükörtojást. (Fakanállal formáljunk 4 mélyedést a lecsóba, és ebbe üssük a tojásokat.) Lefedve, élénk tűzön süssük 3-4 percig, amíg a tojás megalvad, lágy tojás állagúvá válik. (Ha vékony falú a serpenyőnk, tegyünk alá lángterelőt, hogy ne égjen le.) Forrón, előmelegített tányérokra tálaljuk. Friss, ropogós kenyérrel vagy pirított kenyérrel fogyasszuk.[LXXVI] Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap lángterelő felett melegítsük fel.

We add the tomato to him, sprinkle 1 mocha spoon ground salt, 1 teaspoon Roman cumin, a teaspoon is afraid a mocha spoon ground ground coriander and a quarter pepper. Mixed up often bake his fat, we involve the coriander chopped up into small pieces in him then, and let us hit 4 fried eggs on top of him. (Let us form 4 pits with a wooden spoon into the letcho, and let us hit the eggs into this.) Covered, let us bake it on active fire until 3-4 minutes, the egg clots, soft egg consistence is divorcing. (If our pan is with a thin wall, put lángherding one, how he should not get sunburnt.) Hot, warmed onto plates we serve it. Let us take it with fresh, crisp bread or fried bread. We store it in a fridge. Next day lángherding let us warm it up.

Ugyanígy készül a Cukkinis shakshuka. Ez esetben 60-70 dg cukkinit mosunk meg, hosszában kettéhasítva távolítsuk el a magvait, majd hámozzunk meg, és daraboljuk kb. 1 cm széles kockákra. (0,5 kg tisztított, kockákra vágott cukkinire van szükség.) A továbbiakban a fentiek szerint járjunk el. (Ne süssük túl a cukkinikockákat, mert főzelék lesz belőle.)

The courgette shakshuka is being made in the same manner. This we wash 60-70 dg of courgette in a case, let us remove his seed split in two lengthwise, then peel, and we chop it up cca. 1 cm onto wide cubes. (There is need for 0,5 kg of cleaned, courgette cut into cubes.) Let us intervene in the additional ones according to the above ones. (Not bake the courgette cubes, a drawn vegetable dish will be from him.)

 

Külföldön a felvert tojásból többnyire omlettet készítenek. Ennek két változata van. Az egyikbe kevés lisztet kevernek, amitől tészta állagú lesz.  A másikba liszt helyett tejszínt tesznek, ami finomabbá teszi, de továbbra is tojásrántotta[LXXVII] lesz belőle. Ránézésre az különbözteti meg a tojásrántottától, hogy az omlett mindkét oldalát jól megsütik, és ha vékony, felgöngyölve tálalják. A zöldséggel kevert omlettek közül legfinomabb a Tökmagos spárgatortilla.

Abroad from the whipped egg an omelette is prepared mostly. This has two variants. Little flour is mixed into one, from which pasta consistence will be.  Cream, which makes it more delicate, is put instead of flour into the other one, but scrambled eggs will be from him in the future. Onto a glance it distinguishes it from the scrambled eggs, that both of the sides of the omelette are roasted well, and if thin, it is presented rolled up. Stirred with the vegetable from among omelettes superfine the pumpkin seed asparagus tortilla.

 

Először pirítsunk meg 4 dg hántolt tökmagot a Pirított napraforgómagnál leírt módon. Utána spárgahámozó pengével hántsuk le 0,5 kg zöld spárga alsó harmadát. (A fehér végét vágjuk le, mert rágós és keserű.) Mossuk meg, és fehér cérnával összekötözve állítsuk egy magas falú fazékba. Öntsünk rá annyi vizet, hogy a szárát ellepje, szórjunk bele fél mokkáskanál sót, és letakarva főzzük kb. 7 percig. (A spárga fejének gőzben kell puhulnia. Ha a fazekunk nem elég magas, nem tudjuk letakarni, ugyanolyan átmérőjű lábassal fedjük le.) Amikor roppanósra puhult, szűrjük le, és mártsuk jéghideg vízbe, hogy ropogós legyen, majd szabdaljuk 4-5 cm hosszú darabokra. Ezt is tegyük félre, majd verjünk habosra 8 tojást 0,5 dl tejszínnel, fél mokkáskanál sóval és egy csipet őrölt borssal. Reszeljünk rá 4 dg parmezán sajtot, 1 gerezd fokhagymát, és finoman keverjük össze.

Let us grill 4 dg of hulled pumpkin seed first on the manner written down at the fried sunflower seed. We peel it with a asparagus peeling blade then 0,5 kg of green asparagus lower three part. (We cut the end of the white off, drawn tough one and bitter.) We wash it, and let us place it bound with white thread into a pot with a tall wall. Let us pour so much water on him that he should cover his stem, spread half mocha spoons of salt, and we cook it covered until cca. 7 minutes. (The head of the asparagus has to soften in steam. We cannot cover it if our pot is not rather tall, we cover it with a pan with a diameter just like that.) When cracks softened, we filter it, and let us dip it into ice cold water, that let him be crisp, we cut it up then 4-5 cm onto long pieces. Let us put this aside, let us whip 8 eggs then with 0,5 dl of cream, a mocha spoon is afraid with salt and a pinch of ground pepper. File he 4 dg of Parmesan cheese, 1 cloves of garlic, and we mix it up gently.

Öntsünk egy nagyméretű tapadásgátló bevonattal ellátott serpenyőbe 0,6 dl olajat, tegyük bele a spárgát, és dinszteljük pár percig. Miután jól átsült öntsük rá a felvert tojást, keverjük össze, és fakanállal ide-oda tologatva süssük pár percig, amíg megkocsonyásodik. (Amennyiben omlettet szeretnénk belőle készíteni, két rósejbnisü­tő kanállal fordítsuk meg, és a tetejét is süssük pirosra.) Végül zárjuk el a tüzet, és egyenletesen elosztva szórjuk rá a pirított tökmagot. Melegen tálaljuk. Friss, ropogós kenyérrel fogyasszuk. (Az omlettként tálalt változathoz nem szükséges kenyeret enni.) Hűtőszekrényben tároljuk. (A maradékra ne szórjuk rá a tökmagot, mert másnapra átgyengül.) 

Let us pour 0,6 dl of oil into a large heat-resisting pan supplied with a coating, let us put the asparagus into him, and we stew it until a couple of minutes. After well-done let us pour the whipped egg on him, we mix it up, and let us bake it shuffled here and there with a wooden spoon until a couple of minutes, gelatinizes. (In as much we would like an omelette from him to prepare, two crisp ovens let us reverse it with a spoon, and let us roast his roof to a crisp.) We lock away the fire finally, and we sprinkle the fried pumpkin seed on him shared out steadily. We serve it on warmth. Let us take it with fresh, crisp bread. (Not to eat necessary bread with the variant presented as the omelette.) We store it in a fridge. (Let us not sprinkle the pumpkin seed on the residual one, because onto a next day weakens.) 

 

A tojásrántotta lágy, krémes, nem olyan gumis, száraz, mint az omlett. Aki viszont az omlettet szokta meg, továbbra is ezt a készítési módot választja.

The scrambled eggs soft, creamy, not so gummed, dry, than the omelette. Who got used to the omelette on the other hand selects this making manner in the future.

 

28. Fenyőmagos omlett

28. Pinenut omelette

 

4 dg vajat olvassunk fel egy nagyobb méretű teflonserpenyőben. Előtte verjünk fel 8 tojást, adjunk hozzá 6 dl tejszínt, 2 evőkanál apróra vágott bazsalikomlevelet, és fél mokkáskanál sóval, valamint egy csipet őrölt borssal ízesítsük. Öntsük a forró vajra, és lefedve, közepes lángon süsük kb. 10 percig. (Ne mozgassuk, és ne keverjük át.) Amikor megszilárdult, csúsztassuk egy vajjal kikent tepsibe, morzsoljunk rá 10 dg feta sajtot, és egyenletesen elosztva szórjuk meg 3 dg fenyőmaggal. Végük rakjuk 210 °C-ra előmelegített sütőbe (nyolcosztású skálán 4. fokozat), és süssük kb. negyedóráig, amíg a magok aranysárgára pirulnak. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk.

Let us read out 4 dg of butter with a bigger size teflonserpenyőben. Let us beat up 8 eggs before it, let us add 6 dl of cream, 2 tablespoonsful of basil leaf cut up into small pieces to him, and half a mocha spoon with salt, and let us flavour it with a pinch of ground pepper. Let us pour it onto the boiling butter, and covered, on a medium flame süsük until cca. 10 minutes. (Let us not move it, and not stir.) When he was consolidated, delay with a butter bribed into a baking sheet, crumble 10 dg of Feta cheese, and we sprinkle it with 3 dg of pinenut shared out steadily. Their end we put it onto 210 °C into preheated oven (on a eight division marks providing scale 4. grade), and let us bake it cca. until a quarter of a hour, the seed onto golden yellow one they redden. We serve it on warmth. Store it in a fridge.

 

Az omlettet tovább kell sütni, mint a tojásrántottát, ezért előfordul, hogy megpirul az alja, amitől rágós lesz. Ennek elkerülése érdekében sokan sütőben kocsonyásítják a tojáspépet. Így készül a Paradicsomos omlett is.

It is necessary to bake the omelette long, than the scrambled eggs, is found because of this, that reddens his bottom, from which will be tough. In the interest of the avoidance of this many people in an oven make to aspic the egg mash. The tomato omelette is being made so.

 

Vajjal kenjünk ki egy közepes méretű hőálló üvegtálat, majd mossuk, illetve tisztítsuk meg a hozzávalókat. Egy diónyi vöröshagymát és pár szál metélőhagymát vágjunk apróra. 1 szál (20 dg) póréhagymát vágjunk kb. 2  mm vastag szeletekre, majd a póréhagymát és a vöröshagymát 4 dg vajon dinszteljük pár percig. 25 dg paradicsomot vágjunk kb. 1 cm széles kockákra, majd egy csepp citromlével verjünk kemény habbá 1 dl hideg tejszínt. Üssünk fel 8 tojást, szórjunk rá 1 mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál fűszerpaprikát, egy csipet őrölt borsot, és verjük habosra, majd keverjük bele a megdinsztelt hagymákat, a metélőhagymát, valamint a paradicsomot. Végül óvatosan forgassuk bele a tejszínhabot, és öntsük a masszát a kivajazott tálba. Hideg sütőbe rakva, 210 °C-on (nyolc­osztású skálán 4. fokozat), fedő nélkül süssük kb. fél óráig, amíg a teteje aranysárgára pirul. Melegen tálaljuk, zöldségsalátával fogyasszuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Más­nap grillsütőben felfrissíthetjük. Az ínyencek félbevágott koktélparadicsomot használnak hozzá, de ettől kissé édeskés lesz.

With butter bribe a medium-sized heat-resisting glass dish, we are washing it then, let us clean the ingredients concerned. Let us cut a nut-size onion and a couple pieces of chive up into small pieces. 1 thread (20 dg) let us cut leek cca. 2 mm of your thick wind, then the leek and the onion 4 dg we stew it until a couple of minutes. Let us cut 25 dg of tomato cca. 1 cm onto wide cubes, let us pound with a drop of lemon juice then hard foam 1 dl of cold cream. Let us open 8 eggs, sprinkle 1 mocha spoons of salt, quarter a mocha spoon ground paprika, a chip pepper, and we whip it, we involve it in it then the stewed onions, the chive, and the tomato. Let us turn it carefully finally into him the whipped cream, and let us pour the mass into the buttered dish. Put into a cold oven, on 210 °C (on a eight division marks providing scale 4. grade), let us bake it without cover cca. is afraid until a clock, his roof onto golden yellow one reddens. We serve it on warmth, let us take it with a vegetable lettuce. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. The gourmets use a cocktail tomato cut in two for him, but from this will be slightly sweetish.

 

Nálunk is kedvelt a Zöldborsós omlett. Ez serpenyőben készül. Előállítási módja hasonlít a tojásrántottához.

The omelette with green peas is popular at us. This is being made in a pan. His production manner is similar to the scrambled eggs.

 

Először szórjunk 1 púpozott evőkanál lisztet 2 dl legalább 20% zsírtartalmú tejfölbe, és keverjük simára. Adjunk hozzá 6 felvert tojást, 2 dl habtejszínt, 1 mokkáskanál sót és negyed mokkáskanál őrölt borsot. Szűrőkanálban öblítsünk le 30 dg friss vagy mirelit zöldborsót, és egy leragadásgátló bevonattal ellátott nagyméretű serpenyőben, 4 evőkanál olívaolajon, állandóan kevergetve pirítsuk kb. 5 percig, amíg megpuhul. Ekkor morzsoljunk rá 20 dg feta sajtot, és öntsük rá a tojásos pépet. Takaréklángon süssük kb. negyedóráig, amíg kocsonyássá válik. Közben fakanállal finoman tologassuk ide-oda, hogy ne égjen le, és egyenletesen süljön. Forrón, előmelegített tányérra tálalva fogyasszuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthető.

First spread 1 heaped tablespoonful of flour 2 dl at least 20% into sour cream containing fat, and we put it onto flat one. Let us add 6 whipped eggs, 2 dl of whipping cream, 1 mocha spoon to him a mocha spoon ground salt and a quarter pepper. In a filter spoon rinse out 30 dg you are fresh frozen food sugar pea, and it sticking hampering by in a large pan supplied with a coating, on 4 tablespoonsful of olive oil, let us fry it being stirred steadily until cca. 5 minutes while he softens. At this time crumble 20 dg of Feta cheese, and let us pour the egg mash on him. Let us bake it on a pinpoint flame cca. a quarter of a hour, while he becomes gelatinous. Meanwhile let us shuffle it gently here and there in order for him not to get sunburnt with a wooden spoon, and let him be frying steadily. Hot, warmed let us take it serving for plate. We store it in a fridge. Next day in a grill can be refreshed.

 

Bár a nyugati világban az omlettnek nevezett tojáslepény vált közkedveltté, náluk sem ismeretlen a rántotta. Spanyolországban pl. úgy készítik a paradicsomos tojásrántottát, hogy a pépet tojásonként 1 kávéskanál vízzel, fél mokkáskanál paradicsompürével és egy csipet sóval alaposan felverik, és kevés étolajon kisütik. A zöldséggel dúsított tojásrántották különleges változatát kínálja a francia konyha a következő recept szerint:

The scrambled eggs are not unknown at them although the omelette called the omelette in the western world became popular. In Spain e.g. the tomato scrambled eggs are prepared in that manner, that laying the mash with 1 coffeespoonfuls of water, half a mocha spoon with tomato puree and a pinch of salt thoroughly it is roused, and it is figured out on little cooking oil. The French kitchen offers the special variant of the scrambled eggs enriched with the vegetable according to the next prescription:

 

29. Piperade

29. Piperade

 

Személyenként 1 kisebb méretű zöldpaprikát szeleteljünk fel, szórjunk rá egy csipet sót, és tojásonként l kávéskanál étolajon, lassú tűzön, fedő alatt pároljuk puhára. Közben vágjunk vékony szeletekre személyenként féldiónyi vöröshagymát, és adjuk a zöldpaprikához. Amikor a paprika megpuhult tegyünk bele személyenként fél gerezd vékonyra szeletelt fokhagymát, egy diónyi méretű lehéjazott paradicsomot kisebb darabokra vágva, fél mokkáskanál apróra metélt petrezselymet, egy csipet majoránnát, egy csipet őrölt borsot, és fedő nélkül, közepes lángon, gyakran megkeverve süssük le zsírjára. (A paradicsom héját legkönnyebben úgy tudjuk lehúzni, hogy kb. fél percre forró vízbe dobjuk.) Végül verjünk fel személyenként 2 tojást, szórjunk rá tojásonként egy csipet sót, és jól átkeverve öntsük a lecsóra. A fentiek szerint készre sütve, melegen tálaljuk. A fran­ciák pirított kenyeret adnak a piperade[LXXVIII]-hoz. A viszonylag kevés olaj miatt a sütéshez teflon bevonatú serpenyőt használ­junk. Hűtőszekrénybe tároljuk.

Let us slice up a vegetable pepper with 1 smaller size per person, let us sprinkle a pinch of salt on him, and egg l teaspoon we steam it on cooking oil, on low oven, under cover onto soft one. Let us be too tight in an alley onto thin slices per person half walnut onion, and we add it to the vegetable pepper. When the paprika softened do his intestine is or per person clove onto thin one sliced garlic, an one with a nut-size size shelled cutting a tomato into smaller pieces, half a mocha spoon a noodle ground parsley, a pinch of marjoram, a chip into small pieces pepper, and without cover, on a medium flame, let us bake it stirred often down his fat. (We can pull the shell of the tomato down in such a way the most easily that he is afraid cca. onto a minute we throw it into boiling water.) Let us beat up 2 eggs finally per person, sprinkle egg a pinch of salt, and well stirring let us pour it onto the letcho. Branded as ready one according to the above ones, we serve it on warmth. The French add fried bread to it. The let us use a pan with a Teflon coating for the baking because of relatively little oil. Into a fridge we store it.

 

A zöldséggel dúsított tojásrántotta más mediterrán országokban sem ismeretlen. Közülük igen kedvelt az olasz zöldséges frittata[LXXIX].

The scrambled eggs enriched with the vegetable are not unknown in other Mediterranean:mediterranean countries. From among them most popular the Italian vegetable frittata.

 

30. Zöldséges frittata

30. Vegetable frittata

 

Először 60 dg padlizsánból készítsünk fél adag, olajban kisütött padlizsánkockát a Padlizsánragunál leírt módon. (Most ne süssük teljesen puhára, mert még a sütőben is puhulni fog, és szétmállik.) Szedjük ki egy olajjal kikent nagyobb méretű hőálló üvegtálba, majd vágjunk kb. 2 mm széles szeletekre egy csomó (kb. 5 db) zöldhagymát, és szórjuk a serpenyőben visszamaradt olajra. Adjunk hozzá egy kisebb méretű paradicsompaprikát (pritamint), kb. 0,5 cm széles kockákra vágva. Fedő nélkül dinszteljük kb. 5 percig, amíg megpuhulnak, majd tegyük ezt is az üvegtálba. Üssünk fel 8 tojást egy mély tálba. Adjunk hozzá 1 evőkanál apróra vágott friss rozmaringlevelet, fél mokkáskanál sót, egy csipet őrölt borsot, 1 dl tejszínt és 0,6 dl étolajat. Villával verjük habosra, és öntsük a zöldségekre. Keverjük át az egészet, majd rakjuk a hideg sütőbe, és mérsékelt tűzön (nyolcosztású skálán 3. fokozat) süssük kb. háromnegyed óráig, amíg a tojáspép felfújódik, és a közepe is átsül. (Szezonon kívül a pritamin kápia paprikával helyettesíthető. Olcsóbb megoldás, ha a szezonban megvásárolt paradicsom­paprikát apróra vágva, és adagokra osztva lefagyasztjuk. Télen zöldhagyma helyett egy közepes fej vékony szeletekre vágott lilahagymát használjunk, és a tojáspépet fél mokkáskanál szárított rozmaringlevéllel ízesítsük.)

First from 60 dg of aubergine prepare a portion, an aubergine cube figured out in oil is afraid on the manner written down at the aubergine ragout. (Let us not brand it as totally soft one now because he will soften even in the oven, and decrepitates.) We take it out with an oil bribed into a heat-resisting glass dish with a bigger size, let us cut then cca. 2 mm of your wide wind a bundle (cca. 5 db) green onion, and we throw it on backward oil in the pan. Let us add a tomato paprika with a smaller size to him (tomato paprika), cca. 0,5 cm onto wide cubes cut. We braise it without cover until cca. 5 minutes, let us put this then into the glass dish while they soften. Let us hit 8 eggs into a deep dish. Let us pay attention to 1 tablespoonsful of change to it a mocha spoon cut a fresh rosemary leaf, a half salt, a pinch ground pepper, 1 dl of cream and 0,6 dl of cooking oil. We whip it with a fork, and let us pour it onto the vegetables. Stir all, we put it then into the cold oven, and over low fire (on a eight division marks providing scale 3. grade) let us bake it cca. three quarters until a clock, the egg mash blows up, and his middle fries. (Apart from a season the tomato paprika with Kapia pepper can be substituted. Cheaper solution, if he bought tomato paprika cut up into small pieces in the season, and we freeze it divided into portions. A medium one milks thin onion cut in slices instead of green onion in winter let us be useful, and the egg mash half a mocha spoon with a dried rosemary leaf flavour.)

Mint a neve is mutatja ez az étel szinte bármilyen zöldséggel elkészíthető. Az előkészítésük azonban változó. A karfiolt és a brokkolit nem sütni kell, hanem puhára párolni. Szedjük szét rózsáira, és a zöldhagymával, valamint a pritaminpaprikával együtt 0,3 dl étolajon dinsz­teljük pár percig, hogy a pórusok bezáródjanak. Utána öntsünk rá 0,5 dl vizet, és fedő alatt, gyakran megkeverve pároljuk, amíg majdnem megpuhul. (Ha elfőtte a vizet, pótoljuk, nehogy leégjen.) Végül fedő nélkül süssük le zsírjára. A cukkinit viszont nyersen kell használni, kb. 1 cm széles kockákra vágva. (Finomabb lesz, ha az zöldhagymával és a paradicsompaprikával együtt 0,3 dl olajban ezt is megdinszteljük.) Miután ezeket a zöldségeket nem szükséges sóban áztatni, a tojáspéphez 1 mokkáskanál sót adjunk. Most se feledkezzünk meg a tojáspéphez adandó 0,6 dl olajról, különben száraz és ízetlen lesz az omlett. A párolandó zöldségekből 0,5 kg-ot használjunk. Melegen tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk.

Than his name this food shows it with an any kind of vegetable quasi preparable. It is their preparation but a variable. Not to bake the cauliflower and the broccoli is needed, but onto soft one to steam. We take it to pieces his roses, and with the green onion, and we braise it on 0,3 dl of cooking oil until a couple of minutes in order for the pores to close together with the pritamine pepper. Let us pour 0,5 dl of water on him then, and under cover, we steam it stirred often while he softens almost. (If cooked the water, we replace it, in case let him get sunburnt.) Let us bake it without cover finally down his fat. It is necessary to use the courgette rawly on the other hand, cca. 1 cm onto wide cubes cut. (Will be more delicate if it is 0,3 together with green onion and the tomato paprika dl in oil this braise.) After not to soak these vegetables in necessary salt, to the egg mash 1 mocha spoons of salt give. Now forget to the egg mash from 0,6 dl of oil to be given, otherwise dry and the omelette will be tasteless. From the vegetables to be steamed 0,5 kgs let us be useful. We serve it on warmth. Store it in a fridge.

 

A frittata, vagyis tojáslepény annyiban különbözik a mi tojásrántottánktól, hogy dúsítására többféle zöldséget használnak. Fűszerezése is változatos, és a felvert tojásba reszelt sajtot kevernek. Tepsiben vagy hőálló tálban kisütve inkább a lepényhez hasonlít, mint a tojásrántottához vagy az omletthez. A fogyasztása is erre utal. Körcikkekre vágva tálalják és eszik. Az olasz fritta­ta kedvelt alapanyag a koktélparadicsom. Szinte minden zöldséges frittatában megtalálható. A Zöldborsós frittatából sem hiányzik. (Ha nem kapunk koktélparadicsomot, kb. 1 cm széles kockákra vágott Lucullus paradicsomot is használhatunk hozzá.) Frittatát a magyar szokás szerint serpenyőben is süthetünk. Ennek állaga inkább hasonlít a tojásrántottánkhoz, de dúsabb, laktatóbb.[LXXX]

The frittata, that is an omelette differs from our scrambled eggs in so much that they use a diverse vegetable for his enrichment. His seasoning diverse, and grated cheese is mixed into the whipped egg. Is similar to the pie fried rather in a baking sheet or a heat-resisting dish, than to the scrambled eggs or the omelette. His consumption indicates this. Onto sectors it is presented cutting and eats. The Italian frittata popular stock the cocktail tomato. Quasi all vegetable frittatában can be found. The frittatából with green peas is not missing. (If we do not receive a cocktail tomato, cca. 1 cm wide Lucullus cut into cubes we may use a tomato for him.) Frittatát we may bake in a pan according to the Hungarian habit. The consistence of this is similar to our scrambled eggs rather, but richer, more filling.

 

Zöldborsós fritt­a­­ta

 

 Előző este áztassunk be fél adag (5 dg) szójakockát, és másnap süssük ropogósra, a Szójatepertőnél leírt módon, azzal a különbséggel, hogy a beáztatott szójakockát vágjuk vagy körmünkkel szakítsuk két-háromfelé. Másnap reszeljünk le 10 dg olvadé­kony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli), majd vágjunk apróra 10 dg vöröshagymát. Reszeljünk rá 1 gerezd fokhagymát, és egy tapadásgátló bevonattal ellátott nagyméretű, vastag falú serpenyőben, 0,5 dl olívaolajon dinszteljük üvegesre. Ekkor adjunk hozzá 10 dg koktélparadicsomot és 20 dg mirelit zöldborsót. Továbbra is állandóan kevergetve süssük még kb. 10 percig, amíg a zöldborsó megpuhul. Adjuk hozzá a szójatepertőt, és vegyük le a tűzről.

 Previous evening soak a portion is afraid (5 dg) Soya bean cube, and let us brand it as crisp one following day, on the manner written down at the Soya bean cracklings, with that difference, that we cut the soaked Soya bean cube you are with our fingernail let us pluck it two- three parts. Let us file down 10 dg of meltable cheese following day (pl. Trappist, edámi, Emmentaler), let us cut 10 dg of onion up into small pieces then. File he 1 cloves of garlic, and we stew it glassy in a pan with a large, thick wall supplied with a heat-resisting coating, on 0,5 dl of olive oil. Let us add 10 dg of cocktail tomato and 20 dg of frozen food to him at this time sugar pea. Let us bake it being stirred steadily in the future yet until cca. 10 minutes while the sugar pea softens. We add the Soya bean cracklings to him, and let us take it down from the fire.

Verjünk fel 8 tojást, szórjunk rá fél kávéskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, öntsünk rá 2 dl habtejszínt, és keverjük bele a reszelt sajtot. Öntsük a tojásos pépet a serpenyőbe, és tegyük vissza a tűzre. Alaposan keverjük össze, és lassú tűzön süssük, amíg a frittata megkocsonyásodik. Sütés közben a külső, korábban meg­szilárduló részeket megvizezett falapáttal finoman húzkodjuk befelé, nehogy leégjen. Óvatosan a serpenyő alját is kotorjuk át, hogy ne tapadjon le a massza. Forrón tálaljuk. Önmagában vagy friss, ropogós kenyérrel fogyasszuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. (A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.)

Let us beat up 8 eggs, sprinkle a teaspoon is afraid a mocha spoon ground salt, a quarter pepper, let us pour 2 dl of whipping cream on him, and we involve the grated cheese in him. Let us pour the egg mash into the pan, and let us place it back onto the fire. We mix it up thoroughly, and let us bake it on low oven, the frittata gelatinizes. During baking the exterior, parts being consolidated early made wet falapáttal we are drawing it gently get in, in case let him get sunburnt. We scrape the bottom of the pan carefully accross, that not adhere the mass. We serve it on Forró. Let us take it merely or with fresh, crisp bread. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. (We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.)

 

Az ínyencek kedvence a kecskesajtos-gombás frittata. Nem olcsó, de nagyon finom. Kétféleképpen készíthető el. Először lássuk a nálunk jobban kedvelt tojásrántottás változatot.

The gourmets' favourite the goat cheesy mushroom frittata. Not cheap, but very much it's good. In two ways can be prepared. Let us see the scrambled egg variant liked better at us first.

 

Kecskesajtos-gombás frittata

Goat cheesy mushroom frittata

 

Először reszeljünk le 5 dg parmezán sajtot, majd metéljünk apróra 1 evőkanálnyi oregánó­le­ve­let[LXXXI], és 1 evőkanálnyi kakukkfűlevelet[LXXXII]. Utána tördeljük ki 10 dg csiperkegomba szárát, és folyó víz alatt mossuk meg, majd vágjuk kb. 2 mm vastag szeletekre. (A nagy átmérőjű gombafejeket előbb vág­juk ketté, a vastag szárát pedig hosszában hasítsuk ketté. Az ínyencek intenzívebb ízű barna csiperkegombát használnak erre a célra.) Verjünk fel 10 tojást, öntsünk bele 1 dl habtejszínt, szórjunk rá fél mokkáskanál sót, egy csipet őrölt borsot, és morzsoljunk, vagy ha nagyon puha csipkedjünk bele 15 dg lágy kecskesajtot[LXXXIII]. 10 dg lila hagymát hosszában hasítsunk ketté, és metéljük kb. 2 mm vastag szeletekre. Egy nagyméretű, hővédő bevonattal ellátott, vastag falú serpenyőbe öntsünk 0,5 dl olívaolajat, tegyük bele a lila hagymát, és dinszteljük pár percig. Adjuk hozzá a gombát, és ezzel is dinszteljük pár percig. Szórjunk rá fél mokkáskanál sót, egy csipet őrölt borsot, tegyük rá az oregánólevelet és a kakukkfűlevelet. Állandóan kevergetve süssük min. 5 percig, amíg a gomba megpuhul.

Let us file down 5 dg of Parmesan cheese first, then mince into small pieces 1 tablespoonsful of oregano letter, and 1 tablespoonsful of thyme letter. After it wring the stem of 10 dg of common mushroom, and river we wash it under water, we cut it then cca. 2 mm of your thick wind. (We cut the mushroom heads with a big diameter into two before, let us split his thick stem in two lengthwise though. The gourmets use a brown common mushroom with a more intensive flavour for this aim.) Let us beat up 10 eggs, pour 1 dl of whipping cream, sprinkle a mocha spoon is afraid salt, a pinch of ground pepper, and crumble, or if very soft pluck 15 dg of soft goat's-milk cheese. Let us split 10 dg of purple onion in two lengthwise, and we chop it up cca. 2 mm of your thick wind. A large one, heat defender let us pour 0,5 dl of olive oil into a pan with a thick wall supplied with a coating, let us put the purple onion into him, and we stew it until a couple of minutes. We add the mushroom to him, and we stew it with this until a couple of minutes. Sprinkle half a mocha spoon ground salt, a chip pepper, let us place the oregano letter and the thyme letter upon him. Let us bake it being stirred steadily on what. until 5 minutes, while the mushroom softens.

Öntsük rá a tojásos masszát, jól keverjük meg, egyenletesen elosztva szórjuk rá a parmezán sajtot, és lassú tűzön süssük, amíg a frittata megkocsonyásodik. Sütés közben a külső, korábban meg­szi­lárduló részeket megvizezett falapáttal finoman húzkodjuk befelé, nehogy leégjen. Óvatosan a serpenyő alját is kotorjuk át, hogy ne tapadjon le a massza. Ne süssük túl, mert meggumisodik, szivacsossá válik. Ez a tojásrántotta is akkor a legfinomabb, ha a teteje kissé lágy. Forrón tálaljuk. Friss, ropogós bagettet tálaljunk mellé.

Let us pour the egg mass on him, we mix it up well, we sprinkle the Parmesan cheese on him shared out steadily, and let us bake it on low oven, the frittata gelatinizes. During baking the exterior, parts being consolidated early made wet falapáttal we are drawing it gently get in, in case let him get sunburnt. We scrape the bottom of the pan carefully accross, that not adhere the mass. Not bake, because meggumisodik, becomes spongy. These scrambled eggs are the superfine ones if his roof is slightly soft. We serve it on Forró. Let us serve fresh, crisp baguette beside it.

Az eredeti olasz készítési mód szerint nem tojásrántotta, hanem tojáslepény lesz belőle. Ha ezt a változatot választjuk a hozzávalók kikészítése után gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 oC-ra. Vastagon kenjünk ki olívaolajjal egy 26 cm átmérőjű tortasütőformát. Aztán végezzük el a fenti műveleteket. Végül a puhára sütött gombát keverjük a tojásos pépbe, és a masszát öntsük a kiolajozott sütőformába. Szórjuk rá a reszelt sajtot, és toljuk az előmelegített sütőbe. Mérsékelt tűzön süssük kb. 20 percig, amíg a teteje aranybarnává válik. Cikkekre vágva, forrón, önmagában fogyasszuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. (A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.)

According to the original Italian making manner not scrambled eggs, but an omelette will be from him. If we select this variant after the processing of the ingredients let us light the oven, and let us claim it 180 oC-ra. Thickly bribe with olive oil a cake oven one with a diameter of 26 cm. We do the above operations next. Finally onto the soft one baked mushroom we mix it into the egg mash, and let us pour the mass the oiled into oven one. We sprinkle the grated cheese on him, and we push it into the preheated oven. Let us bake it over low fire until cca. 20 minutes while his roof becomes auburn. Onto articles cut, let us take it hot, merely. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. (We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.)

 

A lepényszerű zöldséges omlett magyar változata a Túrós-zöldséges omlett. Mivel a túró nehezebben sül, mint a tojás, ezt az omlettet sütőben kell megsütni.

The Túrós vegetable omelette is the Hungarian variant of the pie-like vegetable omelette. Since the curd cheese is frying more difficultly, than the egg, this is needed in the one baking the omelette to roast.

     

Először öntsünk 1 liter vizet egy kisebb fazékba, és szórjunk bele 1 kávéskanál sót. Amikor forrni kezd, tegyünk bele 15 dg mirelit zöldborsót, 20 dg mirelit csemegekukoricát, és főzzük kb. 5 percig, amíg mindkét zöldség megpuhul. Szűrjük le, és tegyük félre.[LXXXIV] Utána vágjunk kb. 0,5 cm széles kockákra 1 kápia paprikát[LXXXV], vagy egy közepes méretű paradicsompaprikát, majd reszeljünk le 8 dg olvadékony füstölt sajtot (pl. trappista, edámi). Burgonyatörőn nyomjunk át 25 dg félzsíros tehéntúrót, és ezt is tegyük félre. (Ha nagyon száraz, rögös, akkor húsdarálón kell áthajtani. A műanyag dobozban forgalmazott lágy túró könnyen átpasszírozható.) Vajazzunk ki egy közepes méretű jénai- vagy kerámiatálat.[LXXXVI] Verjünk fel 6 tojást. Keverjünk a túróba 1 evőkanál lisztet, adjuk hozzá a kockára vágott paprikát, a zöldborsót, a csemegekukoricát, a reszelt sajtot, szórjunk rá 1 mokkáskanál sót és negyed mokkáskanál őrölt borsot. Öntsük rá a felvert tojást, 2 dl habtejszínt, és alaposan összekeverve öntsük a vajjal kikent tálba. Hideg sütőbe helyezve, közepes tűzön (210 °C-on) süssük kb. háromnegyed óráig, amíg a teteje aranysárgára pirul. Az összeesés elkerülése érdekében nyitott ajtó mellett hagyjuk a sütőben fogyasztható hőmérsékletűre hűlni. Sós-cukros-ecetes vízbe áztatott vagy marinált levélsalátával tálaljuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük. (Amennyiben a grillsütőnknek csak egy fűtőbetétje van, először az alját pirítsuk, majd forgassuk át, hogy a teteje is süljön.)

First pour 1 litres of water into a smaller pot, and spread 1 coffeespoonfuls of salt. When he starts boiling, put 15 dg of frozen food sugar pea, 20 dg of frozen food sweet corn, and we cook it until cca. 5 minutes while both vegetables soften. We filter it, and let us make it move. Let us cut then cca. 0,5 cm onto wide cubes 1 kápia paprika, or a medium-sized tomato paprika, let us file down 8 dg of meltable smoked cheese then (e.g. Trappist, edamer). On potato breaking breaking one push 25 dg of half fat curd cheese, and let us make this move. (If very dry, rough, it is necessary to drive through a mincer then. Soft curd cheese distributed in the plastic box easily can be sieved.) Butter with a medium size glass- or ceramics dish. Let us beat up 6 eggs. Let us stir into the curd cheese 1 tablespoonsful of flour, we add the paprika cut into cubes, the sugar pea, the sweet corn to him, the grated cheese, sprinkle 1 mocha spoon a mocha spoon ground salt and a quarter pepper. Let us pour the whipped egg, 2 dl of whipping cream on him, and let us pour it mixed up thoroughly with the butter bribed into a dish. Put into a cold oven, on medium fire (on 210 °C) let us bake it cca. three quarters until a clock, his roof onto golden yellow one reddens. We leave it until the one with the temperature which can be taken in the oven beside the door opened in the interest of the avoidance of the collapse to get cool. Or soaked in salty-sugary-acetic water marinált we serve it with a letter lettuce. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day. (In as much our grill has only a heater deposit, let us fry his bottom first, then turn, that let his roof be frying.)

 

A Zöldborsós frittata közkedvelt változata a Burgonyás frittata. Mint a neve is mutatja, ebben a változatban a burgonya a domináló zöldség.

The potato frittata is the popular variant of the frittata with green peas. Than his name shows it, in this variant the potato the dominant vegetable.

 

Először bő, sós vízben főzzünk puhára 0,5 kg közepesen tömör burgonyát. Miután megpuhult szedjük ki a forró vízből, és langyosra hűlve, hámozzuk meg.  Amíg a burgonya fő, 15 dg brokkolit szed­jük szét rózsáira, és vágjuk kb. 1,5 cm széles darabokra. (A vastag szárát előtte meg kell hámozni.) Utána vágjunk kb. 0,5 cm széles kockákra 1 kápia paprikát[LXXXVII], vagy egy közepes méretű paradicsompaprikát, majd metéljünk kb. 1 cm széles kockákra 10 dg paradicsomot. Vágjuk ugyancsak 1 cm széles kockákra a lehűlt burgonyát. Ezt is tegyük félre. Metéljünk kb. 2 mm széles szeletekre egy csomó (kb. 10 dg) zöldhagymát, és tegyük egy tapadásgátló bevonattal ellátott nagyméretű, vastag falú serpenyőbe. Reszeljünk rá 1 gerezd fokhagymát, és 0,5 dl olívaolajon dinszteljük üvegesre.

Let us cook for soft one in baggy, salty water first 0,5 kgs averagely brief potato. After he softened we take it out from the boiling water, and onto lukewarm one getting cool, we peel it.  While the potato is a head, 15 dg of broccoli we take it to pieces his roses, and we cut it cca. 1,5 cm onto wide pieces. (It is necessary to peel his thick stem before it.) Let us cut then cca. 0,5 cm onto wide cubes 1 kápia paprika, or a medium-sized tomato paprika, then mince cca. 1 cm onto wide cubes 10 dg of tomato. We cut it likewise 1 cm onto wide cubes the got cold potato. Let us make this move. Mince cca. 2 mm of your wide wind a bundle (cca. 10 dg) chives, and let us put it into a large, pan with a thick wall supplied with a heat-resisting coating. File he 1 cloves of garlic, and we stew it glassy on 0,5 dl of olive oil.

Adjuk hozzá a feldarabolt brokkolit, az összevágott kápia paprikát, és ezzel is dinszteljük kb. fél percig, hogy a pórusaik bezáródjanak. Öntsünk rá 0,3 dl vizet, és fedő alatt, gyakran megkeverve pároljuk 5 percig. Ekkor adjunk hozzá 10 dg mirelit zöldborsót, és továbbra is fedő alatt pároljuk még kb. 5 percig, amíg minden zöldség megpuhul. (Ha elfőtte a vizet, pótoljuk, nehogy leégjen.) Végül fedő nélkül süssük le zsírjára. Adjuk hozzá a feldarabolt paradicsomot, és ezt is dinszteljük pár másodpercig. Még mielőtt levet engedne, keverjük bele a feldarabolt krumplit. Gyakran megkeverve melegítsük fel. Közben üssünk fel 6 tojást, adjunk hozzá 1 mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, és verjük fel. Engedjük fel 1 dl habtejszínnel, és öntsük a forró zöldségekre. Élénk tűzön süssük, amíg a frittata megkocsonyásodik. Sütés közben a külső, korábban meg­szilár­duló részeket villával finoman húzkodjuk befelé, nehogy leégjen. Melegen tálaljuk. Önmagában fogyasszuk. Friss salátával főételként is tálalható. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felmelegíthetjük. (A grillsütő tetejére rakva biztosíthatjuk a tányérok előmelegítését.)

We add the broccoli cut into pieces to him, it cut up kápia paprika, and we stew it with this cca. is afraid until a minute, that let their pores be closing. Let us pour 0,3 dl of water on him, and under cover, we steam it mixed up often until 5 minutes. At this time add 10 dg of frozen food sugar pea, and in the future we steam it under cover yet until cca. 5 minutes while all vegetables soften. (If cooked the water, we replace it, in case let him get sunburnt.) Let us bake it without cover finally down his fat. We add the tomato cut into pieces to him, and we stew this until a couple of seconds. Yet we involve the potato cut into pieces in him before he would allow juice. Let us warm it up stirred often. Let us open 6 eggs meanwhile, add 1 mocha spoon a mocha spoon ground salt, a quarter pepper, and we rouse it. We blend it with 1 dl of whipping cream, and let us pour it onto the boiling vegetables. Let us bake it on active fire, the frittata gelatinizes. We are drawing the exterior, parts being consolidated early gently with a fork during baking get in, in case let him get sunburnt. We serve it on warmth. Let us take it merely. With a fresh lettuce as a main course can be served. We store it in a fridge. We may warm it up in a grill following day. (We may insure the preheating of the plates put on top of the grill.)

 

A spanyolok kedvenc étele a Tortilla de patatas. Ne tévesszük össze a mexikói kukoricalepénnyel, mert ez vékonyra nyújtott sült tészta, amibe beletekerik a tölteléket. A Spanyol burgonyás omlett nem más, mint tojásos krumplitorta. Ízét tekintve leginkább az olasz zöldséges frittatához hasonlít. Meglehetősen laktató, főételként is megállja a helyét.[LXXXVIII]

The tortilla but patatas is the Spanishs' favourite food. Let us not mistake it for the Mexican corncake because this is roast pasta provided for thin one, into which wind the filling. The Spanish potato omelette not somebody else, than egg potato cake. The Italian vegetable frittatához is similar mostly considering his flavour. Quite filling, holds out as a main course.

 

Először vágjunk vékony szeletekre 10 dg (egy kis köteg) zöldhagymát, majd vágjunk kb. 0,5 cm széles kockákra és 1 kápia vagy paradicsompaprikát. Metéljünk apróra egy kis csokor petrezselymet, és ezt is tegyük félre. Utána mossunk, majd hámozzunk meg 0,5 kg zepesen tömör burgonyát, és metéljük kb. 2-3 mm vastag szeletekre. (Ha nagyméretű krumplit használunk, darabolás előtt hosszában vágjuk ketté.) Egy tapadásgátló bevonattal ellátott 22 cm átmérőjű, vastag falú serpenyőbe öntsünk annyi olívaolajat, hogy a burgonyát majdnem ellepje, és amikor felhevült tegyük bele a burgonyát. Teljes lángon, óvatosan kevergetve süssük kb. 10 percig, amíg megpuhul. Pirítani nem szabad. Amint színesedni kezd, szűrjük le róla az olajat[LXXXIX], és öntsük ki a burgonyaszeleteket egy tálba. Közben egy másik tálba üssünk fel 6 tojást, szórjunk rá 1 mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, az összevágott petrezselymet, és verjünk habosra. Végül finoman keverjük bele a lehűlt krumplit. A leszűrt olajból tegyünk vissza 3 evőkanálnyit a serpenyőbe, tegyük rá a felszeletelt zöldhagymát, az apróra vágott kápia paprikát. Állandóan kevergetve, lassú tűzön dinszteljük kb. 10 percig, amíg a paprika megpuhul.

Let us cut first onto thin slices 10 dg (a little bundle) chives, let us cut then cca. 0,5 cm onto wide cubes and 1 kápia or tomato paprika. Let us chop a little bunches of parsley up into small pieces, and let us make this move. Let us do the washing then, then peel 0,5 kgs averagely brief potato, and we chop it up cca. 2-3 mm of your thick wind. (We cut it into two lengthwise before slicing if we use a large potato.) Let us pour so much olive oil into a pan with a thick wall with a diameter of 22 cm supplied with a heat-resisting coating that he should cover the potato almost, and when he became hot let us put the potato into him. On a full flame, let us bake it being stirred carefully until cca. 10 minutes while he softens. It is not allowed to fry it. We filter it as soon as he starts acquiring colour from him the oil, and pour out the potato slices into a dish. Let us hit 6 eggs into an other dish meanwhile, sprinkle 1 mocha spoon a mocha spoon ground salt, a quarter pepper, the parsley cut up, and let us pound onto foamy one. We involve it in it gently finally the got cold potato. Let us put back 3 tablespoonful ones from the filtered oil into the pan, let us place the chives sliced up upon him, it cut into small pieces kápia paprika. Being stirred steadily, we stew it on low oven until cca. 10 minutes while the paprika softens.

Ekkor adjuk hozzá a tojásos burgonyát, finoman keverjük össze a zöldségekkel, és továbbra is lassú tűzön süssük az alját világosbarnára. (Az oldalánál falapáttal alányúlva ellenőrizzük a színét. Sütés közben nem árt rázogatni a serpenyőt, hogy a massza ne ragadjon le. Ha nem mozdul meg, falapáttal válasszuk el a serpenyő oldalától.) Miután az alja megpirult fordítsuk meg, és süssük világosbarnára a tetejét is. Ezt nem könnyű megtenni. Ha villával vagy rosejbnisütő kanállal ügyeskedünk, könnyen szétszakadhat. A spanyolok fémfedőt tesznek rá, és egy gyors mozdulattal ráborítják. Aztán a megvizezett fedőről vagy lapos tányérról visszacsúszatják a serpenyőbe. Mielőtt ezt megtennénk, öntsünk annyi olajat a serpenyőbe, hogy szétterüljön az alján, és hevítsük fel. Így a nyers teteje sem fog leragadni. Ne süssük túl, nem árt, ha a belseje kissé lágy. Cikkekre vágva, melegen, önmagában fogyasszuk. Aki igényli, annak friss, ropogós bagettet tálaljunk mellé. Spanyolországban gyakran kennek a tetejére valamilyen csípős szószt, majonézt; vagy vékony szeletekre vágott chorizo kolbászt, ibériai sonkát, illetve tonhalat raknak rá. A vegetáriusok salátával fogyasztják. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük, de hidegen is finom. Feltét, illetve saláta nélkül főételként fogyasztva csak 3 személynek elegendő.

We add the egg potato to him at this time, we mix it up with the vegetables gently, and let us brand his bottom as light brown one on low oven in the future. (His side falapáttal stretching we check his colour. Baking does not do harm meanwhile to jiggle the pan in order for the mass not to stick down. If he does not stir, falapáttal let us separate it from the side of the pan.) After it is his bottom reddened let us reverse it, and let us brand it as light brown one his roof. This not easy to cover. If you are rosejbnisütő with a fork with a spoon we are adroit, may burst apart easily. The Spanishs place metal cover upon it, and with a fast move cover. Next the made wet they make it slide back into the pan from cover or flat plate. Let us pour so much oil into the pan before we would do this that he should stretch out on his bottom, and heat. His raw roof does not stain so to stick. Not bake, does not do harm if his inside is slightly soft. Onto articles cut, let us take it warmly, merely. Let us present fresh, crisp baguette for the person who claims it beside it. In Spain often bribe on top of him some kind of spicy sauce, mayonnaise; you are thin onto slices chorizo cut sausage, an Iberian ham, tuna is put on it concerned. The vegetáriusok it is taken with a lettuce. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day, but coldly it's good. Slice of meat, consumed as a main course for only 3 persons concerned without a lettuce enough.

 

Igazán jóízű rántottát csak háztáji tojásból lehet készí­teni. A tojást ne a tányér széléhez üssük, hanem egy lapos, kemény felülethez, mert az éles tárgyak bezúzzák a kemény burkot, és feltörés után héjdarabok kerülnek bele. Kezdő háziasszonyok számára hasznos tanács, hogy a szétválasztandó tojás héját mindig középen kell beütni. Ezután hüvelykujjunkkal szakítsuk át a belső hártyát, és óvatosan feszítve válasszuk ketté a héjat. Ha szét kell választani, egy pohár vagy a habverőtál fölé tartva töltögessük a tojássárgáját egyik tojáshéjból a másikba, miközben a fehérje lefolyik az oldalán. Némi ügyes­séggel a jégzsinórt is el lehet távolítani ily módon a tojás­sárgájáról. (A tojást előzőleg alaposan meg kell mosni. A szalmonellaveszély miatt főleg a háztáji tojásokat kell meleg vízben, körömkefével tisztára súrolni.) Nyers tojás használata esetén nagyon fontos még, hogy közvetlenül felhasználás előtt kell feltörni, mivel levegővel érintkezve hamar bebarnul és romlásnak indul. A tojás sózása akár rántottánál, akár más ételeknél egyéni ízléstől függ. A számunkra megfelelő só­mennyiség meghatározásánál a legjobb módszer, hogy megkóstoljuk a nyers pépet. Általában tojásonként egy csipetnyi só elegendő az ízesítéshez.

Really tasty scrambled eggs only from household egg it is possible to prepare it. Let us not hit the egg to the edge of the plate, but to a flat, hard surface, because the sharp objects smash the hard husk, and shell pieces get involved into it after breaking-up. For starting housewives useful council, that it is necessary to knock in the shell of the egg to be separated in the middle always. Let us tear through the inner membrane with our thumb then, and let us divide the shell into two tightened carefully. Heading above a glass or the whisk dish if it is necessary to separate it fill out the egg yolk from one of the eggshells into the other one, while his white flows down his side. It is possible to remove the chazala with some cleverness on a manner such from the egg yolk. (It is necessary to wash the egg thoroughly beforehand. Because of the salmonella danger mainly the household eggs is needed in warm water, with a nailbrush onto clear one to scrub.) In case of the usage of raw egg very important yet, that it is necessary to blister before a use directly, with what getting in contact with air soon gets brown and starts decay. Putting salt on the egg even at scrambled eggs, even other foods depends on an individual taste. For us the definition of a suitable salt quantity the best method that we should taste the raw mash. Generally egg a pinch of salt enough to the flavouring.

A rántottákkal kapcsolatban itt célszerű eloszlatni egy félelmet, amely a tojás viszonylag magas koleszterintartalmából ered. Sajnos ma még a jóléti társadalom velejárója, hogy az embereknek egyre magasabb a koleszterinszintjük. Ezért az orvosok ellenzik a tojás fogyasztását, mert magas koleszterinhányadánál fogva elősegíti az érelmeszesedést, és a szívtrombózist. Ez valóban így van, de csak a húsevők ese­tében. Akik nem fogyasztanak húst és állati zsiradékot, azoknál a mérsékelt tojásfogyasztás semmilyen problémát nem okoz. A szervezetnek ugyanis kismértékben szüksége van koleszterinre; ha ezt nem kapja meg, akkor a máj állítja elő ecetsavból. A természetes módon táplálkozóknak tehát normális mértékű tojásfogyasztás esetén nem kell tartaniuk semmilyen egészségkárosodástól, felesleges aggódniuk az egyre intenzívebbé váló koleszterinkampányban hangoztatott intelmek miatt. Egyébként a legújabb kutatási eredmények szerint a koleszterinszint alakulását elsősorban alkati és idegi tényezők befolyásolják. Rendszeres gyümölcsfogyasztással azonban a veszélyeztetett személyeknél is csökkent­hető ez a rizikófaktor, mivel a nyers gyümölcsök pektintartalma megköti, és az emésztőrendszerből eltávolítja a felesleges koleszterint, meggátolva ezzel a felszívódását. Ugyancsak csökkenti a koleszterinfelszívódást a nyers zöldség illetve gyümölcs A- és C-vitamin-tartalma, valamint az E-vitamin, amely legnagyobb mértékben a búzacsírában, a szójában, és az olajos magvakban található. A sok gyümölcsöt tartalmazó lúgosító étrend távol tartja a fertőző betegségeket is, mivel a baktériumok csak savas közegben tudnak szaporodni.

In connection with the scrambled eggs here expedient to dispel a fear, which derives from the relatively tall cholesterol content of the egg. Unfortunately today yet the welfare society's concomitant, that it is increasingly higher for peoples their cholesterol level. The doctors oppose the consumption of the egg because he furthers the arteriosclerosis by virtue of his tall cholesterol proportion because of this, and the coronary thrombosis. This is in this manner really, but only in the case of the carnivores. The moderate egg consumption causes an any kind of problem at those who do not eat meat and animal fat. The organization needs cholesterol slightly; the liver manufactures it from acetic acid if he does not get this. They have to be afraid of any kind of health impairment for nourishing ones so in case of egg consumption with a normal measure on the natural manner, unnecessary to worry because of the admonitions expressed in a cholesterol campaign turning into the increasingly more intensive one. Constitutional and neural factors influence the development of the cholesterol level primarily according to the newest research results anyway. With regular fruit consumption but at the endangered persons reducible this risk factor, since the pectine content of the raw fruits binds it, and it removes the unnecessary cholesterol from a digestive system, hindering his absorption with this. The raw vegetable or fruit reduce the cholesterol absorption likewise the- and his C-vitamin content, and E-vitamin, which is largest in a measure in the wheatgerm, the soya,, and in the oilseed can be found. The alkaline one containing the much fruit a diet keeps the infectious diseases at a distance since the bacteria can multiply in an acid medium only.

 

Gombás ételeink még finomabbá tehetők, ha a pirítás során néhány dekagramm vajat is teszünk az olajba. A vaj azonban könnyen avasodik, ezért az ily módon elkészített étel nem tartható el 1 napnál tovább még hűtőszekrényben sem. Ezzel kapcsolatban meg kell még jegyezni, hogy a gombás ételek csak zománcozott fémedényben tárolhatók, mivel a bevonat nélküli fémedényekben a gomba néhány óra alatt megromlik. A bevonat nélküli fémedényekben történő főzés esetén az sem sokat segít, ha az elkészült ételt utólag átrakjuk egy üveg- vagy porcelán tárolóedénybe, mert a fémionok már a főzés során beivódnak a gombába.

Our fungal foods even more delicate one can be done, if we put some decagrammes of butter into the oil in the course of the toasting. The butter but easily becomes rancid, food prepared on the manner such because of this at 1 day which cannot be preserved long even in a fridge. It is necessary to observe that the fungal foods are storable in an enameled metal can since the mushroom goes off under some clocks in the metal cans without the coating only yet in connection with this. It does not help a lot if it was ready in case of the cooking happening in the metal cans without the coating food we rearrange it subsequently or a glass china into storage pot, because the metal ions already in the course of the cooking saturate into the mushroom.

Ezeknek a gombás ételek­nek az elkészítéséhez majdnem minden fajta ehető gomba felhasználható. Vannak ugyan olyan szabályok, hogy rántani legjobb a laskagomba, mivel rostos állaga következtében ez hasonlít legjobban a húshoz. (Csak a be­göngyölt szélű zsenge gombát szabad megvenni, mert a kiegyenesedett szélű, tölcséressé vált laskagomba húsa már rágós.) Csiperkegombánál viszont ne féljünk a szétterült kalapú példányoktól, mert ez a fajta gomba annál finomabb, minél nagyobb a kalapja, minél érettebb. A barna húsú, vizenyős csiperkegombát azonban már ne vegyük meg, mivel ez már romlásnak indult.) Másik ilyen javaslat, hogy gombalevest szegfűgombából[III] vagy mezei szegfűgombából[I] célszerű készí­teni, de csak a kalapjából, mivel a szára ehetetlen, és enyhén mérgező. (Az apró szegfűgombafejeket egészben főzik bele a levesbe.) Ízét tekintve is kísértetiesen hasonlít a rántott húshoz a rizike. Mélyhűtés után is megőrzi kemény, rugalmas állagát. Fenyves erdőkben terem. Jellegzetessége, hogy ahol megtörik, ott zöldre színeződik a rezes színű kalapja. Pirítani a csiperkegombát (francia eredetű neve: sampinyon) ajánlják a szakácskönyvek, de a tapasztalatok szerint a jóízű gombafajták szinte bármelyik ételhez felhasználhatók. Sokkal fontosabb szempont, hogy a beszer­zett gomba friss legyen. Minél tovább áll ugyanis, annál ízet­lenebb.

To the completion of these fungal foods almost all kinds edible mushroom utilizable. There are rules like that though, that to pull best the oyster mushroom, since this is similar to the meat the best as a result of his fibrous consistence. (Only the rolled edge it is allowed to buy a young mushroom, because the straightened up edge, the meat of an oyster mushroom became funnel-shaped already tough.) Let us not be afraid on the other hand at a common mushroom the spread hat from copies, because this kind is a mushroom at it more delicate, at what bigger his hat, at what maturer. Let us not buy the oedematous common mushroom with brown meat already since this started spoiling already however.) Other proposal like this, that mushroom soup from a fairy-ring expedient to prepare, but only his hat, since his stem is inedible, and mildly poisonous. (The tiny fairy-ring heads are cooked in whole into him into the soup.) Is perfectly similar to the meat fried in breadcrumbs considering his flavour the rizike. He keeps his hard, elastic consistence after refrigeration. A pinewood grows in forests. His characteristic, that where he breaks, there onto green one colours his hat with a brassy colour. To fry the common mushroom (his name with a French origin: field mushroom) the cookbooks recommend it, but according to the experiences the tasty mushroom ones quasi to any of the foods utilizable. Much more important viewpoint, that let the obtained mushroom be fresh. At what is at a standstill long, it more tasteless.

Tavasztól őszig, ha csak lehet erdei gombát vásároljunk, mivel ennek összehasonlíthatatlanul jobb az íze, mint a pincében termesztett gombafajtáké, és rendszerint olcsóbb is. Ebben az esetben azonban fokozottan ügyeljünk arra, hogy csak szakértő által ellenőrzött gombát szabad megvenni. Ha magunk szedjük a gombát, akkor feltétlenül vizsgáltassuk meg. Erre a célra minden piacon ingyenes szakértői szolgálat áll rendelkezésre. Ne bízzunk a hozzáértésünkben, mert nálunk kb. 3000 fajta gomba terem, és ezek többsége mérgező. A gombász szakkönyvek színes képei alapján történő válogatás sem tekinthető megbízhatónak, mivel a gombák színe termőhelyenként változó. Azért is célszerű szakértőhöz fordulni, mert mostanában a gombáknál is gyakori jelenség a mutáció, ami azt eredményezi, hogy egyes mérgező gombák megszólalásig hasonlítanak ártalmatlan társaikra.

Because of a spring until an autumn, if he may be only let us buy a sylvan mushroom since his flavour is incomparably better for this, than that of the mushroom ones grown in the cellar, and usually cheaper. Let us keep an eye on it increased however in this case, that it is allowed to buy a mushroom checked by an expert only. Let us have it examined inevitably if ourselves pick the mushroom. A free expert service stands for this aim on all markets onto a provision. Let us not be confident about our competence because cca. 3000 kinds are mushrooms at us hall, and these his majority poisonous. The gombász selecting happening based on the coloured pictures of technical books can be considered for reliable one, with what the colour of the mushrooms pistil place variable. To turn to an expedient expert because the mutation, which yields the result that single poisonous mushrooms are perfectly similar to their harmless companions, is a frequent phenomenon at the mushrooms recently.

Ne kockáztassuk magunk és családtagjaink életét, mert egyetlen gyilkos galóca annyi mérget tartalmaz, amely 4 embert képes megölni. Rendkívül ízletes, pedig 24-féle mérget tartalmaz. Nehezíti az életmentést, hogy a mérgezés első tünetei a fogyasztás után 8-16 órával jelentkeznek. Ekkorra a toxikus anyagok felszívódnak a sejtekbe, úgy hogy nem segít se a gyomormosás, se a mérgek bélrendszerben való közömbösítése. A piac területén kívül ne vásároljunk erdei gombát. Óvakodjunk az utcán kínált gombától, mert ezeket szakértői vizsgálat nélkül árusítják, vagy lejárt dátumú bizonylatot raknak mellé. Már egy vicc is született az alkalmi gombaárusok megbízhatatlanságáról. Az egyik Metró-lejáró előtt erdei gombát kínálnak. Éppen arra jár egy gombaszakértő, és rápillant az árura. Megrökönyödve mondja:

Let us not risk the life of our seed and our family members because one single death cap is so much contains poison, which is able to kill 4 men. Exceptionally tasty, contains 24 poison though. It makes the lifesaving harder that the first symptoms of the poisoning come forward with 8-16 clocks after the consumption. The toxic substances are absorbed into the cells by this time, how does not help in that manner neither the gastric lavage, neither the poisons in intestines the neutralisation of truth. Let us not buy a sylvan mushroom apart from the market's area. Be cautious on the street offered from a mushroom, or with a date used up because his experts sell these without an examination a voucher is put beside it. A joke was born already from the occasional mushroom vendors' unreliability. Before one of the underground hatchways sylvan mushroom offer. A mycologist goes regularly to it just, and it glances at it onto merchandise. Says it being astonished:

Nénikém ez a fajta gomba mérgező!

- My old lady this kind mushroom poisonous!

Nem baj kedveském, nem magamnak szedtem, hanem eladásra!

- Not trouble deary, I did not serve myself, but onto selling!

Így bízzunk meg a tanúsítvány nélkül árusított gombában. Ha valami baj történik, bottal üthetjük az alkalmi árus nyomát.

Let us trust the mushroom sold without the certificate in this manner. We may strike his broken lot trace with stick if some trouble happens.

Az ehető erdei gombákból egyszerre nagyobb mennyiséget is gyűjthetünk, mert mint már szó volt róla a gomba fagyasztva vagy szárítva tartósítható is. A friss gombát alaposan tisztítsuk meg, majd folyó víz alatt mossuk át, és pamutkendőn szétterítve szikkasszuk. Gyors­fagyasztás előtt osszuk megfelelő adagokra, és szorosan polietilénzacskóba rakva légmentesen zárjuk le. A fel­ol­vasz­tás legegyszerűbb módja, hogy a szükséges mennyiséget előző este a mélyhűtőből áthelyezzük a hűtő­szekrény normál rekeszébe. A felengedett gombát újra­fagyasztani tilos. Szárítással tör­ténő tartósítás esetén a megtisztított mosatlan gombát vágjuk kb. 3 mm vastag szeletekre, és tűvel fűzzük fel egy vékony damilszálra (horgászboltokban szerezhető be) úgy, hogy az egyes darabok ne érjenek össze. Félárnyékos helyen kifeszítve szárítsuk zörgősre, majd rakjuk tüllzacskóba. Száraz, hűvös helyiségben felakasztva tároljuk, hogy ne molyosodjon meg. Felhasz­nálás előtt meleg vízben mossuk meg, majd másnapig hideg vízben áztassuk. Leves készítése esetén az áztatóvizet használjuk fel, mert így a gombából kioldódó értékes tápanyagok nem mennek veszendőbe.

From the edible sylvan mushrooms we may save up a bigger quantity for one, because than there was a word already from him or the mushroom frozen dried can be conserved too. Let us clear the fresh mushroom thoroughly, then river under water be washing, and spread on a cotton shawl dry. Let us divide it into suitable portions before quick-freezing, and we close it put into a polythene bag hermetically tightly. The plainest manner of the defrosting, that the evening overtaking the necessary quantity we transfer it into the normal compartment of the fridge from the freezer. The let mushroom to freeze prohibited. We cut the cleared mushroom not being washed cca. in case of preservation happening to drying 3 mm of your thick wind, and we string it with needle onto a thin nylon thread thread (in angler shops can be obtained) some, that let the single pieces not make contact. Let us dry it stretched out on penumbra place onto one rattling, we put it then into a tulle bag. We store it in a dry, cool room hanged up, that not become moth-eat. We wash it in warm water before a use, let us soak it in cold water until a next day then. In case of the making of a soup it soaking water we make use of it because valuable nutrients being released from the mushroom in this manner are not wasted.

Nyáron erdei, illetve mezei csiperkegombát[IV] használjunk. Ránézésre ugyanolyan, mint a pincében termesztett, de a kalapja nem fehér, hanem világosbarna, mit a barna csiperkegombáé. Íze is hasonlít a francia csiperkegombához, de sokkal zamatosabb, mint a pincében termesztett párja. Az ínyencek számára megemlíthető még, hogy van néhány gombafajtánk, melyek magas élvezeti értékükkel kitűnnek a többi közül. Népszerűségét tekintve első helyen áll a jelentős vastartalmú vargányagomba[VI], amely mind sütve, mind főzve a legízletesebb gombánk. (Ha pirítjuk vigyázzunk rá, mert hamar megég. Túl nagy méretűeket ne válasszunk, mert a vargánya egy idő után férgesedik.) Nem sokkal marad el mögötte az ugyancsak univerzálisan használható őzlábgomba[VII], amelynek a zamatán kívül az állaga is kiváló, mivel rántva még az alaposan kivert húsnál is porhanyósabb. Meg kell még említeni a császárgombát[I] és a kucsmagombát[II] is. Ezek azok közé a ritkán fellelhető ízletes gombafajták közé tartoznak, amelyeket ha néha meglátunk a piacon, ne menjünk el mellettük közömbösen. A császárgomba jóízű, közkedvelt és keresett gomba. Már a Római Birodalomban is ismerték, és azóta az egyik legtöbbre tartott gombafaj. Sokféleképpen elkészíthető. Konzervnek, salátának és szárítmánynak is kiváló alapanyag. A kucs­magomba különböző változatai  (sárga kucsmagomba, hegyes kucsmagomba, fekete kucsmagomba) törékeny húsa kellemes illatú és ízű. Többnyire töltött gombaként fogyasztják. (Hosszában kettévágják, és hússal vagy májjal megtöltve kisütik.) Az elöregedett példányok már kellemetlen szagúak.

Let us use a sylvan or field champignon in summer. Onto a glance just like that, than in the cellar cultivated, but his hat not white, but light brown, what that of the brown common mushroom. His flavour is similar to the brown common mushroom, much more succulent, than his pair grown in the cellar. For the gourmets mentionable yet, how there are some mushroom, which tall delight value of theirs they are manifest from among the others. The considerable iron-containing bolete mushroom, which all of them are baked, stands on first place all cooked considering his popularity our tastiest mushroom. (If we fry it let us look him after because he burns soon. Let us not elect ones with a too big size because the bolete is a time vermiculates.) The parasol mushroom which can be used universally likewise, the consistence of which is distinguished apart from his flavour, does not lag behind it with a shock, with what fried in breadcrumbs yet it thoroughly knocked at meat crumblier. It is necessary to mention the Caesar's agaric and the morel yet. These between those tasty mushroom ones which can be found rarely owe, that if sometimes notice on the market, let us not go past them indifferently. The Caesar's agaric is a tasty, popular and requested mushroom. It was known in Roman Empire already, and one were heading onto most since then mushroom race. Diversely preparable. For tinned food, a lettuce and a dried mushroom distinguished stock. The different variants of the morel (yellow morel, conic morel, black morel) his fragile meat with a pleasant fragrance and flavour. It is consumed as a stuffed mushroom mostly. (It is cut into two lengthwise, and it is figured out stuffed with meat or a liver.) It grew old copies already with a unpleasant smell.

Szintén ízletes, és jóval könnyebben hozzáférhető a Szent György gomba néven is ismert májusi pereszke[VIII], ami külföldön nagyobb népszerűségnek örvend, mint nálunk. Gyűjtésével vigyázni kell, mert több mérges gombával is összetéveszthető. A májusi pereszke őszi párja a lila pereszke[V] vagy lila tölcsérpereszke, melynek húsa is lila. Ősszel van a szezonja, és egészen a kemény fagyokig szedhető. Gya­kori gomba, igen nagy mennyiségben terem. A leggyakrabban ezzel a fajtával találkozhatunk a piacokon. Az öregedő példányok húsbarnává válnak, de még így is fogyasztható. Nem olyan jó ízű, mint a kora tavaszi rokona. Sütve finomabb, mint főzve. Más gombákkal együtt szokták használni. Sokak kedvence az ízletes rizike[VII]. Megtörve narancsvörös tejnedvet bocsát ki, amely a levegőn megfoltosodik. Az egész gomba narancsszínű, nyomásra, sérülésre zölden foltosodik. Kalapja kezdetben domború, később középen bemélyedő, körbefutó sávokkal díszített. Húsa pattanva törik. Nyár végén és ősszel terem fenyőfák alatt. Kitűnő ízű gomba, ecetesen salátának is kiváló. Egész Európában közkedvelt a sárga rókagomba[I]. Illata kellemes, a kajszibarackéra emlékeztet. Finom fűszeres íze, ropogós húsa van. Különfélébb ételek készítésére alkalmas, de főként pörköltnek kitűnő. Nyersen kissé csípős ízű, de megfőzve ez már nem érződik. Sárga húsa kemény, ezért hosszabb ideig kell főzni, mint a többi gombát. Főzésekor a kioldódó sárga szín gusztusosra festi az ételt. A faj általánosan elterjedt egész Európában. A gyűjtésénél vigyázni kell, mert könnyen összetéveszthető a mérgező világító tölcsérgombával.

Likewise tasty, and much more easily accessible Saint George mushroom May one known on a name blevit, what enjoys bigger popularity abroad, than at us. It is necessary to be careful with his collection because more are angry with a mushroom can be mixed up. The Saint Georges mushroom pair the wood blewitt, the meat of which one purple. He has the season in autumn, and entirely until the hard frosts can be collected. A frequent mushroom, whacking one grows in a quantity. We may face this kind on the markets the often. The aging copies meatbrown they are divorcing, but even in this manner can be consumed. Not with a good flavour like that, than his early vernal relative. Baked more delicate, than cooked. It is used together with other mushrooms. The favourite of many people the tasty one rizike. Issues orange red latex broken, that on the air is spotted. All of the mushroom orange, onto a pressure, injury greenly is spotted. His hat initially on convex, later middle immersing, with circular lanes decorated. His meat breaks snapping. On the end of summer and grows in autumn under pine trees. Mushroom with an excellent flavour, acetic for a lettuce distinguished. The golden chanterelle is popular in all Europe. His fragrance pleasant, reminds of that of the apricot. He, he has a delicate spicy flavour, crisp meat. Onto the making of more various foods suitable, but for stew primarily excellent. Rawly with a slightly spicy flavour, but this is not felt already cooked. His yellow meat hard, it is necessary to cook until longer time because of this, than the rest of the mushrooms. The being released yellow colour paints the food appetising at the time of his cooking. The race spread in all Europe universally. His collection it is necessary to guard it, dared easily can be mixed up with the poisonous lighting funnel mushroom.

Érdemes még szólni a fekete trombitagombáról[VIII] vagy sötét trombitagombáról, amely a szenvedélyes gombafo­gyasztók között is csemegének számít. Ránézésre gusztustalannak tűnik ugyan, de megéri figyelmet fordítani rá, mert íze a szarvasgombáéval vetekszik. Többnyire megszárítva és porrá zúzva használják, mivel páratlan zamatot kölcsönöz a különféle ételeknek. Egyébként a Távol-Keleten erre a célra a kínai fekete gombát[IV] használják. Az állaga hasonlít a trombitagombához, és pikáns íze miatt a nyugati országokban is nagyon kedvelik. A kínai fekete gomba a fafülgomba[IX] szárított változata. A természetben a fák kérgén nő, és ott is termesztik. Frissen szedik, majd szárítva tárolják. A szárított fafülgomba színe szürkésfekete, a pernyéhez hasonló. Víz hozzáadására megduzzad, és sötétbarna, fodros szirmokká alakul. Ekkor formája különösen emlékeztet némely állat fülére. Sajátos állaga miatt a fafülgombát frissen is kedvelik. Kocsonyás-ropogós húsa kitűnően érvényesül levesekben és különféle egytálételekben. Különösen a kínai konyhában kedvelt alapanyag. Kínában a fafülgombát vegetárius húsnak nevezik. A szójával, a tofuval és a szejtánnal ellentétben nem ízetlen, hanem nagyon finom. Állaga puha, lágy, és magas a vas- valamint a kalciumtartalma. A fafülgomba sütve is finom. Előtte azonban ajánlatos kicsit előfőzni, mert magas víztartalma következtében a forró zsiradékba rakva valósággal felrobban. (A keletkező gőztől a sejtfalak hirtelen felrepednek, és a forró zsiradékba kerülő vízcseppektől pattog az olaj.) A fafülgomba nálunk sem ismeretlen. Európai képviselője a júdásfüle gomba[X].

Worthy to be about the trumpet mushroom with a black colour, which counts as a delicacy between the passionate mushroom consumers, yet. Onto a glance appears disgusting though, but is worth it to spend attention on it because his flavour rivals that of the truffle. Dried mostly and it is used pulverized since he gives odd flavour to the various foods. The Chinese black mushroom is used for this aim as anything else on Far East. His consistence is similar to the trumpet mushroom, and it is liked very much in the western countries because of his spicy flavour. The Chinese black mushroom the tree ear the dried variant of a mushroom. Is growing in the nature on the bark of the trees, and it is cultivated there. It is levied freshly, it is stored dried then. The colour of the dried fafülgomba greyish black, to the flue dust similar. Onto the addition of water swells up, and turns into dark brown, frilly petals. His form reminds of the ear of some animals especially at this time. His specific consistence the fafülgombát it is liked freshly. His gelatinous-crisp meat prevails perfectly in soups and various one-course dishes. The stock liked in the Chinese kitchen is particularly. In China the wood ear it is called vegetarian meat. With the Soya, the tofu and the seitan in a contrast not tasteless, but very much it's good. His consistence soft, soft, and tall the iron and his calcium content. The wood ear baked too it's good. Before it but advisable small one to cook, drawn tall one is bursting with rage put into the boiling fat practically as a result of his water content. (From the arising steam the cell walls burst open suddenly, and from the water drops getting into the boiling fat the oil crackles.) The wood ear is not unknown at us. His European representative the judas ear mushroom. 

 A szarvasgomba jellegzetessége, hogy többnyire tölgyfák és bükkfák gyökerei között terem. Kiszagolására, megtalálására régebben disznókat alkalmaztak, de a disznók is nagyon szeretik a szarvasgombát, ezért gyakran megették. Ennek megelőzése érdekében gazdáik erőszakkal szedték ki a szájukból a szarvasgombát, ami azzal a következménnyel járt, hogy a disznók leharapták az ujjukat. Emiatt újabban idomított kutyákat használnak erre a célra. A szarvasgombák színe a fehértől a feketéig sokféle lehet. A teljesen kifejlődve öklömnyi méretű gumók azonosítását nehezíti, hogy számos álszarvasgomba létezik. Húsuk fajtára jellemző színe is csak az érett példányokon mutatkozik meg. Külső megjelenése (mérete, héjának színe) az erdő faállományától is függ. Ugyanaz a fajta egészen más színárnyalatú lesz, ha nem tölgyfa, hanem fenyőfa gyökerei között fejlődik ki. Sokszor a héját borító „varangyok” mérete, fényessége is változik, ezért pl. két különböző erdőből gyűjtött azonos fajtájú szarvasgomba alig hasonlít egymásra. Ilyenkor a szakértők is csak a gomba illata, íze és a gyűjtés időpontja alapján tudják elvégezni az azonosítást.

The characteristic of the truffle, that grows between oak trees and the roots of beechwoods mostly. Pigs were employed for smelling him, his finding early, but the pigs like the truffle very much, it was eaten often because of this. Their hosts took the truffle, which had the consequence that the pigs bit off their finger, out forcibly from their mouth in the interest of the prevention of this. Dogs trained more newly because of this are used for this aim. The colour of the truffles may be diverse until the coffee because of the white. The makes the identification of corms with a fistful size harder growing totally, that several false truffle exists. Their meat is typical of a kind his colour appears on the mature copies only. His exterior appearance (his size, the colour of his shell) it depends on the stands of trees of a forest. The same kind will be with an other shade entirely, if not oak tree, but grows between the roots of a pine tree. The size of toads covering his shell many times, his brightness change, because of this pl. from two different forests a truffle with a collected identical kind resembles each other hardly. The experts can do the identification based on the fragrance of the truffle, his flavour and the time of the collection only at this time.

A kb. tucatnyi fő fajta közül legjelentősebbek a francia szarvasgomba vagy périgordi szarvasgomba[I], a téli szarvasgomba[II], a nyári szarvasgomba[III], a burgundi szarvasgomba[IV], az isztriai szarvasgomba[V] és az oregoni fehér szarvasgomba[VI]. Az eltérő termőhely miatt kapta a Franciaországban termő nyári szarvasgomba a burgundi szarvasgomba nevet. Ez esetben már olyan nagy volt a külső eltérés, hogy a botanikusok indokoltnak látták a két változat fajta szerinti különválasztását. A molekuláris elemzés azonban kimutatta, hogy a két fajta húsa teljesen egyező, még a micéliumaik sem térnek el egymástól. Az ízük azonban különböző lehet, mert a zöldségek-gyümölcsök zamatát nagymértékben befolyásolja a talaj, és a termőhelyen uralkodó mikroklíma is. Mivel a nagyüzemi termesztését nem sikerült megoldani, az erdőkből begyűjthető mennyiség pedig folyamatosan csökken, a szarvasgomba meglehetősen drága. Kilogrammonkénti ára elérheti a 80 ezer forintot is. A csökkenést a szaporodást kiváltó micéliumok mesterséges telepítésével sem tudták megállítani. A korunkra jellemző rablógazdálkodás az erdei gombák fennmaradásának sem kedvez.

The cca. from among an a dozen of capital kind most considerable or the French truffle or black Périgord truffle, the black winter truffle or Musky truffle, or the black summer truffle, the Burgundy truffle, the Italian white truffle or Piedmont truffle and the American white truffle or Oregon white truffle. The summer truffle growing in France received it because of the different pistil place the Burgundy truffle is laughing. This the exterior difference that the botanists regarded the separation of the two variants according to a kind as justified was so big already in a case. The molecular analysis showed that the meat of the two kinds is totally same however, even their mycelium do not differ from each other. Their flavour but different one may have their flavour but different one, because the vegetables-fruits the soil influences his flavour largely, and the microclimate reigning on the pistil place. Since he did not manage to solve his large scale firm growing, from the forests a quantity which can be being gathered in decreases continuously though, the truffle quite expensive. His kilo gram price may attain the 80 thousand forints. The mycelium inducing the reproduction were not able to stop the decrease with his artificial setup. Our age typical exploitation is not appropriate for the survival of the sylvan mushrooms.

A franciák szerint legfinomabb a tölgyesekben termő périgordi szarvasgomba. Rendkívüli aromagazdagsága és átható illata folytán ez az éttermi szakácsok kedvence. Sokak véleménye szerint azonban az isztriai szarvasgomba finomabb, ezért a périgordi szarvasgombánál is drágább. Kilogrammonként ára a 3000 eurót is elérheti. Ez a fajta vezeti az eladási rekordot is. 2009-ben egy hongkongi kaszinóban tartott jótékonysági árverésen egy 1,08 kilogrammos isztriai szarvasgomba 200 ezer dollárért kelt el. Bár ez az átlagembert nem érinti, meg kell még említeni, hogy a szarvasgomba nem bírja a hőkezelést. Sütve, főzve lebomlanak az aromaanyagai. Ezért általában nyersen fogyasztják, vékonyra szeletelve. Ha szükség van hőkezelésre, akkor vízgőzben, 60 °C-on párolják. A belőle készített ételek ára már nem mondható csillagászatinak, mert egy adagba csupán 2-3 dekagrammot tesznek. Ilyen kis mennyiség is képes megízesíteni az ételt.

According to the French superfine black Périgord truffle growing in the oak groves. This is the restaurant cooks' favourite owing to his extraordinary aroma richness and his penetrating fragrance. According to the opinion of many people but it Piedmont truffle more delicate, because of this the Périgord truffle more expensive. Kilo gram his price may attain the 3000 euros. This kind guides the selling record. On a charity auction kept in a Hongkong casino in 2009 an 1,08 kilogram ones Piedmont truffle was sold for 200 thousand dollars. It is necessary to mention that the truffle does not endure the heat treatment yet although this does not concern the average man. Baked, cooked decay his aroma substances. It is taken rawly generally because of this, onto thin one sliced. If there is need onto heat treatment, it is steamed in a water vapour, on 60 °C then. The from him the price of prepared foods for astronomical one which cannot be said already, because only 2-3 decagrammes are put into a portion. Modicum like this capable to flavour the food.

A szarvasgomba hűtőben, légmentesen lezárva 3-4 napig tartható el. Boldog tulajdonosai egy zárt dobozba rakva rizst vagy tojást tesznek mellé, ami átveszi az illatát, és felséges ízt kölcsönöz a belőle készült párolt rizsnek, illetve főtt tojásnak. Felhasználásának legegyszerűbb módja, hogy szendvicsvajat készítünk belőle. Sajtreszelőn reszeljük finomra, és keverjük össze tízszer annyi márkázott vajjal, vagy ömlesztett tejszínes sajttal. (Előtte tegyük a szarvasgombát egy zárt dobozba, és most is rakjuk mellé a vajat, illetve a sajtot, hogy átvegye az illatát.) Ugyancsak 10 : 1 arányban ízesítve finom tojásrántottát is készíthetünk belőle. Tálalása során a tetejére is reszeljünk kevés szarvasgombát. Ha nem tudjuk azonnal feldolgozni, tartósíthatjuk is. Ennek egyik módja, hogy alkoholba áztatjuk. Finomított olívaolajba áztatva viszont sokféle ételt ízesíthetünk vele. Ha apróra vágva áztatjuk, igen finom pestót készíthetünk belőle. Kevés vajjal és sóval keverve fűszervajként használhatjuk. A szarvasgomba jól bírja a fagyasztást is. Egyenként kendőbe majd alufóliába csomagolva tegyük a mélyhűtőbe.

The truffle in a refrigerator, closed until 3-4 days hermetically can be kept. Happy proprietors make rice or egg a breast, which takes over his fragrance, put into a closed box, and lends a superb flavour the prepared from him for steamed rice, concerned for a boiled egg. The plainest manner of his use, that we prepare sandwich butter from him. We file it on a cheese grater onto delicate one, and we mix it up ten times so much branded with butter, or with a loose creamy cheese. (Let us put the truffle before it into a closed box, and now we put the butter beside it, concerning the cheese in order to take over his fragrance.) Likewise 10 : in 1 proportion flavouring we may prepare delicate scrambled eggs from him. The row of his presentation on top of him let us file few truffles. We may conserve it if we cannot digest it promptly. One of the manners of this, that we soak it in alcohol. We may flavour a diverse food with him soaked in refined olive oil on the other hand. We may prepare most delicate pesto if we soak it cut up into small pieces from him. We may use it as spice butter mixed with little butter and salt. The truffle endures the freezing well. Let us put it wrapped into tinfoil then into a shawl one by one into the freezer.

 

Visszatérve a szójás ételekhez, a szójakocka nem csupán a darált hús pótlására alkalmas, hanem az eredetit megközelítő ízű pörköltet is készíthetünk belőle. A pörkölt magyar ételspecialitás. Alapanyag disznó-, marha- vagy birkahús. Legfőbb jellegzetessége, hogy a kockákra vágott húst lecsó alapra helyezik, és fűszerpaprikával megszórva dinsztelik. Miután a lecsó zsírjára sült, felöntik vízzel, és letakarva addig főzik, amíg a hús megpuhul. Végül liszttel megszórva besűrítik. A lecsó szintén magyar ételspecialitás. Zöldpaprikából, paradicsomból és vöröshagymából készül. Nem csak önmagában fogyasztják, más ételekbe ízesítőként is használják. Közülük legkedveltebb a pörkölt. A magyar konyhának ez az egész világon ismert étele szójakockából is kétféleképpen állítható elő.

Returning to the soya foods, the soya cube not the minced meat is suitable for his replacement merely, but the stew with the flavour approximating the original one may prepare from him. The stew is a Hungarian food speciality. His stock are pork, beef or mutton. His principal characteristic, that the meat cut into cubes letcho it is put on a foundation, and it is stewed sprinkled with paprika. After onto the fat of the letcho roast, water is added to it, and it is cooked while the meat softens covered. It is thickened sprinkled with flour finally. The letcho is a Hungarian food speciality likewise. He is made of a vegetable pepper, a tomato and onion. Not it is taken merely only, into other foods flavouring too it is used. From among them most loved the stew. This food of the Hungarian kitchen known on a whole world from a soya cube in two ways can be manufactured.

 

31. Szójapörkölt

31. Soya stew

 

Előző este vagy néhány órával a felhasználás előtt áztassunk be 10 dg szójakockát a Szójate­per­tőnél és a Húspótló szójamasszánál leírt módon. Sütés előtt öntsük le a levét egy pohárba, és öblítsük át, majd töltsünk rá ugyanannyi tiszta vizet, mint amennyit leöntöttünk róla. Tegyünk rá 2 púpozott kávéskanál szójaízesítő fűszerkeveréket, öntsünk rá 1 dl étolajat, és fedő nélkül, teljes lángon, gyakran megkeverve süssük zsírjára. Még mielőtt az összes olajat felszívná, adjunk hozzá 5 dg apróra vágott vöröshagymát, és reszeljünk rá 1 gerezd fokhagymát. 4 megmosott zöldpaprikát szeleteljünk fel, és keverjük az üvegesre dinsztelt hagymához. Miután a zöldpaprika megpuhult, tegyünk bele 2 közepes méretű megmosott paradicsomot is cikkekre vágva, majd adjunk hozzá 1 kávéskanál fűszerpaprikát, fél mokkáskanál sót, fél kávéskanál szárított bazsalikomot[XC] és egy csipet őrölt borsot. (Télen a zöldpaprika és a paradicsom 3 dl lecsóval helyettesíthető.)[XCI]

You are a previous evening let us soak 10 dg of Soya cube before the use at the Soya bean cracklings with some clocks and on the manner written down at the meat substituting Soya bean mass. Let us pour off his juice before baking into a glass, and rinse, let us load as much clear water as we poured off on him then from him. Let us place 2 heaped coffeespoonful of Soya bean flavour spice mix upon him, pour 1 dl of cooking oil, and without cover, on a full flame, let us deep-fry it mixed up often. Yet let us add 5 dg of onion cut up into small pieces to him before he would soak up all of the oil, and file he 1 cloves of garlic. Let us slice up 4 washed green peppers, and we mix it into the onion stewed glassy. Let us put a washed tomato with 2 medium sizes into him after the green pepper softened onto articles cut, then add 1 coffeespoonfuls of paprika, a mocha spoon is afraid a teaspoon dried salt, a half basil and a pinch of ground pepper. (In winter the green pepper and the tomato with 3 dl of letcho can be substituted.)

Amikor a lecsó zsírjára sült, szórjunk a pörköltre 1 evőkanál zabpehelylisz­tet, keverjük össze, majd lassan adagolva öntsünk rá 2 dl hideg vizet, és folyamatosan kevergetve forraljuk össze.[XCII] (Ha másnapra készítjük 3 dl vizet öntsünk rá, mert a szója a tárolás alatt is sok nedvességet szív magába. Érdemes előző nap elkészíteni, mert a szójapörkölt is egynapi érlelés után a legfinomabb.) Főzelékekhez feltétként tálalható. Galuskához, párolt rizshez szervírozva azonban finomabb, ha tejfölösen készítjük. Ebben az esetben a vízzel való felhígítás előtt adjunk még a szójapör­költhöz 5 dg tej­fölt, majd jól összekeverve forraljuk fel. Melegen tálaljuk. Adjunk mellé valamilyen savanyúságot (pl. kovászos uborka, csalamádé, káposztasaláta). A Tejfölös szójapaprikás csak hűtőszekrényben tárolható. Ha másnapra besűrűsödne, öntsünk alá kevés vizet, és forraljuk pár percig. Szükség esetén berakhatjuk a mélyhűtőbe is, mert a szója jól bírja a fagyasztást.

When onto the fat of the letcho roast, spread onto the stew 1 tablespoon zabpehelylisz­tet, we mix it up, let us pour 2 dl of cold water on him fed with slowly then, and being stirred continuously boil. (If we train it for a next day let us pour 3 dl of water on it because the Soya bean inhales much moistness itself under the storage. Worthy previous day to prepare, because the Soya bean stew is the superfine one after one day's maturation.) To vegetable dishes as a slice of meat can be served. To a noodle, steamed rice served however more delicate, if sour cream we prepare it. In this case with the water truth diluting let us add 5 dg of sour cream to the Soya bean stew yet, we boil it mixed up well then. We serve it on warmth. Give some kind of sourness (pl. leavened cucumber, mixed pickles, coleslaw). The sour cream Soya paprikash is storable in a fridge only. If onto a next day would thicken, let us pour little water under it, and we hatch it until a couple of minutes. We may load it up into the freezer because the Soya bean endures the freezing well in case of need.

 

Ugyancsak jellegzetes magyar étel a tokány. Abban különbözik a francia eredetű ragutól, hogy a nyersanyagot (húst, hagymát) nem kockákra, hanem csíkokra vágják. A legfőbb különbség azonban az, hogy a tokány nem tartalmaz lecsót. A csíkokra vágott húst önmagában, fűszerpaprikával megszórva dinsztelik. Ezzel szemben az erdélyi tokányt csak borssal fűszerezik. Nálunk is nagyon népszerű ez a változat, és borsos tokánynak nevezik. Angol nyelvterületen nem tesznek különbséget a pörkölt és a tokány között. Miután a magyar tokány fűszerpaprikát is tartalmaz, magyar pörköltnek nevezik. Mostanában azonban kezd terjedni a „spicy meat stew” elnevezés, ami jobban kifejezi ennek az ételnek a lényegét. Lássuk most a szójás változatát:

The „tokány” is a characteristic Hungarian food likewise. Differs from the stew with a French origin in it, that the raw material (meat, onion) not onto cubes, but it is shred. It is the principal difference however that the tokány does not contain letcho. The shred meat is stewed sprinkled merely, with paprika. The Transylvanian tokány is seasoned with pepper only opposite this. At us very popular this variant, and it is called a peppery tokány. They do not draw a distinction between the tokány and the stew on an English language area. It is called one roasted after the Hungarian stew contains paprika. The starts spreading however recently spicy meat stew name, which expresses the essence of this food in right. Let us see his soya variant now:

 

32. Tejfölös szójatokány

32. Sour cream spicy soya stew

 

Elkészítési módja nagyon hasonló a tejfölös szójapaprikáshoz, csak az állaga és a fűszerezése más. Előző este vagy néhány órával a felhasználás előtt áztassunk be 10 dg szójaszeletet[XCIII] a Szójate­per­tőnél és a Húspótló szójamasszánál leírt módon. Sütés előtt öntsük le a levét egy pohárba, és öblítsük át, majd töltsünk rá ugyanannyi tiszta vizet, mint amennyit leöntöttünk róla. Utána a megdagadt szójaszeleteket vágjuk ketté, és keresztben metéljük kb. 1 cm széles csíkokra. Tegyünk rá 2 púpozott kávéskanál szójaízesítő fűszerkeveréket, öntsünk rá 1 dl étolajat, és fedő nélkül, teljes lángon, gyakran megkeverve süssük zsírjára. Még mielőtt az összes olajat felszívná, adjunk hozzá 5 dg apróra vágott vöröshagymát, és reszeljünk rá 1 gerezd fokhagymát. 4 megmosott zöldpaprikát szeleteljünk fel, és keverjük az üvegesre dinsztelt hagymához.

His completion manner is similar to the sour cream Soya bean paprikash very much, only his consistence and his seasoning somebody else. You are a previous evening let us soak 10 dg of Soya bean slice before the use at the Soya bean cracklings with some clocks and on the manner written down at the meat substituting Soya bean mass. Let us pour off his juice before baking into a glass, and rinse, let us load as much clear water as we poured off on him then from him. We cut your swelled Soya bean wind into two then, and we chop it up crosswise cca. 1 cm onto wide stripes. Let us place 2 heaped coffeespoonful of Soya bean flavour spice mix upon him, pour 1 dl of cooking oil, and without cover, on a full flame, let us deep-fry it mixed up often. Yet let us add 5 dg of onion cut up into small pieces to him before he would soak up all of the oil, and file he 1 cloves of garlic. Let us slice up 4 washed green peppers, and we mix it into the onion stewed glassy.

Miután a zöldpaprika megpuhult, tegyünk bele 2 közepes méretű megmosott paradicsomot is cikkekre vágva, majd adjunk hozzá fél mokkáskanál sót és fél mokkáskanál frissen reszelt gyömbért. (Télen a zöldpaprika és a paradicsom 3 dl lecsóval helyettesíthető. Friss gyömbér helyett pedig fél mokkáskanál gyömbérport is tehetünk bele.) A mediterrán ízek kedvelői gyömbér helyett fűszerezhetik fél mokkáskanál őrölt kakukkfűvel is. Az egzotikus konyhák hívei fél mokkáskanál curryt tegyenek bele. Amikor a lecsó zsírjára sült, szórjunk a tokányra 1 kávéskanál lisztet és egy kis csokor apróra vágott petrezselymet. Keverjük össze, majd dolgozzunk bele 10 dg tejfölt. Végül lassan adagolva öntsünk rá 2 dl vizet, és folyamatosan kevergetve forraljuk fel. A szójatokány főzelékekhez feltétként tálalható, de párolt rizzsel vagy galuskával fogyasztva is finom. Párolt rizzsel vagy galuskával tálalva adjunk mellé valamilyen savanyúságot (pl. kovászos uborka, csalamádé, káposztasaláta). Hűtőszekrényben tároljuk. Ugyanígy készül a Borsos szójatokány. A különbség csak annyi, hogy ebbe gyömbér, illetve kakukkfű helyett fél mokkáskanál őrölt borsot kell tenni. Hűtőszekrényben tároljuk.

Let us put a washed tomato with 2 medium sizes into him after the green pepper softened onto articles cut, then give a mocha spoon is afraid to it a mocha spoon filed salt and a half freshly ginger. (In winter the green pepper and the tomato with 3 dl of letcho can be substituted. A mocha spoon is afraid though instead of fresh ginger we may put ginger dust into it.) The Mediterranean flavours liking it may be seasoned instead of ginger a mocha spoon is afraid with ground thyme. The exotic kitchens faithful a mocha spoon is afraid let curry be put into it. When onto the fat of the letcho roast, spread onto the stew 1 teaspoon cut flour and a little bunch into small pieces parsley. We mix it up, let us work then into him 10 dg of sour cream. Let us pour 2 dl of water on him fed with slowly finally, and we boil it being stirred continuously. The Soya bean stew to vegetable dishes as a slice of meat can be served, but you are taken with steamed rice with a noodle too it's good. You are served with steamed rice with a noodle give some kind of sourness (pl. leavened cucumber, mixed pickles, coleslaw). We store it in a fridge. The peppery Soya bean stew is being made in the same manner. The difference only so much, that into this ginger, a mocha spoon is afraid concerned instead of thyme it is necessary to do ground pepper. We store it in a fridge.

 

A káposztás ételek kedvelői a szójapörköltből nagyon könnyen készíthetnek ízletes székelykáposztát is, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a liszttel besűrített pörkölthöz nem kell vizet adni.

The cabbage foods liking from the soya stew tasty Székely cabbage may be prepared very easily, with the difference that it is not necessary to add water to stew thickened with the flour in this case.

 

33. Szójás székelykáposzta

33. Soya Székely cabbage

 

10 dg szójakockából készítsünk Szójapörköltet a fenti recept szerint, de ne engedjük fel vízzel. 70 dg vecsési sava­nyú káposztát öblítsünk át a Gombás töltött káposztánál leírt módon, és egy zománcozott edénybe rakva öntsünk rá annyi vizet, hogy jól ellepje. Fedő alatt főzzük min. 1 órán keresztül. Ha elfőtte a levét, öntsünk rá még egy kis vizet, és főzzük tovább, amíg megpuhul. Ekkor tegyük hozzá a víz nélküli szójapörköltet, és fedő nélkül főzzük még kb. 5 percig, hogy a káposzta besűrűsödjön. Az erdélyi ízeket kedvelők a sűrítés végén szórjanak a káposztába fél mokkáskanál borsikát. (A borsika finomabbá teszi a savanyú káposztából készített ételt, és csökkenti az általa kiváltott felfúvódást.) Végül keverjünk bele 1 dl tejfölt, és forraljuk fel. Hűtő­szekrényben tároljuk. Amennyiben több napra készítünk székelykáposztát, akkor a tejfölt ne főzzük bele, hanem utó­lag tegyük rá. Ha a puhára főzött káposztába nem szója­pörköltet, hanem gom­bapörköltet keverünk, akkor Gom­bás káposztaragut kapunk. (A gombapör­költet a Tej­fö­lös gombapaprikásnál leírt módon készítsük, azzal a különbséggel, hogy a gombát csak liszttel sűrítsük, tejfölt és vizet ne adjunk hozzá.) A különleges ízek kedvelői kevés apróra vágott kaprot is keverhetnek a gombás káposztaraguba. Érdemes dupla mennyiséget készíteni belőle, mert jól bírja a fagyasztást. A legcsekélyebb mértékben sem csökken az íze, és szükség esetén bármikor elővehető.

From 10 dg of soya cube let us prepare soya stew according to the above prescription, but let us not blend it with water. Let us rinse 70 dg of Vecsés sauerkraut through the manner written down at the fungal stuffed cabage, and let us pour so much water on him put into an enameled pot that he should cover it well. We cook it under cover on what. through 1 clock. If cooked his juice, let us pour a little water on it yet, and we cook it long while he softens. Let us add the soya stew without the water to him at this time, and we cook it without cover yet until cca. 5 minutes in order for the cabbage to thicken. The Transylvanian flavours liking let them spread on the end of the condensation into the cabbage half mocha spoon savory. (The savory makes it more delicate from the sauerkraut prepared food, and reduces the distension induced by it.) Finally let us stir then into him 1 dl of sour cream, and we boil it. Store it in a fridge. In as much we train Székely cabbage for more days, let us not cook the sour cream then into him, but let us place it upon it subsequently. If he cooked for the soft one into cabbage not soya stew, but we stir mushroom stew, we get a fungal cabbage ragout then. (Let us prepare the mushroom stew on the manner written down at the sour cream mushroom paprikash, with that difference, that the mushroom let us condense it with flour only, let us not add sour cream and water to it.) The special flavours liking little dill cut up into small pieces they may stir into the fungal cabbage ragout. To prepare a worthy double quantity from him, because he endures the freezing well. His flavour does not decrease in the slightest measure, and in case of need any time can be taken out.

 

Gombás-babos székelykáposzta

Fungal-bean Székely cabbage

 

Előző este szűrőkanálban mossunk meg 10 dg tarkababot, és áztassuk be kb. 8 dl vízbe. Másnap szórjunk bele 1 mokkáskanál sót, és főzzük kb. háromnegyed óráig, amíg megpuhul. Ezután 60 dg vékony szálú vecsési sava­nyú káposztából nyomkodjuk ki a levét, és egy közepes méretű fazékba rakva öntsünk rá annyi vizet, hogy jól ellepje.[XCIV] Tegyünk bele 1 mokkáskanál sót, 1 megmosott babérlevelet, és fedő alatt főzzük min. 1 órán keresztül. Ha elfőtte a levét, öntsünk rá még egy kis vizet, és főzzük tovább, amíg megpuhul. (A végén annyi víz maradjon rajta, hogy éppen ellepje.) Közben mossunk meg 25 dg csiperkegombát, és szárával együtt vágjuk kb. 3 mm vastag szeletekre. (A nagyméretű gombafejeket ke­reszt­ben vágjuk ketté, a szárát pe­­dig szeletelés előtt hosszában hasítsuk ketté.)

Previous let us wash 10 dg of pinto bean in a filter spoon in the evening, and let us soak it into cca. 8 dl of water. Next day spread 1 mocha spoons of salt, and we cook it cca. three quarters until a clock, while he softens. Then from 60 dg of Vecsés sauerkraut with a thin thread prod his juice, and let us pour so much water on him put into a medium-sized pot that he should cover it well. Put 1 mocha spoon washed salt, 1 bay leaf, and we cook it under cover on what. through 1 clock. If cooked his juice, let us pour a little water on it yet, and we cook it long while he softens. (Let so much water be left on his end that he should cover it just.) Let us wash 25 dg of common mushroom in an alley, and we cut it together with his stem cca. 3 mm of your thick wind. (We cut the large mushroom heads into two crosswise, let us split his stem in two lengthwise before slicing though.)

5 dg vöröshagymát metéljünk apróra, reszeljünk rá 2 gerezd fokhagymát, és 3 evőkanál olí­vaolajon dinsz­teljük üve­gesre. Adjuk hozzá a felszeletelt gombát, szórjunk bele fél mokkáskanál őrölt köményt, negyed mokkáskanál őrölt borsot, és dinszteljük pár percig, hogy a pórusaik bezáródjanak. Fedjük le, és főzzük kb. 10 per­cig, amíg a gomba megpuhul, majd fedő nélkül süssük le zsírjára. (Ha dinsztelés közben a gomba nem enged elég levet, öntsünk alá 0,5 dl vizet.) Közben szűrjük le a megfőtt babot. 15 dg tejfölt keverjünk simára 1 teáskanál fűszerpaprikával, és ezt is tegyük fél­re. Végül vegyük ki a megpuhult savanyú káposztából a babérlevelet, és keverjük bele a babot, a gombát, a tejfölt, és forraljuk kb. 5 percig, hogy az ízek összeérjenek. Melegen tálaljuk. Friss, ropogós kenyérrel vagy pirított kenyérrel fogyasszuk. Hűtő­szekrényben tároljuk. Ugyanígy készül a Gombás-lencsés székelykáposzta. Az előző este beáztatott lencsét csak 10 percig kell főzni.

Let us chop 5 dg of onion up into small pieces, file he 2 cloves of garlic, and we stew it glassy on 3 tablespoonsful of olive oil. We add the mushroom sliced up to him, spread a mocha spoon is afraid a mocha spoon ground ground cumin, a quarter pepper, and we stew it until a couple of minutes in order for their pores to close. We cover it, and we cook it until cca. 10 minutes, let us bake it without cover then while the mushroom softens down his fat. (If stewing the mushroom does not allow enough juice meanwhile, let us pour 0,5 dl of water under it.) We filter it meanwhile the was done bean. Let us put 15 dg of sour cream onto flat one with 1 teaspoonsful of paprika, and let us make this move. Let us withdraw it finally the softened from sauerkraut the bay leaf, and we involve the bean, the mushroom in him, the sour cream, and we hatch it until cca. 5 minutes in order for the flavours to make contact. We serve it on warmth. Let us take it with fresh, crisp bread or fried bread. We store it in a fridge. The Székely cabbage fungal-with lentils is being made in the same manner. It is necessary to cook the previous lentil soaked in the evening until only 10 minutes.

 

A változatosság kedvéért pörköltet készíthetünk tojásból is.

We may prepare stew for the mood of the variety from egg.

 

34. Tojáspörkölt

34. Egg stew

 

Először sós vízben főzzünk keményre 4 nagyobb, vagy 6 kisebb méretű tojást. Utána 5 dg vöröshagymát aprítsunk fel, és egy nagyobb méretű serpenyőben 0,4 dl étolajon dinszteljük üvegesre, majd szeljünk bele 4 zöldpaprikát. Ha a paprika megpuhult, tegyünk hozzá 2 közepes méretű paradicsomot kisebb darabokra vágva, majd keverjünk bele 1 mokkáskanál fűszerpaprikát, fél mokkáskanál sót, negyed mokkáskanál őrölt borsot, reszeljünk rá 1 gerezd fokhagymát, és lángterelő felett süssük tovább, amíg lecsó lesz belőle. Télen a paprika és a paradicsom 3 dl konzervlecsóval helyettesíthető. Amikor a lecsó zsírjára sült, szór­junk rá 1 mokkáskanál zabpehelylisztet, keverjük össze, majd lassan adagolva öntsünk rá 2 dl vizet, és folyamatosan kevergetve forraljuk össze. Végül vegyük le a lángot takarékra, és a kemény tojásokat vágjunk cikkekre, vagy karikákra. Arányosan elosztva tegyük a lecsóra, finoman rázzuk össze vele, és forraljuk át. (Ha a paprikás lé nem lepi el a tojásokat, kanállal finoman nyomkodjuk bele.) Főzelékekhez feltétként tálalható. Hűtőszekrényben tároljuk.

Let us cook 4 bigger or eggs with 6 smaller sizes for hard one in salty water first. Let us chop up 5 dg of onion then, and we stew it glassy on 0,4 dl of cooking oil in a pan with a bigger size, let us take a slice then into him 4 green peppers. Let us put 2 medium-sized tomatoes to it onto smaller pieces cut if the paprika softened, let us stir then into him 1 mocha spoons of paprika, a mocha spoon is afraid a mocha spoon ground salt, a quarter pepper, file he 1 cloves of garlic, and lángherding let us bake it long while letcho will be from him. In winter the paprika and the tomato with 3 dl of tinned food letcho can be substituted. When onto the fat of the letcho roast, sprinkle 1 mocha spoon zabpehelylisztet, we mix it up, let us pour 2 dl of water on him fed with slowly then, and being stirred continuously boil. Let us take the flame for a savings bank finally, and the hard eggs let us cut onto articles, or onto circles. Let us put it shared out proportionally onto the letcho, we shake it up gently with him, and boil. (If the paprikash is juice does not cover the eggs, we prod it gently with a spoon into him.) To vegetable dishes as a slice of meat can be served. We store it in a fridge.

 

A gombán és a tojáson kívül zöldségekből is készíthetünk különleges zamatú pörköltet. Ezek közül legkiemelkedőbb ízű a karfiolpörkölt, de finom pörköltet készíthetünk brokkoliból, vagy hámozás és kimagozás után kockára vágott cukkiniből is.

Apart from the mushroom and the egg from vegetables we may prepare stew with special flavour. From among these with a most outstanding flavour the cauliflower stew, but we may prepare delicate stew from a broccoli, or peeling and seeding from courgette cut into cubes.

 

35. Karfiolpörkölt

35. Cauliflower stew

 

1,3 kg friss, fehér karfiolt zöldjétől megszabadítva szedjünk szét rózsáira, folyó vízben mossuk meg, és vágjuk kisebb darabokra. A torzsáját vastagon hámozzuk meg, majd hosszában kettéhasítva és felsze­letelve ezt is adjuk hozzá. Egy diónyi vöröshagymát aprítsunk fel, és 1,2 dl étolajon dinszteljük üvegesre. Rakjuk rá a feldarabolt karfiolt, és ezt is dinszteljük pár percig. Utána öntsünk rá 0,3 dl vizet, keverjünk hozzá 1 kávéskanál fűszerpaprikát, 1 mokkás­kanál sót, és takaréklángon, fedő alatt pároljuk puhára. Aki sze­reti a különleges ízeket, adhat hozzá negyed mokkáskanál majoránnát, bazsalikomot vagy rozmaringot is. Időnként keverjük meg, nehogy leégjen. Ha nem elég puha, öntsünk alá még egy kis vizet, és pároljuk tovább. Végül fedő nélkül süssük le zsírjára, majd üssünk fel 4 tojást, adjunk hozzá fél mokkáskanál sót, és jól felverve öntsük rá. (Ha háztáji tojást ütünk rá, még finomabb lesz.) Teljes lángon fino­man kevergessük, amíg megszilárdul. Melegen, önálló ételként tálaljuk. Fűszerpaprikával és őrölt borssal megszórt tejfölös uborkasalátával fogyasszuk. Különleges salátákkal tálalva (pl. tölgylevelű saláta) is finom. Aki igényli, annak adjunk hozzá 1 szelet frissen sütött kenyeret. Hűtőszekrényben tároljuk.

1,3 kg of fresh, white cauliflower greening liberated take piece his roses, river we wash it in water, and we cut it onto smaller pieces. We peel his stipe thickly, split in two lengthwise then and we add it to it slicing this up. Let us chop up a nut-size onion, and we braise it glassy on 1,2 dl of cooking oil. We put the cauliflower cut into pieces on him, and we braise this until a couple of minutes. Let us pour 0,3 dl of water on him then, let us stir to it 1 coffeespoonfuls of paprika, 1 mocha spoons of salt, and we steam it on a pinpoint flame, under cover onto soft one. Who likes the special flavours, may add quarter mocha spoon marjoram, basil or rosemary. We mix it up occasionally, in case let him get sunburnt. Let us pour a little water under it yet if enough are not soft, and we steam it long. Let us bake it without cover finally down his fat, let us open 4 eggs then, give half a mocha spoon to it salt, and let us pour it on it beaten up well. (Will be even more delicate if we hit household egg onto him.) Let us be stirring it gently while he is consolidated on a full flame. We present it warmly, as an independent food. Let us take it with paprika and ground sour cream cucumber salad sprinkled with pepper. Served with special lettuces (pl. oak leaf lettuce) too it's good. Who claims it, it give 1 has bread baked freshly sliced to it. Store it in a fridge.

Ezt az igen ízletes ételt télen is élvezhetjük, mert mind a megtisztított karfiol, mind a meghámozott és vékonyra gyalult uborka jól fagyasztható. Arra azonban ügyeljünk, hogy csak a nyáron feldolgozott szabadföldi karfiolnak és uborkának van jó íze. Ráadásul ilyenkor a legolcsóbb.[12] A fentiekkel megegyező módon készül Brokkolipörkölt. A különleges, markáns íz kialakulásának előfeltétele a friss, haragoszöld brokkoli használta. Cukkinipörkölt készítése esetén egyáltalán ne öntsünk a cukkinikockák­ra vizet, hanem gyakran megkeverve a saját levében pároljuk. Az 1,2 kilogrammnyi cukkinit tisztítás után kb. 1,5 centiméteres kockákra vágjuk. Vigyázzunk, hogy ne főzzük túl egyik zöldséget se, mert kása lesz belőlük.

We may enjoy this most tasty food in winter because the cleaned cauliflower, all of them are all the peeled ones and onto thin one planed cucumber can be frozen. Let us keep an eye on it however, that only on the summer processed in free cultivated cauliflower and a cucumber have a good flavour. Moreover at this time the cheapest one. Broccoli stew is being made on the manner being equal to the above ones. The prerequisite of the development of the special, sharp flavour the fresh, fierce green broccoli used it. Let us not pour water altogether onto the courgette cubes in case of the making of courgette stew, but we steam it stirred in his own juice often. After cleaning the 1,2 kilograms of courgette cca. 1,5 centimetre ones we cut it into cubes. Let us take care that we should not cook it too one of the vegetables, because there will be mush from them.

A karfiolpörkölt fenti elkészítési módját sokan Hamis velőként ismerik. Aki ragaszkodik az eredeti változat­hoz, a karfiollal együtt adjon a dinsztelt hagymához 4 db felszeletelt zöldpaprikát is. Amikor a paprika megpuhult tegyünk hozzá 2 db közepes méretű paradicsomot kisebb darabokra vágva, és fedő alatt főzzük tovább, amíg a karfiol megpuhul. Most ne öntsünk alá vizet. Télen a zöldpaprika és a para­dicsom 3 dl lecsóval helyettesíthető. Végül az egészet süssük le zsírjára.[XCV] Sokan tojást sem ütnek erre a pörköltre. Ez esetben csak 0,8 dl olajat használjunk hozzá. A lecsós változatot friss kenyérrel, saláta nélkül tálaljuk. A karfiol kiválasztása során ügyeljünk arra, hogy egyes kereskedők annyi levelet hagynak rajta, amennyi a kelvirág tömegét is elérheti. A zöldjétől megfosztott, és megtisztított kelvirág súlyának 90 dekagrammnak kell lennie. Friss brokkoliból a kevesebb zöldvesz­teség miatt 1,2 kg is elegendő.

Many people know the above completion manner of the cauliflower stew as false marrow. Let who insists on the original variant add 4 pieces of vegetable pepper sliced up to the braised onion together with the cauliflower. When the paprika softened let us add 2 pieces of medium-sized tomato to it cut into smaller pieces, and we cook it under cover long while the cauliflower softens. Let us not pour water now under it. In winter the vegetable pepper and the tomato with 3 dl of letcho can be substituted. Let us bake the whole one finally down his fat. Many people do not hit egg onto this stew. This let us use only 0,8 dl of oil for him in a case. We serve the letcho variant with fresh bread, without a lettuce. Let us keep an eye on it in the course of the selection of the cauliflower, that single dealers leave as many leaves as may attain the mass of the cauliflower on him. The zöldjétől 90 decagrammes have to be the weights of a bereft and cleared cauliflower. From a fresh broccoli the because of less zöldveszteség 1,2 kgs enough.

Télen a teljesen megtisztított mirelit karfiolból, illetve brokkoliból szintén 90 dekagrammot használjunk. A mirelit zöldséget fagyott állapotban tegyük az edénybe, és ne öntsünk hozzá vizet, mert a rajta levő zúzmara elegendő folyadékot ad a puhára páro­láshoz. Teljesen puhára ne főzzük egyik zöldséget se, mivel a zsírjára sütésnél is puhul, és a végén kása lesz belőle. Amennyiben más zöldségből készítünk pörköltet, legyünk tekintettel arra, hogy mennyi levet enged. A karfiolhoz hasonlóan pároljuk pl. az 1 centiméteres kockákra vágott karalábét vagy a pasztinákot, és a cukkinivel megegyező módon bánjunk a patisszonnal, valamint a padlizsánnal. Megtisztítva ezekből a zöldségekből is 90 dekagrammra van szükség, kivéve a padlizsánt. Kis fajsúlya miatt ebből 80 dg is elegendő. A tökkel ne kísérletezzünk, mert sok levet enged, és főzelék lesz belőle. Ha ragaszkodunk ehhez a zöldségféléhez, feldarabolás után rövid időre tegyük ecetes vízbe. Így kevésbé fog szétfőni.

In winter the frozen food cleaned totally from cauliflower or a broccoli let us use 90 decagrammes likewise. The frozen food vegetable let us put it in a frozen state into the pot, and let us not pour water to it because the rime on him puts enough liquids on the soft one to a simmer. Let us not cook one of the vegetables for totally soft one, with what his fat baking softens, and there will be mush on his end from him. In as much from an other vegetable we prepare stew, our fly in view of how much juice he allows. We steam it similarly to the cauliflower e.g. it 1 centimetre one cut a kohlrabi or the parsnip into cubes, and let us deal with the pattypan squash on the manner being equal to the courgette, and with the aubergine. Purified from these vegetables onto 90 decagrammes there is need, taking out the aubergine. His little relative density from this 80 dg too enough. Let us not experiment with the pumpkin because a lot allow juice, and there will be a vegetable dish from him. Let us put it onto short time after a dismemberment if we insist on this vegetable into acetic water. Stains less in this manner to cook.

 

A különlegességek kedvelői csillagkarfiolból (romanesco[13]) is elkészíthetik ezt az ételt. Ennek a pagoda[IX] névre keresztelt világoszöld színű hibridkarfiolnak az a jellegzetessége, hogy rózsái nem félgöm­bölyűek, hanem kúpszerűen kidudorodnak. Úgy néznek ki, mint a kínai buddhista templomok (pagodák). Egyébként a hagyományos fehér karfiolnak[I] is vannak különböző színű változatai. A zöld karfiol[X] csupán annyiban különbözik a fehértől, hogy több benne a C-vitamin. A narancssárga[XI] természetes mutációval jött létre Kanadában. 25-ször több bétakarotint tartalmaz, mint a fehér. A lila karfiol[XII] magas antocián-tartalmának köszönheti a színét. Ennek a céklában is megtalálható vegyületnek rákmegelőző hatása van. Sajnos ezek a különleges fajták csak nyersen olyan gusztusosak. Hőkezelve elvesztik szép színüket és megbarnulnak. Nálunk csak a pagoda karfiolt termesztik, de ehhez sem lehet mindenütt hozzájutni. (Nagyobb piacokon keressük.) Bár a pagoda karfiol a brokkoli és a fehér karfiol keresztezésével jött létre, íze inkább hasonlít a karfiolra, mint a brokkolira.

The specialities liking from star cauliflower (romanesco) too this food may be prepared. For this the pagoda one with a light-green colour christened a name hibridkarfiolnak that characteristic of his, that his roses not félgöm­bölyűek, but cone-like one they bulge. They look in that manner, than the Chinese Buddhist churches (pagodas). The traditional cauliflower has different coloured variants anyway. The green cauliflower differs from the white in only so much that C-vitamin is more in him. Came into existence with the orange natural mutation in Canada. 25 times more contain a beta carotin, than the white. The purple cauliflower tall antocián-tartalmának may say thank you for his colour. A compound which can be found in the beetroot for this has a cancer prevention effect. These special kinds are so appetising rawly only unfortunately. Warmed their beautiful colour is lost and they turn brown. At us only the pagoda cauliflower it is cultivated, but it is not possible to obtain this everywhere. (We ask bigger markets about it.) Although the pagoda is cauliflower with the hybridisation of the broccoli and the white cauliflower came into existence, his flavour resembles the cauliflower rather, than onto the broccoli.

Ízesítés szempontjából a karfiol igen kényes zöldség, így a fűszerezését kellő gonddal, mérsékelten végezzük. Ezzel kapcsolatban célszerű megjegyezni, hogy a lényeg a konyha­művészetben is a részletekben rejlik. A cél az étel természetes ízének, zamatának feltárása, és nem különféle mesterkedésekkel való átalakítása. A főzés során csak olyan fűszereket szabad alkalmazni, amelyek kiemelik a nyersanyag természetes aromáját, és sohasem szabad annyit használni belőlük, hogy kiérződjön az ételből. Az az étel jó, amelynek a kóstolása során felséges ízharmóniát érzünk, de nem tudjuk megmondani, hogy ezt milyen fűszerek okozzák. A fűszerezést tehát mindig diszkréten kell végezni, és hagyni kell érvényesülni az egyes ételek sajátos zamatát. Az uniformizálás semmilyen téren sem vezet eredményre, tehát ne tegyük ételeinket intenzív fűszerezéssel egyforma ízűvé, hanem hagyjuk, hogy a természet változatosságából eredő sokféle aroma érvényre jusson a hőkezeléssel előállított táplálékunkban is.

In terms of a flavouring the cauliflower most delicate vegetable, we make his seasoning with a proper trouble, moderately in this manner. In connection with this expedient to observe that the essence resides in the details in the cookery. The aim the exploration of the natural flavour of the food, his flavour, and not changing him with various machinations. It is allowed to apply spices that emphasize the natural aroma of the raw material only in the course of the cooking, and it is never allowed to use so much from them, that let him be felt from the food. That food good one, which we feel a superb flavour harmony in the course of his tasting,, but we cannot tell what kind of spices cause this. The seasoning so it is necessary to make it tactfully always, and it is necessary to let the specific flavour of the single foods make good. It making uniform leads to a result on any kind of space, so let us not make our foods with an alike flavour with intensive seasoning, but we let the diverse aroma deriving from the variety of the nature to assert itself in our food manufactured with the heat treatment.

 

Mivel a világszerte ismert magyar ételek legtöbbje a pap­rikának köszönheti népszerűségét, ezért erről a fűszerről külön is érdemes néhány szót szólni. Érdekes, hogy a „legmagyarabb” fűszernek tartott őrölt pirospaprikát alig 200 éve ismerik nálunk, ennek ellenére a világ számos országában a magyar elnevezés került át a köztudatba. A csípmentes paprika karrierje még ennél is rövidebb időre tekint vissza. Egészen az 1930-as évek közepéig csak csípős fűszerpaprika termett Magyarországon. Miután nálunk sem szereti mindenki a méregerős ételt, a kereskedők évtizedeken át nyaggatták a termelőket, hogy szállítsanak édes fűszerpaprikát. Amikor a tudomásukra jutott, hogy a spanyoloknak van ilyen paprikájuk, hozattak belőle magot. Ebből közel 20 hektárra elegendő paprikapalánta lett, de egyetlen beérett paprikát sem találtak rajtuk. A spanyolországi éghajlati viszonyokhoz igazodva olyan későn érő volt, hogy nálunk nem tudott bepirosodni. Végül véletlenül jött létre a kívánt édes fűszerpaprika. Egy ismeretlen étkezési paprikafajtával kereszteződve a mi hegyes paprikánk is csípősségmentessé vált. Máig sem tudjuk, hogy pontosan melyik fajta segített be nekünk. A spanyol biztosan nem, mert az egész paprikatábla megfagyott kint a földeken.

With what the Hungarian foods known worldwide most may say thank you for his popularity to the paprika, because of this from this spice separate worthy one to speak some words. Interesting, that 200 considered ground red pepper the Hungarian spice hardly it is known eaten at us, the Hungarian name was transferred into the public consciousness in the world's number country despite this. The carreer of the sweet paprika looks back at shorter time even at this. Spicy paprika grew on Hungary only until the middle of the 1930 years entirely. After everybody does not like the very strong food, the dealers at us through decades nagged the producers, that let sweet paprika be transported. They had a seed brought from him when they discovered that the Spanishs have paprika like this. From this onto nearly 20 hectares enough were a paprika seedling, but only ripened paprika was not hit on them. It was worth conforming to the Spain climatic relations so late that he was not able to get red at us. The desired sweet paprika came into existence accidentally finally. With a unknown culinary paprika one crossing our pointed paprika csípősségmentessé was divorcing. We do not know exactly which kind helped us out until today. The Spanish certainly not, because the whole paprika board froze outside on the lands.

Miután speciális ételeink ízét, jellegét a dinsztelt vöröshagymán kívül leginkább a fűszer­paprika[II] adja, ezért fordítsunk különös gondot beszer­zésére. Erre az óvatosságra azért van szükség, mert sajnos manapság is gyakran előfordul, hogy lelkiismeretlen kistermelők a piacra vitt fűszerpaprikát hamisítják. Ennek legenyhébb módja, hogy a megszárított hegyes paprikát szárastól és a magházzal együtt darálják le, ami jelentős mértékben lerontja a belőle készített ételek ízét és színét. Ennél durvább hamisítások is előfordulnak, amikor pl. finomra őrölt téglaport kevernek a fűszerpaprika közé. Ezek a hamisít­ványok azonban némi gyakorlattal könnyen felismerhetők, mivel a szárastól ledarált paprika a fehér belső résztől fakó színűvé válik, a téglaporral „dúsított” pedig tompa barnás színű lesz. Az eredeti paprika viszont élénkpiros színű, és intenzív, átható illata van. Az ilyen paprikát forgalmazók többnyire a nevüket és lakcímüket is feltüntetik a csomagoláson, így vállalva garanciát a minőségért.

Let us pay a strange attention to his purchase because of this after the paprika gives the flavour of our special foods, his character mostly apart from the braised onion. Onto this carefulness there is need because it occurs often nowadays unfortunately that unscrupulous small producers forge the paprika taken onto the market. The mildest manner of this, that the dried pointed paprika from stalked one and it is ground together with the core, which is considerable in a measure, debases it the from him the flavour of prepared foods and his colour. Rougher forgeries occur at this, when e.g. onto delicate one ground brick dust is put between the paprika. These forgeries but with some practice easily recognisable, with what from the stalked one ground paprika becomes with a colourless colour because of the white inner part, with the brick dust enriched will be with a blunt brownish colour though. The original paprika he has an intensive, penetrating fragrance with a scarlet colour on the other hand. The paprika like this distributors indicate their name and their home address on the packaging mostly, undertaking a guarantee in this manner for the quality.

A fűszerpaprika beszerzésénél külföldön is óvatosan kell eljárni, mert egyes országokban előszeretettel kevernek a paprika közé kukoricalisztet, majd élelmiszerszí­nezékkel megfestik. Sajnos ebben az esetben szabad szemmel nem ismerhető fel a hamisítás ténye. Azokban az orszá­gokban, ahol az elszegényedés a közbiztonság nagyfokú romlásával párosul, számítani lehet ennek a viszonylag drága fűszernek a súlyos bűncselekmény kategóriájába eső hamisítására is. Ilyen szándékos mérgezésnek is beillő módszer, amikor a silány minőségű fűszerpaprika színét mínium hozzákeverésével javítják fel. Ez a magas ólomtartalmú festék a paprika megengedett nehézfémtartalmát kb. ezersze­resére növeli, ami krónikus mérgezést vált ki. Aszályos időkben az is előfordul, hogy a gyártó a kieső termésmennyiséget külföldről szerzi be, amit aztán a magyar fűszerpaprika közé kever. A Dél-Amerikából származó olcsó fűszerpaprika azonban gyakran aflatoxin gombával fertőzött, ami májrákot okozhat. A Távol-Keleten sem ismeretlen jelenség a fűszerpaprika hamisítása. A chilit (rendkívül erős, apró hegyes fűszerpaprikát) tartalmazó indiai fűszerkeverékeket pl. gyakran színezik a textiliparban használt Sudan III nevű festékkel, ami nem csak mérgező, hanem rákkeltő is.

It is necessary to intervene before the purchase of the paprika carefully because cornflour is put with predilection between the paprika in single countries abroad, it is painted with a food colourant then. Unfortunately in this case with a unaided eye cannot be realized the fact of the forgery. In those countries, it is possible to count on the serious forgery of this relatively expensive spice falling into the category of a crime where the impoverishment is accompanied by the intense decay of the public safety is. Deliberate method making a good poisoning like this, when the inferior one quality the colour of paprika minium adding it is improved. This tall lead-containing paint the permissible nehézfém content of the paprika cca. onto thoughusandfold one's increases what induces chronic poisoning. It occurs in droughty times that the manufacturer is the person knocked out crop quantity obtains what the Hungarian paprika puts between it next from foreign countries. The cheap paprika coming from South America aflatoxin was infectious with a mushroom, which may cause liver cancer, often however. The forgery of the paprika is not a unknown phenomenon on Far East. The chili (exceptionally strong, tiny pointed paprika) Indian spice mixes containing e.g. it is coloured often in the textile industry used Sudan III name with a paint, which is not poisonous only,, but carcinogenic.

Aki jó minőségű fűszerpaprikát szeretne vásárolni, szegedit vagy kalocsait vegyen. Ennek a két városnak a környékén ugyanis a makói vöröshagyma termőhelyéhez hasonlóan speciális mikroklíma uralkodik, amely méltán tette világhírűvé a magyar fűszerpaprikát, és az állami ellenőrzés következtében a hamisítás lehetősége is kizárt. A Teszt magazin értékelése alapján nálunk a Szegedi Paprika Rt. „Különleges” minősítésű fűszerpaprikája a legkiválóbb. Ráadásul a versenytárak hasonló kategóriájú termékeivel összevetve ez volt a legolcsóbb. A csípmentes paprika beszerzése során nem árt kevés csípős fűszerpaprikát is venni, mivel ezzel ételeink egy része még pikánsabbá tehető.

Let who would like to buy high-quality paprika buy Szeged one or Kalocsa one. A special microclimate, which made the Hungarian paprika world-famous worthily, reigns similarly to the pistil place of the Makó onion on the neighbourhood of these two cities, and as a result of the state check the opportunity of the forgery excluded. The test based on a magazine's assessment at us Szegedi Paprika a co. paprika with special classification the most distinguished one. This was the cheapest one compared with the products of the competition collections with a similar category moreover. Little spicy one does not do harm in the course of the purchase of the sweet paprika to buy paprika, with what with this the single part of our foods even spicier one can be done.

Fűszerpaprika vásárlása közben nem árt ha tudjuk, hogy a Különleges minősítésű színe tűzpiros, és az íze fűszeres. Elsősorban ételek színezésére ajánlják. A Csemege minőségű fűszerpaprika színe cinóberpiros, íze édeskés, sütőtökre emlé­keztető mellékízzel. Ott alkalmazzák, ahol a szín mellett az íz is fontos (pl. pörkölteknél). Az Édesnemes fűszerpaprika színe világospiros, íze kissé karamelles, fanyar mellékízzel. Főleg azokhoz az ételekhez használják, amelyekbe sok kell belőle (e.g. halászléhez, kolbászkészítéshez). A Rózsa osz­tályba sorolt fűszerpaprika színe fakópiros, íze fanyar, kissé fűízű. Ezt az olcsó változatot a kispénzűek számára gyártják. Megvenni azonban nem érdemes, mert ugyanannyiért jobbat is kaphatunk. A Penny Marketben a 100 grammos Czifra Csemege és Csípős fűszerpaprika csupán 260 forintba kerül. Színe és íze eléri a Csemege paprika szintjét.[I] Itt Czifra paprikakrém is kapható, ugyancsak nagyon olcsón. (Ára: 250 Ft.) A tubusos változat homogén pépet tartalmaz, míg a 2 deciliteres üvegben darált, szemcsés paprikakrém van.[XCVI]

The shopping of paprika does not do harm meanwhile if we know that the one with special classification is his colour tűzpiros, and his flavour grocer. Foods recommend it for his coloration primarily. The delicacy quality the colour of paprika cinnabar red, his flavour sweetish, onto pumpkin reminder with smack. It is applied where the flavour is important beside the colour (e.g. at stews). The colour of the paprika sweet light-red, his flavour with slightly caramel, acrid smack. It is used for those foods mainly, into which a lot are needed from him (e.g. to a fish soup, sausage making). Rózsa got a class the colour of paprika colourless red, his flavour acrid, slightly of a grassy taste. This cheap variant is produced for the impecunious ones. 100 gram Czifra Csemege and spicy paprika cost only 265 forints in Penny Market. His colour and his flavour attain it the delicacy the level of paprika. Here Czifra paprika cream available, likewise very cheaply. (His price: 250 Ft.) The tube variant contains homogeneous mash while the 2 decilitre ones are granular paprika creams ground in glass yes.

 

Fűszerpaprika készítése

The making of ground paprika

 

Fűszerpaprikát nem csak készen lehet vásárolni, hanem viszonylag egyszerű módon otthon, házilag is előállíthatjuk. A hosszú, hegyes fűszerpaprika szeptember közepén érik sötétpirosra. A piacokon árusított érett, egészséges paprikát kocsányánál fogva fűzzük fel 1-1,5 m hosszú damilszálak­ra (szorosan egymás mellé) és félárnyékos helyen felakasztva szárítsuk ki. Erre legalkalmasabb hely a félig nyitott veranda, vagy erkély. A zárt térben történő szárítás csak a panellakások legjobban szellőző helyiségében biztonságos. A nedves levegőjű földszintes lakásban élők inkább résnyire nyitott sütőben szárítsák a paprikát. Ebben az esetben azonban előzőleg törjük ki a szárát, majd hosszában vágjuk ketté, hogy a nedvességtartalma könnyebben elpárologjon. Szikkasztás céljára csak olyan sütő használható, amelynél a legalacso­nyabb fokozat hőmérséklete nem haladja meg az 50 °C-ot. Ha októberben vásárolunk paprikát, akkor egy fémtálcán szétterítve a radiátoron is kiszáríthatjuk. A szárától megfosztott és hosszában kettévágott paprikacsöveket célszerű vékony tüllel letakarni, hogy a por ne szálljon rájuk. Túl sokáig azonban ne halogassuk a beszerzést, mert ha megfagy, akkor már nem szárad ki, hanem megrothad. A piacon feltétlenül közöljük a termelő­vel, hogy milyen paprikát szeretnénk, mivel nyers állapotban az édes és a csípős fajta sem külsőleg, sem illatra nem különböztethető meg egymástól.

Ground paprika not it is possible to buy ready only, but on a relatively plain manner at home, we may prepare it homemade. The long, pointed paprika ripens on the middle of a September onto crimson one. We string the mature, healthy paprika sold on the markets staining at his peduncle 1-1,5 m onto long nylon thread threads (tightly beside each other) and let us parch it hanged up on penumbra place. In this direction most suitable place the porch opened until the half, or a balcony. The drying happening in the closed space only the flats the best in the room of a ventilator safe. Let living persons dry the paprika in an oven opened on narrow one rather in the single-story flat with wet air. We break his stem beforehand however in this case, we cut it into two lengthwise in order for his moisture content to vaporize much more easily then. Drying his aim only baking useful one at which the temperature of the lowest grade does not exceed 50 °C. We may parch it spread on the radiator on a metal tray if we buy paprika in October. To cover the stemmed and paprika pipes cut into two lengthwise with expedient thin tulle in order for the dust not to be inherited by them. Let us not postpone the purchase however because he does not wither already if he freezes too for a long time, but is getting rotten. We inform the producer what kind of paprika we would like since the sweet and the spicy kind are raw in a state externally inevitably on the market, neither onto a fragrance cannot be distinguished from each other.

A saját termésű paprikát leszedés után nem szabad azonnal kiszárítani, hanem előtte a napon „bordósítani” (utóérlelni) kell, hogy aromásabb legyen. A szárítás megkezdése előtt ne felejtsük el folyó víz alatt megmosni, majd szárazra törölni a paprikacsöveket, hogy a rárakódott port, valamint a füstgáz- és vegyszermaradványokat eltávolítsuk róluk. Amennyiben a helytelen szállítás következtében sérült, repedt darabokat találunk közöttük, ezeket ne mossuk meg, hanem nedves ruhával töröljük át, és külön szálra fűzzük fel őket. A romlásnak indult példányo­kat távolítsuk el belőle, mert ezektől a többi is megrothad. A darálás megkezdése előtt a paprikacsövekről törölgessük le a port. A zörgősre száradt paprikából távolítsuk el a magházat (ha van benne), és a visszamaradt héjat kézzel törjük össze, majd mákdarálón őröljük meg. (Mivel a paprikazúzalék magától nem megy át a darálón, egy fakanál nyelével nyomkodjuk a beömlőnyílásba.) Utána szitáljuk át, és a nagyobb darabokat kávédarálón őröljük homokszemcse finomságúra. Ha nagyobb mennyiségű fűszerpaprikát kívánunk készíteni, akkor a zúzalékot előbb hajtsuk át egy robusztus (öntöttvas) húsdarálón, majd szitáljuk át, és a maradékot mákdarálón őröljük finomra. Egészben ne rakjuk a húsdarálóba a paprikacsöveket, mert előfordul, hogy némelyik belül megpenészedik a szárítás alatt. Ügyeljünk arra, hogy a zúzalék­ba a paprika magja is belekerüljön, mivel olajtartalma nélkül a pirospaprika idő előtt elveszti a színét. A darálás során kezünkre tapadt őrleményt a mosogatásnál használt szemcsés súrolóporral, és körömkefével távolíthatjuk el. Amennyiben csípős fűszerpaprikát készítünk, akkor az ujjainkat alkohollal mossuk le, mert a kapszaicin vízben nem oldódik. A le nem mosott kapszaicin mérgezési tüneteket nem okoz ugyan, de ha véletlenül a sze­münkhöz nyúlunk, hosszú percekig tartó kellemetlen, maró érzésben lesz részünk. A csípős paprika okozta nyelv- és torokégést tej kortyolgatásával szüntethetjük meg, mert kazeintartalma leválasztja a kapszaicint a fájdalomreceptorokról.

The paprika with own crop taking it is not allowed to parch it promptly, but before it on the day „bordósítani” (utóérlelni) it is essential that he should be more aromatic. Let us not forget it before the starting of the drying river under water to wash, then onto dry one to delete the paprika pipes, that the put port, and the stack gas and chemical residues let us remove it from them. In as much we find injured, cracked pieces between them as a result of the wrong transport, let us not wash these, but we wipe it with wet dresses, and we string them onto a separate thread. Started the decay copies let us remove it from him, because from these the others are getting rotten. Before the starting of the grinding from the paprika pipes wipe the port. Onto the one rattling let us remove the core from dried paprika (if he is in him), and we break the backward shell with a hand, we grind it on a poppy seed grinder then. (We prod it with the shaft of a wooden spoon since the paprika rubble does not go through the grinder automatically into the inflow slot.) Then drizzle, and we grind the bigger pieces on a coffee grinder grain of sand fineness. Let us drive over the rubble first if we wish to prepare a bigger amount of paprika a robust one (cast iron) on a mincer, then drizzle, and we torment the residual one on a poppy seed grinder onto delicate one. Let us not put the paprika pipes in whole into the mincer because it occurs that some go mouldy under the drying within. Let us take care that the seed of the paprika should get involved into the rubble since the red pepper loses his colour before time without his oil content. The grinding adhered to our hand on his row milling product the washing-up used granular one scrubbingporral, and we may remove it with a nailbrush. In as much we prepare spicy paprika, we wash our fingers with alcohol because the capsaicin does not dissolve in water then. The not washed capsaicin does not cause poisoning symptoms though, but if we handle our eye accidentally, we will experience a unpleasant, corrosive feeling lasting until long minutes. The spicy paprika a tongue and throat burn caused it we may bring it to an end with sipping milk because his casein content detaches the capsaicin from the pain receptors.

Az ily módon előállított fűszerpaprika azonkívül, hogy garantáltan hamisításmentes, feleannyiba sem kerül, mint a különböző adókkal és kereskedelmi árrésekkel agyonterhelt bolti változat. A finomra őrölt paprikát fémfedéllel zárható üvegben, fénytől elzárva, hűvös, száraz helyen tároljuk. (Ha nincs sötét üvegünk, bujtassuk az üveget egy papírzacskóba. A szekrénybe zárás nem jó megoldás, mert a konyhaszekrény ajtaját gyakran nyitogatjuk.) Az íz- és aromaanyagok lebomlása azáltal is lassítható, ha az őrleményt tartalmazó dunsztosüveget alufóliával beborítjuk, vagy zárt szekrényben tartjuk. (Hűtőszekrénybe ne rakjuk, mert a nedves, párás levegőben a szárított fűszerek tönkremennek.) 1 kg nyers paprikából max. 14 dg kitűnő minőségű őrlemény várható. Egy négytagú család éves fűszer­paprika-szükséglete általában nem haladja meg a 0,5 kilogrammot. Ha a következő évben marad belőle, ne dobjuk ki, mert a jó minőségű fűszerpaprika két évig is használható.

The paprika manufactured on the manner such besides, that guaranteed one forgingmentes, does not cost half so much, than with the different taxes and commercial price margins burdened shop variant. Onto the delicate one ground paprika in glass which can be locked with a metal lid, locked away from light, we store it on cool, dry place. (If we do not have dark glass, put the glass into a paper bag. Into the cupboard closing not good solution, because we are opening the door of the kitchen cupboard repeatedly often.) The disintegration of the flavour and aroma substances we keep it in a closed cupboard which can be slowed down by us covering the jar containing the milling product with tinfoil. (Let us not put it into a fridge because the wet, humid air ruins the dried spices.) From 1 kg of raw paprika max. 14 dg of milling product with an excellent quality is expected. A four-member family's year paprika need is not over the 0,5 kilograms generally. Let us not kick it out because the paprika high-quality is useful until two years if the successor is left of him in a year.

Az előbbi hivatalos osztályozást érdemes még annyival kiegészíteni, hogy ha sikerül a piacon Szeged környékén termelt nyers paprikát beszerezni, és nem sütőben, hanem sza­bad levegőn szárítjuk, akkor a házilag készített fűszerpap­rika színe, íze és illata a „Különleges” minőséget is felül­múlja. A paprikamalmokban ugyanis a nagy mennyiségre való tekintettel kemencében szárítják az alapanyagot, és a gyors hidratálás valamint a hőkezelés nem használ a minőségnek. A sütőben szárítás másik hátránya, hogy a hőkezelés során C-vitamin-tartalmának jelentős része elpusztul. Nagy előnye még a házilag készített fűszerpaprikának, hogy a lassú szárítás következtében igen kevés cukor marad benne vissza, így nem tud karamellizálódni. A természetes úton szárított paprika tehát mentes a gyári fűszerpaprikák enyhén karamelles mellékízétől.

The former official categorisation worthy yet with so much to add, that if he manages to obtain the raw paprika produced on the neighbourhood of Szeged on the market, and in not baking one, but we dry it on free air, the colour of the paprika prepared homemade, his flavour and his fragrance surpass the special quality then. The stock is dried in a furnace in consideration of the big quantity in the paprika mills, and the fast hydration and the heat treatment are not useful to the quality. In the oven the other disadvantage of drying, that the considerable part of his C-vitamin content is destroyed in the course of the heat treatment. His big benefit yet for the paprika prepared homemade, that most little sugar is left in him as a result of the slow drying back, is not top notch in this manner to caramelize. The paprika dried on the natural road so free one is caramel on the salve of the factory paprikas because of his smack.

 

Zöldségfélékből nem csak pörköltet készíthetünk, hanem ki is ránthatjuk őket. A rántott zöldségféléknek a 0,5 cm vastag szeletekre vágott patisszontól kezdve a padlizsánon át a cukkiniig igen széles skálája ismert. Az előbbi karfiol pl. rántva még egyszerűbben elkészíthető, de hasonló módon készül a Bundás karalábé is, 7-8 mm vastag szeletekből.

From vegetables we may not prepare one roasted only, but we may pull them out. For the vegetables fried in breadcrumbs from the 0,5 cm of thick pattypan squash cut in slices started through the aubergine to the courgette the wide scale of a yes known. The former cauliflower e.g. the furry kohlrabi, 7-8 prepare fried in breadcrumbs on a similar manner which can be prepared even more simply mm from thick slices.

 

36. Rántott karfiol

36. Cauliflower fried in breadcrumbs

 

70 dg friss, fehér karfiolt zöldjétől megszabadítva mossunk meg, szedjük szét rózsáira, és a torzsája nélkül, fedő alatt főzzük puhára. Vigyázzunk rá, hogy ne főzzük túl, mert szétesik. (Sokan egy darabban főzik a karfiolt, és utána darabolják fel. Ennek a módszernek nagy előnye, hogy ha szá­­rával felfelé helyezzük a kelvirágot a fazékba, akkor men­te­sülünk a káposztafélékre jellemző kellemetlen szagtól.) Utána szűrjük le a levét. (Nem kell hozzá szűrő. A fedelét résnyire félrehúzva is leönthetjük a levét.) Ezt követően azonnal dobjuk hideg vízbe. Így gyorsan lehűl, és megőrzi ropogósságát. Verjünk fel 3 tojást, és a lecse­pegtetett karfioldarabokat forgassuk lisztbe, majd a tojásba, végül zsemlemorzsába. Ezt követően mindkét oldalát bő, forró olajban, közepes lángon süssük világospirosra. Megsózva, mele­gen tálaljuk. Hasáb­burgo­nyá­val, illetve tartármártással fogyasztva érvényesül leginkább az íze. A hízásra hajlamosak azonban vegyék figyelembe, hogy a mindennapi ételeink közül a zsiradékban sült krumpli hizlal a legjobban. Ha párolt rizzsel kívánjuk tálalni, akkor adjunk hozzá fejes salátát, vagy tejfölös uborka­salátát, amely ellensúlyozza a rizs szárazságát.

70 dg of fresh, white cauliflower greening liberated wash, we take it to pieces his roses, and his stipe, we cook it for soft one under cover. Let us look him after in order not to cook it too, because he disintegrates. (Many people cook the cauliflower in a piece, and it is divided up then. The big benefit of this method, that if we put the cauliflower upwards with his stem into the pot, then are exempted onto the cabbage ones because of a typical unpleasant smell.) We strain his juice then. (A filter is not needed for him. His lid drawn aside onto narrow one too we may pour off his juice.) We throw it promptly into cold water following this. Gets cold quickly so, and keeps his crispness. Let us beat up 3 eggs, and the poured cauliflower pieces down let us turn it into flour, then into the egg, finally into breadcrumbs. Following this both of his sides let us bake it in baggy, boiling oil, on a medium flame light-red. Salted, we serve it on warmth. With french fries, his flavour prevails concerned being on a diet with tartar sauce mostly. Onto the fattening inclined let it be taken into consideration however, that our daily foods French fries are fattening the best in the fat. Let us add head lettuce to him if we wish to serve it with steamed rice, or sour cream cucumber salad, which counterbalances the dryness of the rice,.

Ugyanígy készül a Rántott brokkoli. A kevesebb zöldveszteség miatt brokkoliból 60 dg is elegendő. Még fino­mabbá tehetjük mindkét zöldséget, ha a zsemlemorzsába fele-fele arányban reszelt sajtot keverünk. Természetesen ezen a módon más, nehezen puhuló zöldségeket is ránt­hatunk. A jellegtelen ízű zöldségeket úgy tehetjük pikánsabbá, hogy a panírozáshoz használt tojásba kevés őrölt borsot, fűszerpap­rikát és áttört fokhagymát keverünk. Kelbimbó rántása esetén adhatunk a tojáshoz egy csipet őrölt köményt is. Ügyeljünk arra, hogy az ízesített bundával ellátott zöldséget lassú tűzön kell sütni, mivel könnyebben megég, mint a hagyományos panírozás. A különlegességek kedvelői zabpehely-, kukorica-, vagy sárga­borsó­lisztből készítsék a panírt. Fogyó­kúrázók a finomliszt helyett használhatnak kávédarálóban finomra őrölt sós kekszet is, mert így a panír kevesebb olajat szív magába. Soka nyersen használják a karfiolt és a brokkolit. Megmosott rózsáit vágjuk max. 0,5 cm vastag szeletekre, és bő, forró olajban süssük ropogósra. Így is finom.

The broccoli fried in breadcrumbs prepares in the same manner. The because of less zöldveszteség from a broccoli 60 dg too enough. We may make both vegetables even more delicate if we mix a cheese filed in half-half proportions into the breadcrumbs. We may pull other, vegetables softening difficultly out on this manner naturally. We may make the vegetables with a featureless flavour spicier in that manner, that the coating with breadcrumbs mash we mix little ground pepper, paprika and garlic broken through into used egg. We may add a pinch of ground cumin to the egg in case of fried in breadcrumbs Brussels sprouts out. Let us keep an eye on it, that the vegetable supplied with the flavoured fur coat it is necessary to bake on low oven since he burns much more easily, than the legatee coating with breadcrumbs mash. The specialities liking oat flake-, corn-, or from dried peas flour let it be prepared the breadcrumbs mash. Dieters may use ground salty biscuit for delicate one instead of the flour in a coffee grinder, dared in this manner the breadcrumbs mash inhales less oil himself. A lot the cauliflower and the broccoli are used rawly. We cut his washed roses max. 0,5 cm of your thick wind, and let us brand it as crisp one in baggy, boiling oil. In this manner delicate.

 

Bizonyára sokan meglepődnek azon a botanikusok által hangoztatott tényen, hogy a zöld brokkoli valójában nem brokkoli. A valódi brokkoli ugyanis barnáslila színű. Jellegzetessége, hogy virágzata nem alkot egységes fejet, hanem kisebb bimbókat fejleszt. Ezért bimbós brokkolinak[I] nevezték el. Érdemes megkóstolni, mert különleges íze van. Kevésbé ismert a fehér színű változata[II], ami teljesen megérve sárga lesz. Létezik zöld színű bimbós brokkoli[III] is, ami úgy néz ki, mint egy rózsáira szedett itáliai brokkoli. Zöld bimbója nem fejlődik nagy fejjé, hanem apró marad. Ezért a szakirodalomban gyakran összetévesztik a kínai brokkolival. Levelei alapján azonban könnyen beazonosítható. A piacon sem téveszthető össze a két brokkoli. A kontinentális brokkoli­csa­lád levelei ugyanis ehetetlenek, így ezeket levelek nélkül árulják. A kínai brokkoli levele viszont fo­gyaszthatók, ezért mindig levelekkel együtt forgalmazzák. A zöld bimbós brokkoli őshazája Olasz­ország. Másutt nem terjedt, mert ízre szinte alig különbözik a nagyfejű itáliai brokkolitól, az apró fejek viszont meglehetősen gazdaságtalanná teszik a termesztését. Mint a legtöbb kontinentális zöldségnek, a brokkolinak is rengeteg változata, fajtája van.[XCVII] Közülük legismertebb az óriás brokkoli. Mint a neve is utal rá, nagyobb, mint a zöld itáliai brokkoli, és nem alkot egységes fejet. A zöld bimbós brokkolihoz hasonlóan sok oldalhajtást fejleszt, és ezek állnak össze laza fejjé. Az így keletkező fej átmérője elérheti a 25-30 centimétert is.

Many people are surprised at the fact expressed by botanists that the green broccoli is not a broccoli effectively certainly. The real broccoli since brownish purple colour. His characteristic, that his inflorescence does not form a uniform head, but develops smaller buds. It was dubbed a sprouting broccoli because of this. Worthy to taste, because he has a special flavour. His variant with a white colour, which will be yellow ripening totally, is less known. A sprouting broccoli with a green colour, which looks in that manner, exists, than an his roses picked Italy broccoli. His green bud is not growing big head, but change is left over. It is mistaken for the Chinese broccoli often in the literature because of this. The basis of his leaves but easily can be identified. On the market can be mixed up the two broccolis. The continental broccoli family's leaves since inedible, these are sold without leaves in this manner. The leaf of the Chinese broccoli on the other hand can be consumed, it is distributed together with leaves always because of this. Italy is the original home of the green sprouting broccoli. Did not expand elsewhere, because onto a flavour differs hardly quasi the big head from an Italy broccoli, the tiny heads make his growing quite uneconomic on the other hand. Than most continental vegetables, the broccoli, he have many variants, a kind. From among them best-known the giant broccoli. Than his name indicates him, bigger, than the green Italy broccoli, and does not form a uniform head. A lot develop a side-shoot similarly to the green budded broccoli, and these form into a loose head. The diameter of the head arising so may reach the 25-30 centimetres.

A kontinentális brokkoli egzotikus párja a kínai brokkoli[I] vagy eredeti nevén kai lan. Külsőre egyáltalán nem hasonlít az általunk ismert brokkolira. Ezt a nevet azért kapta, mert vastag szárának és apró, csökevényes fejecskevirágzatának az íze olyan, mint a brokkolié, csak édesebb. Ennek a zöldségnek a lapos, fényes, kékeszöld levele is fogyasztható, bár kissé kesernyés. Jellegzetessége még, hogy kinyílva nem keseredik meg a bimbója. Ezért kivirágzott állapotban is árulják. Külsőre leginkább a zöld bimbós brokkolihoz hasonlít, emiatt gyakran összetévesztik vele. Nálunk nem kapható, de Amerikában az ínyencek könnyen hozzájuthatnak, mert Kínából importálják. A nagyszámú kínai kolónia igényeit elégítik ki vele, és jut belőle a szabad piacra is. Kínában valamint Vietnamban a kai lan igen kedvelt. Gyömbérrel és fokhagymával ízesítve megsütik, s osztrigamártással fogyasztják.

The exotic pair of the continental broccoli or the Chinese broccoli on his original name gai lan. Onto exterior does not resemble the broccoli known by us altogether. Received this name because the flavour of his thick stem and his tiny, almost vestigial flower heads is like that, than that of the broccoli, only sweeter. The flat, bright, blue-green leaves of this vegetable can be consumed, bar slightly tart. His characteristic yet, that is not embittered opening his bud. Bloomed in a state because of this it is sold. Onto exterior is similar to the green sprouting broccoli mostly, it is mistaken for him often because of this. At us cannot be got, but the gourmets may obtain it easily in America, from drawn China it is imported. The numerous Chinese colony's claims are fulfilled by him, and comes from him onto the free market. In China and Vietnam the gai lan most popular. It is roasted flavoured with ginger and garlic, and it is taken with oyster sauce.

A zöld fejű itáliai brokkoli[IV] (calabrese) íze egyébként a spárgához hasonlít. Mellesleg a krémszínű pagoda karfiol is brokkoli, de az íze inkább a karfiolra emlékeztet, ezért a piacokon és a szuper­marketekben egzotikus karfiolként forgalmazzák. A hivatalos neve azonban római brokkoli (romanesco). Tovább nehezíti az azonosítást, hogy időközben kinemesítették az itáliai brokkoli vörös változatát[V]. Feje ugyanolyan tömör, mint a zöld brokkolié, színe pedig barnáslila, mint a bimbós brokkolié. Ne tévesszük össze a lila karfiollal, mert ez valóban karfiol. Ezzel azonban még nem értünk ki a brokkolicsalád ismertetésének végére. Amerikai botanikusok nem voltak megelégedve a zöld bimbós brokkolival, ezért az itáliai brokkoli és a kínai brokkoli keresztezésével létrehozták a brokkolinit. Az eredmény felemás lett. A brokkolini[VI] ugyanolyan kis fejű, mint a kínai brokkoli, de a levele ennek sem ehető. Mindenesetre a brokkolini (kis brokkoli) nevet védjeggyé nyilváníttatták, így csak ők használhatják. Ha még nem keveredtünk el a rengeteg brokkolifajta között, ismerkedjünk meg a ráb brokkolival. A ráb brokkoli[VII] vagy rapini lényegében olyan, mint a zöld bimbós brokkoli, csak a levele különbözik tőle. A hasonlóság oka, hogy közös őstől származnak. Olaszországban évszázadokon át fogyasztották. Termesztése a kalábriai brokkoli megjelenésével visszaszorult. Ma már nem örvend nagy népszerűségnek, mert a kínai brokkolinál keserűbb és csípősebb, ráadásul nehezebben puhul. A ráb brokkoli fűrészfog szélű levele is ehető, de az is keserű. 

The Italian broccoli with a green head (calabrese) his flavour is similar to the asparagus anyway. Incidentally the cream pagoda cauliflower broccoli, but his flavour reminds of the cauliflower rather, it is marketed as exotic cauliflower on the markets and in the supermarkets because of this. His official name but Roman broccoli (romanesco). Makes the identification harder long, that meanwhile bred the red variant of the Italy broccoli. His head just as brief, than that of the green broccoli, his colour though brownish purple, than that of the sprouting broccoli. Let us not mistake it for the purple cauliflower because this is cauliflower really. We did not get out with this but yet onto the end of the broccoli family's review. There were not American botanists being satisfied with the green budded broccoli, for this with the hybridisation of the Italy broccoli and the Chinese broccoli it was produced the brokkolini. The result was odd. The brokkolini with a little head just like that, than the Chinese broccoli, but his leaf for this not edible. Whatever the brokkolini (little broccoli) name they had it declared a trademark, they may use it only in this manner. If yet did not get mixed up between the much broccoli one, get acquainted with the broccoli raab. The broccoli raab or broccoli rabe or rapini in the essence like that, than the green sprouting broccoli, his leaf differs from him only. The reason of the similarity, that they come from a common ancestor. It was taken through centuries in Italy. His growing was forced back with the appearance of the calabrese broccoli. Today does not enjoy big popularity already because the Chinese is bitterer at a broccoli and spicier, softens more difficultly moreover. The sawtooth edge leaf of broccoli rabe edible, but it bitter too. 

 Aki még nem veszítette el tájékozódó képességét a különféle brokkolik között, azt a kínai virágzó káposzta látványa biztosan zavarba hozza. A kínai virágzó káposzta[I] vagy eredeti nevén csoi szum nagyon hasonlít a kínai brokkolira. A piacon csak a virágja alapján tudjuk megkülönböztetni őket egymástól. A kínai brokkoli virágja fehér, míg a kínai virágzó káposztáé sárga. Sárga virágja alapján a ráb brokkolihoz is hasonlít, de annál lágyabb, kevésbé intenzív az íze. Gyorsan növő zöldségféle, zsenge hajtásai már 1 hónap után szedhetők. Teljesen kifejlődve a növény magassága elérheti a 30 centimétert is. Ugyanúgy használható, mint a kínai brokkoli, vagyis a szára, a levele és a bimbója egyaránt ehető. A ropogós, kissé kesernyés főtörzset azonban vastag héj fedi, ezért alul a szárát célszerű meghámozni. Az oldalhajtások azonban már lágyak, édeskés ízűek, és gyorsan puhulnak. (Nem szabad túlfőzni őket, hogy ropogósak maradjanak.) A virágzás megindulása most sem akadálya a növény további fogyasztásának. Sőt, édeskés sárga virágai is ehetők. Nagy ovális levelei enyhén mustár ízűek, és szintén felhasználhatók. Oldalhajtásai nagyon táplálóak, kétszer annyi ásványi anyag van bennük, mint a bordás kelben. A kínai virágzó káposztát nem csak tavasszal, hanem ősszel is termesztik, mert ha kissé megcsípi a dér, még jobb íze lesz. A kemény fagyokat azonban nem bírja. Az őszi termés csak 45-50 nap után takarítható be. A kínai virágzó káposztának is van egy kevésbé ismert lila változata, melynek csak a szára lila, a levelei szintén zöldek.

The sight of the Chinese flowering cabbage embarrasses the person who did not lose his orientation yet between the various broccolis certainly. On the name of the Chinese flowering cabbage or on his original name choi sum resembles the Chinese broccoli very much. We can distinguish them based on his flower only on the market from each other. The flower of the Chinese broccoli white, while the Chinese flowerin cabbage yellow. Based on his yellow flower it is similar to the the raab broccoli, but it softer, less intensive his flavour. A vegetable increasing quickly, young one rushing already after 1 month can be collected. The altitude of the plant may reach the 30 centimetres growing totally. Likewise useful, than the Chinese broccoli, i mean his stem, his leaf and his bud equally edible. A shell covers the crisp, slightly tart sergeant-major but thick one, because of this below his stem expedient to peel. The side-shoots but already soft, with a sweetish flavour, and they soften quickly. (Not free to cook they, that crisp let them be left over.) The start of the blooming is not the obstacle of the additional consumption of the plant now. Indeed, his sweetish yellow flowers edible. On the salve of his big oval leaves mustard flavour, and likewise utilizable. His side-shoots very nutrient, there are so many mineral substances in them two times, than in the Chinese white cabbage. The Chinese flowering cabbage not only in spring, but it is cultivated in autumn, because if he stings it slightly the hoar, even better one will be his flavour. He does not endure the hard frosts however. The autumn crop after only 45-50 days can be harvested. The Chines flowering cabbage has a less known purple variant, the stem of which is purple only, the leaves likewise green.

A sort a különféle hibridek zárják. Ilyen pl. a páva brokkoli[I], amely az itáliai brokkoli és vörös valamint a zöld szibériai kel keresztezésével született. Az íze olyan, mint a kelféléké, csak édesebb. Termése leginkább a vörös és a fehér bimbós brokkolihoz hasonlít. A páva brokkolinak is két változata van, a lila és a fehér. A lila változat annyiban különbözik a fehértől, hogy szára és hajtásai lilás árnyalatúak. A páva brokkolinak nem csak a bimbója, hanem a szára és az oldalhajtásai is fogyaszthatók. Leveleik megtévesztésig hasonlítanak a vörös és a zöld szibériai kelhez, és szintén ehetők. Zsengén leszedve édeskés saláta készíthető belőlük. Ezeknek a hibrideknek a felsorolásába azonban nem érdemes belemenni, mert számuk végeláthatatlan, és nagyüzemileg nem termesztik őket, ezért sehol sem kaphatók. Másrészt időközben ebbe a folyamatba bekapcsolódtak a génsebészek is, akik állati eredetű géneket helyeznek a növényekbe. Ennek következménye kiszámíthatatlan, sőt sokak szerint életveszélyes.

The various hybrid ones end the row. So e.g. the peacock broccoli, it was born with the hybridisation of the Italy broccoli and red one, and the green Siberian kale. His flavour like that, than the kales, only sweeter. His crop the red one and the white budded one are similar to a broccoli mostly. The peacockbroccoli has two variants, the purple one and the white. The purple variant differs from the white in so much, that his stem and his foldings with a purplish nuance. For the peacock for a broccoli not only his bud, but his stem and his side-shoots can be consumed. Their leaves the red one and the green one are perfectly similar to Siberian kale, and likewise edible. Young taking sweetish lettuce can be prepared from them. Into the enumeration of these hybrid ones but not worthy to go into it, because their number endles, and they are not cultivated large scale firmwise, because of this nowhere available. The gene surgeons, who put genes with an animal origin into the plants, engaged in this process meanwhile on the other hand. The consequence of this incalculable, indeed according to many people life-threatening.

Mivel a fogyasztók széleskörű tiltakozása következtében a génmanipuláció napjainkra szitokszóvá vált, a botanikusok többsége megmaradt a korábbi fajtanemesítési módszerek mellett. Ezen a téren azonban igen aktívak. Mostanában mindent mindennel kereszteznek. Az eredmény többnyire kiábrándító. Hiába, nehéz versenyre kelni Istennel a teremtésben. Növénynemesítőink azonban kitartóan próbálkoznak. Legújabb eredményük a brüsszeli kel[XCVIII]. Brit kertészek állították elő 15 éves munkával, genetikai módosítás nélkül. A kelbimbót természetes úton (virágporátadással) keresztezték a fodros kellel. Az eredmény egy öszvér növény lett, amely a kelbimbó kesernyésségét és a kelkáposzta enyhe, édeskés, mogyorós ízét ötvözi. Előállítójuk szerint finomabb, mint a bimbós kel. (Édesebb, nem annyira kesernyés.) Ránézésre a kelbimbóhoz hasonlít, de az egyes levelek között nem kis gömbölyű káposzta fejlődik, hanem kisméretű leveles kel. Ezeket kell levágni az ágas-bogas száráról. A kelbimbóhoz hasonlóan a vastag szár meglehetősen fás, ezért itt sem ehető. A kis brüsszeli leveles kel kétszer annyi B6- és C-vitamint tartalmaz, mint a hagyományos kelbimbó. Felhasználási módja megegyezik a leveles kellel. A brüsszeli kel is két változatban (zöld és lila) termeszthető. Egyelőre csak a nyugati országok élelmiszerboltjaiban kapható. A háziasszonyok még nem nagyon ismerik, de a vendéglői szakácsok már intenzíven alkalmazzák.

With what as a result of the consumers' wide-ranging protest the genetic manipulation our days turned into a swearword, the botanists' majority remained beside the earlier kind improvement by breeding methods. On this space but most active. They cross everything over with everything recently. The result is disappointing mostly. Vainly, to rise to a heavy competition with a god in the creation. Our plant breeders make an attempt persistently however. The Brussels Savoy cabbage is their newest result. British gardeners took it to the police station with 15 year works, without a genetic modification. The Brussels sprouts on a natural road (with pollen passing) it was crossed over with the frilly Savoy cabbage. The result a mule was a plant, which melds the tartness of the Brussels sprouts and the mild, sweetish, hazel-nut flavour of the kale,. Producing more delicate, than the budded Savoy cabbage. (Sweeter, not so much tart.) Onto a glance is similar to the Brussels sprouts, but little round cabbage is not produced between the single letters, but small-sized leafy Savoy cabbage. It is necessary to cut these off from his branchy stem. Similarly to the Brussels sprouts the thick stem quite woody, because of this here edible. The little Brussels leafy one grows two times so much B6 and contains vitamin C, than the traditional Brussels sprouts. His manner of application is equal to the leafy Savoy cabbage. The Brussels one grows in two variants (green and purple) can be cultivated. The western one is available in countries' food stores only temporarily. The housewives do not know it very much yet, but the cooks restaurant apply it intensively already.

 

A távol-keleti konyhák közül a tahi konyha ízei hasonlítanak leginkább a magyar konyhához. A kínai behatás azonban igen erős. Ennek eredménye a thai mézes karfiol. (Neve kissé megtévesztő, mert egyetlen összetevőjében sincs méz. Azért kapta ezt a nevet, mart a karfiolrózsákra öntött ragacsos, cukros máz úgy néz ki, mintha mézes lenne. Édes íze is erre utal.) Nem olcsó étel, mert egzotikus ízesítőanyagok kellenek hozzá. Ráadásul párolt jázminrizsre kell tálalni, ami szintén sokba kerül. Elkészítése is hosszadalmas. Ínyenc vendégeink azonban nagyra fogják értékelni. (Ha ízlett ez az étel, a beszerzett fűszerekkel és ízesítőanyagokkal más thai és kínai ételeket is készíthetünk. Ehhez sok receptet találunk az Interneten.) Ez a kb. 18 dekagrammnyi egzotikus ízű mártás a barbecue szószhoz hasonlóan jól használható mártogató (dip) szószként is. Sült húsokhoz is adható. Felhasználás előtt a tetején kivált olajat keverjük bele.

From among the Far-Eastern kitchens the tahi the flavours of a kitchen are similar to the Hungarian kitchen mostly. The Chinese impact but a yes is strong. The Thai honeyed cauliflower is the result of this. (His name slightly deceptive, because there is not honey in one single of his component. Glaze got this name, burned gluey one poured onto the cauliflower roses, sugary one for it so looks out, as if would be honeyed. His sweet flavour indicates this.) Not cheap food, drawn exotic one flavouringanyagok they are needed for him. It is necessary to serve for jasmine rice steamed moreover, which costs a lot likewise,. Preparing him is lengthy. Gourmet our guests will value it highly however. (If this food tasted good, with the obtained spices and flavouringanyagokkal we may prepare other Thai and Chinese foods. To this we hit many prescriptions on the internet.) This cca. 18 decagrammes sauce with an exotic flavour similarly to the barbecue sauce can be used dipping (dip) as sauce. To roast meats can be given. Takes oil out on top of him before a use we involve it in it.

 

Thai mézes karfiol

Thai honeyed cauliflower

 

Először készítsünk rántott karfiolt, amit bundázás után most ne olajban, hanem sütőben, szárazon pirítsunk. Tisztítsunk meg 1 kg karfiolt. Tördeljük le ró­la a zöld levélnyeleket, és vagdaljuk le a torzsájáról a kb. 60 dekagrammnyi karfiolrózsákat[XCIX]. Mossuk meg, és hosszában vágjuk diónyi darabokra. Utána forgassuk lisztbe. Ennek legegyszerűbb és leggyorsabb módja, hogy a karfiolrózsákat nejlonzacskóba rakjuk. Szórjunk rá 4 evőkanál lisztet. Fújjunk a zacskóba levegőt, csavarjuk meg a száját, és jól rázzuk össze. Utána gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 210 °C-ra. Béleljünk ki sütőpapírral egy nagyobb méretű zománcozott tepsit. Verjünk fel 3 nagy vagy 4 kicsi tojást, szórjunk bele fél mokkáskanál sót, és mártsuk bele a lisztes karfioldarabokat. Forgassuk zsemlemorzsába, és rakjuk a sütőpapírra úgy, hogy lehetőleg ne érjenek össze. Locsoljuk meg kb. 0,7 dl szezámolajjal[C], és az előmelegített sütőbe rakva süssük kb. fél óráig, amíg aranybarnára pirul. (Ha alulfűtős gáztűzhelyt használunk, kb. 20 perc múlva két villával forgassuk meg a karfioldarabkákat, hogy ne égjen meg az aljuk.)

Let us prepare cauliflower in crumbs first, that after a fur coat now no in oil, but in an oven, drily fry. Clear 1 kg of cauliflower. Wring from him the green petioles, and cut up his stipe cca. 60 decagrammes cauliflower roses. We wash it, and we cut it lengthwise onto nut-size pieces. Let us turn it then into flour. The plainest and fastest manner of this, that we put the cauliflower roses into a plastic bag. Let us sprinkle 4 tablespoonsful of flour on him. Let us blow air, their screw into the bag his mouth, and we shake it up well. Let us light the oven then, and let us place it onto 210 °C. Let us line an enameled baking sheet with a bigger size with oven paper. Beat up 3 big or 4 small eggs, spread a mocha spoon is afraid salt, and let us dip the floury cauliflower pieces into him. Let us turn it into breadcrumbs, and we put it onto the oven paper in such a way that they should not make contact possibly. We sprinkle it with cca. 0,7 dl of sesame oil, and let us bake it put into the preheated oven cca. is afraid until a clock, onto auburn one reddens. (If below heater gas cooker we are useful, let us turn the cauliflower scraps round with two forks after cca. 20 minutes, how their bottom should not burn.)

Amíg a karfiol sül, készítsük el a mázat hozzá. Öntsünk 0,4 dl szezámolajat egy hőálló bevonattal ellátott kisebb méretű serpenyőbe. Reszeljünk rá 3 gerezd fokhagymát, 2 dg friss gyömbért, adjunk hozzá 1 evőkanál barna cukrot, 0,6 dl ketchupot[CI], 2 evőkanál édes chili szószt[CII], 2 evőkanál sötét szójaszósz[CIII], 2 evőkanál rizsecetet[CIV] és fél mokkáskanál sót. Élénk tűzön, állandóan kevergessük kb. 5 percig, amíg besűrűsödik. Végül rakjuk az öntet sűrűségű szószra a ropogós karfiolrózsákat, és szórjuk meg 8 dg pörkölt szezámmaggal. Tegyük a szószra, és egyenként kiszedve rakjuk a pörkölt szezámmagra. (A karfiolnak csak az egyik felét kell bevonni szósszal és szezámmaggal.) A maradék szószt locsoljuk a tetejére, és óvatosan forgassuk bele. (A maradék szezámmagot is szórjuk a tetejére.) Melegen tálaljuk, önmagában fogyasszuk. Párolt jázminrizsre rakva feltétként is tálalhatjuk. Ez esetben a fenti mennyiség 6 személynek elegendő. Sajnos a felmelegítés során jelentősen csökken az íze. Ezért jobban járunk, ha tálalás előtt pár órával kivesszük a hűtőből, és szobahőmérsékleten rakjuk a felmelegített rizs tetejére. Hűtőszekrényben tároljuk.

Let us prepare the glaze to it while the cauliflower is frying. Let us pour 0,4 dl of sesame oil into a pan with a smaller size supplied with a heat-resisting coating. File he 3 cloves of garlic, 2 dg of fresh ginger, add 1 tablespoonsful of brown sugar, 0,6 dl ketchupot[1], 2 tablespoonsful of sweet chili sauce, 2 tablespoonsful of dark Soya sauce, 2 tablespoonsful of rice vinegar and a mocha spoon is afraid salt. On active fire, let us make it swirl around steadily until cca. 5 minutes while he thickens. We lay it finally the dressing density onto sauce the crisp cauliflower roses, and we sprinkle it with 8 dg of roasted sesame seed. Let us put it onto the sauce, and we put it taken out one by one onto the roasted sesame seed. (It is necessary to cover one of the halves of the cauliflower with sauce and sesame seed only.) We water the residual sauce on top of him, and let us turn it carefully into him. (We scatter the residual sesame seed on top of him.) We serve it on warmth, let us take it merely. We may present it put onto stewed jasmine rice as a slice of meat. This in a case the above quantity for 6 persons enough. His flavour decreases significantly in the course of the heating unfortunately. We are owed for this better if we withdraw it from the refrigerator with a couple of clocks before a presentation, and we put it on room temperature on top of the rice warmed up. We store it in a fridge.

 

A szóján, a gombán, a tojáson és a zöldségféléken kívül a vegetárius konyha közkedvelt alapanyaga még a sajt. Az igen nagy választékban gyártott sajtok egy része sütésre-főzésre is alkalmas. A sajtot is úgy dolgozhatjuk fel a legegy­szerűbben, hogy rántjuk.

On the soya, apart from the mushroom, the egg and the vegetables the popular stock of the vegetarian kitchen yet the cheese. A part of the cheeses produced in the whacking choice is suitable for doing the cooking. We may process the cheese in such a way the most simply that we pull it out.

 

37. Rántott sajt

37. Cheese fried in breadcrumbs

 

Sajnos a legtöbb sajt nehezen tűri a hőkezelést, mert vagy nagyon hamar megolvad, vagy sütés közben megkeményedik, rágóssá válik. A közismert fajták közül leginkább a parmezán sajt alkalmas sütésre. (Az éttermi szakácsok a „giovane”[CV] érlelési fokú parmezán sajtot használják erre a célra. A 2-3 évig érlelt kemény változatokat csak reszelni lehet.) A magyar sajtok közül rántásra legalkalmasabb a karaván[CVI] és a Talléros füstölt ömlesztett sajt. Az utóbbinak nincs füstíze, csak annyira füstölik, hogy egy kis pikáns ízt adjon neki. Az ára is alacsony. (Az Intersparban 1400 Ft kilója.) Nyersen fogyasztva is finom. Az ementáli[CVII], a trappista, az edámi, a gouda és a nagy lyukú sajtokkal ne kísérletezzünk, mert kifakadnak, szétfolynak a serpenyőben.[CVIII] Az intenzív ízek kedvelői a füstölt pásztorsajtot[CIX], a Füstölt Füredi trappista sajtot, a Hortobágyi füstölt racka juhsajtot, a füstölt krajcár sajtot vagy a csípőspaprikás karaván sajtot válasszák. Az ínyencek nem csak nyersen kedvelik a rúzsflórán érlelt ilmici és Lajta sajtot, hanem rántva is. Az oldala ugyan kireped, de hőkezelve is megmarad a páratlan íze, finom zamata.

Most cheeses tolerate the heat treatment difficultly because or very soon unfortunately melts, or baking meanwhile hardens, becomes tough. From among the well-known kinds the Parmesan cheese is suitable for baking mostly. (The restaurant cooks the giovane Parmesan cheese with a ripening degree it is used for this aim. Ripened hard variants until the 2-3 years only it is possible to file.) From among the Hungarian cheeses fried in breadcrumbs most suitable the caravan and Talléros one was smoking loose cheese. The latter one does not have a smoky taste, it is smoked so much only that he should provide a little spicy flavour to him. His price is low. (1400 Ft/ kilo in Interspar.) Taken rawly too it's good. With the Emmentaler, the Trappist, the Edamer, the Gouda and the  big hole cheeses let us not experiment, because gush out, they run in the pan. The intensive flavours liking the smoked a shepherd cheese, Smoked Füredi Trappist cheese, the Hortobágy smoked racka sheep sheep cheese, the smoked penny cheese or the spicy paprikash caravan cheese let it be elected. The gourmets not it is liked rawly on the lipstick flora only ilmici and Lajta ripened a cheese, but fried in breadcrumbs too. His side cracks though, but heat treatment his odd flavour, his delicate flavour remain.

A nálunk kapható különleges ízű külföldi sajtok közül az Old Amsterdam a leginkább hőálló. A félkemény sajtok közül a Galbani Bel paese bírja leginkább a sütést. A juhtejből és a kecsketejből készült félkemény sajtok többsége sem folyik szét.[CX] készült félkemény sajtok többsége sem folyik szét. Jól bírják a hőkezelést a krémfehér sajtok is. Közülük legízletesebb a Colios gyártmányú görög FETA. (Mivel tömény sós lébe áztatják őket, felhasználás előtt mossuk le  a külső felületét.)[CXI] Ezen túlmenően a legtöbb kemény sajt hőálló. Ezekkel a reszelhető sajtokkal azonban az a baj, hogy rágósak. A hőkezelés során puhulnak ugyan, de rágóssá, gumissá válnak.[CXII]

From among the foreign country cheeses with a special flavour which can be received at us Old Amsterdam the mostly heat-resisting. From among the semi-hard cheeses Galbani internal paese endures the baking mostly. Was made of the sheep milk and the goat's milk semi-hard cheeses his majority does not run. (From among the sheep cheeses the gourmets' favourite the French Ossau-Iraty. Fried in breadcrumbs too with a most delicate, aromatic flavour. At us Tesco a supermarket distributes it. Not too expensive, his price: 3700 Ft/kg.) The heat treatment is endured well the cream white cheeses. From among them tastiest the Colios product Greek Feta. (We wash it before a use since they soak them in concentrated salty juice his exterior surface.) On this beyond that most hard cheese heat-resisting. With these cheeses which can be filed but that trouble, that tough. They soften in the course of the heat treatment though, but they turn tough one, gummed one.

Igazi meglepetés a Président Bleu kockasajtja. Nem igazi sajt, hanem kékpenészes sajttal ízesített ömlesztett sajtkészítmény. Ezért viszonylag olcsó. Kartondobozban forgalmazzák. (3 db 50 gram­mos kockasajt van benne.) A Spar szupermarketekben kapható. Ára: 319 Ft. (Kilogrammja 2127 Ft). Mérsékelt ára ellenére nagyon finom, és sütés közben egyáltalán nem fakad ki. Aki nem szereti a füstölt sajtokat, és unja már a camembert sajtot, ezt válassza. A markáns ízű kékpenészes sajtokat sokan kedvelik, de nem lehet rántani őket, mert a serpenyőben szétfolynak. Ez nem. A Président Bleu oldala még alacsony hőfokon sütve sem reped ki. Hideg szendvicsként elkészítve is finom. Ne tévesszük össze a Président le Bleu sajttal. Ez kékpenészes sajttal ízesített camembert sajt. Kerek fadobozban forgalmazzák, meglehetősen drágán. A műanyag dobozba töltött Président Crème de Bleu sajttal se tévesszük össze. Ez kenhető krémsajt.[CXIII]

Président Bleu cube cheese is a real surprise. Not real cheese, but blue mouldy loose cheese artefact flavoured with a cheese. Because of this relatively cheap. They distribute it in a carton. (3 pieces there are 50 gram cube cheeses in him.) Spar is available in supermarkets. His price: 319 Ft. (His kilogram 2127 Ft). Despite a moderate's price very delicate, and does not gush out altogether during baking who. Who does not like the smoked cheeses, and is bored with it already the camembert cheese, let him select this. The blue mouldy with a sharp flavour cheeses many people like it, but it is not possible to pull them out because they run in the pan. This no. Président Bleu side baked on a low temperature yet neither cracks. Prepared as a cold sandwich too it's good. Let us not mix it up Président down Bleu with a cheese. This blue mouldy camembert flavoured with a cheese cheese. It is distributed in a round tree box, quite expensively. Président Crème poured into the plastic box but Bleu let us not mistake it for a cheese. This is greasy cream cheese.

A sajtot ugyanúgy kell rántani, mint a zöldségeket, a kifakadás veszélyének csökkentése érdekében azonban duplán kell panírozni. 40 dg friss sajtot vágjunk kb. 1 cm széles (kisujjnyi) hasábokra. Ha kemény vagy kiszáradt a sajt, öntsünk rá annyi tejet, hogy ellepje. Amíg a sajt ázik, verjünk fel 3 tojást, és a lecsepegtetett szeleteket forgassuk előbb lisztbe, majd tojásba, azután megint lisztbe, és újból tojásba, végül zsemlemorzsába. A tojásba mártogatást ne kézzel, hanem villával végezzük. Ellenkező esetben az ujjaink ragacsossá válnak, és rengeteg liszt illetve zsemlemorzsa fog hozzájuk tapadni, amellyel nem tudunk mit kezdeni. Az ügyesebbek úgy oldják meg ezt a problémát, hogy az egyik kezükkel csak a száraz anyagba (liszt, zsemlemorzsa) nyúlnak, a másikkal pedig a tojásba mártogatnak. Egyszerre több darabot is tehetünk a lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába, csak ne érjenek össze. Így gyorsabban haladunk.

It is necessary fried in breadcrumbs the cheese out likewise, than it is necessary to bread the vegetables, the reduction of the danger of the explosion in the interest of him but double. Let us cut 40 dg of fresh cheese cca. 1 cm onto wide (little finger size) columns. If hard the cheese or dried up, let us pour so much milk on him that he should cover it. Let us beat up 3 eggs while the cheese is soaking, and the dripped let us turn your wind first into flour, then into egg, afterwards again into flour, and again into egg, finally into breadcrumbs. Into the egg dipping not with a hand, but we make it with a fork. Our fingers become gluey in an opposite case, and much flour or breadcrumbs will adhere to them what to start. The smarter ones solve this problem in such a way that one are the dry ones only with their hand into a substance (flour breadcrumbs) for a rabbit, with the other one though into the egg dip. We may put more pieces into the flour, egg, breadcrumbs simultaneously, let them not make contact only. We move more quickly so.

A panírozott sajt mindkét oldalát bő, forró olajban süssük aranysárgára. Behelyezés előtt csípjünk le egy kis darabot a panírból, és dobjuk az olajba. Csak akkor tegyük a sajtot a serpenyőbe, amikor a morzsa elkezd pirulni. Ezt a módszert egyébként minden rántott ételnél célszerű alkalmazni, mert a nem eléggé forró olajban leázik a sajt illetve a zöldség bundája. Arra is ügyeljünk, hogy a serpenyőbe öntött olaj nem lepheti el teljesen a sajtszeleteket vagy a vékonyra vágott zöldséget, mivel ebben az esetben is leázik a bundájuk. Túl kevés se legyen az olaj alattuk, mert akkor meg leégnek. Teljes lángon, gyorsan süssük, hogy a megolvadt sajt ne folyjon ki a panírból. Ne hagyjuk őrizetlenül, mert hamar megég. Találékony háziasszonyok mindezen problémákat úgy kerülik le, hogy nem serpenyőben, hanem sütőben pirítják a sajtot. A kétszer panírozott sajtot sütőpapírral bélelt tepsibe rakják, étolajjal megkenik, majd előmelegített sütőbe rakva aranysárgára pirítják. A sütési idő függ a sajtszelet méretétől, de min. negyedóra. Nagy előnye még ennek a módszernek, hogy miután a sajtot sütés közben nem kell átforgatni, kevésbé reped ki.

The coated with breadcrumbs mash let us brand both of the sides of a cheese as golden yellow one in baggy, boiling oil. Before insertion sting a little piece the breadcrumbs mash, and we throw it into the oil. Let us put the cheese when the crumb starts reddening into the pan only. This method food fried in breadcrumbs on all of them anyway expedient to apply, dared in the oil not boiling sufficiently soaks off the fur coat of the cheese or the vegetable. Let us keep an eye on it, that the oil poured into the pan may not cover the cheese slices totally or onto the thin one cut vegetable, with what in this case soaks off their fur coat. Let too little not be the oil under them, dared then they get sunburnt. On a full flame, let us bake it quickly, that the a cheese melted not flow out the breadcrumbs mash. Let us not let it unguardedly because he burns soon. Inventive housewives on all this problems it is avoided so down, that not in a pan, but the cheese is fried in an oven. The cheese breaded two times is put into a baking sheet lined with oven paper, it is spread on cooking oil, put into preheated oven then onto golden yellow one it is fried. The baking time depends on the size of the cheese slice, but on what. quarter of a hour. His big benefit yet for this method, that after baking the cheese is not needed meanwhile to turn, cracks less.

Amennyiben lágy sajtot (pl. camembert) kívánunk rántani, előtte dermesszük meg. Dermedt állapotban könnyebb szeletelni, és panírozni.[CXIV] A lágy sajtot természetesen nem kell tejben puhítani, de a felületét kissé vizezzük meg, hogy könnyebben tapadjon rá a liszt. Az ínyencek a camembert sajt bundázásánál darált diót kevernek a zsemlemorzsába 1 : 1 arányban, vagy nem zsemlemorzsába, hanem mandulaforgácsba forgatják. Még felengedés előtt rakjuk forró olajba, és fokozott figyelemmel süssük. Az átforgatásához rósejbnisütő lapátot használjunk, hogy ne sérüljön meg a panír, ne folyjon ki belőle az olvadt sajt. Sokan a félkemény sajtot is beteszik kb. negyedórára a mélyhűtőbe, mert így biztosan nem fakad ki az oldala. Mire a közepe átmelegszik, folyóssá válik, a bundája megsül, és kemény páncélt képez körülötte. (Sokáig ne hagyjuk a mélyhűtőben, mert megikrásodik.) Minden sajtfajtánál nagyon fontos, hogy forró olajba rakjuk, mert a langyos zsiradékban elkezd olvadni, és szétfolyik.

In as much soft cheese (e.g. camembert) wish to pull out, let us petrify it before it. In a numb state easier to slice, and to coat with breadcrumbs mash. The soft cheese is not needed naturally in milk to soften, but his surface slightly make wet, that let the flour adhere to him much more easily. The gourmets the camembert walnut ground at the fur coat of a cheese is mixed into the breadcrumbs 1 : in 1 proportion, or not into breadcrumbs, but into an almond sliver it is turned. We put it before melting into boiling oil yet, and let us bake it with increased attention. It turning crisp oven let us use a shovel in order for him not to be wounded breadcrumbs mash, not flow out from him the moulten cheese. Many people are putting in the semi-hard cheese cca. onto a quarter of a hour into the freezer, because he does not gush out certainly in this manner who his side. Becomes fluid by the time his middle gets warm, his fur coat roasts, and forms a hard armour around. (Let us not leave it for a long time in the freezer, drawn granular.) All cheeses kind this is very important, the lukewarm one dared in order for us to put it into boiling oil starts melting in fat, and runs.

Egyébként leginkább hőálló a grillsajt. Ez a fajta annyira bírja a sütést, hogy bundázás nélkül sem olvad meg. 0,5 cm vastag szeletekre vágva, kevés forró olajban süssük mindkét oldalát világosbarnára. Grillezés esetén vágjuk kb. 2 centiméteres kockákra, és nyársra húzva, forgatva süssük. Az íze a tehéntejből készített mozzarellához hasonló. Grillsajt minden szupermarketben kapható, de nem mindegy milyet vásárolunk. A nálunk kapható grillsajtok szinte mindegyike ízetlen, rágós és túlsózott. Megsütve olyanná válnak, mint egy gumidarab. Rágás közben szinte nyikorog a fogunk alatt. A közismerten hőálló és finom karaván sajtunk ezen a téren is megállja a helyét. Az internetes tesztek szerint a két változatban is kapható Karaván grillkorong kellemesen füstös, puha a belseje, és nincs utóíze. Az egyetlen kifogás az volt vele szemben, hogy túl lágy a belseje. (2 db korong van a dobozban. Ára az Aldi áruházban 600 Ft, 160 grammos kiszerelésben.)

The grill cheese is heat-resisting mostly anyway. This kind endures the baking so much that he does not melt without a fur coat. 0,5 cm of your thick wind cut, let us brand both of his sides as light brown one in little boiling oil. We cut it in case of grill cca. 2 centimetre ones onto cubes, and put on the spit, turning let us bake it. His flavour from the cow's milk to a prepared mozzarella similar. Grill cheese everything which can be received in a supermarket, but not all the same what kind we buy. The grill cheeses which can be got at us quasi all tasteless ones, tough and put salt. They become like that roasted, than a rubber piece. Chewing squeaks quasi under our tooth meanwhile. The notoriously heat-resisting and delicate caravan our cheese holds out on this space. The caravan which can be got in the two variants according to the Internet tests grill disk pleasantly smoky, soft his inside, and he does not have an aftertaste. It was the only objection opposite him that his inside is too soft. (There is 2 pieces of disk in the box. His price Aldi in supermarkets 600 Ft, in 160 gram packings.)

A másik kedvenc a Tihany Grill Camembert, ajándék vörös áfonya lekvárral. (2 db korong van a dobozban.) Bár ennek is lágy a belseje, a mellékelt lekvárral fogyasztva az ínyenceknek sem okoz csalódást. Ára a Spar szupermarketekben 720 Ft, 163 grammos kiszerelésben. A füstölt grillsajtoknál is ez a helyzet. Az első helyezést a bükkfával füstölt Karaván füstölt grillsajt érte el. (4 db ovális korong van benne.) Ára a Tesco szupermarketben 900 Ft, 240 grammos kiszerelésben. A Hajdú grillenyica Füstölt serpenyős & grillsajt lett a második. (2 db parenyica ízű ovális korong van benne.) Ára a Tesco szupermarketben 700 Ft, 2000 grammos kiszerelésben. A külföldi grillsajtok közül igen finom a francia Paysan Breton Les Petits Fromages Kaasjes sajt. Ez is puha. Ezért ne süssük sokáig, mert szét fog folyni. Az Auchan áruházban kapható. A 2 kis korong ára 800 Ft, 120 grammos kiszerelésben.

The other favourite Tihany Grill Camembert, gift red cranberry with jam. (There is 2 pieces of disk in the box.) He causes disappointment not being on a diet with the enclosed jam for the gourmets although the inside of this is soft. His price Spar in supermarkets 720 Ft, in 163 gram packings. This is the situation at the smoked grill cheeses. It the caravan smoked with the beechwood smoked a first place a grill cheese reached it. (There is 4 pieces of oval disk in him.) His price Tesco in a supermarket 900 Ft, in 240 gram packings. The heyduck grillenyica was smoking braised & the second was a grill cheese. (2 pieces parenyica flavour there is an oval disk in him.) His price Tesco in a supermarket 700 Ft, in 2000 gram packings. From among the foreign country grill cheeses most delicate French Paysan Breton Les Petits Fromages Kaasjes cheese. This is soft. Let us not bake it because of this for a long time because he will run. Auchan is available in a department store. 800 Ft, 120 gram ones are the prices of the 2 little discs in packing.

Egyébként nem mindenki kedveli a lágy grillsajtot. Sokan azt szeretik, ha a grillsajtba is úgy bele lehet harapni, mint a grillezett húsba. Nekik a Halloumi grillsajt ajánlható. A ciprusi eredetű Halloumi grillsajtot már itthon is gyártják, az eredetihez hasonló minőségben. A Spar szupermarketekben kapható, 150 grammos kiszerelésben. Ára: 600 Ft. Az Aldi áruházban eredeti ciprusi Hallou­mi grillsajt is kapható 250 grammos kiszerelésben. Ára: 850 Ft. A Közel-Keleten általánosan kedvelt ez a fajta grillsajt. (Ezt a grillsajtot forrón kell tálalni, és fogyasztani. Ha lehűl, még rágósabbá válik.) Egy későbbi internetes teszt a Hajdú grillsajtokat hozta ki győztesként. Leginkább a Hajdú Grillsajt Kolbász fűszerekkel és a Hajdú Grillsajt Mediterrán fűszerek Levendulával ízlett nekik. Ezek valóban különleges változatok. Nagyban javítják a grillsajtok jellegtelen ízét. Érdemes őket kipróbálni. Áruk nem magasabb, mint a többi grillsajté. Kevesek által ismert grillsajtunk a Mosonmagyaróváron gyártott speciális Orda. A rántásra és grillezésre szolgáló speciális Orda attól válik hőállóvá, hogy kivonják belőle a kazeint.)[CXV]

Everybody does not like the soft grill cheese anyway. Many people like him to be possible to bite into the grill cheese so, than into the grilled meat. For them Halloumi grill cheese recommendable. Halloumi with a Cyprian origin grill cheese it is produced at home already, it is similar to original one in a quality. Spar in supermarkets available, in 150 gram packings. His price: 600 Ft. Aldi in a department store original Cyprian Halloumi grill cheese in 250 gram packings which can be received. His price: 850 Ft. On Middle East universally popular this kind grill cheese. (It is necessary to serve this grill cheese on boiling one, and to help lose weight. Becomes even tougher if he gets cold.) Egy későbbi internetes teszt a Hajdú grillsajtokat hozta ki győztesként. Leginkább a Hajdú Grillsajt Kolbász fűszerekkel és a Hajdú Grillsajt Mediterrán fűszerek Levendulával ízlett nekik. Ezek valóban különleges változatok. Nagyban javítják a grillsajtok jellegtelen ízét. Érdemes őket kipróbálni. Áruk nem magasabb, mint a többi grillsajté.

A later Internet test the heyduck grill cheeses produced it as a winner. Mostly the heyduck grill cheese sausage with spices and the heyduck grill cheese Mediterranean spices they liked the taste of him with lavender. These are special variants really. The grill cheeses repair his featureless flavour on a large scale. Worthy to try them. Merchandises not taller, than that of the rest of the grill cheeses. Special Orda produced on Mosonmagyaróvár is our grill cheese known by few people. Special Orda being fried in breadcrumbs and used for grill becomes heat-resisting one because the casein is extracted from him.)

Nem kell kifakadással számolni szójasajt használatakor sem. A tempehnek nevezett szójasajt nem olyan finom ugyan, mint az állati tejből készült, de kevesebb benne a zsír, a koleszterin. Emellett sok értékes zsírsavat, különféle aminosavakat, lecitint, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz. A rántott sajtot melegen tálaljuk. Megsózni nem szükséges, mert a legtöbb sajt sós. Párolt rizzsel, hasábburgonyával, illetve tartármártással fogyasztható, de igen finom Remoulade mártással is. (A párolt rizs, illetve a hasábburgonya szárazságát ellensúlyozva nyáron friss salátát, télen pedig savanyúságot tálalhatunk mellé.) Az intenzív ízek kedvelői Márványsajtöntettel vagy Hagymamártással leöntve eszik. Ha valamelyik szelet kifakadt, óvatosan emeljük ki, mert ha a megolvadt sajt az ujjainkra tapad, kellemetlen égési sérülést okozhat. Ha lehűlt nem szükséges felmelegíteni, mert hidegen fogyasztva is finom. Szobahőmérsékleten tároljuk. Másnapra elveszíti ropogósságát, de grillsütőben felfrissíthetjük. Jobban járunk azonban, ha a bebundázott sajtszeleteket berakjuk a hűtőbe, mert másnap frissen sütve sokkal finomabb lesz, mint felfrissítve. Kisütése semmivel sem tart tovább, mint mindkét oldalának felforrósítása.

It is not necessary to reckon with an explosion at the time of the usage of a Soya cheese. The tempeh called soya cheese not so delicate though, than it was made of animal milk, but less in him the fat, the cholesterol.  Beside this much valuable fatty acid, various amino acids, contains lecithin, mineral substances and vitamins. We serve the cheese fried in crumbs on warmth. To salt not necessary, because most cheeses are salty. With steamed rice, french fries, most delicate Remoulade who can be taken concerned with tartar sauce with sauce. (The steamed rice, counterbalancing a fresh lettuce concerning the dryness of the chips in summer, we may serve sourness on a winter though beside it.) The intensive flavours liking eats doused with a blue cheese dressing or onion sauce. If one are slices gushed out, we emphasize it carefully, because if the melted a cheese adheres to our fingers, unpleasant burning lesion may cause. If he got cold not necessary to warm up, dared taken coldly too it's good. We store it on room temperature. Onto a next day loses his crispness, but we may refresh it in a grill. We have been to Job however if we load up your fur coat cheese wind into the refrigerator because a next day will be more delicate baking freshly with a shock, than refreshed. His discharge lasts with nothing long, than heating up both of his sides.

 Szendvicskészítéshez lapkasajtra van szükség. A sajtot azonban csak sajtszeletelő késsel lehet egyenlő vastagságúra vágni. Ilyen kés a háztartásokban általában nincs. Ezért sokan szeletelt sajtot vásárolnak erre a célra. Néha több fajtát is. Amennyiben jelentős mennyiségű maradt belőle, ne várjuk meg, míg megpenészedik. Készítsünk belőle rántott sajtot. Ez azonban nem könnyű. A szinte papírvékony sajt nem bundázható, és a serpenyőbe rakva megolvadna. Kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy fel kell tekerni, és rúd formájában bundázni. Rolnizás közben azonban a kiszáradt lapkasajt elkezd repedezni, és a végén egy halom sajttörmelék lesz belőle. Ekkor mentsük, ami menthető alapon lisztbe, tojásba mártjuk, hogy majd az összeragasztja. A sok nyomkodástól végül össze is ragad, de így kisütve sokféle íze lesz, csak sajtíze nem.

To sandwich making there is need for a blank cheese. The cheese but only sajtslicing may be with a knife onto one with equal thickness to cut. There is not a knife like this generally in the households. Many people buy a sliced cheese because of this onto this aim. Sometimes more kinds. In as much a considerable amount were left of him, let us not wait for it while he goes mouldy. Prepare from him cheese in crumbs. This is not easy however. The quasi paper-thin cheese not fur coat, and would melt put into the pan. Seems an obvious solution, that it is necessary to pedal up, and in the form of a pole bundázni. Rolnizás the arid blank cheese starts cracking however meanwhile, and a heap of cheese debris will be from him on his end. Let us save it at this time, which is salvable on a basis, we dip it into flour, egg, that it glues it together then. The a lot prodding finally sticks together, but his diverse flavour will be figured out so, only his cheese flavour no.

Ennél jobb megoldás az olvasztás. Fektessük a sajtlapkákat a grillsütő tálcájára, és néhány másodpercig melegítsük. (Ne hagyjuk felügyelet nélkül, mert egy pillanat alatt sajttócsa lesz belőle.) Amikor elkezd olvadni, vegyük ki a tálcát, és rácsra rakva szorosan göngyöljük fel a sajtszeleteket. Vágjuk ketté a rudakat, és tegyük a hűtőbe. Miután megdermedtek, ugyanolyan kemények lesznek, mint a darabolt sajt. Sem bundázás, sem sütés közben nem fognak széttekeredni. A nyers sajttal ellentétben a rántott sajt jól bírja a fagyasztást, ezért a maradék berakható a mélyhűtőbe is. Grillsütőben felfrissíthetjük. (Ne csak melegítsük, hanem pirítsuk. Addig süssük, amíg az olaj elkezd pezsegni a tetején. Ekkor fordítsuk át, hogy az alja is piruljon.) Miután lehűlt ugyanolyan ropogós lesz, mint frissen sütve. A mélyhűtőben hónapokig tárolható a rántott sajt. Ha korábban a maradék tartármártást is lefagyasztottuk, akkor a kettőből percek alatt készíthetünk ízletes vacsorát. (A lefa­gyasztott tartármártást már előző nap célszerű kivenni, és áttenni a normál hűtőtérbe, hogy a gyors felengedéstől ne folyósodjon meg. Tálalás előtt keverjük simára.)

The melting is a better solution at this. Let us lay the cheese blanks onto the tray of the grill, and let us warm it until some seconds. (Let us not let it without supervision because a cheese puddle will be from him under a moment.) When starts to thaw, let us take out the tray, and we roll up the cheese slices put onto a grid tightly. We cut the poles into two, and let us put it into the refrigerator. They will be just as hard after they were numbed, than the cheese chopped up. Neither fur coat, neither baking they do not stain meanwhile to wind. The cheese in crumbs endures the freezing well as opposed to the raw cheese, because of this the residual one can be loaded up into the freezer. We may refresh it in a grill. (Let us not warm it only, but let us fry it. Let us bake it while the oil starts sparkling on top of him. At this time translate, that let his bottom redden.) After crisp one just like that got cold will be, than baked freshly. The cheese in crumbs is storable until months in the freezer. If we froze the residual tartar sauce early, then the from two we may prepare a tasty dinner under minutes. (The day overtaking the frozen tartar sauce already expedient to take out of, and to transfer into the normal refrigerator space, that because of the fast melting not be fluid. We put it before a presentation onto flat one.)

 

A legújabb divat szerint a sajtot kelkáposztalevélbe csavarva rántják ki. Nagyon különleges íze van, érdemes kipróbálni. Kb. 1,5 liter vízbe szórjunk 1 púpozott kávékanál Vegetát, és amikor felforrt tegyünk bele 12 db megmosott kelkáposztalevelet. Fedő nélkül, teljes lángon főzzük kb. 2 percig, amíg összeesik, majd szedjük ki egy tiszta konyharuhára vagy papírtörölközőre. Tegyünk rá egy másik törlőkendőt, és itassuk fel róla a vizet. Utána vágjuk ki a vastag főerét, és csomagoljunk bele egy darab sajtot. Két tenyerünk közé fogva nyomkodjuk össze, hogy a panírozásnál ne bomoljon szét. Végül a fentiek szerint panírozzuk, és bő forró olajban süssük világosbarnára. Ily módon olyan sajtot is ránthatunk, amely nem bírja a hőkezelést. Nem fog kifakadni, nem folyik szét a serpe­nyőben.

They pull it out screwing the cheese into a kale letter according to the latest fashion. He has a very special flavour, worthy to test. Into cca. 1,5 litres of water spread 1 heaped coffee spoon Vegeta, and when he boiled over let us put 12 pieces of washed kale letter into him. Without cover, we cook it on a full flame until cca. 2 minutes while he collapses, we take it out then onto a clear tea towel or a paper towel. Place an other one deleting shawl, and drink from him the water. We cut it out then his thick head vein, and let us wrap a piece of cheese into him. Two of our palms between it caught prod, that the breading let him not fall apart. We bread it according to the above ones finally, and let us brand it as light brown one in baggy boiling oil. We may pull a cheese that does not endure the heat treatment out on a manner such. Does not stain to gush out, does not run in the pan.

 

Az ínyencek kedvence a kelkáposztalevélbe csavart Rántott tojás. Előzőleg 6 tojást sós vízben főzzünk keményre. Tisztítsuk meg, hosszában vágjuk ketté, és a fél tojásokat csomagoljuk a kelkáposztalevelekbe. A pikáns ízek kedvelői kotorják ki a megfőtt tojássárgákat egy kis tálkába. Villával törjék össze, majd adjanak hozzá 5 dg natúr tejszínes sajtkrémet, egy csipet sót, egy csipet őrölt borsot, és reszeljenek rá 1 gerezd fokhagymát. Jól összekeverve töltsék vissza a tojásfehérjékbe. (Az üreget ne töltsük púpozottra. A többlet krémet kenjük a tojásfehérje széleire.) Laci bácsi konyhája dinsztelt vöröshagymával és pirított gombával dúsítja a tölteléket. Ehhez a változathoz 8 kemény tojásra van szükség, és nem kell kelkáposztalevélbe csomagolni. Elkészítési módja itt található: https://www.youtube.com/watch?v=u2u4i0yoDkA

The egg fried in crumbs screwed into the kale letter is the gourmets' favourite. Let us cook 6 eggs for hard one in salty water beforehand. Let us purify it, we cut it into two lengthwise, and the half eggs we wrap it into the kale letters. The spicy flavours liking scrape the was done yolks into a little bowl. Let him shatter with a fork, let 5 dg of plain creamy cheese, a pinch of salt be added to him then, a pinch of ground pepper, and file he 1 cloves of garlic. Mixed up well pour into the albumens. (Let us not load the cavity on heaped one. The surplus cream we spread it on the edges of the albumen.) Laci Bács kitchen enriches the filling with stewed onion and a fried mushroom. To this variant there is need for 8 hard eggs, and it is not necessary to wrap it into a kale letter. His completion manner here can be found: https://www.youtube.com/watch?v=u2u4i0yoDkA  

A tojás érdekes rántási módja, hogy sütés előtt nyersen zsemlemorzsába áztatják. A folyamat kivitelezése ezen a videoklipen látható: https://www.youtube.com/watch?v=ZLXG63rF1Pc Ez az eljárás meglehetősen nehézkes, és sok zsemlemorzsa megy veszendőbe. Az eredmény viszont finom és ropogós. Másik megoldás, hogy buggyantott tojást használnak alapanyagként. Fűszeres lében csak addig főzik a tojást, hogy egészben ki lehessen emelni a fazékból. Aztán mindkét oldalát jól megszórják zsemlemorzsával, és bő forró olajban aranysárgára sütik. (Nyomkodjuk rá a zsemlemorzsát, hogy minél több ragadjon rá.) A rántott tojást salátával is tálalhatjuk.

The egg interesting rántási his manner, that it is soaked in breadcrumbs rawly before baking. The implementation of the process on this video clip visible: https://www.youtube.com/watch?v=ZLXG63rF1Pc this procedure quite difficult, and much breadcrumb is wasted. The result on the other hand delicate and crisp. Other solution, that bubbled up egg is used as stock. They cook the egg till then in order for it to be possible to emphasize it in the pot in whole only in spicy juice. Both of his sides are sprinkled with breadcrumbs well next, and it is branded as golden yellow one in baggy boiling oil. (Prod the breadcrumbs, that at what let more stick to it.) We may serve the egg fried in crumbs with a lettuce.

 

Nem mindenki kedveli a konyhai kísérletezést. Helyette jól bevált recepteket alkalmaznak. A rántott tojás klasszikus változata a Gombás rántott tojást. Előzőleg sós vízben főzzünk keményre 8 tojást, és tisztítsuk meg. Utána hosszában vágjuk ketté, és szedjük ki belőlük a sárgáját. Villával törjük össze, és tegyük félre. Amíg a tojás fő, majd hűl, mossunk meg 10 dg csiperkegombát, vágjuk apróra, és 5 dg vajon pirítsuk ropogósra. Amikor félig megpirult keverjünk hozzá féldiónyi apróra vöröshagymát, és szórjunk rá két csipet sót, valamint egy csipet őrölt borsot. Még mielőtt teljesen megpirulna, adjunk hozzá 2-3 szál apróra metélt petrezselymet. Miután langyosra hűlt, dolgozzuk össze a tojássárgájával, és töltsük vissza a félbevágott tojásokba. (A szélére is kenjünk, hogy jól ragadjon.) Két-két darabot illesszünk össze, tenyerünkkel nyomkodjuk egymásba, majd panírozzuk őket. (Hempergessük lisztbe, 2 felvert tojásba, majd zsemlemorzsába.) Finomabb lesz, ha felverés előtt a tojásba fél mokkáskanál Vegetát, és egy csipet csípős fűszerpaprikát is szórunk. Kicsi (24 cm átmérőjű) serpenyőben, bő, forró olajban, élénk tűzön süssük pirosra. Annyi olajat öntsünk a serpenyőbe, hogy a tojásokat félig ellepje. (A visszamaradt olajat nem kell kiönteni. Finom lyukú teaszűrővel szűrjük le, és főzéshez még elhasználható.) Tartármártással, Hagymamártással vagy Barbecue szósszal körülöntve, melegen fogyasszuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthetjük.

Everybody does not like the kitchen experimentation. They apply tested prescriptions well instead. The classic variant of the egg in crumbs the fungal egg in crumbs. Let us cook 8 eggs for hard one in salty water beforehand, and let us purify it. We cut it into two lengthwise then, and we take it out of them the sárgáját. We beat it up with a fork, and let us make it move. Is getting cool then while the egg cooks, let us wash 10 dg of common mushroom, we cut it up into small pieces, and 5 dg let us fry it onto crisp one. When half reddened let us stir to it half walnut into small pieces onion, and let us sprinkle two pinches of salt on him, and a pinch of ground pepper. Yet before totally would redden, let us add 2-3 pieces of parsley chopped up into small pieces to him. After onto lukewarm one cold, we work it together with the egg yolk, and pour into the eggs cut in two. (His edge bribe, that let him stick well.) Let us join two-two pieces to each other, we prod it with our palm into each other, we bread them then. (Let us roll it into flour, 2 whipped eggs, then into breadcrumbs.) Will be more delicate, if before whipping into the egg a mocha spoon is afraid Vegetát, and we scatter a pinch of spicy paprika. Small (with a diameter of 24 cm) let us brand it as red one in a pan, in baggy, boiling oil, on active fire. Let us pour so much oil into the pan that he should cover the eggs half. (It is not necessary to pour out the backward oil. We filter it with a tea-strainer with a delicate hole, and to cooking yet can be used up.) With tartar sauce, onion sauce or barbecue sauce pouring, let us take it warmly. We store it in a fridge. We may refresh it in a grill following day.

 

A kevésbé olvadékony sajtok sokak által kedvelt sütési módja a sajtropogós.

The baking manner of the less meltable cheeses liked by many people the cheese crackling.

 

38. Sajtropogós

38. Cheese crackling

 

Reszeljünk le 30 dg parmezán sajtot, és ujjunkkal finoman nyomkodva formáljunk belőle gesztenye méretű gombócokat. Teflon- vagy szilikonbevonatú serpenyőben, bő forró olajban, lassú tűzön süssük mindkét oldalát sárgára. (Az átforgatásnál legyen kéznél egy kés is, mert a megolvadó sajt kezdetben hozzáragad a villához. A leváló reszelékeket gyűjtsük össze a villával, és rakjuk az olvadt sajtlepényekre.) Vigyázunk, hogy ne süssük túl, ne hagyjuk barnulni, mert megkeseredik. Hűtőszekrényben nem szabad tárolni. Másnap grillsütőben felfrissíthető, de hidegen is finom. Füstölt sajtot ne használjunk erre a célra, mivel kesernyés lesz. Csak az aromás félkemény, illetve kemény sajtokból lesz finom sajtropogós.

Let us file down 30 dg of Parmesan cheese, and prodded gently with our finger shape from him chestnut size dumplings. Teflon- or with a silicone coating let us brand both of his sides as yellow one in a pan, in baggy boiling oil, on low oven. (It turning let there be a knife at a hand because the melting cheese sticks to the fork initially. Let us collect the detaching filings with the fork, and we put it onto the moulten cheese pies.) We take care that we should not bake it too, let us not let it get brown because he is embittered. It is not allowed to store it in a fridge. Following day in a grill can be refreshed, but coldly delicate. Let us not use a smoked cheese for this aim since he will be tart. Only the aromatic semi-hard one, concerned from hard cheeses will be delicate cheese crackling.

A sajtropogóst meg is tölthetjük. Reszeljünk le személyenként 5 dg parmezán sajtot, és egyenletesen terítsük szét egy előzőleg olajjal kikent, majd felforrósított teflonbevonatú serpenyőben. Miután megolvadt és összeállt, pirítsuk aranysárgára, majd rósejbnisütő lapáttal alányúlva fordítsuk meg, s még melegen tekerjük a Sajtkrémes tekercs készítésére szolgáló bádogformára vagy vasrúdra. (Ha ilyen formával nem rendelkezünk, használhatunk helyette egy kisméretű, vékony sodrófát is.) Hagyjuk kihűlni, majd töltsük meg zöldséges masszával. Egyszerre túl sok sajtot ne szórjunk a serpenyőbe, mert akkor hosszú lesz a cső, és nehezen lehet megtölteni. A Parmezánhajó megtöltésére jól használhatók a Majonézes zöldségsaláták és a Sajttekercs tölteléke. Annak érdekében, hogy a töltelék ne folyjon ki, a zöldségekhez most kevesebb tartármártást adjunk, vagy sűrítsük reszelt kemény sajttal. (Töltés előtt néhány órára tegyük a tölteléket a hűtőbe, hogy a sajt felszívja a nedvességet.)

The cheese cracklingt we may fill it. Let us file down 5 dg of Parmesan cheese per person, and let us spread it steadily an overtakes with oil bribed, in a pan with a Teflon coating heated up then. After he melted and set, let us fry it onto golden yellow one, then crisp oven with a shovel stretching let us reverse it, and we wind it warmly yet the cheese creamy onto tin one being used for the making of a coil or an iron rod. (We may use a small-sized, thin rolling-pin instead if a form like this is not at our disposal.) We let it get cold, let us fill it with vegetable mass then. Let us not scatter too many cheeses into the pan because the pipe will be long then simultaneously, and it is possible to fill it difficultly. Onto filling the Parmesan ship can be used the filling of the vegetable salads with mayonnaise and the cheese coil. In order that the filling should not flow who, to the vegetables let us give less tartar sauce now, or let us condense it with filed hard cheese. (Before filling onto some clocks let us put the filling into the refrigerator in order for the cheese to soak up the moistness.)

 

A Sajtropogós csak jó fogazattal rendelkezőknek ajánlott. Bárki által fogyasztható azonban a sajtfánk.

The Cheese crackling for ones at which a good dentition is only recommended. By way of anybody can be consumed but the cheese doughnut.

 

39. Sajtfánk

39. Cheese doughnut

 

Előzőleg reszeljünk le 14 dg trappista, és 8 dg füstölt sajtot. 2 tojásfehérjét egy csipet sóval és egy csipet őrölt fehér borssal verjük kemény habbá, majd óvatosan forgassuk bele a reszelt sajtot. Vizes kézzel formáljunk belőle kis lapos lepényeket, és bő, forró olajban, közepes lángon süssük mindkét oldalát világospirosra. Vigyázzunk, hogy ne égessük meg, mert megkeseredik. Papírtörölközőre szedjük ki, hogy a felesleges olajat felszívja. A különleges ízek kedvelői 16 dg edámi- és 6 dg rokfort vagy márványsajttal is elkészíthetik ezt a csemegét. Melegen, feltéttel tálaljuk. Általában parajfőzelékkel vagy sóskafőzelékkel fogyasztják. Tartármártással leöntve finom vacsorát is készíthetünk belőle. Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap grillsütőben felfrissíthető.

Beforehand file down 14 dg Trappist, and 8 dg of smoked cheese. 2 albumens we beat it with a pinch of salt and a pinch of ground white pepper hard foam, let us turn it carefully then into him the grated cheese. Let us form little flat pies of him with a wet hand, and let us bake it in baggy, boiling oil, on a medium flame both of his sides light-red. Let us take care that we should not burn it because he is embittered. Onto a paper towel we take it out in order for him to suck up the unnecessary oil. The special flavours liking 16 dg of edámi- and 6 dg of blue cheese or somebody else may prepare this delicacy with blue cheese. We present it warmly, with a topping. It is taken with creamed spinach or a sorrel vegetable dish generally. We may prepare a delicate dinner doused with tartar sauce from him. Store it in a fridge. Following day in a grill can be refreshed.

 

Előételként is tálalható készítmény a Töltött sajtgolyók.

Artefact which can be presented as a starter the charged cheese bullets.

 

Először reszeljünk le 35 dg olvadékony félkemény sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli). Mérjünk ki belőle 5 dekagrammot, és a maradékhoz adjunk 1 előzőleg felvert nagyméretű tojást, 3 evőkanál rizslisztet és 1 púpozott evőkanál apróra vágott petrezselymet. Alaposan gyúrjuk össze, majd tegyük a hűtőbe. Amíg pihen, 20 dg tejszínes sajtkrémhez adjunk 2 evőkanálnyi apróra vágott zöldfűszert (bazsalikomot, kakukkfüvet, oregánót vagy ezek keverékét) és egy csipet őrölt borsot. Ha az ömlesztett sajt nincs megsózva, szórjunk rá negyed mokkáskanál sót is. (A magyar sajtkrémek mindegyike sós.) Villával dolgozzuk simára, és tegyük félre. Vegyük ki a sajttésztát a hűtőből, és formáljunk belőle dióméretű golyókat. Bő forró olajban mindkét oldalát süssük aranysárgára. Miután langyosra hűlt, keresztben vágjuk ketté a golyókat, és vastagon kenjük bele a fűszeres sajtkrémet. Végül arányosan elosztva szórjuk a tetejére a félretett reszelt sajtot. Párolt zöldséggel tálalva ízletes vacsorát is készíthetünk belőle. Letakarva hűtőszekrényben tároljuk. Másnap nem szükséges felmelegíteni, mert hidegen is finom. A fenti mennyiségből min. 25 db sajtgolyó várható.

Let us file down 35 dg of meltable semi-hard cheese first (pl. Trappist, Edamer, Emmentaler). Measure out from him 5 decagrammes, and to the residual one give 1 beat up large egg, 3 tablespoonsful of rice flour beforehand and 1 heaped tablespoonful of parsley cut up into small pieces. We knead it together thoroughly, let us put it then into the refrigerator. While he rests, to 20 dg of creamy cheese cream give 2 tablespoonsful of zöldfűszert cut up into small pieces (basil, thyme, oregano or these his mix) and a pinch of ground pepper. If the loose cheese is not salted, sprinkle quarter mocha spoon salt. (The Hungarian cheese creams all salty ones.) With a fork work onto flat one, and let us make it move. Let us take out the cheese pasta from the refrigerator, and let us form bullets with a walnut size of him. Let us brand both of his sides as golden yellow one in baggy boiling oil. After onto lukewarm one cold, we cut the bullets into two crosswise, and we bribe it thickly into him the spicy cheese cream. We scatter the grated cheese put aside shared out proportionally finally on top of him. We may prepare a tasty dinner serving with a stewed vegetable from him. We store it in a fridge covered. Next day not necessary to warm up, dared coldly it's good. From the above quantity on what. 25 pieces of cheese bullet expected.

 

Különleges rántott sajt az olasz Arancini[CXVI], ami jelen esetben nem más, mint Sajttal töltött rizsgolyó. Bár sok sajt van benne, a rántott sajt nem helyettesíthető vele, feltétként nem tálalható. Az olaszok úgy eszik az arancinit, mint az arabok a falafelt. Egy kis tálban „street food” ételként kínálják. Az utcáról szemlélve úgy néz ki, mint egy tál kisméretű narancs. (A neve is innen ered. Arancini azt jelenti, hogy narancsocska.)[CXVII]

Special cheese in crumbs Italian Arancini, what is not other in a present case, than rice bullet filled with a cheese. Although there are many cheeses in him, the cheese in crumbs cannot be substituted with him, as a slice of meat cannot be served. The Italians eat it so the arancinit, than the Arabs the falafel. In a little dish „street food it is offered as a food. It looks out contemplated so from a street, than a plateful of small-sized orange. (His name derives from here. Arancini reports it, that orange.)

 

Először készítsünk egy adag Párolt rizst. (5 dg vöröshagymát vágjunk apróra. Reszeljünk rá 1 gerezd fokhagymát, és 5 dg vajon dinszteljük üvegesre. Tegyünk rá 35 dg „B” rizst. Most ne pirítsuk, hanem rögtön öntsünk rá 7 dl vizet. Keverjünk bele 1 púpozott kávéskanál Vegetát, negyed mokkáskanál őrölt borsot, egy csipet reszelt szerecsendiót, és lángterelő felett, takaréklángon főzzünk teljesen puhára. Amíg a rizs fő, reszeljünk le 15 dg olvadékony sajtot (pl. trappista, edámi, ementáli). Utána vágjunk kb. 12 mm széles kockákra 15 dg rokfort sajtot. Amikor a rizs lehűlt, adjuk hozzá a reszelt sajtot, és öntsünk rá 2 felvert tojást. Villával jól keverjük össze, majd vizes kézzel vegyünk ki belőle egy-egy pingponglabda méretű darabot, nyomjunk a közepébe egy kocka sajtot, és formáljuk golyóvá. Végül liszttel, 3 tojással és zsemlemorzsával panírozzuk be, majd bő forró olajban mind­két oldalát süssük aranybarnára. Annyi olajat öntsünk a serpenyőbe, hogy a golyókat félig ellepje. A sütést teljes lángon, állandó felügyelet mellett végezzük.

Let us prepare a portion of steamed rice first. (Let us cut 5 dg of onion up into small pieces. File he 1 cloves of garlic, and 5 dg we stew it glassy. Place 35 dg B rice. Let us not fry it now, but let us pour 7 dl of water on him immediately. Let us stir into him 1 heaped coffeespoonful Vegeta, quarter a mocha spoon ground pepper, a pinch of grated nutmeg, and flame trap plate, let us cook for totally soft one on a pinpoint flame. Let us file down 15 dg of meltable cheese while the rice cooks (e.g. Trappist, Edamer, Emmentaler). Let us cut then cca. 12 mm onto wide cubes 15 dg of blue cheese cheese. We add the grated cheese to him when the rice got cold, and let us pour 2 whipped eggs on him. We mix it up with a fork well, let us take out of him with a wet hand then a ping-pong ball size piece, let us press a cube of cheese into his middle, and we form it into a bullet. We bread it with flour, 3 eggs and breadcrumbs finally in, let us brand both of his sides as auburn one in baggy boiling oil then. Let us pour so much oil into the pan that he should cover the bullets half. We make the baking on a full flame, beside constant supervision.

Hagymamártással vagy Márvány­sajt­öntet­tel leöntve melegen tálaljuk. (Az olaszok fűszeres paradicsomszószba mártogatva fogyasztják.)[CXVIII] Hűtőszekrényben tároljuk. Másnap nem szükséges felmelegíteni, mert hidegen is finom. Mélyhűtőbe nem lehet berakni, mert a főtt rizs nem bírja a fagyasztást. (Szemcsés lesz tőle.) A rántott zöldségekkel ellentétben lehűlve sem veszíti el külső rétegének ropogósságát. A fenti mennyiségből min. 40 rizsgolyó várható.

We serve it on warmth doused with onion sauce or a blue cheese dressing. (The Italians take it dipping into spicy tomato sauce.) We store it in a fridge. Next day not necessary to warm up, dared coldly it's good. It is not possible to load it up into a freezer because the cooked rice does not endure the freezing. (Friable will be from him.) Getting cold as opposed to the vegetables in crumbs neither exterior loses his layer's crispness. From the above quantity on what. 40 rice bullets expected.

Az eredeti olasz receptben nem kékpenészes sajttal, hanem bivaly­mozza­rellával töltik meg a rizsgolyót. Ha ezt a megoldást választjuk, mini változatot vásároljunk, mert ezt nem kell kockákra vágni. (A 150 gramm töltősúlyú Galbani Mini Mozzarella di Bufala a belvárosi Spar szupermarketekben és az Intersparban kapható. Ára 860 Ft. Mivel nekünk túl nagyok, töltés előtt vágjuk háromfelé őket. Az internetes receptekben tehéntejből készült mini mozzarellát ajánlanak erre a célra. Ez a változat minden nagyobb szupermarketben kapható. Fele annyiba kerül, mint a bivalytejből készített változat, de nem annyira finom. A tehéntejes változat kisebb, ezért csak kétfelé kell vágni.)[CXIX]

In the original Italian prescription not blue cheese, but the rice bullet is filled with a buffalo mozzarella. Let us buy a mini variant because it is not necessary to cut this into cubes if we select this solution. (150 grams Galbani Mini Mozzarella with charger weight di Bufala downtown Spar in supermarkets and Intersparban available. 860 Ft are his prices. With what for us too big, we cut them before filling in three different directions. A mini was made of cow's milk in the Internet prescriptions a mozzarella is recommended for this aim. This variant is everything which can be got in a bigger supermarket. His half costs so much, than from the buffalo milk prepared variant, but not onto so much it's good. The cow's milk variant smaller, because of this only in two it is necessary to cut.)

Már az eddigiek alapján is bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a különböző egytálételekkel, köretekkel, és a hozzájuk adható főzelékkel együtt milyen változatosan lehet étkezni hús nélkül is. Húspótló ételeink száma azonban a különféle gyümölcsökkel még tovább bővít­hető. Ez a rendkívül egészséges és ízletes alapanyag főleg a levesek és sütemények választékát teszi gazdagabbá. A hideg gyümölcsle­veseket sokan kedvelik, de kevesen ismerik azok különleges elkészítési módját. Az alábbiakban közölt krémlevesek minősége messze felülmúlja a szakácskönyvekben található, liszttel behabart szokványos gyümölcslevesek álla­gát, és ízét. Szükség esetén a fűszerezésre használt drága vaníliarúd 1 kávéskanál hőkezelést igénylő vaníliás pudingporral helyettesíthető. A puding­port a főzés megkezdése előtt a tojásos pépbe kell beleke­verni. Legalkalmasabb erre a célra a búzalisztből készített Wáncza pudingpor. Vaníliarúd helyett használhatunk szárított, őrölt Bourbon­ vaní­liát is. A sárga színű Bourbon vaníliapor jóval olcsóbb és gazdaságosabb, mint a rúd alakban forgalmazott vanília. (Az Ázsia fűszerboltban szerezhető be. Újabban márkavédelmi okok miatt Vanilia komplett-nek hívják. Ára 20 grammos kiszerelésben: 625 Ft. A címet lásd a Gabonakolbásznál.)

Many people noticed it certainly based on ones until now already, that with the different one-course dishes, garnishes, and how diversely it is possible to dine without meat together with the vegetable dish which can be added to them. The number of our meat substituting foods but the various one is expandable long yet with fruits. This exceptionally healthy and tasty stock makes the choice of the soups and cakes richer mainly. Many people like the cold fruit soups, but few people they know his special completion manner. The quality of the cream soups announced in the undermentioned ones surpasses it in the cookbooks far can be found, with flour thickened the consistence of customary fruit soups, and his flavour. An expensive vanilla pole was useful for the seasoning with vanilla pudding powder demanding 1 coffeespoonfuls of heat treatment in case of need can be substituted. It is necessary to involve the pudding powder in the egg mash before the starting of the cooking. Most suitable onto this aim from the wheat flour prepared Wáncza pudding powder. We may use a dried, ground bourbon vanilla instead of a vanilla pole. The bourbon dust with a yellow colour much cheaper and more economical, than the pole distributed in a shape vanilla. (Asia in a spice shop can be obtained. More newly because of trademark protection reasons Vanilia komplett-nek it is called. His price in 20 gram packings: 625 Ft. See the address at the grain sausage.)

 

40. Almaleves

40. Apple soup

 

1 kg illatos rétesalmát (savas ízű nyári alma) mossunk meg, vágjuk ketté, és vékonyan hámozzuk meg. A magház kivágása után aprítsuk kisebb darabokra, öblítsük át, és tegyük egy zománcozott fazékba. Öntsünk rá 9 dl vizet, adjunk hozzá fél vaníliarudat hosszában kettéhasítva, egy csipet sót, és fedő alatt főzzük puhára. Közben 4 nagyobb tojássárgáját 14 dg mézzel verjünk fel habosra. Lassan engedjük fel 1 liter friss, hideg tejjel, és néhány percig folyama­tosan keverjük. Ha nyers tejet használunk, azt előtte egy külön erre a célra fenntartott, és előzőleg kivizezett vastag falú zománcozott edényben forraljuk fel, mert a lassú főzéstől megsavanyodhat. A bőrösödés elkerü­lésére célszerű a tejet hideg vízbe állítani, és időnként megkeverve lehűteni. (Nem kell felforralni a nyers tejet, ha garantáltan friss.)[II] Vegyük le az almakompótot a tűzről, és lassan adagolva keverjük hozzá a tejes pépet.

1 kg of fragrant strudel apple (summer apple with an acid flavour) wash, we cut it into two, and we peel it thinly. Let us chop it into smaller pieces after the cutting of the core, rinse, and let us put it into an enameled pot. Let us pour 9 dl of water on him, add half vanilla pole lengthwise ripping, a pinch of salt, and we cook it for soft one under cover. Meanwhile 4 bigger eggs sárgáját with 14 dg of honey beat up onto foamy one. We blend it with 1 litres of fresh, cold milk slowly, and we stir it continuously until some minutes. If raw milk we are useful, it before it a separate one onto this aim maintained, and beforehand made wet we boil it in enameled pot with a thick wall because he may sour because of the slow cooking. The skinning his avoidance expedient to put the milk into cold water, and mixed up occasionally to cool down. (It is not necessary to boil it the raw milk, if guaranteed one fresh.) Let us take the braised apples down from the fire, and we add the milky mash to him fed with slowly.

Tegyük vissza a fazekat a tűzhelyre, és továbbra is állandóan, és a gyümölcs össze­zúzódása valamint a kiloccsanás elkerülése érdekében egy irányban kevergetve takaréklángon főzzük kb. háromnegyed óráig. (Ha túl kicsi a lángnyelv, állítsuk kissé nagyobbra, mert ha nem gőzölög a folyadék, nem fog sűrűsödni.) Tejszín állagúra kell sűríteni. Sűrítés közben a kevergetést rövid időre sem szabad abbahagyni, mert akkor a tej összefut, és dobhatjuk ki az egészet. Főzés közben a levest még állandó keverés mellett se hagyjuk felforrni, mivel ebben az esetben is megcsomósodik. Sűrítés után engedjünk hideg vizet a mosogatóba, állítsuk bele a fazekat, és keverjük tovább, amíg lehűl. Csak hűtőszekrényben tárolható. A jobb helykihasználás, és az esetleges kiömlés elke­rü­lése érdekében a kész levest töltsük egy 2,5 literes befőttes­üvegbe. Hidegen tálaljuk. Mivel tárolás alatt a víz kicsa­pódik a tetején, a méz pedig leül az aljára, tálalás előtt keverjük össze. Akinek nem bírja a torka a hideg ételeket, az néhány másodpercre tegye az almalevest teljes lángra, hogy szoba­hőmérsékletre melegedjen. Ne hagyjuk kimerve fel­me­legedni, és télen a fűtőtestre se tegyük, mert a lassú melegítéstől megsava­nyodik. A fenti mennyiségű leves 4 személynek 2 napra elegendő.

Let us place back the pot onto the cooker, and in the future steadily, and the fruit crushing and we cook it being stirred in a direction on a pinpoint flame in the interest of the avoidance of splashing cca. three quarters until a clock. (Let us claim it somewhat larger if the tongue is too small, because if does not vapour the liquid, will not be thickening.) Cream consistence it is necessary to condense it. During condensation the being stirring onto short time it is allowed to stop it because the milk converges then, and we may waste all. Cooking we do not let the soup boil over even beside constant mixing meanwhile, with what in this case coagulates. Let us let cold water after condensation into the sink, let us place the pot in him, and we stir it long while he gets cold. Only in a fridge storable. The better place utilisation, and let us stuff the ready soup in the interest of the avoidance of the potential effusion an into 2,5 litre jars. We serve it on cold. The honey sits down onto his bottom though since the water is precipitated on top of him under storage, we mix it up before a presentation. Let the person the throat of who does not endure the cold foods put the apple soup one onto some seconds onto a full flame, that onto room temperature let him be getting warm. Let us not let it warm up scooped out, and let us not put it onto the radiator because he sours because of the slow warming in winter. The above amount of soups for 4 persons onto 2 days enough.

Nálunk leveskészítés céljára többféle alma is kapható. Ezek közül legismertebb a csíkos héjú aranyparmen, és a sötétzöld héjú, piros foltos, lapított gömb alakú pogácsaalma. A legfinomabb leves azonban a piros foltokkal árnyalt, világoszöld héjú „Nyári fontos” almából készíthető. Jellemzője még ennek augusztusban érő savanyú kom­pótalmának, hogy igen nagyra megnő, átlagos súlya 30 dg. Ez egy régi magyar fajta. Már a középkorban ismert és kedvelt volt. Korábban tüköralmának hívták. Jelenlegi nevét a XIX. században kapta, amikor termesztése az egész országban általánossá vált. Nagy fontosságot tulajdonítottak neki, de újkori neve nem ebből ered.  A nyári fontos alma az angol súlymérő egységről, a fontról kapta a nevét, mivel egyes példányainak súlya eléri az 1 fontot. Kom­pót-, lekvár, pite- és réteskészítéshez ez a legjobb. Nem csak az íze páratlan, hanem az állaga is. Húsa a főzés során szét­esik, pürésedik, ezért a belőle készített lekvár nem lesz szemcsés, a kom­pót pedig nem gumi­sodik meg. Teljesen megérve nyersen is fogyasztható. Kellemesen savanykás íze igen üdítő, ropogós fehér húsa pedig omlóssá válik. Aki egyszer megkóstolja, évek múlva is vágyik rá. Erő­teljes növekedésű, középmagas fája minden évben bőven terem. Érése elhúzódó, egy hónapon át fo­lyamatosan szed­he­tő.

At us onto the aim of soup making diverse apple available. From among these best-known the Gold parmen with a striped shell, and the red patchy, flattened spherical one with a deep green shell scone apple. From the superfine juicy but summer important apple with a light-green shell shaded with the red patches can be prepared. His feature for a sour compote apple ripening in August for this yet, that grows whacking, his average weight 30 dg. This is an old Hungarian kind. Already in the Middle Ages known and was popular. They called it a mirror apple early. His present name the XIX. received it in a hundred when his growing turned into a primary school in the whole country. Big importance was ascribed to him, but his modern name does not derive from this.  The summer important apple the English weight gauge from a unit, the pound received his name since the weight of its copies attains it it 1 pound. Compote-, jam, pie and to strudel making this best one. Not only his flavour odd, but his consistence. His meat disintegrates in the course of the cooking, turns into puree, because of this the from him prepared jam not will be granular, the compote though not turns into rubber. Coming to maturity rawly totally can be consumed. The most refreshing, crisp white meat of his sourish flavour becomes crisp though pleasantly. Who tastes it once desires him after years. His middle height tree with a vigorous increase grows richly in all years. His ripening protracted, through a month continuously can be collected.

A német fajták közül legalkalmasabb erre a célra a későn érő Gravensteini alma. Sajnos ez a kitű­nő zamatú savanyú alma sem raktározható sokáig, ezért rohamosan szűkül a termőterülete. A Nyári fontos almához hasonlóan egyre nehezebben lehet hozzájutni. A francia fajták közül a Lothringer Rambour, az illatos Rambour d’été és a Rambour vert áll legközelebb a Nyári fontos almához. A Rambour is egy na­gyon régi fajta. Amiens-ban már 1535-ben említést tettek róla. Németországban sem isme­ret­len ez a fajta, és a háziasszonyok körében nagy megbecsülésnek örvend. Ott Weisser Sommer Rambour-nak hívják. Egy hónappal később érik, mint a Nyári fontos alma, ezért október elejéig kapható a piacon. Hozzánk is Franciaországból került át. A másik híres francia savanyú alma­ a Calville d'août. Ez a fajta is nagyon hasonlít a nyári fontos almához. Sem ízben, sem állagban nem térnek el számottevően egy­más­­tól. Érési idejük is augusztusra esik. Egyébként a Kalvil szintén egy régi al­ma­faj­ta. A világ szá­mos országában manapság is ked­velt kompótalma. Bor­dás változatai kül­se­jükkel is ki­tűn­­nek a többi almafajta közül. Többségük tél­ál­ló, ezért április végéig tárolhatók. A német Gra­vensteini alma is eb­ből a családból származik. Fran­cia neve: Calville de Gravenstein. Az amerikai fajták közül az illa­tos MacIntosh a legkedveltebb sa­va­nyú alma. Leg­­in­kább pi­ték töltésére és léal­maként használják. Óvatosan kell szállítani, mert könnyen zúzódik. Szü­­re­telése sem könnyű, mert megérve lehullik. Mivel ez a fajta nem télálló, fel­dol­­gozzák, és mély­hűt­ve tartósítják.

From among the German kinds most suitable Gravenstein getting on the one being late onto this aim apple. Unfortunately this sour apple with excellent flavour can be stored for a long time, his crop land narrows rapidly because of this. It is possible to obtain the summer important apple increasingly more difficultly similarly. From among the French kinds Lothringer Rambour, fragrant Rambour d’été and Rambour green stands nearest to the summer important apple. Rambour is a very old kind. In Amiens he was mentioned in 1535 already. In Germany unknown this kind, and enjoys big appreciation among the housewives. It is called Weisser Sommer Rambour. Ripens later with a month, than the summer important apple, because of this until the front of October available on the market. He was transferred from France to us. The other famous French sour apple Calville d'août. This kind is similar to the summer important apple very much. Neither in a flavour, neither they are not different in a consistence considerably. Their ripening time falls on August. Kalvil is an old apple one likewise anyway. The world is a number compote apple liked nowadays in his country. His ribbed variants stand out with their exterior from among the rest of the apple one. Their majority hardy, because of this until the end of April storable. German Gravenstein an apple derives from this family. His French name: Calville de Gravenstein. From among the American kinds fragrant MacIntosh the most loved sour apple. Mostly onto the filling of pies and it is used as a juice apple. It is necessary to carry a load carefully, dared easily crushes. His vintaging easy, because he falls down ripening. It is digested since this kind is not hardy, and frozen it is conserved.

Léteznek azonban télálló savanyú almafajták is. Sajnos a hazai savas ízű almák közül csak a pogácsaalma télálló, vagyis pincében tartva sem romlik meg. Kom­pótnak azonban nem igazán alkalmas, mert nem fő szét. Megfelelő állagú, ízletes rétesalma viszont a „Staymared” (sztejmared). Ezt a húsvétig is eltartható ame­ri­kai fajtát nálunk is sokan termesztik. Mérete: közepes. Héja: zöld, hosszanti irányú keskeny, vörös csíkokkal. Sárga színű, savanykás húsa frissen kemény, ropogós. Megfőzve szétesik, omlóssá válik. Legkönnyebben a piacon, az őstermelőknél juthatunk hozzá. Ha nyáron vásároljuk, ne tévesszük össze az arany parmennel. Ez is cirmos, de a hé­ja nem zöld, hanem sárga alapszínű. Ezeket a fajtákat nálunk rétesalmának nevezik. A savanyú ízű zöldalmákkal (pl. Mutsu, Granny Smith) ne pró­bálkozzunk, mert ezek főzve elvesztik az ízüket, és meggumisodnak. Az ugyancsak savanyú Idared-del se kísérletezzünk, mert ennek meg az ízanyagai bomlanak le a hőkezelés során. Ha más lehetőségünk nincs, télen használjunk erre a célra hűtőházban raktározott, kemény és nem túl érett jonatánalmát. Ebben az esetben adjunk a lehűlt leveshez néhány csepp citromlevet, és 12 dg mézzel édesítsük.

Hardy sour apple ones exist however. Unfortunately from among the apples with a domestic acid flavour only the scone apple hardy, i mean kept in a cellar neither is corrupted. For compote but not really suitable, because he does not cook apart. Tasty strudel apple with a suitable consistence on the other hand Staymared (sztejmared). Many people cultivate this American kind which can be preserved for an Easter at us. His size: medium. Hawk: with green, narrow, red stripes with a longitudinal direction. His sourish meat with a yellow colour freshly hard, crisp. Disintegrates cooked, becomes crisp. We may secure him on the market, at the primary producers the most easily. Let us not mix it up if we buy it in summer it with Gold parmen. This streaked, but the hawk not green, but with a yellow primary colour. They call these kinds a strudel apple at us. The green apples with a sour flavour (pl. Mutsu, Granny Smith) let us not make an attempt because these lose their flavour cooking, and turn into rubber. It likewise sour Idared neither let us experiment, dared for this his flavour substances are decaying down in the course of the heat treatment. Let us be useful for this aim in winter in cold storage plant if we do not have an other opportunity stored, hard and not too mature Jonathan apple. In this case give the got cold to a soup some drops of lemon juice, and let us sweeten it with 12 dg of honey.

Egyébként a jonatán Amerikából került hozzánk, és eredetileg New Esopus Spitzenberg-nek hívták. Nemesítője csak később nevezte el „Jonathan”-nak. Mivel a Kárpát-me­dence klímáját nagyon kedveli, igen jóízű alma, igazi hungarikum lett belőle. A nyugati gyümölcslégyártó üzemek is előszeretettel vásárolják. Ezzel javítják fel a saját ízetlen almáikból nyert levet. Sajnos egyre nehezebb beszerezni, mert jonatánalmát már csak Szabolcsban termesztenek, a régi ültetvényeken. Új ültetvényeket nem hoznak létre, mert fája fokozottan érzékeny a kártevőkre, és keveset terem. Helyette a hibridjeit (jonagold, jonagored és jonaprince) termesztik. Közülük a jonaprince alkalmas leginkább leveskészítésre. Édesebb, mint a jonatánalma, de ízletes, és szétfövő állagú. Nálunk minden piacon kapható. Ez a holland nemesítésű fajta külföldön is beszerezhető. Aki nem kedveli a szétfövő almát, használjon Red winter-t. Nagy előnye ennek a télálló, május végéig kapható fajtának, hogy a húsa nem oxidálódik. Meghámozva, feldarabolva is hosszú ideig tárolható, nem barnul meg. Ezért sokan gyümölcssalátákba használják, mert órák múlva is gusztu­sos, fehér marad.

Anyway the Jonathan got from America to us, and originally New Esopus Spitzenberg it was called. Breeding dubbed it later only „Jonathan”. A most tasty apple, real hungarikum were from him since Carpathian Basin likes his climate very much. The western juice manufacturer firms buy it with predilection. They improve the juice gained from their own tasteless apples with this. Unfortunately increasingly heavier to obtain, because a Jonathan apple is grown in Szabolcs only already, on the old plantations. New plantations are not created because his tree is sensitive to the pests increased, and yields little. Instead the hibridjeit (jonagold, jonagored and jonaprince) it is cultivated. From among them the jonaprince is suitable for soup making mostly. Sweeter, than the Jonathan apple, but tasty, and szétfövő consistence. Everything is available on a market at us. This kind with Dutch improvement by breeding is available abroad. Who does not like the apple disintegrating in the course of the cooking, let be useful Red winter. His big benefit for this hardy, kind which can be received until the end of a May, that his meat does not oxidize. Peeled, divided up too until long time storable, does not turn brown. Because of this many people into fruit salads it is used, after drawn clocks appetising, white is left over.

Igen ízletes gyümölcslevest készíthetünk meggyből is, 16 dg mézzel édesítve. Erre a célra legalkalmasabb a kissé savas ízű Pándy üvegmeggy. A sötétbordó, édeskés étkezési meggyfajtákból közel sem lehet olyan finom, illatos és élénkpiros színű levest készíteni, mint ebből az áttetsző vilá­gospiros fajtából. A friss fogyasztásra szolgáló Érdi bőtermő igen finom ugyan, de kompót- illetve süteménykészítéshez túl édes. Ha nem kapunk Pándy meggyet, megpróbálkozhatunk az Újfehértói fürtössel vagy a Cigánymeggyel. Ezek a fajták is intenzív savas ízűek, de apró szeműek. Az almával megegyező mennyiségű, gondosan kiválogatott és megmosott friss meggyet addig főzzük, amíg a héja be nem repedezik, mivel a levét csak így engedi ki. Ebben az esetben fokozottan ügyeljünk arra, hogy a tejes pépet vékony sugárban öntsük a kompóthoz, amely nem lehet forró, különben a Meggyleves meggrízesedik. Vannak, akik kifejtett meggyből készítik ezt a levest. Ez nem ajánlatos, mert a meggyleves aromáját nagyrészt a magbélből kifőtt ízanyagok adják.

We may prepare a most tasty fruit soup from a sour cherry, sweetened with 16 dg of honey. Pándy with a slightly acid flavour is fittest for this aim sour cherry. The sötétbordó, from sweetish culinary sour cherry ones a neighbourhood may not be with a delicate, fragrant and scarlet colour like that soup készíteni, mint ebből az áttetsző light-red fajtából. The circle sour cherry being used for the fresh consumption, concerned the Érd fertile most delicate one though, but compote concerned to cake making saccharine. If Pándy is not our gate sour cherry, may try out or his “Újfehértó cluster” one with the wild sour cherry. These kinds with an intensive acid flavour, but with a tiny eye. We cook the agreeing with an apple amount of washed fresh sour cherries sorted out carefully till then, the hawk does not crack, since he lets out his juice in this manner only. Let us take care that we should pour the milky mash in thin beam to the compote, which may not be boiling, otherwise increased in this case the sour cherry soup meggrízesedik. They are, who from a cores sour cherry this soup is prepared. This not advisable, because the aroma of the sour cherry soup largely from the seed intestine cooked flavour substances get it.

Télen gyorsfagyasztott meggyet is használhatunk. A mirelit meggyet fagyott állapotban tegyük a főző­vízbe, így jobb íze lesz és kevésbé fő szét. Levének kifőzése után hagyjuk szobahőmérsék­letre lehűlni, mert így kisebb az összefutás veszélye. A meggy­befőttel azonban vigyázzunk, mert a benne lévő tartósí­tószertől megcsomósodhat a tej. A konzervált meggyet már ne főzzük, mivel ez jelentős ízveszteséget okoz, és nincs is rá szükség, mivel a dunsztolás során már kiengedte a levét. Ha bármilyen gyanú merül fel a tej frissességével vagy a meggy tartósítószer-mentességével kapcsolatban, külön sűrítsük be a tojásos-tejes pépet, és lehűlve vékony sugárban keverjük az ugyancsak lehűlt kompóthoz. Így biztosan nem túrósodik meg a leves. Sajnos a megszokott nyári íz és állag még ezeknek a szabályoknak a betartása ese­tén sem biztosítható. A meggybefőttel ugyanis hasonló a helyzet, mint a kom­pót­almával. Hiába jobb ízű a rétesalma a téli tárolásra alkalmas almáknál, az újbóli főzés kö­vetkeztében annyira tönkremennek a zamatanyagai, hogy télen a kevésbé jóízű nyers jonatánalmából finomabb leves készít­hető, mint az egyszer már hőkezelt kompótból. Jobban járunk tehát, ha télen gyorsfagyasztott meggyet használunk erre a célra. Ha nem tudunk hozzájutni friss gyümölcs­höz, akkor lehű­tés után keverjünk a levesbe kevés citromlevet. A citromsav kioldja a gyümölcs levét, és ezáltal színesebbé teszi a tejes krémet. (Főzés közben a meleg léhez ne adjunk citromlevet, mert megtúrósodik tőle a tej.)

We may use a quick-frozen sour cherry in winter. The frozen food sour cherry let us put it in a frozen state into the cooking water, his flavour will be better in this manner and less cooks. We leave it for room temperature after the plotting of his juice to get cold because the danger of the concourse is smaller in this manner. Let us be careful with the preserved sour cherry however, the one in him dared from preservative may coagulate the milk. Let us not cook the preserved sour cherry already since this causes considerable flavour loss, and is not onto him need, with what the steaming let out his juice already on his row. Let us thicken it separately if an any kind of suspicion occurs to a contact with the freshness of the milk or the preservative exemption of the sour cherry the egg one-tejes mash, and we stir it getting cold in thin beam it got cold likewise to compote. In this manner certainly does not curdle the soup. Unfortunately the usual summer flavour and consistence even in case of these rules doing the dirty insurable. With the preserved sour cherry since the situation is similar, than with the compote apple. Vainly with a better flavour the strudel apple is suitable for the winter storage at apples, his flavour substances get ruined so much as a result of the re-cooking that the less tasty one is a raw Jonathan in winter from an apple more delicate soup can be prepared, than it once already from heat treated compote. We have been to Job so, if we use a quick-frozen sour cherry for this aim in winter. If we cannot obtain fresh fruit, then cooling down let us mix little lemon juice into the soup. The citric acid releases the juice of the fruit, and makes the milky cream more coloured hereby. (Cooking let us not add lemon juice to the warm juice meanwhile, because curdles from him the milk.)

Gyümölcslevest nem csupán almából és meggyből készít­hetünk, hanem birsalmából, nektarinból, érett egresből, szilvából, jostából, kék áfonyából, fekete áfonyából vagy más gyümölcsből is, azonban legalkalmasabbak erre a célra a savas ízű gyümölcsök. A csemegeszőlő nem használható erre a célra, de a savas ízű borszőlők már igen. Szamócából is készíthetünk krémlevest, de ezt ne főzzük puhára. Csupán forraljuk fel, és a tűzről levéve adjuk hozzá a tojáspépet. (A tisztításnál csak a tányérleveleket távolítsuk el róla. A csumáját ne húzzuk ki belőle, mert akkor szétesik a gyümölcs.) Intenzívebbé tehetjük a szamócaleves ízét, ha a gyümölcs egy részét nyersen turmixolva adjuk a tojáspéphez. Igen finom krémlevest készíthetünk rebarbarából is. (Mivel a rebarbara nagyon savanyú, 80 dg is elég belőle. 1,1 liter vizet öntsünk rá, és 20 dg mézzel édesítsük.) A néhány perc alatt puhára főtt rebarbarát levével együtt turmixoljuk össze, és lehűlve engedjük fel a tejes péppel. Az ínyencek pár szem friss szamócával tálalják.

Fruit soup not merely from an apple and a sour cherry may prepare, but from a quince, a nectarine, mature gooseberry, a plum, jostából, from a blue cranberry, a black cranberry or other fruit, the fruits with an acid flavour are most suitable for this aim however. The dessert grapes cannot be used onto this aim, but the wine grapes with an acid flavour already yes. From a strawberry we may prepare a cream soup, but let us not cook this for soft one. We boil it merely, and we add the egg mash to him taken down from the fire. (The cleaning let us remove the plate leaves from him only. Let us not pull his stalk out from him because the fruit disintegrates then.) We may make the flavour of the strawberry soup more intensive if we add it to the egg mash blending a part of the fruit rawly. We may prepare a most delicate cream soup from rhubarb. (Since the rhubarb is very sour, 80 dg too enough from him. 1,1 litre let us pour water on it, and let us sweeten it with 20 dg of honey.) Under the few minutes onto soft one cooked rhubarb we blend it together with his juice together, and we blend it with the milky mash getting cold. The gourmets serve it with a couple grains of fresh strawberry.

Mindig ügyeljünk arra, hogy csakis kifogástalan minőségű és érett gyümölcsöt használjunk, különben kárba vész az a sok munka, amit ezeknek a krémleveseknek az elkészítésébe fektettünk. Nagyon fontos még, hogy a beszer­zett tej friss legyen. Savanykás gyümölcsök haszná­lata esetén már a másnapos tej is meggrízesedik, és a leves eltarthatósági ideje jelentősen csökken. Aki igazán finom levest akar készíteni, ügyeljen a gyümölcs főzési idejére is. Akkor zárjuk el alatta a tüzet, amikor legintenzívebb az illata. (A rétesalma hamar puhul. Nyáron a friss almának elég 10 perc is, míg a karács idején vásárolt túlérett rétesalma már 5 perc alatt megfő.) A meggynek is elegendő 5 perc főzés. A túlfőzött gyümölcs rohamosan veszít ízéből, a nem eléggé megfőzött pedig nem festi meg a levest. Az is sokat javít az ízén, ha háztáji tojást és zsírdús nyers tejet használunk hozzá.

Let us take care that we should use mature fruit with a unobjectionable quality only always otherwise the much work that we invested in the completion of these cream soups is wasted. Very important yet, that let the obtained milk be fresh. In case of the usage of sourish fruits already the milk having hangover will be granular, and the lasting time of the soup decreases significantly. Let who wants to prepare a really delicate soup keep an eye on the cooking time of the fruit. We lock away the fire when his fragrance is most intensive under it. (The strudel apple softens soon. 10 minutes burn while the overripe strudel apple bought on the faculty carpenter's time is done under 5 minutes already for the fresh apple in summer.) 5 minutes of cooking is enough for the sour cherry. The cooked fruit loses from his flavour rapidly, the not quite cooked does not paint the soup though. It repairs a lot on his flavour, if household egg and fatty raw milk we are useful to it.

A vegetáriusok hőkezelés nélkül készítik a gyümölcslevest úgy, hogy a gyümölcsöt turmixolják, és tojáskrém helyett tejszínnel keverik össze. Az ínyencek vörös borral hígítják a sűrű pépet, és apróra vágott lehéjazott mandulával dúsítják. A laktózérzékenyek mandulatejet használjanak hozzá. Legalkalmasabb erre a célra a belga gyártmányú Alpro Roasted Almond Original mandulaital.[CXX] (Ha a cukrozott változatot választottuk, csak 10 dg mézet adjunk a tojássárgájához.) A cukorbetegek kókusztejet[CXXI] használjanak hozzá, és a levest maltitollal (maltit) vagy nyírfacukorral (xilit) édesítsék. A kókusztejes változat ínyenceknek is javasolható, mert nagyon finom, sűrű, krémes gyümölcsleves készíthető belőle.

The vegetarians the fruit soup is prepared without heat treatment in such a way that the fruit is blended, and it is mixed with cream instead of egg cream. The gourmets dilute the stiff paste with red wine, and cut into small pieces shelled it is enriched with an almond. The laktózérzékenyek let almond milk be used for him. Alpro Roasted Almond Original with a Belgian product is fittest for this aim almond drink. (Let us add only 10 dg of honey to the egg yolk if we selected the candied variant.) Let the diabetic ones use coconut milk for him, and the soup maltitollal (maltit) you are with birch tree sugar (xilit) let it be sweetened. The coconut milk variant drawn very delicate, thick, creamy fruit soup which can be recommended to gourmets can be prepared from him.

 

Az időhiányban szenvedő, elfoglalt háziasszonyok is ily módon készítenek gyümölcskrémlevest. A Gyors gyümölcsleves is finom, de nem olcsóbb a főzött tojáskrémből készült változatnál. Legkedveltebb változata a sárgabarackleves. Nyáron friss, érett gyümölcsből készítsük. Télen fagyasztott sárgabarackot is használhatunk hozzá. Az ipar azonban nem hámozza meg a félbevágott mirelit sárgabarackot. Csak a magját távolítják el. Mivel a fagyasztott gyümölcs felengedés után lottyadttá válik, ezt utólag már lehetetlen megtenni. Ezért a mirelit sárgabarackból készített leves a héjdarabkák miatt kissé szemcsés lesz. Kompótbaracknál ez nem okoz problémát, mert a konzervált gyümölcsöket lehéjazzák. Ezzel azonban az a probléma, hogy a hőkezelés során kioldódnak az ízanyagai és lebomlik a vitamintartalma.[CXXII] A kompótlé hozzáadása javítana a helyzeten, de ettől meg vízízűvé válna a leves.   

The occupied housewives suffering from the lack of time prepare a fruit cream soup on a manner such. The fast fruit soup delicate, but not cheaper was made of the cooked egg cream variant. The apricot soup is his most loved variant. In summer from fresh, mature fruit let us prepare it. We may use an apricot frozen in winter for him. The industry does not peel it however the frozen food cut in two apricot. They remove his seed only. Since the frozen fruit becomes squashed after melting, this subsequently already impossible to cover. Because of this the frozen food from an apricot a prepared soup will be slightly granular because of the shell scraps. This does not cause a problem at a compote peach, the preserved one drew fruits shell. With this but the problem that his flavour substances are released in the course of the heat treatment and decays his vitamin content. The addition of the compote juice would improve the situation, but from this the soup would become watery.   

 

Sárgabarackleves

Apricot soup

 

Először húzzuk le 60 dkg érett sárgabarack héját. Kisebb adagokban dobjuk forró vízbe, majd max. fél perc múlva egy tésztaszűrő kanállal szedjük ki, és ha kissé lehűlt, rántsuk le a héját. (Tovább ne főzzük, mert rásül a héja, és úgy kell lekapargatni a szétmállott gyümölcsről.)[CXXIII] Vágjuk ketté, magozzuk ki, majd rakjuk egy mély tálba. Tegyünk rá 6 dg mézet, 1 mokkáskanál citromlevet, 1 mokkáskanál Bourbon vaníliát, és botturmixszal pépesítsük. Adjunk hozzá 20 dg görögjoghurtot[CXXIV], és ezzel is pépesítsük. Végül öntsünk rá 2 dl habtejszínt és 0.5 liter nyers tejet. Még egyszer indítsuk el a turmixgépet, hogy homogén pépet kapjunk. 1,5 literes dunsztosüvegbe rak­va, és fémtetővel jól lezárva tegyük a hűtőbe, hogy lehűljön. (Célszerű előző nap elkészíteni, mert más­napig érlelve finomabb lesz.) Hide­gen fogyasszuk. Hűtőszekrényben tároljuk. Tálalás előtt jól keverjük át. Ha 2 napon belül nem tudjuk elfogyasztani, fagyasszuk le. A pia­con vásárolt magas zsírtartamú nyes tej felengedés után nem lesz szemcsés. Ily módon más gyümölcsökből, pl. őszibarackból, nektarinból, málnából, szamócából, sárgadinnyéből, fekete szederből, áfonyából is készíthetünk gyors gyümölcslevest.

We pull the shell of 60 dkg of mature apricot down first. We throw it in smaller portions into boiling water, then max. a colander is afraid after a minute we take it out with a spoon, and let us pull the hawk off if he got cold slightly. (Let us not cook it long, because fries the hawk, and is needed so to scratch off the decrepitated from fruit.) We cut it into two, core, we put it then into a deep dish. Let us place 6 dg of honey, 1 mocha spoons of lemon juice, 1 mocha spoons of bourbon upon him vanilla, and with a stick milk shake pépesítsük. Add 20 dg of görögjoghurtot, and with this pépesítsük. Let us pour 2 dl of whipping cream and 0.5 litres of raw milk on him finally. Let us start the blender once more in order to get homogeneous mash. Put into 1,5 litre jars, and let us put it closed well with a metal roof into the refrigerator in order for him to get cold. (Expedient previous day to prepare, because he will be more delicate ripened until a next day.) Let us take it coldly. We store it in a fridge. We stir it well before a presentation accross. Let us freeze it if we cannot consume it inside 2 days. The tall one with fat duration bought on the market slices milk will not be granular after melting. On a manner such from other fruits, pl. from peach, , nektarinból, raspberry, from a strawberry, cantaloupe melon, blackberry, a cranberry we may prepare a fast fruit soup.

Egészségünket a nagy szénhidráttartalmú cukorkák és csokoládék fogyasztása is jelentős mértékben károsítja. Nem kell azonban teljesen megfosztanunk magunkat az édességek élvezetétől, mert mézből, gesztenyéből, kókuszreszelékből, gyümölcsökből, tejtermékekből, olajos magvakból és egyéb természetes alapanyagú élelmiszerekből igen sokféle ízletes sütemény és kompót állítható elő. Néha azonban előfordul, hogy hagyománytiszteletből (pl. esküvőre, születésnapra) kénytelenek vagyunk egy-egy szokványos tortát vagy süteményt készíteni. Ha a vendégeink többsége nem vege­tárius, akkor egy ilyen ünnepség nem a legjobb alkalom arra, hogy meggyőzzük ember­társa­inkat a természetes táplálkozás előnyeiről. Azonban még ebben az esetben is sokat tehetünk egészségünk érdekében, ha nem az agyoncukrozott, geil vaj­krémmel töltött fullasztó piskótatorták valamelyikét készítjük el, dús tejszínhabbal a tetején, hanem megpróbálunk minél több természetes alapanyagot belevinni az ünnepi tortába.

The big candies with a carbohydrate content and chocolates helping lose weight damages our health in a considerable measure. We do not have to divest ourselves of the delight of the sweets however totally, from drawn honey, chestnut, coco filings, from fruits, from dairy products, an oilseed and other foods with natural stock most diverse tasty cake and compote can be manufactured. Is found however sometimes, that from traditionalism (e.g. onto a wedding, a birthday) obliged preparing a customary cake or a cake is us. If our guests' majority is not vegetarian, then a feast like this not the best occasion in that direction, that we convince our fellowmen about the benefits of the natural nourishment. We may make a lot in the interest of our health even in this case however, if not it sugared, geil stifling sponge cakes filled with butter cream we prepare one, with rich whipped cream on top of him, but try at what to drag more natural stock into the festive cake.

Ennek a törekvésnek megfelelően az alábbiakban egy olyan torta receptje következik, amely legfőképpen abban tér el a hagyományos, hideg vajkrémmel töltött szabványtortáktól, hogy főzött tojáskrémből készül, így íze össze sem hasonlítható a nagy tömegben előállított cukrászati készítmények „egyen” ízével. A főzött tojáskrémet egyébként a cukrászok angolkrémnek nevezik. Már a rómaiak is ismerték, és ők mézzel édesítették. A legfinomabb változatát nem tejjel, hanem tej és tejszín 1:1 arányú keverékével készítik. (Léteznek hamisított változatai, melybe a tojásfehérjét is beleteszik, hogy olcsóbb legyen; vagy lisztet kevernek bele, hogy gyorsabban besűrűsödjön. Olyanok is akadnak, akik zselatinnal főzik fel. Így pár perc alatt kész.) Az angolkrém az alapja a francia mousse[CXXV]-nek is. A mousse egy rendkívül sokoldalú, és sokféleképpen elkészíthető krém, melynek legfinomabb változatát étcsokoládéval krémesítik. (Ne tévesszük össze a ganache krémmel, mert abban nincs tojássárgája, se a párizsi krémmel, mert az nem csokoládéval, hanem kakaóval és vajjal készül.) Egyébként ennek a tortának a tölteléke is egyfajta mousse, mert a folyós angolkrémet kakaóval és vajjal krémesítjük. Így olcsóbb, mint az étcsokoládéval krémesített mousse, és az íze ugya­nolyan. A csokoládés gesztenyetorta fenséges ízét fokozza, hogy a gesztenyetölteléke is mousse, mert a gesztenyemasszát angolkrémmel lazítjuk. Az állagát pedig a ropogós piskótatészta teszi különlegessé. Bármely családi ünnepre elkészíthetjük, nem fogunk vele szégyent vallani.

The prescription of a cake that differs from the standard cakes filled with the traditional, cold butter cream in it chiefly comes next in the undermentioned ones according to this endeavour, how was cooking is made of egg cream, in this manner his flavour confectionery artefacts manufactured in the big mass which cannot be compared let him eat with his flavour. The cooked egg cream anyway the confectioners english cream enter sporting event. The Roman ones knew it already, and they sweetened it with honey. His superfine variant not with milk, but milk and cream 1: 1 it is prepared with his mix with proportion. (His false variants exist, into which one the albumen is put into it in order to be cheaper; or flour is involved in it in order to thicken more quickly. There is people who cook it with gelatin up. Like this under a couple of minutes ready.) The english cream his basis the French mousse. The mousse an exceptionally multi-faceted and cream which can be prepared diversely, the superfine variant of which with dark chocolate creaming. (Let us not mix it up the with ganache cream, because he does not have yolk in it, neither with the Parisian cream, it dared not with chocolate, but prepares cocoa and butter.) Anyway the filling of this cake uniform mousse, because the fluid one is english cream with cocoa and butter creaming. Like this cheaper, than with the dark chocolate cream mousse, and his flavour just like that. The chocolate chestnut cake increases his majestic flavour, that his chestnut filling mousse, because the chestnut mass with english cream relax. The crisp sponge cake makes his consistence special though. Onto any family holidays we may prepare it, we will not disgrace ourselves with him.

 

41. Csokoládés gesztenyetorta

41. Chocolate chestnut cake

 

Előzőleg vegyük ki a vajat a hűtőből, hogy felengedjen. 25 dg ízesített gesztenye­masszát villával törjünk át, és keverjünk bele 1 kávéskanál sütőrumot. (Ha házilag főzött gesztenyét használunk, akkor az áttört masszát 1 evőkanál sütőrummal és 4 dg mézzel ízesítsük.) Utána 4 tojássárgáját 12 dg mézzel és egy csipet sóval verjünk fel habosra, majd lassan engedjük fel 2 dl pasztőrözött vagy előzőleg felforralt nyers tejjel. Állítsuk a tejes krémet takaréklángra, adjunk hozzá fél vaníliarudat hosszában kettéhasítva, és állandóan kevergetve főzzük kb. három­negyed órán keresztül. Sűrítés alatt a kevergetést rövid időre se hagyjuk abba, különben a krém megcsomósodik, és kezdhetjük elölről az egészet. Időközben, ha már kezd sűrű­södni, vegyük le a tűzről, és egynegyedét keverjük a gesztenye­masszához. A maradék krémhez adjunk 4 evő­kanál jó minőségű kakaót, és főzzük tovább, hogy teljesen besűrűsödjön. Amikor a kiemelt fakanálról már nem fut le a krém, állítsuk az edényt hideg vízbe, és keverjük tovább, amíg lehűl. Ha közben túl keménnyé, gumiszerűvé válna, akkor a tűzre visszarakva keverjünk bele egy kis tejet, hogy kenhető massza legyen belőle. (A keményedés úgy is elkerülhető, hogy a kimért vajból keveset hozzáadunk a túlfőzött krémhez, és csak utána hűtjük le.) Ezután távolítsuk el belőle a vanília­rudakat, és apránként dolgozzunk bele 25 dg szobahőmér­sékletű vajat. Amennyiben keverés közben a krém túlságosan kilágyulna, pár percre tegyük a mélyhűtőbe. A csoko­ládékrém után 5 dg vajjal keverjük habosra a gesztenyemasszát is. Szükség esetén ezt is tegyük mélyhűtőbe.

Let us take out the butter beforehand from the refrigerator in order for him to ease. Let us break through 25 dg of flavoured chestnut mass with a fork, and let us stir into him 1 coffeespoonfuls of oven rum. (Let us flavour the mass broken through with 1 tablespoonsful of oven rum and 4 dg of honey if we use chestnut cooked homemade.) Let us beat up 4 egg yolks with 12 dg of honey and a pinch of salt then onto foamy one, we let it slowly then 2 dl pasteurized or beforehand boiled raw milk. Let us put the milky cream on the back burner, add half vanilla pole lengthwise ripping, and we cook it being stirred steadily cca. three quarters through a clock. Under condensation the being stirring we do not leave it for short time it, otherwise the cream coagulates, and we may start over all again. Meanwhile, let us take it down from the fire if he starts thickening already, and one quarter we mix it into the chestnut mass. Let us add 4 tablespoonsful of high-quality cocoa to the residual cream, and we cook it long in order for him to thicken totally. Let us put the pot into cold water when the cream does not run already from the lifted wooden spoon, and we stir it long while he gets cold. Let us involve a little milk in him put back onto the fire if he would turn too hard one, rubbery one meanwhile in order for mass to be greasy from him. (The hardening some avoidable, that from the measured butter we add little to it the cooked to cream, and we cool it down then only.) Let us remove the vanilla poles then from him, and let us work 25 dg of butter at room temperature gradually. In as much during mixing the cream too much would be touched, let us put it onto a couple of minutes into the freezer. We whip the chestnut mass with 5 dg of butter after the chocolate cream. Let us put this into a freezer in case of need.

Felhasználás előtt mindkét krémet alaposan keverjük át. A főzött tojáskrém íze linzerszerű szárított piskóta-tortalapok közé töltve érvényesül a legelőnyösebben. A gyárilag készített ötlapos piskóta-tortalapot szedjük szét, és a megtöltés előtt minden egyes lapot 4 kávéskanál tejjel egyen­letesen locsoljuk meg. A legkevésbé sérült lapot tegyük alulra, és tejjel való felpuhítás után kenjünk rá a csokoládékrém egyharmadát. A második lapot a gesztenyés krém felével töltsük meg. A harmadik lapra a csokoládés krém következő harmada, a negyedikre pedig a gesztenyés krém másik fele kerüljön. Végül helyezzük rá az utolsó lapot. Ezt is puhítsuk meg tejjel, majd a váltott krémmel megtöltött tortát kenjük körbe a maradék csokoládémasszával, és hintsük meg kókuszreszelékkel. Hűtőszekrényben tároljuk. A kész tortát fogyasztás előtt célszerű 1-2 napig érlelni.

We stir both cream thoroughly before a use accross. The flavour of the cooked egg cream between shortcake-like dried sponge cake wafer-sheets prevails spent the most advantageously. The industrially prepared five sheet sponge cake wafer-sheet we take it to pieces, and the filling each single sheet we sprinkle it with 4 coffeespoonfuls of milk steadily. The got injured little sheet let us put it down, and with milk truth softening get spread on the chocolate cream oneharmadát. The second sheet let us fill it with the half of chesnut cream. Onto the third sheet the chocolate cream successor three, onto the fourth though let the other half of chesnut cream be found. We place the last sheet on him finally. Let us soften this with milk, we spread the residual chocolate mass on the cake filled with the alternate cream round then, and let us sprinkle it with coco filings. Store it in a fridge. Before eating the ready cake expedient until 1-2 days to ripen.

 

Ha nem kapunk szárított piskótatortalapot mi is készíthetünk otthon a babapiskóta[I] tésztájából. Először mérjük ki az előírt alapanyagokat, majd vajazzunk és lisztezzünk ki egy nagyméretű zománcozott tepsit. Utána gyújtsuk be a sütőt, állítsuk 150 °C-ra (nyolcosztású skálán 2. fokozat), majd 4 tojássárgáját 10 dg porcukorral keverjünk kifehéredésig.[CXXVI] Egy magas falú tálban verjünk kemény habbá 4 tojásfehérjét egy csipet só hozzáadásával, majd apránként keverjük hozzá a tojáskrémhez. Ezután nagy lyukú teaszűrővel szitáljunk rá 8 dg kukoricakeményítőt, amelyet főzőkanállal finoman keverve forgassunk bele a pépbe. Öntsük a masszát a kikent tepsibe, simítsuk el a tetejét, és az előme­legített sütőbe helyezve, enyhe tűzön süssük kb. 20 percig, amíg a teteje zsemleszínűre pirul. A sütő ajtaját legalább 10 percig ne nyissuk ki, mert akkor a piskóta összeesik. Végül vegyük ki a sütőből, és még melegen, a megkeményedése előtt vágjuk 5 egyenlő részre. Egy 36 × 36 cm bel­méretű tepsit alapul véve ennek legegyszerűbb módja, hogy a tésztának abból az olda­lából, amelynek a sarkai legkevésbé szépek, vágjunk le egy 9 cm szé­les sávot. A maradék tésztát erre merőlegesen szeljük 4 db szintén 9 cm széles csíkra. Amennyiben a széle megégett vagy nem elég egyenes, előtte egy fűrészfogú késsel metéljük le. Ekkor csökkenteni kell a lapok szélességét. (Mérjük meg, hogy milyen széles a körbevágott tészta, és a kapott értéket osszuk el néggyel.)

If we do not get dried sponge cake wafer-sheet may prepare at home from the pasta of the ladyfinger. We measure the prescribed stocks out first, then butter and flour an enameled baking sheet with a bigger size. Let us light the oven then, let us place it onto 150 °C (on a eight division marks providing scale 2. grade), let us mix 4 egg yolks with 10 dg of castor sugar until being bleached then. Let us pound in a dish with a tall wall hard foam 4 albumens with the addition of a pinch of salt, we add it to the egg cream gradually then. Let us drizzle with a tea-strainer with a big hole then onto him 8 dg of corn starch, that let us be making a film mixed with a cooking spoon gently into him into the mash. Let us pour the mass the bribed into a baking sheet, let us smooth down his roof, and put into the preheated oven, let us bake it on mild fire until cca. 20 minutes, his roof onto sandy one reddens. Let us not open the door of the oven until at least 10 minutes because the sponge cake collapses then. Let us withdraw it from the oven finally, and then we cut it on warmth, before his hardening onto 5 equal parts. It 36 × taking a baking sheet with an internal measurement of 36 cm as a starting point for this his plainest manner, that from that side of the pasta, the poles of which little beautiful, cut off it 9 cm of broadband. The residual pasta onto this we slice it perpendicularly on that of 4 pieces of level onto 9 cm of wide stripe. In as much his edge burned or a straight does not burn, we chop it up with a saw-toothed knife before it down. It is necessary to reduce the sheets' width at this time. (We measure it, that how wide the cut pasta, and let us divide the received value by four.)

Az egyes lapokat óvatosan emeljük ki a tepsiből, és felhasználás előtt konyharuhával letakarva hagyjuk kiszáradni. Ha a teteje már szikkadt, forgassuk át, hogy ne vetemedjen. A szárítás akkor lesz a leghatékonyabb, ha a háztartási boltokban vásárolunk 2-3 db (rozsdamentes acélhuzalból összehegesztett) szárítórácsot, és erre fektetjük rá a frissen felvágott lapokat. Jól használható erre a célra a tűzhely és a grillsütő sütőteréből kiemelt tartórács is, felfordított helyzetben. Ez az elosztás más méretű tepsinél is megvalósítható, csupán arra kell tekintettel lennünk, hogy a tésztasávok szélessége megegyezzen, a hosszát ugyanis könnyen korrigálhatjuk. Lehűlés után a tésztát azonnal vágjuk fel, mert ha kiszárad, akkor már repedezik. A kiszárított tortalap zsírpapírba csomagolva hűvös, száraz helyen hónapokig eltartható.

We emphasize the single sheets in the baking sheet carefully, and we let it wither covered with a tea towel before a use. Let us turn it if his roof is dry already accross, that let him not warp. The drying will be the most efficient one if we buy in the domestic shops 2-3 pieces (from a rustproof steel wire welded) dryer grid, and we make the sheets cut up freshly lie down on this. Gridwork lifted from the oven space of the cooker and the grill onto this aim which can be used well, in a situation turned upside down. This distribution at a baking sheet with an other size feasible, is needed for it with a look merely to be, we may correct his length easily in order for the width of the pasta lanes to tally. We cut up the pasta promptly after cooling, because if he withers, then already cracks. The desiccated wafer-sheet is lasting wrapped into butter paper on cool, dry place until months.

Az eltérő zsugorodási képesség következtében könnyebben elválik a piskóta a forma aljától, ha kisütés után a forró tepsit egy fémtálcára vagy a konyha hideg kövezetére helyezzük. (Ha egyikkel sem rendelkezünk, fektessük hideg vízbe mártott többrétegű konyharuhára. Mellesleg a bevonat nélküli tortaformából is úgy vehető ki a piskóta a legkönnyebben, ha megfordítva rácsra borítjuk, és az alját-oldalát vizes ronggyal beborítjuk.) Még kevésbé ragad bele a tészta a tepsibe, ha kikenés után 10 percre betesszük a mélyhűtőbe. A megfagyott vajra öntve a masszát a vékony zsiradékréteg megmarad a torta és a tepsi között. Amennyi­ben módunkban áll, használjunk szilikonnal vagy teflonnal bevont tepsit, mivel ebből az egész tészta sérülés nélkül kicsúsz­tatható. A piskóta leragadása úgy is elkerülhető, hogy a hagyományos sütőforma alját selyempapírral kibéleljük. Mellesleg, erre a célra ma már speciális sütőpapírt is lehet kapni az üzletekben. A legegyszerűbb és legolcsóbb megol­dás azonban az, ha átállunk a tapadásgátló bevonattal ellátott tepsik használatára.

The sponge cake separates from the bottom of the form if we place the boiling baking sheet on a metal tray or the cold pavement of the kitchen after discharge much more easily as a result of the different shrinkage ability. (Let us lay it onto a multilayer tea towel dipped into cold water if one are not at our disposal. Incidentally from the cake mould without the coating some can be taken out of the sponge cake the most easily, if we throw it onto a grid the other way round, and it alját-oldalát we cover it with a wet rag.) The pasta gets stuck in the baking sheet less yet, if bribing we are putting it in onto 10 minutes into the freezer. The froze the thin fat layer remains between the cake and the baking sheet pouring the mass onto butter. In as much we have the his means, let us use a baking sheet covered with silicone or with Teflon one, with what from this all of the pasta without injury can be delayed. The sponge cake sticking we line his bottom which can be avoided in such a way that the legatee is oven with tissue paper. Incidentally, it is possible to get special oven paper for this aim in the businesses already today. It is the plainest and cheapest solution however if we switch to the usage of the baking sheets supplied with the heat-resisting coating.

 

Aki továbbra is ragaszkodik a piskóta megszokott ízéhez, az elkészítheti ezt a tortát hagyomá­nyos módon is.

The person who insists on the usual flavour of the sponge cake in the future may prepare this cake on a traditional manner.

 

42. Piskóta

42. Sponge cake

 

Először vajazzunk és lisztezzünk ki egy 18 cm átmérőjű kerek, vagy egy kb. 22 × 18 cm méretű téglalap alakú tortaforma alját, majd mérjük ki az előírt nyers­anyagokat. (Az oldalát ne kenjük ki, mert akkor a tészta nem emelkedik fel.) Utána gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 °C-ra (nyolcosztású skálán 3. fokozat). 4 tojássárgáját 8 dg porcukorral keverjünk kifehéredésig. Egy magas falú tálban verjünk kemény habbá 4 tojásfehérjét egy csipet só hozzáadásával, majd apránként keverjük hozzá a tojáskrémhez. (A habot keményre verjük, mert a nem megfelelően kikevert tojásból készített piskóta „szalonnás” lesz. A tejszínnel ellentétben a tojásfehérjét nem kell betenni a hűtőbe, mert szobahőmérsékleten keményebb habbá verhető.) Ezután teaszűrővel szitáljunk rá 8 dg lisztet, amelyet főzőkanállal finoman keverve forgassunk bele a pépbe. Végül öntsük a masszát a kikent tortaformába, simítsuk el a tetejét úgy, hogy a közepe kissé homorú legyen, és tegyük az előmelegített sütőbe. 5 perc múlva csökkentsük a lángot 150 °C-ra (nyolcosztású skálán 2. fokozat) és enyhe tűzön süssük kb. 20 percig. A sütő ajtaját hurkapálcikával támasszuk ki, hogy a felesleges gőz eltávozhasson. Szúrjunk a közepébe egy fogvájót, és ha már nem ragad rá a tészta, vegyük ki. Rácsra téve állítsuk fej­tetőre. Így elkerülhető, hogy a piskóta összeessen és „megszalonnásodjon”. A szükségesnél tovább ne süssük, mert kiszárad, és megbarnul. Forró sütőbe se tegyük, mert megég és kérget kap, a belseje pedig nyers marad. (Légkeveréses sütőben nem lehet piskótát sütni, mert kiszárad.) Akkor jó a piskóta, ha rugalmas, szivacsszerű, és a teteje nem horpad be. Lehűlés után egy éles késsel vágjuk körbe a sütő­forma olda­lát, és borítsuk ki a tésztát. Amennyi­ben szilikonnal vagy teflonnal bevont sütőformát használunk, akkor kés nélkül is könnyen kivehető a tepsiből.

First butter and flour a round one with a diameter of 18 cm, or single kb. 22 × 18 cm rectangular cake oven with a size of the bottom of a form, we measure the prescribed raw materials out then. (His side not bribe, because the paste does not rise then.) Let us light the oven then, and let us place it onto 180 °C (on a eight division marks providing scale 3. grade). Let us mix 4 egg yolks with 8 dg of castor sugar until being bleached. Let us pound in a dish with a tall wall hard foam 4 albumens with the addition of a pinch of salt, we add it to the egg cream gradually then. (The foam hard we beat it, because the not a prepared sponge cake stirred from egg adequately will be bacony. It is not necessary to put in the albumen into the refrigerator as opposed to the cream, dared on room temperature harder foam can be beaten.) Let us drizzle with a tea-strainer with a big hole then onto him 8 dg of flour, that let us be making a film mixed with a cooking spoon gently into him into the mash. Let us pour the mass finally the bribed cake oven into a form, let us smooth down his roof so, that let his middle be slightly concave, and let us put it into the preheated oven. Let us reduce the flame to 150 °C after 5 minutes (on a eight division marks providing scale 2. grade) and let us bake it on mild fire until cca. 20 minutes. Let us shore the door of the oven up with a skewer in order for the unnecessary steam to be allowed to depart. Let us stick a toothpick into his middle, and let us withdraw it if the pasta does not stick to it already. Let us turn it upside down put onto a grid. In this manner avoidable, that let the sponge cake collapse and „megszalonnásodjon”. Let us not bake it long because he withers at the necessary one, and turns brown. Let us not put it into a boiling oven because he burns and gets bark, his inside though raw is left over. (It is not possible to bake a sponge cake in air circulating oven because he withers.) Then good the sponge cake, if elastic, spongoid, and his roof is not dented. We cut his oven side into a circle with a sharp knife after cooling, and let us tip the pasta out. In as much we use oven one covered with silicone or with Teflon one, then without a knife easily discernible from the baking sheet.

Végül egy éles, fűrészfogú késsel vágjuk a teljesen kihűlt piskótát legalább három lapra, és arányosan elosztva kenjük az előzőleg megfőzött csokoládés és gesztenyés krémet a lágy tésztára. (A langyos tészta törik, morzsálódik.) Ha a szeletelést acélkeretre kifeszített drótszállal végezzük, akkor a piskótát 5 lapra is fel tudjuk vágni. Ehhez azonban az szükséges, hogy szabályos alakúra süljön, és nagyméretű tojásokat használjunk hozzá, hogy kellően vastag legyen a tészta. Sokan úgy szeletelik a piskótát, hogy az egyes lapoknál késsel körbekarcolják, majd az így kialakított vájatba körös-körül cérnát helyeznek. A cérna két végét keresztbe fektetik, és meghúzzák. (Intenzív nyíróerő kifejtésére csak a vastag, fehér, műszálas cérna alkalmas.) Amennyiben a lakás levegője nagyon nedves, előfordulhat, hogy a piskóta teteje még kitámasztott sütőajtó esetén is behorpad. Munkánk eredményességét azonban legnagyobb mértékben a hab állaga befolyásolja. Minél keményebbre verjük a tojásfehérjét, annál kisebb a piskóta összeesésének veszélye. Ennek előfeltétele, hogy a tojás szétválasztásakor egy csepp sárgája sem kerülhet a fehérje közé, és a habot addig kell verni, amíg felfordítva nem folyik ki a tálból.

We cut it with a sharp, saw-toothed knife finally the got cold totally sponge cake onto at least three sheets, and we bribe it shared out proportionally it cooked chocolate one and a chesnut overtake cream onto the soft dough. (The lukewarm paste breaks, crumbles.) If we make the slicing with a wire thread stretched out onto a steel framework, then the sponge cake onto 5 sheets we can cut it up. It is necessary to this however, that onto regular shaped one let him be frying, and let us use large eggs for him in order for the pasta to be thick properly. Many people slice the sponge cake in such a way that it is single at sheets with a knife scrape, thread is put around into the groove developed in this manner then. The two ends of the thread are invested in a cross, and it is cut. (Intensive shearingerő the thick, white, acrylic thread is suitable for his decompression only.) In as much the air of the flat very wet, it may occur that the roof of the sponge cake is dented in case of an oven door shored up yet. The consistence of the foam influences the efficiency of our work but largest one on a measure. At what we beat the albumen harder, his danger is smaller for the collapse of the sponge cake at it. The prerequisite of this, that at the time of the separation of the egg a drop yellow may get between his white, and it is necessary to whip the cream while he does not leak upside-down who from the dish.

Arra azonban ügyeljünk, hogy ne verjük túl. Ha olyan keményre verjük, hogy darabokra törik, kásásodik, elveszti rugalmasságát, és a tésztában már nem képes betölteni tágító, lazító szerepét.Sokan mindezen nehézségeket úgy kerülik el, hogy a liszttel együtt 1 csapott mokkáskanál sütőport vagy szódabikarbónát szitálnak a tésztába. Az így készült piskóta nem esik össze. Az állaga rendkívül gusztusos, szivacsos, és igen magasra felhúzódik. Hátránya azonban, hogy kissé vegyszerízű. Az ínyencek egyébként rizslisztből készítik a piskótát, mert így „mennyei” íze van. A kisült piskóta papírba csomagolva másnapig tárolható. Amennyi­ben később kívánjuk felhasz­nálni, tegyük a mélyhűtőbe, mert szobahőmérsékleten a levegő nedvességtartalmától függően vagy kiszárad, vagy megpenészedik.

Let us take care that we should not beat it however too. If we beat it so hard, that breaks into pieces, becomes overripen, loses his elasticity, and is not able to play his dilating, loosening role already in the pasta. Many people on all this difficulties they keep clear of it in such a way that 1 is a hit mocha spoon together with the flour baking-powder or sodium bicarbonate they drizzle into the pasta. It prepared in this manner a sponge cake does not collapse. His consistence exceptionally appetising, spongy, and onto most tall one winds up. His disadvantage but, that slightly with a chemical flavour. The gourmets anyway from rice flour the sponge cake is prepared because he has a heavenly flavour in this manner. The a sponge cake was fried wrapped into paper until a next day storable. In as much we wish to make use of it later, let us put it into the freezer, dared on room temperature because of the moisture content of the air pendant or withers, or goes mouldy.

Finom piskótát készíthetünk tojássárgája nélkül, megmaradt tojásfehérjéből az alábbi egyszerű recept szerint: Először itt is mérjük ki a szükséges alapanyagokat, majd kenjük ki a tortaformát. Utána gyújtsuk be a sütőt, állítsuk 180 °C-ra, majd verjünk fel 4 tojásfehérjét. Adjunk hozzá 10 dg porcukrot, egy csipet sót, és verjük tovább, amíg megkemé­nyedik, majd fakanállal óvatosan forgassunk bele 8 dg darált földimogyorót, valamint 8 dg rászitált lisztet. (A pörkölt mogyoró vékony héjának ledörzsölése közben ügyeljünk arra, hogy egyetlen elszíneződött, avas szem se kerüljön közé, mert ez tönkreteszi az egészet.)[CXXVII] Végül öntsük a pépet a kikent formába, és az előmelegített sütőbe rakva mérsékelt tűzön süssük 5 percig, hogy felhúzódjon, majd enyhe tűzön (150 °C) még kb. 25 percig, amíg a próbatűre már nem tapad rá a massza. Vegyük ki a sütőből, és rácsra téve állítsuk fejtetőre, majd lehűlés után borítsuk ki a formából. A teljesen lehűlt Mogyorós piskótát három egyenlő vastagságú lapra vágjuk. Csokoládékrémmel meg­töltve érvényesül leginkább az íze. Mogyoró helyett diót is használhatunk hozzá.

We may prepare a delicate sponge cake without egg yolk, it was left of albumen according to a undermentioned plain prescription: We measure the necessary stocks out here first, we bribe it then who the cake oven form. Let us light the oven then, let us place it onto 180 °C, let us beat up 4 albumens then. Let us add 10 dg of castor sugar, a pinch of salt to him, and we beat it long, let us be making a film carefully with a wooden spoon then while he hardens into him 8 dg of ground peanut, and 8 dg drizzled flour. (The rubbing off of the thin shell of the roasted hazel-nut let us take care that one single discoloured one, a rancid piece should not get between it meanwhile, because this ruins the whole one.) Let us pour the mash finally the bribed into a form, and let us bake it put into the preheated oven over low fire until 5 minutes, that wind up, then on mild fire (150 °C) yet until cca. 25 minutes, while the mass does not adhere to the test needle already. Let us withdraw it from the oven, and let us turn it upside down put onto a grid, let us tip it out after cooling from the form then. The Mogyorós got cold totally sponge cake onto three sheets with equal thickness we cut it. His flavour prevails filled with chocolate cream mostly. We may use walnut for him instead of a hazel-nut.

 

A különleges ízek kedvelői elkészíthetik ezt a tortát bársonyos fűszertésztával is. Ennek az amerikai eredetű kókuszos tésztának az a fő jellegzetessége, hogy rendkívül puha, és a hozzáadott fűszerek következtében igen intenzív, egzotikus íze van.

The special flavours liking this cake may be prepared with velvety spice pastry. That capital characteristic of this coco pasta with an American origin, that exceptionally soft, and he has a most intensive, exotic flavour as a result of the spices added to it.

 

43. Bársonyos fűszertészta

43. Velvety spice pastry

 

Előzőleg most is mérjük ki a szükséges alapanyagokat, majd étolajjal vékonyan kenjünk ki, és zsemlemorzsával hintsük meg a tortaformát. Keverjünk össze 18 dg lisztet 1 mokkáskanál sütőporral, fél mokkáskanál őrölt fahéjjal, egy csipet őrölt szegfűszeggel, egy csipet őrölt szegfűborssal, egy csipet őrölt kardamommaggal, és tegyük félre. Utána keverjünk kifehéredésig 2 tojássárgáját 4 dg porcukorral és 1 mokkáskanál vanillincukorral. Adjunk hozzá 5 dg kókuszreszeléket, 2 dl tejszínt, és kisebb adagokban a lisztkeveréket. Gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 oC-ra (nyolcosztású skálán 3. fokozat). A visszamaradt 2 tojásfehérjét verjük fel egy csipet sóval. Adjunk hozzá 8 dg porcukrot, és verjük tovább, amíg megkemé­nyedik, majd fakanállal óvatosan forgassuk bele a tésztába. Végül öntsük a pépet a kikent formába, simítsuk el a tetejét úgy, hogy homorú legyen, és rakjuk az előmelegített sütőbe. 5 perc múlva csökkentsük a hőfokot 150 oC-ra (2. fokozat), és enyhe tűzön süssük kb. 50 percig, amíg aranysárga lesz, és a közepébe szúrt fogvájóra már nem tapad rá a massza. Az elzárt sütőben, nyitott ajtó mellett hagyjuk hűlni, majd még langyosan borítsuk ki rácsra, nehogy befülledjen. Amikor teljesen lehűlt vágjuk három egyenlő vastagságú lapra. Az eredeti recept szerint ebbe a tésztába egy csipet reszelt szerecsendiót is tesznek, a cukor egy részét melasszal pótolják, felvágás után pedig narancsízesítésű cukrozott krémsajttal töltik meg. A fenti mennyiségű alapanyagokból kb. 60 dg súlyú tészta várható.

We measure the necessary stocks out now beforehand, then with cooking oil thinly bribe, and let us sprinkle it with breadcrumbs the cake oven form. Let us mix 18 dg of flour with 1 mocha spoons of baking-powder, half a mocha spoon with ground cinnamon, a pinch was grinding with clove, a pinch of ground allspice, a pinch of ground cardamom seed, and let us put it aside. Let us mix 2 egg yolks with 4 dg of castor sugar and 1 mocha spoons of vanilla sugar then until being bleached. Let us add 5 dg of coco filing, 2 dl of cream to him, and in smaller portions the flour mix. Let us light the oven, and let us claim it 180 °C- (on a eight division marks providing scale 3. grade). The backward one 2 albumens we rouse it with a pinch of salt. Let us add 8 dg of castor sugar to him, and we beat it long while he hardens, then with a wooden spoon let us turn it carefully into him into the pasta. Let us pour the mash finally the bribed into a form, let us smooth down his roof in such a way that he should be concave, and we put it into the preheated oven. Let us reduce the temperature after 5 minutes 150 °C (2. grade), and let us bake it on mild fire until cca. 50 minutes while he will be golden yellow, and the mass does not adhere to the toothpick sticked into his middle already. We let it be getting cool in the oven locked away, beside an open door, let us tip it out lukewarmly onto a grid yet then, in case become stifling. When he got cold totally we cut it onto three sheets with equal thickness. A pinch of grated nutmeg is put into this pasta according to the original prescription, a part of the sugar is replaced with treacle, it is filled with candied cream cheese with an orange flavouring though after cutting. The above one quantity from stocks pasta with a weight of cca. 60 dg expected.

 

Az ínyencek a Csokoládés gesztenyetorta alapanyagául felhasználhatják az Omlós kalács tésztáját is. Ez a piskóta jellegű porhanyós tészta nagyon törékeny, ezért a két felső lapot ne kézzel emeljük le az alaplapról. A fűrészfogú kés által kialakított résekbe illesszünk be egy-egy írólapot, és ide-oda mozgatva húzzuk be a tésztaréteg alá, majd a két oldalánál megfogva óvatosan emeljük fel. A visszahelyezést is ennek segítségével végezzük úgy, hogy a megtöltött piskótalap végéhez illesszük a következő lap sarkait, és a papírt kihúzva alóla finoman ráengedjük a krémre.

The gourmets may use the paste of the crisp brioche bread as the stock of the chocolate chestnut cake. This sponge cake character crumbly pasta very fragile, we do not lift the two upper sheets with a hand from the motherboard because of this. Let us insert a paper into the gaps developed by the saw-toothed knife, and here and there moving we pull it in under the pasta layer, then his two sides we lift it up caught carefully. We make the replacement with the help of this in such a way that we should fit the next sheet's poles to the end of the filled sponge cake sheet, and the paper fried in breadcrumbs from under it gently allow onto the cream.

 

 Esküvői torták igen finom tésztája a Tojáslikőrös tortaalap. A Bársonyos fűszertésztához hasonlóan ennek állaga is puha, bársonyos, és nem olyan fullasztó, mint a friss piskóta. Gyerekek is ehetnek belőle, mert a tojáslikőr alkoholtartalma a sütés során szinte teljesen elpárolog belőle. Nem olcsó, de nagyon finom.

The advocaat cake basis is the most delicate pasta of wedding cakes. Similarly to the velvety spice pasta the consistence of this soft, velvety, and not so stifling, than the fresh sponge cake. Children may eat some of him because the alcohol content of the advocaat vaporises from him totally quasi in the course of the baking. Not cheap, but very much it's good.

 

Először kenjünk ki vajjal egy 26 cm átmérőjű tortaformát. Utána nagy lyukú reszelőn reszeljünk le 10 dg legalább 50% kakaótartalmú étcsokoládét. Tegyük félre, és gyújtsuk be a sütőt. Állítsuk 180 °C-ra (nyolcosztású skálán 3. fokozat). 4 tojássárgáját keverjünk kifehéredésig 20 dg porcukorral. Dolgozzunk bele 23 dg szeletekre vágott lágy vajat, majd kisebb adagokban keverjünk hozzá 2,5 dl tojáslikőrt. Alaposan dolgozzunk bele 25 dg lisztet és 1 púpozott kávéskanál sütőport. Egy magas falú tálban verjünk kemény habbá 4 tojásfehérjét egy csipet sóval. Finoman keverjük bele a tésztába, majd óvatosan forgassuk bele a reszelt csokoládét. Öntsük a masszát a kivajazott formába. Simítsuk el a tetejét úgy, hogy a közepe kissé homorú legyen. Végül helyezzük az előmelegített sütőbe, és mérsékelt tűzön süssük kb. fél óráig, amíg a teteje aranysárgára sül. Nyitott ajtó mellett hagyjuk a sütőben lehűlni. Miután teljesen lehűlt, borítsuk ki, és egy éles fűrészfogú késsel vágjuk három egyenlő vastagságú lapra. (Minél később vágjuk fel, annál kevésbé fog morzsálódni.) Ebből a mennyiségből 16 magas tortaszelet készíthető.

First bribe with butter a cake oven with a diameter of 26 cm form. Let us file on a grater with a big hole then down 10 dg at least 50% dark chocolate with a cocoa content. Let us put it aside, and let us light the oven. Let us place it onto 180 °C (eightosztású on a scale 3. grade). 4 eggs sárgáját let us stir until being bleached with 20 dg of castor sugar. Let us work 23 dg of soft butter cut in slices, let us add 2,5 dl of advocaat to him in smaller portions then. Let us work 25 dg of flour and 1 heaped coffeespoonful of baking-powder thoroughly. Let us pound in a dish with a tall wall hard foam 4 albumens with a pinch of salt. We involve it in the pasta gently, let us turn it carefully then into him the filed chocolate. Let us pour the mass into the buttered form. Let us smooth down his roof in such a way that his middle should be slightly concave. We put it finally into the preheated oven, and let us bake it over low fire until cca. half a clock, his roof onto golden yellow one porcupine. We let it get cold in the oven beside an open door. Let us freak it out after he got cold totally, and we cut it with a sharp saw-toothed knife onto three sheets with equal thickness. (At what we cut it up later, stains less at it to crumble.) From this quantity 16 tall pieces of cake can be prepared.

 

Nem minden tortához jó a puha, rugalmas tészta. Egyes töltelékek porhanyós, omlós tortalapot igényelnek. A linzertészták közül legfinomabb az omlós linzertészta. A közönséges linzertésztákkal (pl. pitetészták) ellentétben ebben nincs tojásfehérje, ezért rendkívül omlós és ízletes. (Porhanyósságát már csak a darált kekszből és olvasztott vajból összegyúrt tortaalap múlja felül.)[CXXVIII] A Linzertésztás tortaalap könnyen, gyorsan és olcsón előállítható:

The soft, elastic pasta is not good for all cake. Single fillings demand crumbly, crisp wafer-sheet. From among the shortpastries superfine the crisp shortpastry. With the vulgar shortpastries (pl. pies) there is not albumen in this in a contrast, because of this exceptionally crisp and tasty. (His crispness already only from the ground biscuit and melted butter a cake basis kneaded together surpasses it.) The shortpastry cake basis easily, quickly and cheaply can be manufactured:

 

Először kenjünk ki vajjal egy 24 cm átmérőjű tortaformát. Utána 20 dg liszt­hez adjunk 6 dg porcukrot, 1 dg vanillincukrot, 1 mokkáskanál szódabikarbónát, egy csipet sót, 1 meleg víz alatt tisztára súrolt citrom reszelt héját, és morzsoljuk össze 14 dg hűvös vajjal. Tegyünk bele 3 tojássárgáját, és az egészet gyúrjuk össze. Formázzunk belőle cipót, alját-tetejét lisztezzük meg, majd letakarva tegyük a hűbe. (Ne gyúrjuk sokáig, mert ha a kezünktől megolvad a vaj „megég” a tészta, rántás lesz belőle.) 1 óra múlva gyújtsuk be a sütőt. Állítsuk 180 °C-ra (nyolcosztású skálán 3. fokozat). Vegyük ki a tésztát a hűtőből, és belisztezett deszkán nyújtsuk akkora korongra, amelyet még szakadásmentesen fel tudunk emelni. Tegyük a kivajazott formába, és lisztes kézzel nyomkodjuk bele úgy, hogy a szélén 1 centiméterrel túllógjon. (Teljes méretre nem tudjuk kinyújtani, mert ez a tészta nem tartalmaz se vizet, se tejet, se tojásfehérjét, ezért olyan laza, hogy sodrófára csavarva is szétszakad.)

 First bribe with butter a cake oven with a diameter of 24 cm form. Let us add 6 dg of castor sugar, 1 dg of vanilla sugar, 1 mocha spoons of sodium bicarbonate to 20 dg of flour then, a pinch of salt, the filed shell of lemon scrubbed totally under 1 warm water, and crumble with 14 dg of cool butter. Let us put 3 egg yolks into him, and we knead the whole one together. Shape from him loaf, the bottom-roof flour, let us put it covered then into the faithful one. (Let us not make it for a long time, because if our hand the butter melts burns the pasta, jerking will be from him.) Let us light the oven after 1 clock. Let us place it onto 180 °C (on a eight division marks providing scale 3. grade). Let us take out the pasta from the refrigerator, and let us offer it for a disk on a floured board then, that tearing rip free up we can cut. Let us put it into the buttered form, and with floury hand prod some, that his edge with 1 centimetre hang. (We cannot hold it out onto a full size, because this is the pasta does not contain neither water, neither milk, neither albumen, because of this so loose, that screwed onto rolling-pin too bursts apart.)

Végül helyezzük az előmelegített sütőbe, és mérsékelt tűzön süssük kb. negyedóráig, amíg a teteje zsemleszínűre pirul, és a tésztába szúrt fogvájóra már nem tapad rá a massza. Vegyük ki a sütőből, és hagyjuk a formában lehűlni. Ez egy vékony tortalap lesz, ami nem vágható lapokra. Vastag tölteléket kell rárakni. (Sajttortához kiváló.) Ha a töltelék is sütést igényel, akkor a tésztát elő kell sütni, hogy a rárakott vastag, nedves tölteléktől ne legyen „szalonnás”. (Kb. 10 percig süssük, hogy elbírja a tölteléket. Ne hagyjuk színesedni, mert akkor a végén megég.) Ebből a mennyiségből 12 tortaszelet készíthető.[CXXIX]

We put it finally into the preheated oven, and let us bake it over low fire cca. a quarter of a hour, his roof onto sandy one reddens, and the mass does not adhere to the toothpick sticked into the pasta already. Let us withdraw it from the oven, and we let it get cold in the form. This will be a thin wafer-sheet, that onto sheets which cannot be cut. It is necessary to put thick filling on it. (To cheese cake excellent.) If the filling demands baking, then the pasta it is necessary to bake, that the thick one put on it, let him not be wet with filling bacony. (Let us bake it until cca. 10 minutes in order for him to hold the filling. Let us not let it acquire colour because he burns on his end then.) From this quantity 12 pieces of cake can be prepared.

 

Ha valaki túl puritánnak találná a kókuszreszelékkel megszórt tortát, díszítheti is. Ennek legegyszerűbb módja, hogy papírból különböző ábrákat vágunk ki, és ezt, vagy a visszamaradt kliséket ráfektetjük a tortára. (Előtte hűtsük le, hogy ne ragadjon rá a papír.) A szórás során a fedett részekre nem kerül kókuszreszelék, ami érdekes mintás felületet eredményez. Jól alkalmazható ez az eljárás porcukorral megszórt süteményeknél is. Mindenki által ismert a tejszínhabbal való dekorálás. Főleg akkor előnyös, ha valamit írni szeretnénk a tortára. Alkalmazásánál vegyük figyelembe a Túrókészítés után leírtakat.

He may decorate it if somebody would find the cake sprinkled with the coco filings too puritan. The plainest manner of this, that we cut different figures out paper, and this, or the backward one cliches we make it lie down on the cake. (Let us cool it down before it in order for the paper not to grip him.) Coco filings, which yield an interesting patterned surface, do not get to the covered parts in the course of the scattering. This procedure is applicable well at cakes sprinkled with castor sugar. By way of everybody known with the whipped cream truth decoration. Mainly then beneficial, if we would like to write something onto the cake. His application let us take the ones written down after the cottage cheese making into consideration.

 Kevésbé ismert a csokoládébodorral történő díszítés. Kb. 5 dg étcsokoládét olvasszunk fel a Mézes marcipángolyónál leírt módon 1 dg (1 csapott evőkanálnyi) margarinnal, és márvány­lapra öntve gyorsan kenjük szét kb. 1 mm vastagságúra. (Zsiradékként most nem használható vaj, mert ez lehűlve töredezik.) Szobahőmérsékleten hagyjuk lehűlni, majd fémspatulával alányúlva hasítsunk ki belőle 1,5-2 cm széles csíkokat. A sima felületről a csokoládécsíkok spirálba tekeredve válnak fel. Ha már elég tömör vágjuk el a spatulával, és folytassuk a megkezdett csík bodorítását. Hurkapálcikával vagy hústűvel belenyúlva tegyük a torta tetejére, mert kézzel megfogva megolvad vagy összelapul. A márványlap jól helyettesíthető egy zománcozott tepsi tisztára súrolt aljával. Az egyenes végű tortalapáthoz hasonló spatula helyett keskeny spaknit is használhatunk. Ezt a festéshez, mázoláshoz nélkülözhetetlen olcsó szerszámot meleg mosószeres vízben súroljuk tisztára, és 45o-os szögben tartva használjuk. A szétkent csokoládérétegből figurális kiszúróval különböző ábrákat is készíthetünk. Egyik sarkánál alányúlva a fém spatulával óvatosan emeljük ki a figurákat. A szaggató formát előzőleg melegítsük meg a tenyerünkben, így könnyebb lesz a csokoládéréteg átvágása.

 Less known the csokoládébodorral happening decoration. Let us defrost cca. 5 dg of dark chocolate on the manner written down at the Honeyed marzipan bullet 1 dg (1 level tablespoonful) with margarine, and poured onto a marble slab quickly bribe onto one with a thickness of cca. 1 mm. (Butter which cannot be used as fat now, because this breaks up getting cold.) We let it get cold on room temperature, then with a metal spatula stretching carve out from him 1,5-2 cm wide stripes. From the flat surface the chocolate stripes into a spiral they come undone curling. If enough are brief already we cut it off with the spatula, and let us continue the curling of the started stripe. Let us put it reaching into it with a skewer or meat needle on top of the cake because he melts caught with a hand or skulks. The marble slab is an enameled one which can be substituted well with the bottom of a baking sheet scrubbed totally. Narrow spaknit is similar to the pastry server with a straight end instead of a spatula we may be useful. This to the painting, painting indispensable cheap tool we touch it in warm detergent water totally, and 45o-os we use it being in an angle. The bribed from a chocolate layer figural pricking we may prepare different figures. One of his poles stretching the metal we emphasize the figures carefully with a spatula. The jagger overtakes a form let us warm it up in our palm, the chocolate layer's transection will be easier in this manner.

Igen mutatós díszítőanyag a csokoládélevél. Keressünk a környezetünkben néhány hibátlan és nem mérgező levelet (pl. rózsa-, eper-, borostyánlevél). Mossuk meg, és papírtörölköző közé rakva itassuk fel róla a vizet. Egy puha iskolai ecsettel vastagon kenjük az olvasztott csoko­ládét a levél fonákjára. (Vigyázzunk, hogy a túlsó oldalára ne kerüljön bevonat. Ha mégis átfolyna, gondosan töröljük le.) A megkent felülettel felfelé hagyjuk kihűlni, majd a száruknál fogva óvatosan fejtsük le a leveleket a lenyomatról. Felhasználásig hideg helyen tároljuk. Jóval könnyebb a csokoládéforgács előállítása. Egy nagyobb darab csokoládé oldalából éles késsel vagy egy rögzített pengéjű burgonyahámozóval faragjunk vékony forgácsokat, és szórjuk a tortára. A csokoládéról ne vegyük le a papírt, hanem tűrjük vissza, így az ujjainktól nem olvad meg, és nem töredezik darabokra. Még kevésbé fog olvadni, ha előzőleg betesszük a mélyhűtőbe.

The chocolate leaf is a most decorative decorator substance. Let us be looking for some faultless and leaves not being poisonous in our environment (e.g. rose-, strawberry-, amber leaf). We wash it, and put between a paper towel drink from him the water. We spread the melted chocolate on the backhand of the leaf thickly with a soft school brush. (Let us take care that a coating should not get to his adverse page. We delete it carefully if he would flow through after all down.) with the greased surface upwards we let it get cold, let us peel the leaves off from the imprint staining at their stem carefully then. We store it on cold place until a use. The production of the chocolate sliver is much easier. Let us carve thin slivers from the side of a bigger piece of chocolate with a sharp knife or a potato harness one with a fixed blade, and we throw it on the cake. Let us not take it down from the chocolate the paper, but tolerate, in this manner our fingers does not melt, and does not break up onto pieces. Stains less yet to thaw, if we are putting it in into the freezer beforehand.

Ennél is egyszerűbb a csokoládédarával való megszórás. A csokoládé-granulátum azonban csak gyárilag állítható elő. Ha a torta tetejére nem szórunk kókuszreszeléket, akkor az előbbiekben javasolt díszeket fehér csokoládéból készítsük. Művészi hajlamú háziasszonyok marcipánból is csinálhatnak figurákat. Erre nem alkalmas a Mézes marcipángolyónál leírt massza, mert túl lágy. A cukrászok által használt alapanyag tulajdonképpen nem más, mint tojásfehérjével összegyúrt porcukor, élelmiszerszínezékkel festve. Ezért jobban járunk, ha mézgagolyóból vagy gyümölcskocsonyából készítjük a figurákat. Ez a cukros kocsonya sem túl egészséges, de ebbe legalább nem törik bele a fogunk, mint a csontkeménnyé száradó cukrászmarcipánba. Vigyázzunk a cukrászdákban készült torták habdíszeire is. Sok helyen tojásonként egy csipet borkősavat kevernek a cukorral ízesített tojáshabba, amitől rendkívül tartóssá válik. Egy hét után sem esik össze, de annyira megkemé­nyedik, hogy elrághatatlan lesz. Ismert még a karamellás díszítés, amikor meglágyított és kisodort karamellából rózsát vagy egyéb alakzatokat készítenek.

At this plainer with the chocolate groats truth sprinkling. The chocolate granules but only industrially can be manufactured. If we do not scatter coco filings, ornaments suggested in the former ones then on top of the cake from white chocolate let us prepare it. Housewives with an artistic tendency may make figures of marzipan. The mass written down at the Honeyed marzipan bullet, drawn too soft one are suitable for this. Stock was useful by way of the confectioners actually not somebody else, than castor sugar kneaded together with albumen, painted with a food colourant. We are the reward for this better, if from a resin bullet or fruit jelly we prepare the figures. This sugary aspic too healthy, but we do not break a tooth on this at least, than the stony one into drying confectioner marzipan. Our attention prepared for the foam ornaments of cakes in the cake shops. On much place egg a pinch of tartaric acid is mixed into the meringue flavoured with the sugar, from which becomes exceptionally lasting. Does not collapse after a week, but hardens so much, that cannot be chewed will be. Known yet the caramel decoration, when softened and twisted from caramel a rose or other formations are prepared.

 

Az egészséges táplálkozás jegyében ma már a hagyományos süteményekbe, tortákba is igyekeznek minél több természetes alapanyagot belevinni. Így születtek meg a gyümölcstorták. Újabban a piskótát is megreformálták. Ennek eredménye a Céklás piskóta. Aki arra gondol, hogy ez valami szalonnás, rágós, lapos lepény, téved. Ugyanolyan magas, szivacsos, könnyű, mint a klasszikus kakaós piskóta, és egyáltalán nem érezni, hogy cékla van benne. (Pedig nem is kevés, 40 dekagrammot tartalmaz.) Az étolaj sem ront az ízén, de aki finomabbat szeretne, használjon helyette 20 dg olvasztott vajat. Eredetileg Kakaós szeletnek szánták, de tortalapként is kiválóan megállja a helyét. 

They are hurrying to the traditional cakes, cakes already today in the ticket of the healthy nutrition at what to drag more natural stock into it. The fruit cakes came into existence so. They reformed the sponge cake more newly. The beetroot sponge cake is the result of this. Who thinks about this being some bacony, tough, flat pie is out. Just as tall, spongy, easy, than the classic cocoa sponge cake, and not to feel that there is beetroot in him altogether. (Though not too little, 40 imply a decagramme.) The cooking oil does not make his flavour worse, but let who would love more delicate one use 20 dg of melted butter instead. It was marked for a cocoa slice originally, but holds out excellently as wafer-sheet. 

 

Először kenjünk ki vajjal és lisztezzünk ki egy kisebb méretű, magas falú zománcozott tepsit.  Utána hámozzunk meg, majd sajtreszelőn reszeljünk finomra 40 dg céklát.[CXXX] Daráljunk le 10 dg dióbelet, majd gőz felett olvasszunk fel 10 dg étcsokoládét a Mézes marcipángolyónál leírt módon. Amíg a víz felforr, gyújtsuk be a sütőt, és állítsuk 180 °C-ra (nyolcosztású skálán 3. fokozat), majd 4 tojást keverjünk habosra 18 dg barna cukorral, valamint 1 dg vanillincukorral. (A tojásokat egyenként adjuk hozzá.) Öntsünk bele 2 dl étolajat, adjunk hozzá 2 púpozott evőkanál jó minőségű kakaót, az időközben felolvadt csokoládét és egy csipet sót. Keverjük simára, és forgassuk bele a darált diót, valamint a céklát. Végül tegyünk bele 2 púpozott kávéskanál sütőport és 20 dg lisztet. Alaposan keverjük össze, és töltsük a masszát a kikent tepsibe. Megvizezett simítókanállal egyenletesen kenjük szét benne úgy, hogy a közepe kissé homorú legyen, majd előmelegített sütőbe rakva, mérsékelt tűzön süssük 5 percig, majd enyhe tűzön (120 °C-on) süssük még max. háromnegyed óráig, amíg a teteje pirulni kezd. (A biztonság kedvéért szúrjunk a közepébe egy fogvájót, és ha tisztán kijön belőle, akkor kivehetjük.)

First bribe with butter and flour an enameled baking sheet with a tall wall with a smaller size.  After it peel, let us file on a cheese grater then onto delicate one 40 dg of beetroot. Let us grind 10 dg of nutmeat, let us defrost 10 dg of dark chocolate above steam on the manner written down at the honeyed marzipan bullet then. Let us light the oven while the water boils over, and let us place it onto 180 °C (on a eight division marks providing scale 3. grade), let us whip 4 eggs with 18 dg of brown sugar then, and with 1 dg of vanilla sugar. (We add the eggs to it one by one.) Let us pour 2 dl of cooking oil into him, let us add 2 heaped tablespoonful of cocoa high-quality to him, in the interval thawed chocolate and a pinch of salt. We put it onto flat one, and turn the ground walnut, and the beetroot. Let us put 2 heaped coffeespoonful of baking-powder and 20 dg of flour into him finally. We mix it up thoroughly, and let us pour the mass the bribed into a baking sheet. Made wet we spread a smoother spoon on it steadily apart in him some, put into preheated oven then in order for his middle to be slightly concave, let us bake it over low fire until 5 minutes, then on mild fire (on 120 °C) let us bake it yet max. three quarters until a clock, while his roof starts reddening. (Let us stick a toothpick for the mood of the safety into his middle, and we may withdraw it if he is calculated from him purely.)

Miután teljesen lehűlt, fűrészfogú késsel hosszában vágjuk ketté, majd metéljük kb. 3 cm széles szeletekre, és szórjuk meg a tetejét vaníliarúddal átitatott szőlőcukorral. Előtte azonban még a tepsiben vágjuk le a széleit. Hűtőszekrényben nem szabad tárolni. Letakarni szükségtelen, mert nem hajlamos a kiszáradásra. A fenti alap­anyagból min. 16 db magas lepény várható. Teával tálalva finom vacsorát készíthetünk belőle. Még ízletesebb lesz, ha két lapra vágjuk, és a közepét megkenjük baracklekvárral. Ha tortát akarunk készíteni belőle, akkor 24 cm átmérőjű tortaformában süssük ki. Ez esetben célszerű étolaj helyett olvasztott vajjal dúsítani.

We cut it into two lengthwise with a saw-toothed knife after he got cold totally, we chop it up then cca. 3 cm of your wide wind, and we sprinkle his roof with a vanilla pole with soaked glucose. We cut it off in the baking sheet yet however before it his edges. It is not allowed to store it in a fridge. To cover unnecessary, because not inclined onto the desiccation. From the above stock on what. 16 pieces of tall pie expected. We may prepare a delicate dinner serving with tea from him. Will be even tastier, if onto two sheets we cut it, and we spread his middle on apricot jam. If we want to prepare cake from him, let us figure it out in cake mould with a diameter of 24 cm then. This with butter melted instead of expedient cooking oil in a case to enrich.

 

Ugyancsak főzött tojáskrémből, illetve vajjal szilárdított angolkrémből készül a közkedvelt ­kóku­­szos sütemény feljavított változata.

The popular coco cake is made of egg cream , englis cream strengthened concerned with butter cooked likewise his improved variant.

 

44. Kókuszos kocka

44. Coco cube

 

1 tojást keverjünk habosra 20 dg porcukorral. Adjunk hozzá 5 dg szobahőmérsékletű vajat, és tovább keverve jól dolgozzuk össze 30 dg liszttel, fél mokkáskanál szódabikarbónával, valamint egy csipet sóval. A porokat előzőleg elegyítsük egymással. (Ennek legegyszerűbb módja, hogy a lisztre rászórjuk a szódabikarbónát, valamint a sót, és az egészet átszitáljuk, majd evőkanalanként a péphez adjuk.) Végül keverjünk bele 1 dl tejet, hogy sűrű, de kenhető massza legyen belőle. Egy kisebb zománcozott tepsi alját vékonyan vajazzuk ki, majd hintsük meg liszttel, és különböző helyekre adagolva gyakran vizezett simítókanállal egyenletesen kenjük szét benne a simára kevert masszát. Mérsékelt tűzön (180 °C-on) süssük kb. negyedóráig. Ekkor szúrjunk a közepébe egy villát, és ha már nem ragad rá a még fehér massza, zárjuk el a sütőt, és hagyjuk a tésztát benne zsemleszínűre sülni. A tepsit előmelegített sütőbe tegyük, és 10 percig ne nyissuk ki az ajtaját, mert gőz nélkül a felfúvódó massza összeesik. Ennek a tésztának a legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy könnyű és lágy, ugyanakkor nem olyan fullasztó, mint a több tojásból készült piskótatészták. A cukrot ne próbáljuk meg mézzel helyettesíteni, mivel a méz szívóssá és rágóssá teszi ezt az alapanyagot. Az így elkészített sütemény közel sem lenne olyan omlós és kellemes ízű, mint a cukorból készült változat. Teljes lehűlés után a széleit vágjuk le, és a szivacsos tésztát szeleteljük fel kb. 3 × 5 centiméteres darabokra, majd töltsük meg főzött csokoládékrémmel.

1 let us whip egg with 20 dg of castor sugar. Let us add 5 dg of butter at room temperature to him, and we work it together stirred long well with 30 dg of flour, half a mocha spoon with a sodium bicarbonate, and with a pinch of salt. Let us mix the dusts with each other beforehand. (The plainest manner of this, that we sprinkle the sodium bicarbonate on the flour, and the salt, and all drizzle, then tablespoon we add it to the mash.) Let us stir finally into him 1 dl of milk, that let there be thick but greasy mass from him. The bottom of a smaller enameled baking sheet thinly butter, let us sprinkle it with flour then, and we spread it on different places fed with often with a watered smoother spoon steadily apart mass put onto the flat one in him. Let us bake it over low fire (on 180 °C) cca. until a quarter of a hour. Let us stick a fork at this time into his middle, and if he does not stick to it already the yet white mass, we lock away the oven, and we leave the pasta until sandy one in him to fry. Let us put the baking sheet into preheated oven, and let us not open his door until 10 minutes because the inflating mass collapses without steam. The most characteristic characteristic of this pasta, that easy and soft, at the same time not so stifling, than was made of the more egg sponge cakes. Let us not try to substitute the sugar for honey since the honey makes this stock tough one and tough one. The cake prepared in this manner would not be with a crisp and pleasant flavour like that near, than was made of the sugar variant. We cut his edges after full cooling down, and we slice up the spongy pasta cca. 3 × 5 centimetre ones onto pieces, let us fill it with cooked chocolate cream then.

A krémet a Csokoládés gesztenyetortánál leírt módon készítsük el, azzal a különbséggel, hogy most a teljes mennyi­ségű tojáskrémbe mindjárt a főzés kezdetén tegyünk 5 evőkanál jó minőségű kakaót, és a kb. fél óráig sűrített masszát 30 dg vajjal keverjük ki. (A kakaót a tojássárgájához adjuk, és keverjük simára.) Az egyes téglalapokat szeljük két lapra, és a habosra kevert krémmel vastagon kenjük meg a közepét, majd az egymásra helyezett lapok oldalát, végül a tetejét is. A krémmel megtöltött kockákat forgassuk meg 12 dg kókuszreszelékben, és egy nagyobb tálon helyezzük őket egymás mellé. (Ha időközben a massza kilágyulna, rövid időre tegyük a mélyhűtőbe. Amennyiben folyamatosan akarunk dolgozni, akkor állítsuk a krémes edényt jégkockával hűtött hideg vízbe.) Hűtőszek­rényben tároljuk. Ennek a süte­mény­nek a jellegzetessége, hogy minél tovább érleljük, annál jobb ízű, így már napokkal a feltálalás előtt elkészít­hetjük. (A tárolás során polietilénfóliával légmentesen zárjuk le, különben a tésztája kiszárad.) Az ere­deti receptben még kockára vágott, és habosra kevert hideg vajkrémbe mártogatott kókuszos süteményből ezen a módon max. 36 db téglalap alakú minitorta készít­hető.

Let us prepare the cream on the manner written down at the chocolate chestnut cake, with the difference that we should put 5 tablespoonsful of high-quality cocoa on the beginning of the cooking immediately into the full amount of egg cream now, and we mix the mass thickened until cca. half of the clock with 30 dg of butter. (We add the cocoa to egg yolk, and we put it onto flat one.) We cut the single rectangles we slice it onto two sheets, and we spread his middle on the cream put onto the foamy one thickly, then the side of the sheets placed on each other, finally his roof. The cubes filled with the cream let us turn it round in 12 dg of coco filing, and we put them on a bigger dish beside each other. (If meanwhile the mass would be touched, let us put it onto short time into the freezer. In as much we want to work continuously, let us put the creamy pot then into cold water cooled with ice-cube.) Store it in a fridge. The characteristic of this cake, that at what we ripen it long, it with a better flavour, we may prepare it before the serving with days already in this manner. (We close it hermetically with polythene foil in the course of the storage, his pasta dries up otherwise.) Into the whipped cold butter cream cut into cubes yet in the original prescription dipped from a coco cake on this manner max. 36 pieces of rectangular mini cake can be prepared.

A változatosság kedvéért kókuszreszelék helyett használhatunk darált diót, -mandulát, -török mogyorót, -barackmagot és frissen pörkölt darált földimogyorót vagy sótlan, pörkölt pisztáciát is. Aki szereti a különleges ízeket, a megkent süteményt forgassa pirított szezám­magba. Előtte azonban fagyasszuk meg a kockákat, hogy ne ragadjon rájuk olyan vastagon a szezámmag. A friss szezámmagot zománc nélküli edényben takaréklángon, és állandó kevergetés mellett addig kell pirítani, amíg aranysárga lesz. Tovább ne süssük, mert meg­keseredik. A tortához hasonlóan a töltelék elkészíthető vanília, kávé, citrom vagy egyéb (pl. menta) ízesítéssel is. Most a kakaót hagyjuk el belőle, és az erős mokka­ká­vét vagy az azonnal oldódó eszpresszó kávéport a sűrítés kezdetén, a citromlevet és a borsmentakivonatot pedig lehű­tés után kell a tojáskrémhez adni, ízlés szerinti mennyiségben. Finomabb lesz a kávés krém, ha keserű csokoládét is olvasztunk bele.

We may use ground walnut instead of coco filings for the mood of the variety, -mandulát, -I break a hazel-nut, -barackmagot and fresh ground a peanut or a saltless, roasted pistachio freshly. Let who likes the special flavours turn the greased cake into fried sesame seed. Let us freeze the cubes however in order for the sesame seed not to stick to them so thickly before it. The fresh sesame seed in pot without enamel on a pinpoint flame, and constant being stirring it is necessary to fry it while he will be golden yellow. Let us not bake it long because he is embittered. Similarly to the cake the filling or a preparable vanilla, coffee, lemon other (e.g. mint) with a flavouring. We lose the cocoa now from him, and the strong Mocha or the espresso dissolving promptly coffee port on the beginning of the condensation, the lemon juice and the peppermint abstract though cooling down it is necessary to add it to the egg cream, in a quantity according to a taste. The coffee cream will be more delicate if we melt bitter chocolate into him.

Olajos magvakból készült krémet is használhatunk a kókuszos kocka, illetve a gesztenyés csokoládétorta töltésére, bár ennek előállítása több időt vesz igénybe. Erre a célra legalkalmasabb a dió, illetve a frissen pörkölt földimogyoró. 10 dg diót pirítsunk meg a Napraforgómag pirításánál leírt módon. Tegyük a lehűlt diót, vagy a kibontott földimogyorót egy száraz konyharuhára, és a másik felét ráhajtva dörzsöljük le róla a megégett hártyát, illetve a belső héjat. Utána daráljuk finomra, és öntsünk rá 2 dl tejet. Forraljuk fel egy pillanatra, majd lehűtve tegyük a hűtőbe ázni. Másnap teaszűrőn szűrjük át, és öntsünk a visszamaradt masszára 1 dl tejszínt. Jól keverjük össze, és ismét szűrjük át. (Kiskanállal nyomkodjuk ki belőle a maradék tejszínt, és tegyük a hűtőbe.) Ezt követően az előzőek szerint főzzünk tojáskrémet a tejszínnel dúsított pépből. Az előírt mennyiség duplájából igen finom Diópudingot, illetve Mogyorópudingot készíthetünk. Ebben az esetben a krémet csak addig sűrítsük, amíg mártás sűrűségű lesz, mert a hűtőben megdermedve tovább keményedik. Még forrón öntsük 4 kis üvegtálba, vagy talpas üvegpoharakba. Tálalás előtt egyenletesen elosztva morzsoljuk a tetejére a visszamaradt dió-, illetve mogyorómasszát.

Prepared from an oilseed we may use cream the coco cube, concerned onto the filling of chesnut chocolate cake, although the production of this takes up more time. The walnut is most suitable for this aim, concerned the peanut roasted freshly. Let us grill 10 dg of walnut the toasting of the sunflower seed on a manner written down. Let us make it the got cold walnut, or the a dry one unfolded a peanut onto a tea towel, and we rub his other half off him running after it the burned membrane, concerning the inner shell. We grind it then onto delicate one, and let us pour 2 dl of milk on him. We boil it let us put it cooled down for a moment, then into the refrigerator to soak. We filter it through a tea-strainer following day, and pour onto the backward mass 1 dl of cream. We mix it up well, and we filter it again. (We prod it with a tea-spoon who from him the residual cream, and let us put it into the refrigerator.) Following this it előzőek let us cook egg cream with the cream from enriched mash. The prescribed quantity duplájából most delicate walnut pudding, we may prepare hazel-nut pudding concerned. Let us thicken the cream till then only in this case, sauce density will be, dared congealing long in the refrigerator hardens. Let us pour it on one boiling yet into 4 little glass dishes, or footed into glasses. We crumble it shared out steadily before a presentation on top of him the backward walnut-, concerning hazel-nut mass.

 

Egyébként ha a lehűlt csokoládékrémhez nem vajat, hanem 2 dl keményre felvert tejszínt keverünk, akkor a mélyhűtőben kifagyasztva nagyon finom Parfé lesz belőle. Amikor megfagyott, vékonyan öntsük le a tetejét 8 dg étkezési csokoládéból és 4 dg vajból készített olvasztott csokoládéval, és tegyük vissza a mélyhűtőbe. A tálalás megkönnyítése érdekében a fagyasztóformát béleljük ki vékony polietilénfóliával, hogy ne ragadjon rá a massza. Amennyiben nagy öntőformát használunk, akkor a visszahelyezett parfét még a bevonat teljes megszilárdulása előtt vágjuk fel, mert a megdermedt csokoládé szeletelés közben repedezik. Ha ezt elmulasztjuk, akkor a kész parfét már csak forró vízbe mártott és letörölt késsel tudjuk gusztusosan felvágni. Mellesleg a főzött tojáskrémből készült parfé sokkal finomabb, mint az ízesített tejszínhabból előállított jégkrémek. Ráadásul a házi­lag készített parfé feleannyiba sem kerül, mint az agyonreklámozott gyári silány­ságok.

Anyway if the got cold to chocolate cream not butter, but 2 dl we put whipped cream onto hard one, then in the freezer freezing parfait will be very delicate from him. Let us pour off his roof thinly when he froze from 8 dg of culinary chocolate and 4 dg of butter with prepared melted chocolate, and let us put it back into the freezer. In the interest of the facilitation of the presentation the freezingformát we line it with thin polythene foil in order for the mass not to adhere to him. In as much we use big casting mould, we cut up the reinstated parfait before the full solidification of the coating yet then, because the chocolate congealed during slicing cracks. The ready one dipped parfait into water boiling only already if we fail this and wiped we can cut it up with a knife tastefully. Parfait was made of the cooked egg cream with a lot incidentally more delicate, than the ice creams manufactured from the flavoured whipped cream. The parfait prepared homemade does not cost half so much moreover, than it advertised factory inferiorities.

A hamisítatlan különlegességek kedvelői túróból és friss gyümölcsből is készíthetnek parfét. Ehhez azonban tejszínhabot kell használni. 25 dg tehéntúrót hajtsunk át egy 3 milliméteres lyukátmérőjű tárcsával ellátott húsdarálón, majd dolgozzunk bele 1 dl 20%-os zsírtartalmú tejfölt, 12 dg szőlőcukrot, 1 dg vanillincukrot és fél citrom reszelt héját. 2 dl tejszínt verjünk kemény habbá, és 10 dg, kisebb darabokra vagdalt szamócával együtt óvatosan forgassuk bele a krémbe. Töltsük a masszát polietilénfóliával kibélelt őzgerincformába, és a fentiek szerint fagyasszuk, majd öntsük le a tetejét olvasztott csokoládéval. (A lágy túró burgonyatörőn is átpasszírozható.) Ezen a módon gesztenyéből is készíthetünk finom parfét. Ez esetben a felvert tejszínhabba 25 dg ízesített gesztenyemasszát keverjünk, amit előzőleg ugyancsak át kell hajtani húsdarálón, hogy minél lazább legyen. A gesztenyekrém ízesítését 4 dg szőlőcukorral, és 1 kávéskanál sütőrummal végezzük. Ezt a Gesztenyebombaként is ismert csemegét régen speciális formába töltötték, és a tetejét főzött tojáskrémmel kevert olvasztott csokoládéval öntötték le, a gesztenyemasszát pedig néhány szem apróra vágott kandírozott gyümölccsel dúsították.

The genuine specialities liking from cottage cheese and fresh fruit parfait may be prepared. It is necessary to use whipped cream for this however. Let us drive 25 dg of cottage cheese through a mincer supplied with 3 millimetre discs with a hole diameter, let us work then into him 1 dl 20%-os sour cream containing fat, lemon filed 12 dg of glucose, 1 dg of vanilla sugar and a half hawk. Let us beat 2 dl of cream hard foam, and 10 dg, onto smaller pieces let us turn it carefully together with a strawberry cut up into him into the cream. Let us pour the mass into half round loaf pan ones lined with polythene foil, and let us freeze it according to the above ones, let us douse his roof with melted chocolate then. (The soft cottage cheese on a potato presser can be sieved.) On this manner from chestnut we may prepare delicate parfait. This let us mix 25 dg of flavoured chestnut mass, which it is necessary to drive over on a mincer likewise beforehand, into the whipped whipped cream in a case, that at what let him be looser. The flavouring of the chestnut cream with 4 dg of glucose, and we make it with 1 coffeespoonfuls of oven rum. This delicacy known as a chestnut bomb was poured into a special form once, and his roof was doused with cooked melted chocolate mixed with egg cream, the chestnut mass some pieces cut into small pieces though candied it was enriched with fruit.

 

Szintén főzött tojáskrémből készül sok gyerek kedvence, a madártej[CXXXI]. Sajnos a legtöbb szakács­könyv ennek a kellemes ízű csemegének is csak a liszttel behabart változatát közli. Kétségtelen, hogy ily módon sokkal gyorsabban készíthetünk tojáskrémet, de a főzés útján besűrített krémek zamata messze felülmúlja a liszttel, keményítővel vagy zselatinnal készült hamisítványok ízét. Ne sajnáljuk tehát az időt, az eredmény kárpótolni fog bennünket a fáradságért.

From egg cream cooked likewise the favourite of many children, the Hungarian floating islands prepare. Unfortunately most cookbooks for this delicacy with a pleasant flavour only with the flour thickened announces his variant. Doubtless, that we may prepare egg cream much more quickly on a manner such, but the flavour of the creams thickened on the road of the cooking surpasses it with the flour, starch or gelatin far prepared the flavour of forgeries. Let us not be sorry for it so to compensate the time, the result catches us for the effort.

 

45. Madártej

45. Hungarian floating islands

 

5 tojássárgáját 6 dg mézzel és egy csipet sóval verjünk fel habosra, majd 1 liter friss pasztőrözött tejből vegyünk el 2 decilitert, és lassan engedjük fel vele a pépet. A maradék tejbe tegyünk fél vaníliarudat hosszában kettéhasítva, és egy zománcozott fazékban forraljuk fel. Utána az 5 tojás­fehérjét verjünk fel, majd adjunk a habhoz 2 evőkanál mézet, és verjük tovább, amíg megkemé­nyedik. (Ügyeljünk rá, hogy egy csepp tojássárgája se kerüljön bele, mert ez is meggátolja a tojásfehérje habbá verését. Erre a célra ne használjunk műanyag tálat, mivel a felületén még alapos mosogatás után is marad egy vékony olajos filmréteg, ami ugyancsak nehe­zíti a tojásfehérje felverését.) Kávéskanállal szaggas­sunk a habból galuskákat, és a forró tejbe rakva főzzük kb. 1 percig. Egyszerre ne tegyünk túl sokat bele, mert megduzzadnak. Ha felemelkedtek a tej felszínére, fordítsuk meg, és a habgaluskák másik oldalát is főzzük kb. fél percig. Ezután szűrőlapáttal szedjük ki egy tésztaszűrőbe, hogy a tej lecso­rogjon róluk.

Let us beat up 5 egg yolks with 6 dg of honey and a pinch of salt onto foamy one, then 1 litre fresh pasteurized let us take away 2 decilitres from milk, and we blend the mash with him slowly. Into the residual milk do half vanilla pole lengthwise ripping, and we boil it in an enameled pot. Then it let us beat up 5 albumens, let us add 2 tablespoonsful of honey to the foam then, and we beat it long while he hardens. (Let us keep an eye on him, that a drop of egg yolk should not get involved into it because this hinders whipping the albumen. Let us not use a plastic dish for this aim since a thin oily film layer, which makes the whipping of the albumen harder likewise, is left even after thorough washing-up on his surface.) Let us be ripping with a teaspoon from the foam noodles, and we cook it put into the boiling milk until cca. 1 minute. Let us not put too much into him simultaneously because they swell up. Let us reverse it if you rise onto the surface of the milk, and we cook the other side of the foam noodles cca. is afraid until a minute. We take it out with a filter shovel then into a colander, that let the milk trickle down from them.

A lefolyt tejet öntsük vissza a többihez, állítsuk a lángot takarékra, majd a félretett tojáspépet lassan adagolva keverjük a meleg tejbe, és továbbra is állandóan kevergetve főzzük kb. három­negyed órán keresztül. Ha nyers tejet használunk, akkor a 2 dl tejet a habgaluskák kifőzése után vegyük el, és kissé lehűtve keverjük a tojáspéphez. (Erre azért van szükség, mert ha a nyers tej nem friss, az alacsony hőfokon való sűrítésnél megsavanyodik. A pasztőrözött, illetve a felforralt tejet azonban nem fenyegeti ez a veszély.) A sűrítésnél ugyanúgy járjunk el, mint a gyümölcslevesnél, tehát a kevergetést itt sem lehet abbahagyni, és nem szabad a tejes krémet felforralni. A kb. félliternyi híg mártás sűrűségű krémet hűtsük le, és merjük rá a habgaluskákra. Az ínyencek egy narancs reszelt héját is belefőzik a krémbe, és tálaláskor 5 dg pirított, szeletelt mandulát szórnak a madártej tetejére. A különleges ízek kedvelői szamócával ízesítik a krémet. 20 dg érett szamócát mossunk meg, csumázzuk ki, és a turmixgép kelyhébe rakva öntsük rá a tojássárgájával és mézzel kikevert tej kb. egyharmadát. Pár percig turmixoljuk, majd keverjük a maradék péphez, és sűrítsük be. Csak hűtőszekrényben tárolható. Ennek legcélszerűbb módja, hogy a gyümölcslevesekhez hasonló­an a habgaluskákat egy 1,5 literes befőttesüvegbe rakjuk, és rámerjük vagy finoman ráöntjük a lehűlt krémet. Hidegen tálaljuk. Érdemes előző nap elkészíteni, mert egynapi érlelés után finomabb.

The passed milk let us pour it back to the others, let us put the flame onto a savings bank, we mix it into the warm milk feeding with the egg mash put aside slowly then, and we cook it being stirred steadily in the future cca. three quarters through a clock. If raw milk we are useful, let us take away the 2 dl of milk after the plotting of the foam noodles then, and we mix it into the egg mash cooled down slightly. (In this direction there is need because of that, because if the raw milk not fresh, on the low temperature truth condensation sours. The pasteurized, this danger does not threaten it concerning the boiled milk however.) Let us intervene before the condensation likewise, than at the fruit soup, so the being stirring it is not possible to stop it here, and it is not allowed to boil the milky cream. The cca. half a litre of dilute sauce density cream let us cool it down, and we draw it onto him onto the foam noodles. The gourmets the filed shell of an orange cook into the cream, and 5 dg of fried, sliced almond is scattered on top of the Hungarian floating islands at the time of a presentation. The special flavours liking the cream is flavoured with a strawberry. Let us wash 20 dg of mature strawberry, csumázzuk who, and let us pour it put into the chalice of the blender milk stirred out cca. with egg yolk and honey onto him oneharmadát. We blend it until a couple of minutes, we mix it into the residual mash then, and let us thicken it. Only in a fridge storable. The most expedient manner of this, that similarly to the fruit soups the foam noodles an we put it into 1,5 litre jars, and dare or gently we pour it on it the got cold cream. We serve it on cold. Worthy previous day to prepare, dared after one day's maturation more delicate.

Ha a tojáskrémet előzőleg megvizezett tálkába téve a mélyhűtőben kifagyasztjuk, akkor kitűnő jégkrém lesz belőle. Ebből az alapanyagból kiváló minőségű Fagylaltot is készíthetünk, különböző ízesítéssel. Ha gyümölcsöt keverünk a vaníliás krémhez, azt előzőleg pépesítsük. Amíg a kakaót és a kávét még a főzés megkezdése előtt kell a tojásos péphez keverni, addig a gyümölcskocsonyát, a citromlevet és a feldarabolt olajos magvakat mindig utólag adjuk a lehűlt krémhez. A cukrászok a kásássá fagyott félig kész fagylaltba keve­rik bele. Finomabb lesz a kávés fagylalt, ha a krémbe néhány dekagramm keserű csokoládét is olvasztunk. Az ízesített masszát a fagylaltgépbe töltés előtt alaposan hűtsük ki. Egy­csillagos hűtőszekrény esetén a mélyhűtőbe is betehetjük, mert a mézes krém 6 °C-ig nem fagy meg. Amennyiben a fagylaltgépünk hűtési hatásfoka nem elég jó, a tojáskrémet kevesebb mézzel édesítsük, vagy használjunk helyette szőlőcukrot. Még finomabbá válik a krémfagylalt, ha a tojásos pép főzését tej helyett tejszínnel végezzük.

If the egg cream beforehand made wet put into a bowl in the freezer freeze, there will be an ice cream standing out then from him. We may prepare ice-cream with a quality separating out from this stock, with a different flavouring. If we mix fruit into the vanilla cream, it beforehand pépesítsük. We give the fruit jelly, the lemon juice and the oilseed divided up subsequently always while it is necessary to mix the cocoa and the coffee into the egg mash before the starting of the cooking yet the got cold to cream. The confectioners the mush one it is involved in ready ice-cream until a frozen half. The coffee ice-cream will be more delicate if we melt some decagrammes of bitter chocolate into the cream. The flavoured mass into the ice-cream machine let us chill it thoroughly before filling. We may be putting it in because the honeyed one is cream into the freezer in case of an one-star fridge to 6 °C does not freeze. In as much the refrigeration efficacy of our ice-cream machine does not burn good, let us sweeten the egg cream with less honey, or let us use glucose instead. The cream ice-cream becomes even more delicate if we make the cooking of the egg mash with cream instead of milk.

 

Fagylaltfajták

Ice-cream

 

Mivel a fagylalt közkedvelt csemege, nem árt ha tudjuk, hogy általában miből készítik ezt a nyalánkságot. A főzött tojáskrémből készült fagylalt előállítása meglehetősen költséges és időigényes, ezért nagyon ritkán találkozhatunk vele. Jobbára csak régi, patinás cukrászdákban, vagy luxus­szállodák elegáns éttermeiben lehet részünk ennek a különleges minőségnek az élvezetében. Ízben alig marad el a krémfagylalt mögött a tejszínnel készült fagylalt. Előnye ennek az alapanyagnak, hogy felturmixolható, ezáltal a térfogata jelentősen megnő, ami igen gazdaságossá teszi a „habos” fagylalt előállítását. Az általánosan ismert, és a legtöbb helyen kapható fagylalt tejjel készül. Az automata fagylaltgépekből kikerülő változatokhoz nem használnak nyers gyümöl­csöt és olajos magvakat, hanem fagylaltport kevernek a tejbe. A magukra semmit sem adó, gyors meggazdagodásra vágyó cukrászok a fagylaltport vízzel hígítják. Ez a kásás állagú hamisítvány többnyire az utcán kerül árusításra. Mivel a víz hőelvonó képessége igen nagy, ennek a változatnak a fogyasz­tása során jóval nagyobb a légúti megbetegedés veszélye, mint a minőségi fagylaltoknál. Régebben főleg vidéken gyakran előfordult, hogy szélhámos zugcukrászok festékkel színezett, észterekkel ízesített szörpöt kevertek össze vízzel, és ebből az undorító ízű, egészségkárosító zagyból készítették a fagylaltot. Az igények növekedésével azonban ez a hami­sítvány eladhatat­lanná vált, így szerencsére ma már nemigen találkozhatunk vele. A fagylalt forgalmazásával kapcsolatban ne feledkezzünk el az utcai fogyasztását lehetővé tevő ehető tölcsérről. Már csak azért sem, mert az ostyából préselt fagylalttölcsért nálunk találták fel a XIX. század második felében Csak elfelejtették szabadalmaztatni. 1904-ben St. Louis városában azonban megtették ezt. Így ez a találmányunk is az amerikaiak nevéhez fűződik.

Does not do harm since the ice-cream is a popular delicacy if we know it, that generally from what this titbit is prepared. Ice-cream was made of the cooked egg cream his production quite costly and time-consuming, we may face him very rarely because of this. Mostly only in old, patinated cake shops, or in luxury hotels' elegant restaurants we may experience the delight of this special quality. Lags behind the cream ice-cream hardly with the cream in a flavour ice-cream was being made. His benefit for this stock, that can be blended, hereby his volume what makes the production of the foamy ice-cream most economical grows up significantly. The ice-cream which can be got on most place known universally is being made with milk. Raw fruit and an oilseed are not used for the variants getting out from the automatic ice-cream machines, but ice-cream dust is mixed into the milk. The confectioners desiring the fast growing rich topping nothing with themselves dilute the ice-cream dust with water. This forgery with a mush consistence gets to vending on the street mostly. With what the water hősubtracting his ability whacking, the danger of the respiratory disease is much bigger for this in the course of the consumption of the variant, than at the qualitative ice-creams. Occurred on country often mainly early, that swindler nook confectioners mixed syrup flavoured with esters coloured with a paint with water, and from this health damaging slime with a disgusting flavour the ice-cream was prepared. This forgery turned into one which cannot be sold however with the increase of the claims, we may meet hardly already today fortunately in this manner with him. Let us not forget about the edible funnel making his street consumption possible in connection with the distribution of the ice-cream. Already only because of that, drew a pressed ice-cream funnel from the wafer at us it was invented the XIX. it forgot to be patented only in a century's second party. This was done however in St. Louis city in 1904. This invention of ours is connected the Americans' name in this manner.

A teljesség kedvéért meg kell említeni a fagylalt gyárilag előállított változatát, a jégkrémet, amely nem más, mint íze­sített tejszínhab, formára fagyasztva, és olvasztott csokoládéval bevonva. Ha házilag kívánjuk előállítani, akkor az ízesítő anyagot ne a felvert habhoz, hanem a lehűtött tej­szín­hez adjuk. Így könnyebben vágható, és finomabb lesz a jégkrém. A formázás legcélszerűbb módja, hogy az ízesítés után fel­vert tejszínhabot polietilénfóliával kibélelt őzgerincfor­mába töltjük, és kifagyasztjuk. Amikor megdermedt, öntsük le a tetejét olvasztott csokoládéval, és tegyük ismét a mélyhűtőbe. Fogyasztáskor fóliástól emeljük ki a formából, vágjunk le belőle annyi szeletet, amennyi­re szükségünk van, és a mara­dékot becsomagolva tegyük vissza a mélyhűtőbe. Kevésbé árt a torkunknak, s az íze is jobban kibontakozik, ha tálalás előtt kivesszük a mélyhűtőből, és 15-20 percre a nor­mál hűtőtérbe rakjuk.

It is necessary to mention the variant of the ice-cream manufactured industrially, the ice cream, which is not other, for the mood of the completeness, than flavoured whipped cream, onto a form frozen, and covered with melted chocolate. If we wish to take it to prepare homemade, then the flavouring not to the whipped foam, but we add it to the cooled cream. In this manner more easily can be cut, and the ice cream will be more delicate. The most expedient manner of the shaping, that we pour the whipped cream beaten up after the flavouring into half round loaf pan ones lined with polythene foil, and freeze. Let us douse his roof with melted chocolate when he was numbed, and let us put it again into the freezer. We lift it from green-house one at the time of consumption from the form, let us cut off as many slices as we need from him, and let us put it back wrapping the residual one into the freezer. Harms our throat less, and his flavour unfolds if we withdraw it from the freezer before a presentation better, and onto 15-20 minutes we put it into the normal refrigerator space.

A tárgyilagosság érdekében meg kell jegyezni, hogy a gyári jégkrémek között is akadnak kiemelkedő minőségűek. Ilyen pl. a Mövenpick (mővenpikk) jégkrémcsalád. A svájci Mövenpick étteremlánc házilagos előállítású jégkrémjeit jelenleg a német Schöller (söller) cég gyártja és forgalmazza az egész világon. Közülük talán legnagyobb népszerűségnek a Creme Traube (krém traube) örvend. A kék színű krém kaliforniai kék szőlőből készül, íze kissé savas. Az édeskés, fehér színű­höz magnélküli tunéziai csemegeszőlőt használnak. Az eper ízű Creme Erdbeer-t (krém erdber) valódi szena-szengána eperből állítják elő, nagy gyümölcs­dara­bokkal. Kissé felengedve még intenzívebben érvényesül a különleges fajtájú eper illata és zamata. Hasonlóan intenzív íze és illata van a sárgabarackból, a vérnarancsból és a körtéből készült jégkrémeknek is. A Maple Walnuts (meipl völnát) jégkrémet egy intenzív aromájú apró kínai diófajtából gyártják, kanadai juharfák törzséből nyert sziruppal édesítve. A csokolistáknak a csoko­lá­déresze­­lék­kel és alacsony hőfokon olvadó, lágy morondó csokoládédarabkákkal dúsított Chocolat Chips, (csoklit csipsz) valamint a Stracciatella (stracsatella) ízlik legin­kább. Igazi csemege a mézből, mandulából és csokoládéból álló Florentiner jégkrém. A Mövenpick a legegyszerűbb vaníliás jégkrém íze­sítését sem észterekkel, hanem termé­szetes vaníliaőrleménnyel, az úgynevezett Bourbon vaníliával végzi. Összességében a különböző zamatanyagok és a joghurtos krém kombinációja meglepően friss és intenzív ízt kölcsönöz mindegyik terméküknek.

It is necessary to observe that there is them between the factory ice creams in the interest of the objectivity with an outstanding quality. So e.g. Mövenpick (mővenpikk) ice cream family. Swiss Mövenpick the ice creams of a restaurant chain with production under own management currently German Schöller (söller) a firm produces it and distributes it on all of the world. From among them possibly for largest popularity Creme Traube (cream traube) rejoices. The cream with a blue colour is made of a California blue grape, his flavour slightly acid. To the one with a sweetish, white colour magnélküli Tunisian dessert grapes are used. The strawberry flavour Creme Erdbeer (cream erdber) real szena-szengána it is manufactured from a strawberry, with big fruit pieces. The fragrance of the strawberry with a special kind and his flavour prevail easing in even more intensive one slightly. He and he has an intensive flavour and a fragrance similarly was made of the apricot, the blood orange and the pear for ice creams. Maple Walnuts (meipl völnát) ice cream it is manufactured from tiny Chinese walnut one with an intensive aroma, sweetened with syrup gained from the tribe of Canadian maples. The csokolistáknak with the chocolate filings and on a low temperature melting, soft morondó Chocolat Chips enriched with chocolate scraps, (csoklit csipsz) and Stracciatella (stracsatella) tastes good mostly. Real delicacy Florentiner consisting of honey, an almond and chocolate ice cream. Mövenpick the flavouring of the plainest vanilla ice cream with esters, but makes it with a natural vanilla milling product, the so-called bourbon vanilla. The combination of the different flavour substances and the cream with joghurt lends a surprisingly fresh and intensive flavour to all of their products in his totality.

A reformkori elődeink által még „hideg nyalat”-nak nevezett fagylaltot nem csak hagyományos nyersanyagokból lehet készíteni. Amerikában pl. egyre jobban terjed a joghurtfagylalt, a természetes táplálkozás híveinek nagy örömére. Ez a zsírszegény joghurtból készített fagylalt nem olyan jó ízű ugyan, mint a szénhidrátokban dús elődei, de fogyasztása nem károsítja számottevő mértékben az egészséget. A klasszi­kus ízek kedvelőinek sem kell azonban túlzottan aggódniuk az egészségük miatt, ha mértékkel élnek ezzel a csemegével, és a gyümölccsel ízesített változatokat részesítik előnyben. Ismert még a Vegetárius fagylalt, amely fagyasztott gyü­mölcsön, friss banánon és kevés mézen kívül semmit sem tartalmaz, mégis nagyon finom. (Elkészítési módját lásd a III. fejezet végén.)

Our reform-age predecessors accross yet cold licks called ice-cream not only from traditional raw materials it is possible to prepare it. In America e.g. the yoghurt ice-cream, the natural nourishment spread increasingly better híveinek his big joy. This from the low-fat yoghurt prepared ice-cream not with a good flavour like that though, than in the carbohydrates his rich predecessors, but his consumption does not harm the health in a considerable measure. The classic flavours liking neither they have to be worried about their health however extremely if they avail themselves of a measure with this delicacy, and the variants flavoured with the fruit are preferred. Known yet the vegetarian ice-cream, which contains nothing apart from frozen fruit, fresh banana and little honey,, after all very delicate. (See his completion manner the III. on the end of a chapter.)

 

A fagylalt különleges változata a melegfagylalt. Jellegzetessége, hogy fagyasztás nélkül is eltartható, sőt a tárolása hűtőszekrényt sem igényel. Ostyatölcsérbe töltve leöntik a tetejét olvasztott csokoládéval, és celofánba csomagolják. Ez azonban csak tartósítószerek használatával oldható meg. A krém megszilárdításához pedig többnyire zselatint használnak, ami szintén nem nevezhető egészségkímélő adaléknak. A szülők többnyire néhány éves kisgyerekeknek vásárolják, hogy ne olvadjon el a kezükben. Mivel egy kisgyerekkel még mindent meg lehet etetni, csak édes legyen, a minősége is csapnivaló. Ezért az ínyencek különböző krémekből készítenek meleg-, illetve a hűtőszekrény normál hűtőterében tárolható fagylaltot. Ilyen pl. az előzőekben ismertetett Diópuding és Mogyorópuding, vagy a későbbiekben sorra kerülő Csokoládéfelfújt, Boszorkánykrém, illetve Mangókehely. Ezeket a fagylaltszerű krémeket többnyire azok fogyasztják, akiknek érzékeny a torkuk a hidegre. A francia konyha is sok ilyen krémet kínál. A nálunk is közkedvelt párizsi krém önmagában is fogyasztható, bár inkább töltelékként használják. (Lásd Lúdlábszelet.) Ilyen a Csokoládés minyon krémje is.

The melegfagylalt is the special variant of the ice-cream. His characteristic, that without freezing lasting, indeed his storage does not demand a fridge. His roof is doused with melted chocolate poured into a wafer funnel, and it is wrapped into cellophane. This but only with the usage of preservatives can be solved. Gelatin is used for the consolidation of the cream mostly though, that likewise cannot be entered sporting event for a health-protective additive. The parents mostly some it is bought for year small children in order not to melt in their hand. Let there be a sweet only since it is possible to dupe a small child with everything yet, his quality atrocious. Because of this the gourmets from different creams prepare warmth-, concerning the ice-cream which can be stored in the normal refrigerator space of the fridge. So e.g. beforehand given walnut pudding and hazel-nut pudding, or the chocolate souffle coming next in the later ones, witch cream, concerned mango chalice. Those the throat of who is sensitive to the cold take these ice-cream-like creams mostly. The French kitchen offers much cream like this. The at us popular Parisian cream merely can be consumed, although it is used as filling rather. (See it goose-foot slice.) So the chocolate mignon his cream.

 

A fagyasztást nem igénylő krémek közül azonban legfinomabb a Crème brûlée[14] (Égetett krém):

From among the creams not demanding the freezing but superfine Crème brûlée[1] (burned cream):

10 dg jó minőségű étcsokoládét olvasszunk fel a Mézes marcipángolyónál leírt módon, és tegyük félre. 4 nagy tojássárgáját keverjük habosra 3 dg porcukorral, és állandó keverés mellett adjuk a félig lehűlt csokoládéhoz. Utána apránként engedjük fel 4 dl tejszínnel, és alaposan dolgozzuk össze. Töltsük meg a nagyméretű zománcozott tepsit félig vízzel, és tegyük a begyújtott sütőbe. Állítsuk a hőfokot 150 oC-ra (nyolcosztású skálán 2. fokozat). Vajazzunk ki 4 db 2-2,5 deciliteres porcelán- vagy üvegtálkát, és egyenlően elosztva öntsük bele a csokoládépépet. Állítsuk a tálakat a felforrósodott vízbe, és főzzük a krémet kb. 1 órán át, amíg megdermed, összeáll. A forróvíz-fürdőből kivéve hagyjuk lehűlni, majd tegyük a hűtőszekrény normál hűtőterébe. Néhány óra múlva megkocsonyásodik, és fogyasztható. Tálalás előtt szórjunk a tetejére csészénként 1-1 dg mandulaforgácsot vagy durvára vágott pirított diót.

Let us defrost 10 dg of high-quality dark chocolate on the manner written down at the Honeyed marzipan bullet, and let us put it aside. 4 big eggs sárgáját we whip it with 3 dg of castor sugar, and we get it beside constant mixing until the half got cold to chocolate. We blend it with 4 dl of cream gradually then, and we work it together thoroughly. Let us fill the large enameled baking sheet with water half, and let us put it into the lighted oven. Let us claim the temperature 150 °C- (on a eight division marks providing scale 2. grade). Butter 4 pieces or 2-2,5 decilitre china glass bowl, and let us pour the chocolate mash into him shared out equally. Let us put the dishes into the hot water, and we cook the cream through cca. 1 clock while he congeals, sets. We let it get cold withdrawn from the boiling water bath, let us put it then into the normal refrigerator space of the fridge. After some clocks gelatinizes, and can be consumed. Before a presentation spread on top of him cup 1-1 dg of almond sliver or onto rough one cut fried walnut.

Az eredeti recept szerint az égetett krémet mandulaforgács helyett tálanként 1 evőkanál kristálycukorral szórják meg, amit grillsütőben ráégetnek. (Az éttermi szakácsok gázpisztollyal égetik rá a cukrot, majd a lehűlt krémet citromfűvel vagy mentalevéllel díszítik.) A Crème brûlée azonban karamellizálás nélkül is finom. (Az égetett cukrot különben sem szokták megenni. Szertartásszerű feltörés után félrekotorják.) Az eredeti változat egyébként csokoládé nélkül készül. Ehhez 6 dl tejszínre, és 6 dg vajra van szükség. Osszuk a lágy vajat négy részre, és kenjük ki vele a négy tálkát. A maradékot vastagon kenjük a tálkák aljára. Tegyük a tejszínt a tűzre, rakjunk bele 2 rúd vaníliát, és időnként megkeverve főzzük 3 percig. Zárjuk el alatta a tüzet, majd 4 tojássárgáját keverjünk ha­bos­ra 10 dg kristálycukorral, és vékony sugárban adjuk hozzá a forró tejszínt. Előtte azonban a vanília­ru­dakat hosszában hasítsuk fel, és a belsejét kaparjuk bele a tejszínbe. Jól megkeverve csurgassuk a tojásos péphez. Végül öntsük a pépet kivajazott tűzálló formákba, és a forró vízzel töltött tepsibe rakva gőzöljük sűrűre. A forróvíz-fürdőből kivéve most is hagyjuk lehűlni, majd tegyük a hűtőszekrény normál hűtőterébe. Néhány óra múlva megkocsonyásodik, és fogyasztható. Hűtőszekrényben tároljuk.

It burned cream instead of an almond sliver according to the original prescription dish it is sprinkled with 1 tablespoonsful of granulated sugar, that in a grill burn. (The restaurant cooks burn it with a gas pistol onto him the sugar, then the got cold cream it is decorated with a lemon balm or a pepermint leaf.) Crème brûlée but caramelizing too delicate. (The caramel is not eaten otherwise. After ceremony-like breaking-up scrape.) The original variant is made without chocolate anyway. To this onto 6 dl of cream, and onto 6 dg of butter there is need. Let us divide the soft butter into four parts, and bribe with him the four bowls. We spread the residual one on the bottom of the bowls thickly. Let us put the cream onto the fire, let us put 2 bars of vanilla into him, and we cook it mixed up occasionally until 3 minutes. We lock away the fire under it, let us whip 4 egg yolks with 10 dg of granulated sugar then, and we add the boiling cream to him in thin beam. Let us rip the vanilla poles lengthwise however before it up, and we scratch his inside in him into the cream. Let us pour it out mixed up well to the egg mash. Let us pour the mash finally into buttered fire-proof forms, and we are steaming it put into the baking sheet filled with the boiling water onto thick one. We let it get cold withdrawn from the boiling water bath now, let us put it then into the normal refrigerator space of the fridge. After some clocks gelatinizes, and can be consumed. Store it in a fridge.

 

A klasszikus crème brûlée olasz változata a Panna cotta. A la divina panna cotta[15] nem tartalmaz tojást, ezért gőzölés nélkül is elkészíthető. Az eredeti recept szerint zselatinnal dermesztik. Az egészségkárosító zselatin azonban agaragarral is helyettesíthető. 6 dl legalább 30% zsírtartalmú friss tejszínt tegyünk a tűzhelyre, és főzzük 3 percig. Utána húzzuk félre, majd oldjunk fel benne 0,3 dg agaragart a szójás kocsonyánál leírt módon. Forraljuk fel, és zárjuk el alatta a lángot. Keverjünk bele 8 dg porcukrot, 0,3 dl valódi gyümölcspálinkát és fél mokkáskanál Bourbon vaníliaport. (1 db vanília­rudat is használhatunk az ízesítésére, a fentiekben leírt módon.) Egyenlően elosztva öntsük 4 db elő­zőleg kivajazott 2-2,5 deciliteres porcelán- vagy üvegtálkába, és tegyük a hűtőszekrény normál hűtőterébe. Néhány óra múlva megkocsonyásodik, és fogyasztható. Az olaszok kis tányérra kiborítják, és málnával, vagy szederrel díszítik a tetejét. Hűtőszekrényben tároljuk.

The classic crème brûlée his Italian variant the Panna cotta. The la divina panna cotta[1] does not contain egg, without steaming because of this preparable. According to the original prescription with gelatin chill. The health damaging gelatin but agaragarral too can be substituted. 6 dl at least 30% let us put fresh cream containing fat onto the cooker, and we cook it until 3 minutes. We draw it aside then, then resolve in him 0,3 dg agaragart on the manner written down at the soya aspic. We boil it, and we lock away the flame under it. Let us involve 8 dg of castor sugar, 0,3 dl of real fruit brandy and a half in him mocha spoon bourbon port. (1 pieces of vanilla pole we may be useful for his flavouring, on the manner written down in the above ones.) Let us pour it shared out equally 4 pieces beforehand buttered or 2-2,5 decilitre china üvegtálkába, and let us put it into the normal refrigerator space of the fridge. After some clocks gelatinizes, and can be consumed. The Italians tip it out onto little plate, and with raspberry, or with a blackberry his roof is decorated. Store it in a fridge.

 

Mi is büszkélkedhetünk egy hasonló készítménnyel, a Fehércsokoládékrémmel. Ez nem tartalmaz se tojást, se agaragart. Sűrítését a nagy mennyiségű fehér csokoládé végzi. A fehér csokoládé ugyanis nem más, mint tömény kakaóvaj, melynek dermedési pontja +31 °C. Ezért hűtőbe rakva meg­kocsonyásítja a tejszínt. 4 dl friss tejszínbe reszeljünk bele egy alaposan megmosott narancs héját, és teljes lángon kavargatva forraljuk fel. Hagyjuk lehűlni, majd szűrjük le, és néhány órára vegyük a hűtőbe. Közben gőzfürdőben (forró vízzel félig megtöltött edényre rakott fémtálban) olvassunk fel 30 dg fehér csokoládét. Vegyük ki a lehűlt tejszínt a hűtőből, és verjük kemény habbá. Keverjünk bele 4 dg porcukrot, és verjük még pár másodpercig, amíg a cukor elolvad, majd finoman forgassuk bele az olvasztott csokoládét. Öntsük 4 db elő­zőleg kivajazott 2-2,5 deciliteres porcelán- vagy üvegtálkába, és tegyük a hűtőszekrény normál hűtőterébe. Másnapra megdermed, és fogyasztható. Nyáron bogyós gyümölcsökkel, télen szeletekre vágott citrusfélékkel díszíthetjük.

We may be flaunting a similar artefact, white chocolat cream. This does not contain neither egg, neither agaragart. The big amount of white chocolate makes his condensation. The white chocolate since not somebody else, than concentrated cocoa butter, the growing numb dots of which 31 °C are. Put into a refrigerator because of this meg­kocsonyásítja the cream. Into 4 dl of fresh cream file he the shell of an orange washed thoroughly, and on a full flame stirring we boil it. We let it get cold, we filter it then, and onto some clocks let us buy it into the refrigerator. Meanwhile in a steam bath (in a metal dish put onto pot filled with boiling water half) let us give a lecture 30 dg of fehér csokoládét. Let us withdraw it the got cold cream from the refrigerator, and we beat it hard foam. Let us involve 4 dg of castor sugar in him, and we beat it yet until a couple of seconds while the sugar melts, let us turn it gently then it melted chocolate into him. Let us pour it 4 pieces beforehand buttered or 2-2,5 decilitre china üvegtálkába, and let us put it into the normal refrigerator space of the fridge. Onto a next day congeals, and can be consumed. We may decorate it with a citrous cut in slices with baccate fruits, in winter in summer.

 

A jégkrém szobahőmérsékletű változata a terrine[CXXXII]. A francia terrine kifejezésnek semmi köze sincs a cukrászathoz. Előkelő éttermek szokták használni ezt az elnevezést ételeikre, hogy még több pénzt húzhassanak ki sznob vendégeik zsebéből. Mivel a cukrászok sem akarnak lemaradni a szakácsoktól, már a desszerteknél is terjed a terrine szóhasználat. Ennek egyik eredménye a Gyömbéres csokoládéterrine. Könnyen és gyorsan elkészíthető.

The terrine is the variant of the ice cream at room temperature. The French terrine for an expression nothing he has nothing to do with the confectionery. Elegant restaurants use this name for their foods in order for their snobbish guests to be allowed to pull even more money out his pocket. Since the confectioners do not want to fall behind from the cooks, the terrine spreads at the desserts already wording. One of the results of this are the ginger csokoládéterrine. Easily and quickly preparable.

 

Gőz felett olvasszunk fel 20 dg apróra tört, jó minőségű (legalább 60% kakaótartalmú) étcsokoládét, 10 dg vajjal. Amíg megolvad, kiskanállal hámozzunk meg 2-3 dg friss gyömbért, és sajtreszelőn reszeljük bele. Utána adjunk hozzá 5 dg porcukrot, majd egy csipet sóval verjünk kemény habbá 2 dl hideg habtejszínt. Vegyük le a tálat a gőzölő fazékról, és polietilénfóliával béleljünk ki egy kisméretű téglalap alakú sütőformát. Végül finoman forgassuk bele a tejszínhabot a csokoládékrémbe, és öntsük a kibélelt formába. Miután lehűlt rakjuk a hűtőbe. Másnapra kellően megdermed. A fóliával emeljük ki a formából, és hintsük meg a tetejét és az oldalát kakaóporral.[CXXXIII] Tálalásnál forró vízbe mártott vékony pengéjű éles késsel vágjuk kb. 1 cm széles szeletekre. Fogyasztás előtt csurgassunk a tetejére málnalekvárt, szamócalekvárt vagy baracklekvárt. Hűtőszekrényben tároljuk.

Above steam melt aimed at 20 dg of change, high-quality (at least 60% with a cocoa content) dark chocolate, with 10 dg of butter. Let us peel 2-3 dg of fresh ginger with a tea-spoon while he melts, and we file it on a cheese grater into him. Let us add 5 dg of castor sugar to him then, let us beat a chip with salt then hard foam 2 dl of cold whipping cream. Let us take the dish down from the steaming pot, and let us line a small-sized rectangular oven one with polythene foil. Let us turn it gently finally into him the whipped cream into the chocolate cream, and let us pour it the lined into a form. After he got cold we put it into the refrigerator. Onto a next day congeals properly. We pick it out of the form with the foil, and let us sprinkle his roof and his side with cocoa dust. Presentation we cut it with a sharp knife with a thin blade dipped into boiling water cca. 1 cm of your wide wind. Let us pour out raspberry jam, strawberry jam or apricot jam before consumption on top of him. We store it in a fridge.

 

A biokémikusok szerint az élettani folyamatok zavartalan lejátszódásához minden ember szervezetének szüksége van évente néhány csepp alkoholra. Miután az újévi pohárköszöntőt nehéz alkohol nélkül elképzelni, készítsünk szilveszterre flipet. Közülük legkedveltebb a tojáslikőr, melynek 14%-os alkoholtartalma még a pezsgő maligán fokát sem éri el. Autót vezetni azonban nem tanácsos utána, mert a közúti ellenőrzés során használt szondák még a konyakos meggybonbon és egyéb alkoholos töltetű desszertek szesztartalmát is kimutatják.

According to the biochemists the physiological processes undisturbed to him taking place the organization of all men needs some drops of alcohol annually. After it is New-Year's to imagine toast without heavy alcohol, let us put flip on onto New Year's Eve. From among them most loved the advocaat, for which one 14%-os his alcohol content yet the champagne maligán does not attain his degree. To guide a car however inadvisable then, because the probes used in the course of the road check manifest even the alcohol content of the brandy sour cherry bonbon and desserts with other alcoholic charge.

 

46. Tojáslikőr

46. Advocaat

 

Először megvizezett lábasban forraljunk fel 6 dl magas zsírtartalmú friss tejet (nyers tejet)[CXXXIV]. Vegyük le a tűzről, és időnként keverjük át, hogy ne bőrösödjön be a teteje. Utána 6 tojássárgáját[CXXXV] keverjünk kifehéredésig 40 dg barna cukorral, majd lassan engedjük fel a langyosra hűlt tejjel. Keverjük még pár percig, hogy a cukor elolvadjon. Lassú tűzön, állandóan kevergetve sűrítsük kb. fél óráig, amíg öntet sűrűségű lesz. (Tovább ne, mert az érlelés során is sűrűsödni fog, és nem jön ki az üvegből.) Hagyjuk lehűlni, majd engedjük fel 3,5 dl vodkával. Gabonapálinka helyett 96%-os tiszta szeszt is használhatunk hozzá, de ezt előtte vízzel hígítsuk fel, mert a tömény alkoholtól megtúrósodik a főzött tojáskrém. (1:1,5 arányban hígítsuk. Jelen estben 1,4 dl tiszta szeszhez adjunk 2,1 dl vizet. Tiszta szesz a patikákban kapható, de nagyon drága. 3 dl 3500 forintba kerül.)[CXXXVI] Gyümölcspálinkát ne használjunk hozzá, mivel ezek sajátos mellékíze igen erősen kiérződik a likőrből.

First made wet let us boil 6 dl of tall fresh milk containing fat in a pan (raw milk). Let us take it down from the fire, and we stir it occasionally accross, that not skin his roof. After it 6 eggs sárgáját[1] let us stir until being bleached with 40 dg of brown sugar, we let it slowly onto the lukewarm one with milk cold then. We stir it yet until a couple of minutes in order for the sugar to melt. On low oven, let us condense it being stirred steadily cca. is afraid until a clock, dressing density will be. (Long no, because the maturation will be thickening on his row, and does not come out from the glass.) We let it get cold, we blend it with 3,5 dl of vodka then. Instead of a whiskey 96%-os we may use clear alcohol for him, but let us dilute this with water before it up, the concentrated one dared from alcohol curdles the cooked egg cream. (1:let us dilute it in 1,5 proportions. In a present evening to 1,4 dl of clear alcohol give 2,1 dl of water. Clear alcohol in the pharmacies available, but very expensive. 3 dl 3500 cost a forint.) Let us not use fruit brandy for him, with what these his specific smack is felt from the liqueur most strongly.

Hasonló módon készül a Csokoládélikőr is. Ez esetben 3 evőkanál jó minőségű kakaót is keverjünk a tojásos péphez. Végül a lehűlt likőrt töltsük átlátszó üvegpalack­ba, tegyünk bele fél rúd hosszában kettéhasított vaníliarudat[CXXXVII], és hűtőszekrényben 2-3 hétig érleljük. Időnként rázzuk meg, hogy keveredjen. A fenti mennyiségből max. 1 liter 12% alkoholtartalmú likőr lesz. (A maradék vodka elég egy újabb adag készítéséhez.)

The chocolate liqueur is being made on a similar manner. This let us mix 3 tablespoonsful of cocoa high-quality into the egg mash in a case. Finally the got cold liqueur let us pour it into transparent glass bottle, put a half split a vanilla pole in two in the length of a pole, and we ripen it until 2-3 weeks in a fridge. We shake it occasionally in order for him to get mixed. From the above quantity max. 1 litre 12% a liqueur will be containing alcohol. (The residual vodka burns to the making of a newer portion.)

A tojáslikőrből kávélikőrt is készíthetünk. A Kávélikőr ugyanis nem feketekávéból, cukorból és alkoholból készül. Alapanyaga krémlikőr, amit presszókávéval ízesítenek. A szeszipar karamellel éde­sített sűrített tejet használ hozzá, de tojáskrémből készítve finomabb. Vegyünk el a forralt tejből 2 decilitert, és még forrón oldjunk fel benne 5 dg instant kávét (kávégranulátumot)[CXXXVIII]. Van, aki kevés őrölt fahéjat is tesz bele. Langyosra hűlve a maradék tejjel együtt keverjük a tojásos pépbe. Ha kevesebb kávét teszünk bele, akkor az ír Baileys krémlikőrhöz hasonló ízű lesz. Baileys krémlikőr készítése esetén célszerű a cukrot előbb karamel­lizálni, majd kevés tejjel felengedni. Lehűlése után a méz sűrűségű szirupot keverjük a tojássárgájához. A habosra kevert tojássárgáját engedjük fel a kávéoldattal, a maradék tejjel, és sűrítsük be. Ehhez a változathoz 4 dg instant kávét használjunk. Ezt a likőrt is legalább két hétig kell hűtőszekrényben érlelni. (Az ínyencek háromszor lepárolt, mellékíztől mentes ír whiskey-ből készítik a Baileys likőrt, de ennek a 40% alkoholtartalmú szesznek a 7 deciliterenkénti ára 5-6 ezer forint. Ezen túlmenően az eredeti Baileys nem sűrített tejből, hanem tejszínből készül, és kevés olvasztott étcsokoládét is tesznek bele.)

From the advocaat we may prepare coffee liqueur. The coffee liqueur is not made of black coffee, sugar and alcohol. His stock cream liqueur, which is flavoured with espresso,. The distilling industry uses condensed milk sweetened with caramel for him, but from egg cream prepared more delicate. Let us take away 2 decilitres from the boiled milk, and then let us dissolve 5 dg of instant coffee in him hot (coffee granules). Who puts little ground cinnamon into him is. Onto lukewarm one we mix it into the egg mash getting cool together with the residual milk. Baileys Irish is similar to a cream liqueur if we put less coffee into him flavour will be. Baileys in case of the making of a cream liqueur expedient to caramelize the sugar before, to ease with little milk then. His cooling the honey density syrup we mix it into the egg yolk. We blend the egg yolk put onto the foamy one with the coffee solution, the residual milk, and let us thicken it. Let us use 4 dg of instant coffee for this variant. It is necessary to ripen this liqueur until at least two weeks in a fridge. (The gourmets three times steamed, because of smack free ointment whiskey-ből it is prepared Baileys liqueur, but for this the 40% the 7 decilitre prices of alcohol containing alcohol 5-6 thousand forints. On this túlmenően original Baileys not from condensed milk, but is made of cream, and little melted dark chocolate is put into it.)

Van, aki nyers tojássárgájából készíti a flipeket. Ez azonban nem tanácsos, mert így nem olyan finom, és a tojás héjáról szalmonellabaktérium kerülhet bele. Sokan használják a tojáslikőrt torták töltésére is úgy, hogy étkezési keményítőt hozzáadva sűrűre főzik. A csokoládégyárak bonbonokat töltenek vele. Ezt úgy oldják meg, hogy fröccsöntő gépre szerelt fémformával két csokoládéfélgömböt készítenek, melyeket egymáshoz olvasztanak úgy, hogy a tetején egy kis lyuk maradjon. Ezen át beinjekciózzák a tojáslikőrt, majd a lyukat olvasztással eltömik. A tárolás során a tojáslikőr folyamatosan sűrűsödik, és húsvétra igen finom csokoládétojás lesz belőle, a locsolkodó férfiak nagy örömére.

Many people from raw egg yolk the flips are prepared. This but inadvisable, dared in this manner not so delicate, and from the shell of the egg a salmonella bacterium may get involved into it. In case of need the glucose with 30 dg of granulated sugar can be substituted, but the carrot-, cane sugar causes osteoporosis concerned. The alcohol causes more damage in the organization at this, let us prepare this beverage if the alcohol consumption is inescapable only because of this, or if we wait for guests who got out of the habit of the alcohol yet. Many people use the advocaat for pouring cakes in such a way that it is cooked for thick one adding alimentary starch to it. The chocolate-factories fill bonbons with him. This is solved in such a way that two are wine spritzer foundrymans with metal one fixed onto a machine a chocolate hemisphere is prepared, which ones to each other melt some, that let a little hole stay on top of him. Through this inject the advocaat, then with melting the hole stuff. The advocaat is thickening continuously in the course of the storage, and most delicate chocolate egg will be húsvétra from him, onto the big joy of the sprinkling men.

Beszerzése nem könnyű. A hazai csokoládégyárak ugyanis kizárólag tejcsokoládéba töltenek tojáslikőrt. Hogy miért, nem tudni. Alkoholos bonbon gyereknek nem adható, a felnőttek pedig többnyire az étcsokoládét kedvelik. Szerencsére külföldről importálnak étcsokoládés nyuszi tojást is. Közülük legfinomabb a Penny Marketben kapható Douceur Eierlikör Eier Gefüllte Zartbitter­schokolade. A 60% kakaótartalmú kis tojásokban sűrű tojáslikőr található. Ára 150 grammos kiszerelésben: 450 Ft. (3000 Ft/kg.) Ennek a német gyártmányú bonbonnak a minősége vetekszik a Stühmer gyártmányú tojáslikőrös szaloncukor minőségével, és csak feleannyiba kerül. (Ír krémlikőrrel, ginnel és brandyvel töltött változatban is kapható.) Kár, hogy nem forgalmazzák egész évben. Biztosan sokan megvennék, mert húsvét előtt egy héttel már az utolsó zacskó is eltűnik az üzletből. Új szállítmányt pedig nem rendelnek. Húsvét előtt ugyanezek a likőrös csokoládétojások kaphatók a Lidl áruházban, 500 forintért, 150 grammos kiszerelésben. Ők Favorina Dark Chocolate Eggs márkanéven forgalmazzák, szintén négyféle változatban. Újabban az Aldi áruházban is kapható tojáslikőrös csokoládétojás. A német gyártmányú Monarc Cremige Eierlikör Eier szintén 50 forintba kerül, 150 grammos kiszerelésben. (Ez nagyobb méretű, ezért több likőr van benne.) Ezt a fajtát egész évben jól el lehetne adni. A flipkedvelők tucatszámra vásárolják. A nugátos, tejkrémes és szamócakrémes változatok hetekig hevernek a polcokon, a tojáslikőröst azonban napok alatt elkapkodják.

His purchase not easy. The domestic chocolate-factories pour advocaat into milk chocolate exclusively. That why, not to can. Alcoholic sweet for a child cannot be given, the adults like the dark chocolate mostly though. Fortunately from foreign countries import dark chocolate bunny egg. From among them superfine Douceur Eierlikör Eier who can be got in Penny Market - Gefüllte Zartbitterschokolade. The 60% in little eggs with a cocoa content thick advocaat can be found. His price in 150 gram packings: 500 Ft. (3330 Ft/kg.) The quality of this sweet with a German product rivals Stühmer product with the quality of an advocaat Christmas fondant, and costs only half so much. (Into a variant spent with a cream liqueur Irish, gin and brandy available.) Too bad, how it is not distributed in a whole year. Many people would buy it because the last bag disappears from the business already with a week before an Easter certainly. They do not order new freight though. Before an Easter the same liqueur chocolate eggs available Lidl in a department store, for 500 forints, in 150 gram packings. They Favorina Dark Chocolate Eggs it is distributed on a trade name, likewise in a four kinds of variant. Aldi is advocaat chocolate egg which can be got in a department store more newly. It Monarc Cremige Eierlikör Eier with a German product costs 570 forints, in 150 gram packings. (This with a bigger size, there are more liqueurs in him because of this.) It would be possible to sell this kind well in a whole year. The flipliking a dozen is bought of it. The nougat one, milky cream and strawberry cream-filled pastry variants are lying until seven on the shelves, the advocaat one is done in haste under days however.

Sajnos ezek az alkohollal töltött bonbonok csak húsvétkor kaphatók. Év közben Anton Berg alkohollal töltött mini palack formájú csokoládébonbonjait kínálják a nagyobb Spar szupermarketek. Ezt a dán gyártmányú terméket többféle kivitelben és kiszerelésben forgalmazzák. Ezeket azonban jobb, ha elkerüljük, mert csak a külsejük csábít vásárlásra. Kóstolásuk után nagy csalódás ér bennünket. Az Anthon Berg Chocolate Liqueurs Drinks Time összeállításban pl. 12 apró (15 grammos) csokoládépalack található, különféle szeszes italokkal (többnyire whiskyvel) töltve. A dobozára azt írták, hogy a csokoládépalackok kakaótartalma 50 %, de a színük és ízük alapján ezek alapanyaga csupán 40% kakaótartalmú tejcsokoládé. Az igazi csalódást azonban a beléjük töltött szesz okozza. A Cointreau feliratú palack tartalma pl. egyáltalán nem emlékeztet a narancslikőrre. A Rum feliratú palack töltete pedig a legcsekélyebb mértékben sem hasonlít a rumra. A 12 palack tartalma nagyjából azonos ízű. A különböző szeszes italokat a felismerhetetlenségig felhígítva töltötték bele. A külsejük azonban parádés. A sztaniolpapírba csomagolt palackok szemet gyönyörködtetően szépek, látványosak. A 12 palackot egy óralapon rakták körbe, a rögzítésüket pedig úgy oldották meg, hogy a dobozt megrázva sem fordulnak el, és nem esnek ki a helyükről. A színes kartondoboz is prémium kategóriás termék benyomását kelti. Kár, hogy a tartalma még a kommersz szintet sem éri el. Ennek ellenére háromszor annyiba kerül, mint a svájci Douceur cég likőrrel töltött nyuszi tojásai.

These sweets filled with alcohol are available at the time of an Easter only unfortunately. During the year Anton Berg mini bottle filled with alcohol form his chocolate sweets are offered bigger Spar supermarkets. They distribute this product with a Danish product in diverse export and packing. These but better, dared only if we keep clear of it their exterior lures onto shopping. We have big disappointment after their tasting. Anthon Berg Chocolate Liqueurs Drinks Time in compilation pl. 12 changes (15 gram ones) chocolate bottle can be found, with various alcoholic drinks (mostly with whisky) spent. It was written onto his box that 50 are the cocoa contents of the chocolate bottles %, but their colour and the basis of their flavour these his stock merely 40% milk chocolate with a cocoa content. He causes the real disappointment but the alcohol poured into them. Cointreau inscription the content of a bottle pl. does not remind of the cointreau altogether. The rum inscription the charge of a bottle does not resemble the rum in the slightest measure though. 12 bottles of his content is with an identical flavour roughly. The different alcoholic drinks to the unrecognizable diluting it was infused into it. Their exterior is parade however. The bottles wrapped into the sztaniolpapír eye pleasure beautiful, spectacular. The 12 bottles were put into a circle on a dial-plate, their fixing was solved so though, that shaking the box neither they turn away, and they do not fall out from their place. The coloured carton a premium makes the impression of a category product. Too bad, that his content does not attain even the commerce level. Costs so much three times despite this, than Swiss Douceur firm the eggs of a bunny filled with a liqueur.

A nyugati csokoládégyárak közül nem az Anthon Berg az egyetlen, amely a profitszerzésnek ezt a becstelen módját választotta. A vásárlók megtévesztését tűzte ki célul a francia Godkenn csokoládégyár is, amikor a Cointreau liqueur bar alkoholos csokoládéját létrehozta. Ez az ugyancsak méregdrága termék alkohollal töltött táblacsokoládé, 100 grammos kiszerelésben. (Ára 1700 Ft a Spar szupermarketekben.) Mint a neve is utal rá Cointreau likőr van benne. A valóságban azonban ennek nyoma sincs. Tölteléke nem más, mint egy kiskanál kristálycukor vízzel hígított gyenge ipari szesszel nyakon öntve. Ez a töltelék narancslikőr közelében sem volt. A burkolata ennek is tejcsokoládé, mert alacsony kakaótartalma miatt olcsóbban előállítható, mint az étcsokoládé. Mivel a felnőttek többnyire az étcsokoládét kedvelik, gyereknek pedig nem adnak alkohollal töltött édességet, ez is hozzájárult az eladhatatlanságához. Erre a forgalmazásával foglalkozó szupermarketek akciózva próbáltak megszabadulni a készlettől. Nem nagy sikerrel. Féláron sem kellett senkinek. Ekkor mélyen beszerzési ár alatt próbálták eladni. Így sem vitték. A szavatossági idő lejártával a maradék a szemétégetőben végezte.

From among the western chocolate-factories no Anthon Berg it only, that elected this dishonest manner of his as the profit acquisition. French Godkenn set the customers' deception as an aim chocolate-factory, when Cointreau is liqueur a bar created his alcoholic chocolate. Yeah likewise terribly expensive product board chocolate filled with alcohol, in 100 gram packings. (His price 1700 Ft Spar in supermarkets.) Than his name indicates him Cointreau there is a liqueur in him. There is no sign of this however in the reality. His filling not somebody else, than a teaspoonful of granulated sugar poured on a neck with weak industrial alcohol diluted with water. He was not this filling near a cointreau. His casing for this because of the cocoa content of milk chocolate, drawn low one more cheaply can be manufactured, than the dark chocolate. Sweets spent with alcohol, this are not given to a child though since the adults like the dark chocolate mostly contributed to his unmarketable. Onto this the supermarkets dealing with his distribution action they tried to get rid of the supply. Not with a big success. Nobody needed him on half-price. They tried to sell it below a procurement price deeply at this time. They did not carry it so. With the expiration of the warranty time the residual one the garbage burning made it.

A csomagolása azonban ennek is káprázatos. Úgy néz ki, mintha aranytéglát tartanánk a kezünkben, francia nyelvű öndicsérő feliratokkal. Az „aranytégla” epekedő felbontása és tartalmának megkóstolása után hamar kiderül, hogy ebben az esetben is áldozatul estünk a profithajszának, az édességipar szélhámosainak. Sajnos ezt a szörnyűséget több változatban is gyártják. A többi tíz (Jack Da­niel’s Tennessee Whiskey, Jack Daniel’s Tennessee Honey, Rémi Martin, Amarula, Beluga, Williami­ne, Captain Morgan, Grand Marnier, Saint Tames, Famous Grouse) sem különb ennél. Mindegyik tejcsokoládéból készül, gyenge minőségű alkoholtöltettel. Jól hangzó világmárkák nevét felhasználva gagyi terméket sóznak a vásárolókra. Ezeket a táblacsokoládékat bonbon formájában is gyártják. Magas áruk miatt sokan ajándékba vásárolják, így nem tudják megkóstolni. A megajándékozott pedig tapintatból nem hányja az ajándékozó szemére, hogy milyen ócska desszertet vett neki. Ő viszont biztosan nem fog ilyen csokoládét, bonbont vásárolni.

The packaging of this is dazzling however. Looks so, as if we would have hold of a gold brick, with a French language öndicsérő with inscriptions. It turns out soon after the longing resolution of a gold brick and tasting his content, it is sweet industry for his swindlers that we fell prey to the profit rush in this case. They produce this monstrosity in more variants unfortunately. The other ten (Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Jack Daniel's Tennessee Honey, Rémi Martin, Amarula, beluga, Williamine, Captain Morgan, Grand Marnier, Saint Tames, Famous Grouse) neither better at this. All are made of milk chocolate, with trashy alcohol charge. They put salt on a cheapo product making use of the name of international brands sounding well onto the shopping ones. They produce these board chocolates in the form of a sweet. Because of tall merchandises many people into a gift it is bought, it cannot be tasted so. The given a present though from tact does not throw it onto his eye giving presents, what kind of trashy dessert took as him how. He will not buy chocolate like this, a sweet certainly on the other hand.

 Nagy meglepetés a lengyel gyártmányú Premium Advocat Pralines. A lengyelek bonbonjai általában kommersz minőségűek, de úgy látszik, náluk is van kivétel. A P.W. Łuczniczka Sp. által gyártott tojáslikőrös csokoládégolyók minősége a belga csokoládéval vetekszik. Fele annyiba kerül, mint a dán Anton Berg likőrös bonbonjai. Ennek ellenére kifejezetten ízletes. A friss tojássárgájából készített sűrű tölteléket 60% kakaótartalmú csokoládégömb veszi körül. A csiszolt gyémánthoz hasonló alakú csokoládéburokból a kakaóvajat sem spórolták ki, ezért kellően olvadékony. A csomagolásra is nagyon ügyeltek. A sátortetős, színes kartondoboz exkluzív megjelenésű. Narancslikőrrel, rummal, ír krémlikőrrel, kávéval és vodkával töltött változatban is gyártják. A naracslikőrös tölteléke kifejezetten finom. Kár, hogy ezt a változatot tejcsokoládégömbbe töltik. Sajnos a kávés változatot is tejcsokoládéba töltik, ami teljesen érthetetlen. Az édességgyártók mindegyike étcsokoládéburokkal veszi körbe a kávés desszertjeit. Csak az ír krémlikőröst töltik tejcsokoládéburokba. Az erős kávéhoz markáns ízű csokoládé kell. A tejcsokoládé erre alkalmatlan. Ez az alkoholos praliné egyelőre csupán az Interspar hipermarketben kapható, hatféle[CXXXIX] ízesítéssel, és ott is csak karácsony és húsvét tájékán. Ára 700 Ft, 120 grammos kiszerelésben. Jó lenne, ha ez a termék egész évben elérhető lenne.[CXL]

Premium Advocat Pralines with a Polish product is a big surprise. The Polishs' sweets generally with a commerce quality, but shows so, there is an exception at them. P.W. Łuczniczka Sp. accross the quality of produced advocaat chocolate bullets rivals the Belgian chocolate. His half costs so much, than Danish Anton Berg liqueur sweets. On one expressed despite this tasty. From the fresh egg yolk prepared thick filling 60% a chocolate sphere with a cocoa content surrounds it. To the cut diamond from a similar shaped chocolate husk the cocoa butter were saving up, because of this properly meltable. They kept an eye on the packaging very much. The coloured carton with a hipped roof is with an exclusive appearance. With a cointreau, rum, a cream liqueur Irish, it is produced in a variant filled with coffee and vodka. The filling of the cointreau is positively delicate. Too bad, that this variant is poured into a milk chocolate sphere. They pour the coffee variant into milk chocolate, which is totally incomprehensible, unfortunately. The sweet manufacturers surrounds his coffee desserts with all dark chocolate husks. They pour the cream liqueur one Irish into a milk chocolate husk only. Chocolate with a sharp flavour is needed for the strong coffee. The milk chocolate is unsuitable for this. These alcoholic pralines temporarily merely Interspar with a six kinds[CXLI] of flavouring which can be received in a megastore, and there only on the part of Christmas and Easter. 700 Ft, 120 gram ones are his prices in packing. He would be good if this product would be available in a whole year.

 

A bor sem tartozik az egészségkímélő italok közé, de sokak szerint mértékkel fogyasztva nem árt a szervezetnek. Télen, nagy hidegben még azok is isznak egy pohár forralt bort, akik nem nagy barátai az alkoholnak. A forró alkoholos ital ugyanis felmelegíti a szervezetet. A szegfűszeggel és fahéjjal fűszerezett forralt bor[CXLII] ízletes, de még finomabb a főzött tojáskrémből készített borhab. A Borhab vagy eredeti olasz nevén Zabaglione[CXLIII] elkészítése tovább tart ugyan, de íze vetekszik a likőrökkel. 

The wine owes between the health-protective drinks, but does not do harm to the organization taken with a measure according to many people. Even those who are not the big friends of the alcohol drink a glass of mulled wine on a winter, in big cold. The boiling alcoholic drink warms up the organization. The mulled wine seasoned with the clove and cinnamon tasty, but even more delicate from the cooked egg cream prepared wine foam. Zabaglione completion is long though on the name of the wine foam or original Italian, but his flavour rivals the liqueurs. 

 

Elkészítése roppant egyszerű, de időigényes. Jó minőségű desszertborra (pl. tokaji aszú, furmint) van szükség. (Sokan muskotályos bort használnak hozzá. A vörösbor nem jó erre  a célra.) A borhoz deciliterenként 1 tojássárgáját és 1 evőkanál (1,5 dg) cukrot kell adni. Vagyis tojáskrémet kell főzni, az Almalevesnél leírt módon[CXLIV]. Jelen esetben a krém felöntését ne tejjel, hanem borral végezzük. (Most nem kell vízzel hígítani a bort.) A főzési idő a pép mennyiségétől függ. Addig kell főzni, amíg tejszín sűrűségű lesz.[CXLV] A fűszerezés itt sem maradhat el. Sokan a vaníliarúd mellett szegfűszeget és fahéjt is tesznek bele.[CXLVI] A citromhéj vagy a szeletekre vágott citrom sem árt neki. A borhabot is forrón kell fogyasztani. Kisgyerekeknek ne adjunk belőle. A maradékot tegyük a hűtőszekrénybe. Melegíteni nem kell, mert hidegen is finom. Ha Borsodót akarunk készíteni belőle, akkor fele mennyiségű bort tegyünk bele, és tovább kell sűríteni, hogy méz állagú legyen. (Az Interneten található receptek negyedannyi bort írnak elő. Így gyorsabban besűríthető a pép, de nem lesz intenzív boríze.)[CXLVII]

His completion cracks plain, but time-consuming. Onto dessert wine high-quality (pl. Tokaj wine, furmint) there is need. (Many people use Muscat wine for him. The red wine not good onto this aim.) To the wine decilitre 1 egg yolk and 1 tablespoons (1,5 dg) it is necessary to give sugar. I mean it is necessary to cook egg cream, on the manner written down at Almaleves. In a present case the pouring on of the cream no with milk, but we make it with wine. (It is not necessary to dilute the wine with water now.) The cooking time depends on the quantity of the mash. It is necessary to cook till then, cream density will be. The seasoning may not be canceled here. Many people put clove and fahéjt into him beside the vanilla pole. The lemon-peel or the lemon cut in slices hurt him. It is necessary to take the wine foam hot. Let us not give small children him. Let us put the residual one into the fridge. To warm up i don't want it, dared coldly it's good. If we want to prepare syllabub from him, then his half quantity let us put wine into it, and it is necessary to condense it long, that honey consistence so be it. (The prescriptions which can be hit on the internet four so much wine is prescribed. Like this in faster one can be thickened the mash, but he will not have an intensive wine flavour.)

 

Aki egyszer megismeri a főtt tojáskrémből készült édes­ségek ízét, az valószínűleg rá sem tud többé nézni ezeknek a készítményeknek a hamisított változataira. Minden jóban van azonban valami rossz is. Ha a család túl gyakran kívánja meg ezeket a finomságokat, akkor a háziasszony egy idő után gondban lesz, hogy mit kezdjen a rengeteg megmaradt tojásfehérjével. Ez a probléma is megoldható azonban, ha a desszertválasztékot kibővítjük az alábbi ugyancsak természetes alapanyagú különlegességekkel. Egyébként a kisebb mennyiségű tojásfehérjét sem kell eldobni, mert vajjal vékonyan kikent teflon serpenyőben kisütve, és kockákra vágva különleges levesbetét készíthető belőle. Fogyókúrázók úgy is elkészíthetik ezt a koleszterinmentes levesbetétet, hogy a tojásfehérjét szűk celofánzacskóba töltik, és fehér cérnával szorosan lekötve kifőzik. Erre a célra csak valódi (víz hatására nedvesedő, hőálló) celofán használható. Ha a megmaradt tojásfehérjét 1-2 napon belül nem tudjuk elhasználni, akkor fagyasszuk le. Ennek legcélszerűbb módja, hogy a tojás felütéséhez használt poharat béleljük ki egy darab polietilénfóliával, a szélét csavarjuk össze, majd rögzítsük gumigyűrűvel, és az így kialakított csomagot tegyük a mélyhűtőbe. A keményre főzött tojásfehérje nemcsak levesbetétként használható, hanem diódarálón lereszelve szendvics­krémekhez is hozzá­keverhetjük. Van aki úgy hasznosítja a tojásfehérjét, hogy habbá veri, és darált diót, szőlőcukrot, valamint reszelt citromhéjat belekeverve palacsintát tölt vele.

Who recognizes it once was made of the boiled egg cream the flavour of sweets, it cannot look out on him long for these artefacts presumably his false variants. There is something bad in all good one however. The housewife will be in a trouble after a time if the family feels like these finenesses too often, that what let the forest start remained with albumen. This problem solvable but, if we enlarge the dessert choice the undermentioned one likewise with specialities with natural stock. It is not necessary to throw away the smaller amount of albumen anyway, dared with butter thinly bribed figured out in a Teflon pan, and cut into cubes special soup deposit can be prepared from him. Dieters may prepare this cholesterol-free soup deposit in such a way that the albumen is poured into a narrow cellophane bag, and kept interested tightly with white thread cook. Onto this aim only real (due to water getting wet, heat-resisting) cellophane useful. If the remained albumen we cannot use it up inside 1-2 days, let us freeze it then. The most expedient manner of this, we screw his edge in order to line the glass used for the upbeat of the egg with a piece of polythene foil together, let us fix it then with an elastic band, and let us put the packet worked up in this manner into the freezer. Albumen not only cooked for the hard one as a soup deposit useful, but we may add it to sandwich creams filed down on a walnut grinder. Is who utilizes the albumen in such a way that he whips it, and fills a pancake with him involving ground walnut, glucose and grated lemon-peel in it.

 

47. Rákóczi túrós lepény

47. Rákóczi cottage cheese pie

 

15 dg liszthez adjunk 1 csapott mokkáskanál szódabikarbónát, és morzsoljuk össze 8 dg hűvös vajjal. Keverjünk hozzá 4 dg porcukrot, 1 csapott evőkanál tejfölt, és egy csipet sót. Utána verjünk fel 1 kisebb tojást, és a felét adjuk a tésztához, majd az egészet jól dolgozzuk össze. Ha túl kemény lenne, tegyünk hozzá még egy kis tejfölt. A tészta akkor jó, ha a kézre nem tapad rá, de ne legyen annyira kemény, mint a bejglitészta. A kidolgozást gyorsan végezzük, hogy a kéz melegétől megolvadó vaj ne lágyítsa ki. Összegyúrás után hideg helyen, letakarva 1 órán át pihentessük. Ezalatt egy 3 milli­méteres lyukátmérőjű tárcsával ellátott húsdarálón hajtsunk át 0,5 kg tehéntúrót. (A lágy túró burgonyatörőn is átpasszírozható. A kezdetben kicsurgó levét öntsük ki belőle.) A pépes állagú túrót keverjük össze 1 egész és a mara­dék fél tojással, 4 dg mézzel, 5 dg előzőleg megmosott mazsolával, 2 púpozott evőkanál tejföllel, 1 kávéskanál hőkezelést igénylő vaní­liás pudingporral, valamint 1 citrom reszelt héjával. Utána sodorjuk ki a tésztát akkorára, hogy egy kisebb méretű, magas falú zománcozott tepsibe fektetve a széle kissé visszahajoljon. Mérsékelt tűzön (180 °C-on) süssük kb. 10 percig, amíg zsemleszínűre pirul.

To 15 dg of flour give 1 level  mocha spoon of sodium bicarbonate, and crumble with 8 dg of cool butter. Let us add 4 dg of castor sugar, 1 level tablespoonful of sour cream to him, and a pinch of salt. Then beat up 1 smaller egg, and we add his half to the pasta, we work together the whole one well then. Let us add a little sour cream to it yet if he would be too hard. The pasta then good, if he does not adhere to the hand, but let him not be so much hard, than the beigli pasta. We make the development quickly, that from the warmth of the hand melting butter not soften. Moulding let us rest it through 1 clock on cold place, covered. Let us drive over 0,5 kg of cottage cheese on a mincer supplied with 3 millimetre discs with a hole diameter under this. (The soft cottage cheese on a potato presser can be sieved. Let us pour out his juice dripping out in the beginning from him.) We get the cottage cheese with a pulpy consistence confused 1 whole one and the residual one are afraid with egg, 4 dg of honey, 5 dg of raisin washed beforehand, with 2 heaped tablespoonful of sour cream, vanilla pudding powder demanding 1 coffeespoonfuls of heat treatment, and with the filed shell of 1 lemon. We sweep the pasta out then onto so big that an one with a tall wall with a smaller size is enameled into a baking sheet investing in his edge slightly bend. Let us bake it over low fire (180 °C) until cca. 10 minutes, onto sandy one reddens.

Mialatt a tészta sül, egy csipet só hozzá­adásával verjünk fel 4 tojásfehérjét. Kisebb adagokban szórjunk rá 25 dg porcukrot, és verjük kemény habbá. Végül az alaposan összedolgozott túrómasszát terítsük szét a kisült tésztán, majd egyenletesen kenjük rá a habot, és süssük még min. fél óráig, amíg a teteje ropogóssá válik. Visszahelyezés után a sütést enyhe tűzön folytassuk, hogy a tojásfehérjehab ne piruljon, hanem csak száradjon. A habnak teljes keresztmetszetében át kell sülnie, méz állagúvá kell válnia, mert a nyers hab levet enged. Ha teljesen kihűlt, fűrészfogú késsel vágjuk kisebb kockákra, és a tepsiből óvatosan kiemelve hidegen tálaljuk. Előtte azonban még a tepsiben metéljük le a széleit. Hűtőszekrénybe ne tegyük, mert átgyöngül. Az eredeti Rákóczi túrós lepény egyébként rácsozva készül. Ennél az időigényesebb változatnál kb. fele mennyiségű habot nyomózsákba raknak, és a túró tetejét hosszában majd keresztben vastagon becsíkozzák. Készre sütés után a rácsok közeit baracklekvárral kitöltik. A fenti mennyiségből kb. 24 db sütemény várható.

Let us beat up 4 albumens with the addition of a pinch of salt while the pasta is frying. Let us sprinkle 25 dg of castor sugar on him in smaller portions, and we beat it hard foam. Let us spread the cottage cheese mass worked together thoroughly finally the was fried on pasta, we put the blame on him for it steadily then the foam, and let us bake it yet on what. is afraid until a clock while his roof becomes crisp. Let us continue the baking on mild fire in order for the albumen foam not to redden after replacement, but let him dry only. In the full cross-section of the foam accross has to fry, honey consistence has to divorce because the raw foam allows juice. We cut it with a saw-toothed knife if he got cold totally onto smaller cubes, and we present it emphasized in the baking sheet coldly carefully. Before it but yet in the baking sheet mince his edges. Let us not put it into a fridge, because weakens. Original Rákóczi cottage cheese pie anyway barring prepares. This time-more consuming variant cca. his half quantity foam is put into a presser sack, and his roof rooting about lengthwise then crosswise thickly stripe. Onto ready one the grids fill his alleys with apricot marmalade after baking. From the above quantity cca. 24 pieces of cake expected.

 

Kevesen tudják, hogy a világszerte kedvelt marcipán egy egészségügyi kényszerhelyzetnek köszönheti a megszületését. Az Európa lakosságának egyharmadát elpusztító pestisjárvány idején ugyanis létfontosságú volt, hogy olyan új élelmiszereket találjanak ki, amelyek nem romlanak könnyen, vagyis normál körülmények között is sokáig eltarthatók. Egy ilyen próbálkozásnak az eredménye az az olajos magvakból gyúrt apró mézes kenyér, amelyet egy Márton nevű pék készített Milánóban. Innen ered tehát a Marci panis, vagyis Márton kenyér. A szupermarketekben kapható kis rúd alakú marcipánokat manapság is marcipánkenyérnek hívják.  A cukrászok ma is őrölt mandulából és cukorszirupból készítik a marcipánt, de ez a kemény, rágós változat csupán tortadíszítésre alkalmas. Az igényesebb fogyasztók számára ma már csak olyan marcipán adható el, amely tojásfehérjehabbal van lazítva. Ennek a változatnak az egészségre legkevésbé ártalmas elkészítési módja látható a következő tojásfehérje-hasznosító receptben.

Few people know that the marzipan liked worldwide is a hygienic one for an emergency may say thank you for